Prezydent Miasta Poznania

Poznań, dnia 27 czerwca 2012 r.

MPU-ORZ2/7320-196/Yma/09

2988/12

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Miasta Poznania


Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (...)  (Dz.U. Nr 130, poz. 871) oraz Uchwały Rady Miasta Poznania LIV/718/V/2009 z dnia 12 V 2009 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, obejmującego obszar Moraska – Umultowa – Radojewa, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 11 lipca
do 23 sierpnia 2012 r., w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Prusa 3, 60-819 Poznań, w godz. od 9:00 do 13:00.

 

Granice obszaru objętego projektem zmian Studium określone są
na załączniku graficznym.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 lipca 2012 r. w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej o godz. 15:30.

 

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, uwagi mogą wnieść osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Poznania w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Prusa 3, 60-819 Poznań, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 września 2012 r.

 

Informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.Urząd Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

tel. +48 61 878 53 81 , fax +48 61 852 92 75, prezydent@um.poznan.pl, www.poznan.pl