Dzisiaj jest: Sobota, 09 sierpnia 2020 rok


 

ZS4   dolina rzeki Głuszynki

Teren ograniczony południowym skrajem terenów zieleni przy ulicy Sypniewo, północnym skrajem zabudowy osady Sypniewo, ulicą Głuszyna, południową granicą terenów wojskowych lotniska Krzesiny, ulicami: Głuszyna, Strzeleckiego, południową granicą terenów zabudowanych przy ulicach: Szolca – Rogodzińskiego, Malinowskiego, Czekanowskiego, doliną rzeki Warty, granicą miasta Poznania (część szczegółowa - mapa S/27).

1.                       UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

1.1.                  Środowisko przyrodnicze

Podstrefa stanowi istotną część południowego domknięcia klinów zieleni miasta Poznania o dominacji terenów leśnych.

1.1.1              Geologia, ukształtowanie terenu, wody podziemne i powierzchniowe, powietrze atmosferyczne

·        Podstrefę charakteryzuje urozmaicone ukształtowanie terenu, z widoczną formą Przełomowej Doliny Warty.

·        W podstrefie znajdują się obszary górnicze wydobycia kruszywa naturalnego Poznań – Babicka* wyznaczone na podstawie przepisów odrębnych, na których eksploatację została udzielona koncesja. Ponadto wyznaczono również zasięg terenu górniczego.Dla złoża Poznań Babicka decyzją Prezydenta Miasta Poznania z d. 14.06.05 r. orzeczono wygaśnięcie koncesji (patrz. TOM 2 KIERUNKI)

·        W podstrefie znajduje się obszar głównego zbiornika wód podziemnych GZWP 144 - Wielkopolskiej Doliny Kopalnej (OWO) – obszar wysokiej ochrony, gdzie czas przenikania zanieczyszczeń do warstwy wodonośnej wynosi od 25 do 100 lat.

·        Głównym elementem przyrodniczym jednostki jest rzeka Głuszynka wraz z istniejącymi zbiornikami wodnymi. Stan Głuszynki nazywanej też Koplą wg raportu WIOŚ za 2002 rok wykazał m.in.: obecność azotu azotynowego ogólnego, fosforanu, fosforu ogólnego, cynku, miedzi, ołowiu, miano Coli.

·        Kopla zgodnie z zgodnie z dyrektywą Rady 91/676/EWG z dnia12 grudnia 1991r. w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzące ze źródeł rolniczych oraz Rozporządzeniem Dyrektora RZGW w Poznaniu z d.12.12.2003r. określona została jako wody wrażliwe na zanieczyszczenia azotanami.

·        Podstrefa znajduje się we wskazanym przez rozporządzenie dyrektora RZGW w Poznaniu z dnia 12.12.2003 r. obszarze szczególnie narażonym, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód powierzchniowych należy ograniczyć.

·        Teren o dobrym mikro i bioklimacie, a także nasłonecznieniu i przewietrzaniu, jednostka ze względu na udział terenów leśnych stanowi klin nawiewny w otoczeniu miasta.

·        W podstrefie występuje teren górniczy.

1.1.2              Tereny zieleni

·        Cmentarze:

o         przy ulicy Daszewickiej.

·        Zieleń towarzysząca ulicom i placom oraz zabudowie.

·        Inne tereny zieleni:

o         wzdłuż strumieni, potoków i zbiorników wodnych w tym: rzeka Głuszynka,

o         wokół stawów powyrobiskowych przy ulicy Rydzowej.

1.1.3              Tereny leśne:

·        przy ulicy Rydzowej,

·        w dolinie rzeki Głuszynki,

·        Nadleśnictwa Babki,

·        przy osiedlu Piotrowo.

1.1.4              Tereny rolne:

·        użytkowane rolniczo i odłogowane.

1.1.5              Obszary i obiekty cenne przyrodniczo:

·        nie objęte formą ochrony przyrody:

o         obszar byłego użytku ekologicznego Głuszynka powołanego na mocy miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania (uchwałą Rady Miejskiej Poznania Nr X/58/II/94 z 6 grudnia 1994 r.),

o         obszar byłego zespołu przyrodniczo – krajobrazowego „Głuszyna” (o całkowitej powierzchni ponad 750 ha), powołany uchwałą RMP Nr CV/610/94 z dnia 10 maja 1994 roku.

1.2.                  Ochrona dziedzictwa kulturowego

1.2.1              Obszary i obiekty cenne kulturowo:

·        Objęte formą ochrony zabytków:

o         W obrębie podstrefy mogą istnieć pojedyncze obiekty wpisane do rejestru zabytków (aneks nr 1 rejestr zabytków nieruchomych – m. Poznań, 2003 r).

2.                       ŁAD PRZESTRZENNY I WYMOGI JEGO OCHRONY

2.1.                  Struktura funkcjonalno – przestrzenna

2.1.1              Funkcja terenu i charakter zabudowy (część ogólna - mapa O/13)

·        Fragment terenu zieleni otwartej doliny rzeki Głuszynki w systemie południowego klina z pojedynczymi zainwestowaniami kubaturowymi.

2.1.2              Wzajemne zależności między funkcjami (część ogólna - mapa O/18)

·        Funkcje stymulujące rozwój: nie wykazano,

·        Funkcje zagrożone: nie wykazano,

·        Funkcje agresywne: nie wykazano,

·        Funkcje wypierane: nie wykazano.

2.2.                  Podstawowe parametry zabudowy

2.2.1              Wysokość zabudowy (część ogólna - mapa O/14)

·        W podstrefie przeważa zabudowa o wysokości 1 kondygnacji (3,5 m.) – pojedyncze istniejące obiekty.

2.2.2              Gęstość zabudowy (część ogólna - mapa O/15)

·        Pojedyncze istniejące obiekty.

2.3.                  Stan zabudowy i zainwestowania

2.3.1              Wartość estetyczna struktur przestrzennych (część ogólna - mapa O/16)

·        struktura otwarta – zieleń.

2.3.2              Trwałość zainwestowania (część ogólna - mapa O/17)

·        W podstrefie występują struktury trwałe –tereny zieleni otwartej, które wykazują cechy do zachowania.

2.4.                  Fizjonomia miasta

W obrębie omawianej podstrefy nie występują punkty ani ciągi widokowe. Ponadto obszar jest ubogi w zorganizowane ciągi rekreacyjne.

3.                       UWARUNKOWANIA rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury – zgodnie z zapisami w części ogólnej