UCHWAŁA NR CVI/1217/IV/2006

Rady Miasta Poznania

z dnia 24 października 2006 r.

 

 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru

                „ RATAJE – PARK ” w Poznaniu.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r.
Nr 17, poz. 128) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz.1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319) Rada Miasta Poznania uchwala, co następuje:

 

Rozdział I

Przepisy ogólne

 

§1

 

1.      Po stwierdzeniu zgodności ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania” – uchwała Rady Miasta Poznania Nr XXII/276/III/99
z dnia 23 listopada 1999 roku, zmieniona uchwałą Nr XXV/171/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 10 lipca 2003 roku, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „RATAJE - PARK” w Poznaniu, zwany dalej planem.

2.      Plan obejmuje obszar o powierzchni 15,9 ha, którego granice wyznaczają:
os. Rzeczypospolitej, południowa granica działki nr 21 ark. 10 obr. Żegrze, północne granice działek nr 1/24, 39, 47 ark. 6 obr. Żegrze, zachodnia granica działki nr 27/3 oraz część działki nr 27/6 ark. 6 obr. Żegrze, ul. J. Piłsudskiego, os. Polan, ul. Pawia,
ul. Wyzwolenia, po granicy terenów kościelnych, ul. Krucza i ul. L. Zamenhofa.      Granice uchwalenia planu określa rysunek planu.

3.      Integralną część uchwały stanowią:

 

1)        rysunek planu, zatytułowany Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „RATAJE - PARK” w Poznaniu opracowany w skali 1 : 2000, stanowiący załącznik Nr 1;

2)        rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu, stanowiące załącznik Nr 2;

3)        rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik Nr 3.

 

§2

 

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)      elementach systemu informacji miejskiejnależy przez to rozumieć zaprojektowany dla miasta Poznania system tablic informacyjnych, opisujących i ułatwiających orientację
w mieście, w tym tablicę z nazwą ulicy, tablicę informującą o zasadach funkcjonowania parku, tablicę z oznaczeniem przyłączy urządzeń technicznych;

2)      nośnikach informacji wizualnej - należy przez to rozumieć szyldy i reklamy na temat towarów i usług, w jakiejkolwiek formie materialnej wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami;

3)      oczku wodnym – należy przez to rozumieć otwarty, sztuczny zbiornik wodny
o powierzchni do 0,5 ha;

4)      przepisach  odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy prawa inne niż ustawy, na podstawie których uchwalono niniejszą uchwałę;

5)      strefie ochrony widoku – należy przez to rozumieć teren wyznaczony dla zachowania otwarć widokowych na bryłę kościoła, o szerokości kąta widoku nie mniej niż
10 stopni;

6)      strefie zieleni wysokiej – należy przez to rozumieć pas terenu przeznaczony pod nasadzenia drzew i krzewów, stanowiący izolację wizualną i akustyczną.

Rozdział II

Przepisy szczegółowe

 

§3

 

Na obszarze planu ustala się następujące przeznaczenie podstawowe terenów:

1)      tereny publiczne zieleni urządzonej – park osiedlowy, oznaczone na rysunku planu symbolami 1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP, 5ZP, 6ZP, 7ZP;

2)      tereny publiczne zieleni urządzonej z lokalizacją inwestycji celu publicznego w zakresie sieci infrastruktury technicznej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1ZP/K, 2ZP/K, 3ZP/K;

3)      teren drogi wewnętrznej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDW.

 

§4

 

W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1)      lokalizację punktu widokowego na bryłę kościoła w miejscu wyznaczonym na rysunku planu, w formie nasypu ziemnego;

2)      zakaz zadrzewień w strefie ochrony widoku, zgodnie z osiami wskazanymi na rysunku planu, na terenie 5ZP;

3)      zakaz budowy ogrodzeń na terenie parku oraz po granicy uchwalenia planu wskazanej na rysunku, z wyłączeniem budowli sportowych;

4)      dopuszczenie nasadzeń żywopłotów i drzew wzdłuż dróg pieszych i rowerowych.

 

§5

 

W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1)      ochronę i wkomponowanie w zagospodarowanie terenu istniejących drzew i alei lipowej wzdłuż ul. Kruczej;

2)      zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia terenów, a zielenią wysoką terenów oznaczonych na rysunku planu jako strefy zieleni wysokiej;

3)      nakaz dostosowania zieleni do lokalnych warunków glebowo-wodnych oraz warunków środowiska miejskiego;

4)      stosowanie nawierzchni umożliwiających infiltrację wód opadowych, z dopuszczeniem stosowania innych nawierzchni dla  terenu KDW, dróg rowerowych i placów sportowych;

5)      dopuszczenie odtworzenia fragmentu cieku wodnego po śladzie dawnego cieku naturalnego (dopływ Obrzycy) i utworzenia, zasilanego sztucznie lub wodami opadowymi, oczka wodnego na terenie 5ZP, z uwzględnieniem §7 pkt 4.

 

§6

 

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się:

1)      teren po śladzie Średzkiej Kolei Powiatowej – wpisany do rejestru zabytków
nr A 318 – podlega ochronie zgodnie z przepisami odrębnymi;

2)      odtworzenie śladu Średzkiej Kolei Powiatowej jako drogi pieszej i rowerowej oraz podkreślenie jej przebiegu również zachowanymi elementami torowiska.

 

§7

 

W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
ustala się:

1)      teren objęty granicami uchwalenia planu w całości stanowi obszar przestrzeni publicznej;

2)      lokalizację budowli sportowych;

3)      lokalizację obiektów małej architektury;

4)      obudowę oczka wodnego materiałami budowlanymi pochodzenia naturalnego; dopuszcza się zastosowanie kaskad i fontanny;

5)      zakaz lokalizacji nośników informacji wizualnej, dopuszcza się lokalizację elementów systemu informacji miejskiej;

6)      zakaz budowy napowietrznych linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych;

7)      zakaz budowy stacji bazowych telefonii komórkowej.

 

§8

 

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

1.      dla terenów oznaczonych symbolami 1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP, 5ZP, 6ZP, 7ZP:

 

1)      lokalizację dróg pieszych i rowerowych, a także sieci infrastruktury technicznej,
z uwzględnieniem § 12;

2)      szerokość drogi rowerowej nie mniejszą niż 3,0 m;

3)      szerokość drogi pieszej nie mniejszą niż 3,0 m;

4)      wzdłuż dróg rowerowych nakaz sytuowania dróg pieszych z pasem dzielącym nie mniejszym niż 1,0 m;

5)      biologicznie czynną powierzchnię terenu nie mniejszą niż 70 %;

6)      dostępność do terenów wyłącznie dla ruchu pieszego i rowerowego.

 

2.      dla terenu 5ZP dopuszczenie sytuowania drogi pieszo – rowerowej bezkolizyjnie względem jezdni ul. J. Piłsudskiego.

3.      dla terenów oznaczonych symbolami 1ZP/K, 2ZP/K, 3ZP/K:

 

1)      zachowanie istniejącej i dopuszczenie planowanej infrastruktury technicznej,
z uwzględnieniem § 7 pkt 6;

2)      lokalizację dróg pieszych i rowerowych, a także sieci infrastruktury technicznej,
z uwzględnieniem § 12;

3)      szerokość drogi rowerowej nie mniejszą niż 3,0 m;

4)      szerokość drogi pieszej nie mniejszą niż 3,0 m;

5)      wzdłuż dróg rowerowych nakaz sytuowania dróg pieszych z pasem dzielącym nie mniejszym niż 1,0 m;

6)      biologicznie czynną powierzchnię terenu nie mniejszą niż 70 %;

7)      dostępność do terenów wyłącznie dla ruchu pieszego i rowerowego.

 

4.      dla terenu oznaczonego symbolem KDW:

 

1)      lokalizację drogi o szerokości w liniach rozgraniczających – 12,0 m; jezdnia
o szerokości nie mniejszej niż 6,0 m, chodnik o szerokości nie mniejszej niż 2,75 m po zachodniej stronie jezdni;

2)      zachowanie istniejącej i dopuszczenie planowanej infrastruktury technicznej,
z uwzględnieniem § 7 pkt 6.

§9

 

W zakresie granic i sposobu zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie nie podejmuje się ustaleń.

 

§10

 

W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości
nie podejmuje się ustaleń.

 

§11

 

W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu ustala się:

 

1)      zakaz zabudowy dla budynków na terenach objętych granicami uchwalenia planu;

2)      zakaz nasadzeń drzew i krzewów na terenach 1ZP/K, 2ZP/K, 3ZP/K, KDW;

3)      dopuszczenie zachowania pawilonów usługowych na terenie 1ZP, bez prawa rozbudowy.

 

§12

 

W zakresie określenia zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej ustala się:

 

1)      zachowanie powiązań drogi wewnętrznej, dróg pieszych i rowerowych w granicy obszaru planu oraz z zewnętrznym układem komunikacyjnym, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2)      lokalizację oświetlenia terenu wzdłuż istniejących i planowanych dróg pieszych
i rowerowych;

3)      zakaz lokalizacji stanowisk postojowych;

4)      zakaz budowy stacji transformatorowych;

5)      dopuszczenie lokalizacji skrzyżowań dróg pieszych i rowerowych;

6)      dopuszczenie zmiany geometrii i rozmieszczenia dróg pieszych i rowerowych, zgodnie
z przepisami odrębnymi.

§13

 

W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia
i użytkowania terenów nie podejmuje się ustaleń.

 

§14

 

Dla terenu objętego granicami uchwalenia planu ustala się stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
w wysokości 3
0 %.

 

 

Rozdział III

Przepisy końcowe

 

§15

 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

 

§16

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.