UCHWAŁA NR ......................................CI/1149/IV/2006

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia ...........................29 sierpnia 2006 r.

 

 

 

w sprawie         uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rataje – Łacina” część A w Poznaniu.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r.
Nr 17, poz. 128) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz.1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319) Rada Miasta Poznania uchwala, co następuje:
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 588, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz
z art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz.1492, oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087), Rada Miasta Poznania uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.       Po stwierdzeniu zgodności ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania” – uchwała Rady Miasta Poznania Nr XXII/276/III/99
z dnia 23 listopada 1999 roku, zmieniona uchwałą Nr XXV/171/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 10 lipca 2003 roku, - uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Rataje – Łacina” część A w Poznaniu, zwany dalej planem.

2.       Planem obejmuje się obszar o powierzchni ok. 60,0 ha, położony pomiędzy ulicami: Milczańską, Inflancką, Bolesława Krzywoustego, Jana Pawła II i torami tramwajowymi wraz z terenami tych ulic oraz dworcem komunikacji miejskiej przy rondzie Rataje. Granice uchwalenia planu określa rysunek planu.

3.       Integralnymi częściami uchwały są:

 

1)        rysunek planu, zatytułowany: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Rataje – Łacina” część A w Poznaniu, opracowany w skali 1 : 2000, zawierający wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania – Uchwała Nr XXII/276/III/99 Rady Miasta Poznania z dnia 23 listopada 1999 r., oraz wyrys ze zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania – Uchwała Nr XXV/171/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 10 lipca 2003 r. z oznaczeniem granic obszaru objętego planem miejscowym, stanowiący załącznik nNr 1;

2)        rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rataje – Łacina część A w Poznaniu, stanowiące załącznik Nr 2;rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu, stanowiące załącznik nNr 2;

3)        rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Rataje – Łacina” część A w Poznaniu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik Nr 3.rozstrzygnięciae Rady Miasta Poznania o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nNr 3;.

 

§ 2

 

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1)       akcencie architektonicznym – należy przez to rozumieć obiekt małej architektury, np. fontannę, rzeźbę, pomnik, bądź wyróżniającą się część budynku, taką jak attykę, portal, portyk, ryzalit, tympanon, wykusz;

2)       dachach stromych – należy przez to rozumieć dachy dwuspadowe, wielospadowe
o minimalnym kącie nachylenia połaci 30º;

3)       dominancie architektonicznej – należy przez to rozumieć budynek wyróżniający się proporcjami, funkcją, lokalizacją, użytymi materiałami budowlanymi, nie będący dominantą urbanistyczną;

4)       dominancie urbanistycznej – należy przez to rozumieć część budynku wyróżniającą się wysokością, podkreślającą kompozycję urbanistyczną i ułatwiającą orientację
 w terenie;

5)       ekologicznych źródłach ciepła należy przez to rozumieć prąd, gaz ziemny, sieć cieplną oraz źródła odnawialne;

6)       klombie – należy przez to rozumieć kępę drzew oraz krzewów, w której formy najwyższe znajdują się w środku;

7)       nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczającą minimalną odległość frontowej elewacji budynku od linii rozgraniczającej terenu;

8)       obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, zgodnie z którą nakazuje się usytuowanie frontowej elewacji budynku;

9)       ogrodzeniu ażurowym – należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym część ażurowa stanowi 60% powierzchni całkowitej ogrodzenia;

10)   parkingu w zieleni – należy przez to rozumieć parking naziemny przedzielany zielenią wysoką minimum co 5 stanowisk;

11)   pierzei zabudowy – należy przez to rozumieć zwarty ciąg budynków przy ulicy lub placu;

12)   powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię terenu zajętą przez budynek w stanie wykończonym, która jest wyznaczona przez rzut pionowy jego zewnętrznych krawędzi na powierzchnię terenu, z wyjątkiem powierzchni obiektów budowlanych, ich części niewystających ponad powierzchnię terenu oraz powierzchni elementów drugorzędnych, np. schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych, daszków, markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego;

13)   przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć przeznaczenie, które przeważa na danym obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;

14)   przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe dopuszczone w ustaleniach planu;

15)   reklamie – należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, nie będący elementem systemu informacji miejskiej, szyldem oznaczającym siedzibę przedsiębiorcy lub miejsca świadczenia usług, lub znakiem w rozumieniu przepisów o znakach
i sygnałach;

16)   stacji bazowej telefonii komórkowej – należy przez to rozumieć obiekt radiokomunikacyjny składający się z urządzeń elektro-przesyłowych umieszczonych
w kontenerze telekomunikacyjnym, pomieszczeniu technicznym lub zestawie szaf technologicznych zlokalizowanych na wolnym powietrzu, masztu antenowego oraz zestawów anten;

17)   stacji transformatorowej typu miejskiego – należy przez to rozumieć stację będącą własnością gestora sieci,;

18)   stacji transformatorowej typu konsumenckiego - należy przez to rozumieć stację stanowiącą własność odbiorcy;

19)   uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miasta Poznania;

20)   zabudowie zwartej – należy przez to rozumieć zabudowę wzdłuż obowiązującej linii zabudowy, w której budynki zlokalizowane na tej samej działce albo na działkach graniczących są styczne, lub, w której sytuuje się ściany budynku bez otworów okiennych i drzwiowych w granicach z sąsiednimi działkami budowlanymi.

 

§ 3

 

Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem UC, dla którego:

1.      W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

 

1)        przeznaczenie podstawowe – zabudowę usługową, w tym rozmieszczenie  teren rozmieszczenia obiektówów handlowychch o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2;

2)        przeznaczenie uzupełniające:

 

a)      zabudowę usługową,

b)      obiektybudynki użyteczności publicznej,

c)      urządzenia infrastruktury technicznej, drogi wewnętrzne,

d)      parkingi podziemne i nadziemne.

 

2.      W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

 

1)        zachowanie ustalonej planem kompozycji przestrzennej, wyznaczonych linii zabudowy, dominant urbanistycznych i architektonicznych, oraz akcentów architektonicznych;

2)        zabudowę terenu jednym obiektem lualbo kilkoma obiektami powiązanymi funkcjonalnie
i architektonicznie;

3)        zakaz lokalizacji reklam wolno stojących, przy czym dopuszcza się lokalizację reklam na budynkach, a ich powierzchnia nie może przekraczać 20% powierzchni danej elewacji;

4)        zakaz budowy ogrodzeń, z wyjątkiem miejsc, w których wymagane jest zapewnienie bezpieczeństwa, z zakazem stosowania betonowych elementów prefabrykowanych;

5)        dopuszczenie lokalizacji parkingu nadziemnego jako garażu zamkniętego wielokondygnacyjnego w strefie wyznaczonej na rysunku planu.

 

3.      W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

 

1)        uwzględnienie w projektowanym zagospodarowaniu terenu istniejących drzew, oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów;

2)        zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów,
z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

3)        odprowadzenie ścieków socjalno – bytowych do ogólnomiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;

4)        odprowadzenie ścieków deszczowych poprzez ich indywidualne zagospodarowanie na terenie, lub do ogólnomiejskiej sieci kanalizacji deszczowej, pod warunkiem uprzedniego podczyszczenia w urządzeniach wymienionych w pkt. 3, zgodnie z przepisami odrębnymi;

5)        lokalizację urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe ze związków ropopochodnych, zawiesin i piasku;

6)        usuwanie odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi;

7)        dopuszczenie lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej w centralnych częściach dachów budynków, w odległości nie mniejszej niż 70,0 m od krawędzi elewacji, z  uwzględnieniem ust. 6 pkt 2 pkt b;

8)        wykorzystanie warstwy humusu dla urządzenia zieleni na obszarze planu lub usuwanie zgodnie z przepisami odrębnymi;

9)        zapewnienie komfortu akustycznego zgodnie z przepisami odrębnymi;.

 

4.      W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się w miejscu lokalizacji stanowiska archeologicznego nakaz prowadzenia badań archeologicznych zgodnie z przepisami odrębnymi.

5.      W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

 

1)        ustala się lokalizację w kondygnacji parteru ciągu pieszego łączącego teren 05KD-Z
z 12KD-L zgodnie z rysunkiem planu;

2)        u zbiegu terenu 05KD-Z i 11KD-L dopuszcza się plac, dla którego ustala się:

 

a)        ustala się nasadzenie drzew, krzewów i zieleni niskiej,;

b)        ustala się lokalizację akcentów architektonicznych,;

c)        dopuszcza się lokalizację reklam wolno stojących,

d)        zakazuje się lokalizacjiię parkingów naziemnych.

 

6.      W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

 

1)       powierzchnię zabudowy – do 90%;

2)       minimalną powierzchnię działki budowlanej – 10 000,0 m².;

3)       sposób kształtowania zabudowy:

 

a)         sytuowanie budynków zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy, dopuszcza się:

 

  na 10% długości elewacji, przekroczenie linii zabudowy maksymalnie o 2,0 m,

  na 30% długości elewacji wycofanie zabudowy w stosunku do obowiązującej linii zabudowy na 8,0 m w głąb terenu,

 

b)         dla budynków sytuowanych w odległości większej niż 30,0 m od obowiązującej linii zabudowy – nie obowiązuje nakaz lokalizowania ich zgodnie z tą linią,

c)         wysokość zabudowy – od 3 do 4 kondygnacji, tj. od 16,0 m do 24,0 m, dopuszcza się jej przekroczenie:

 

  elementami stacji bazowej telefonii komórkowej, przy czym w takim przypadku wysokość zabudowy nie może przekroczyć 32,0 m,

  o 4,0 m w miejscu lokalizacji dominanty urbanistycznej,

 

d)         wysokość zabudowy garażu od 16,0 do 17,0 m, dopuszcza się budowę dodatkowej, kondygnacji pod warunkiem jej wycofania w stosunku do linii elewacji frontowej
o 3,0 m, przy czym w takim przypadku wysokość zabudowy nie może przekroczyć 20,0 m,

e)         zakaz sytuowania poziomu parterów poniżej poziomu terenu,

f)           poziom posadzki parteru budynków do 0,2 m nad poziomem terenu,

g)         dopuszczenie kondygnacji podziemnych;

 

4)       dachy w dowolnej formie.

 

7.      W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie nie podejmuje się ustaleń.

8.      W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości nie podejmuje się ustaleń:.

 

1)      ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej – 10 000,0 m²;

1)      dopuszcza się łączenie i podział działek.

 

9.      W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, nie podejmuje się ustaleń.

10.  W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej:

 

1)        nakazuje się lokalizację, składającej się co najmniej z jezdni i chodnika, drogi wewnętrznej łączącej tereny 12KD-L i 05KD-Z,

2)        dopuszcza się, z zastrzeżeniem pkt 3, dostępność dla samochodów z terenów
11KD-L, 12KD-L, 14KD-L oraz z drogi wewnętrznej zlokalizowanej na terenie;

3)        zakazuje się dostępnośćci dla samochodów z terenu 05KD-Z oraz z terenu 11KD-L poprzez plac, o którym mowa w ust.5;

4)        nakazuje się zapewnieniae miejsc postojowych dla samochodów osobowych w łącznej ilości nie mniejszej niż:

 

a)         145 miejsc postojowych na każde 1000,0 m2 powierzchni użytkowej obiektów handlowych,

b)        3015 miejsc postojowych na każde 1000,0 m2 powierzchni użytkowej biur i urzędów,

c)         3216 miejsca postojowych na każdych 100 zatrudnionych,

d)        3718 miejsc postojowych na każde 100 miejsc w salach konferencyjnych
i widowiskowych,

e)         1836 miejsc postojowych na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych;

 

5)        nakazuje się zapewnienie miejsc postojowych dla rowerów;

6)        nakazuje się zapewnieniea miejsc służących do przeładunku towarów, zlokalizowanych poza miejscami postojowymi;

7)        w przypadku lokalizacji na terenie 11KD-L lub terenie 12KD-L dodatkowego pasa ruchu, nakazuje się wyznaczenie na terenie UC, w odległości nie większej niż 5,0 m od jezdni, równoległego do niej, chodnika szerokości min. 4,5 m;

8)        nakazuje się odprowadzeniae ścieków sanitarnych i deszczowych zgodnie z ust. 3 pkt 1 i 2;

9)        nakazuje się przyłączeniae zlokalizowanych na terenie obiektów do ogólnomiejskiej sieci wodociągowej oraz do sieci elektroenergetycznej;

10)    nakazuje się stosowaniae ekologicznych źródeł ciepła;

11)    zakazuje się budowyę napowietrznych elementów infrastruktury technicznej;

12)    nakazuje się lokalizowaniae stacji transformatorowych wyłącznie wbudowanych w  budynki o innym przeznaczeniu, przy czym pomieszczenia stacji należy lokalizować na poziomie parteru lub niższym;

13)    w zakresie telefonii komórkowej przyjmuje się ustalenia zgodnie z ust. 3 pkt. 5;

14)    dopuszcza się lokalizację wszelkich sieci infrastruktury technicznej, w powiązaniu
z siecią istniejącą lub projektowaną, zgodnie z przepisami odrębnymi.

...................................................

 

11.  W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia
i użytkowania terenów nie podejmuje się ustaleń.

 

§ 4

 

Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 1U, 2U, 3U, 4U, 5U, 6U, dla których:

1.      W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

 

1)        przeznaczenie podstawowe – zabudowę usługową;

2)        przeznaczenie uzupełniające:

 

a)      urządzenia infrastruktury technicznej, drogi wewnętrzne, parkingi,

b)      parkingi wielopoziomowe i obiekty sportowe na terenie 6U.

 

2.      W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

 

1)        zachowanie ustalonej planem kompozycji przestrzennej, wyznaczonych linii zabudowy, dominant urbanistycznych i architektonicznych, oraz akcentów architektonicznych;

2)        zakaz lokalizacji reklam wolno stojących, dopuszcza się lokalizowanie reklam na budynkach, przy czym ich powierzchnia nie może przekraczać 20% powierzchni danej elewacji;

3)        zakaz budowy ogrodzeń za wyjątkiem terenu 6U, na którym dopuszcza się budowę ogrodzenia ażurowego o maksymalnej wysokości 1,5, wzbogaconego zielenią,
z zakazem stosowania betonowych elementów prefabrykowanych;

4)        dopuszczenie zabudowy na granicy działki.

 

3.      W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

 

1)        zakaz budowy stacji paliw na terenach 1U, 2U, 4U i 6U;

2)        uwzględnienie w projektowanym zagospodarowaniu terenu istniejących drzew, oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów;

3)        zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów,
z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

4)        odprowadzenie ścieków socjalno – bytowych i deszczowych do ogólnomiejskiej sieci kanalizacyjnej;

5)        lokalizacjię na terenach 3U i 5U urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe ze związków ropopochodnych;

6)        usuwanie odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi;

7)        wykorzystanie warstwy humusu dla urządzenia zieleni na obszarze planu lub usuwanie zgodnie z przepisami odrębnymi;

8)        zapewnienie komfortu akustycznego zgodnie z przepisami odrębnymi;

9)        zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej za wyjątkiem terenu 6U, na którym dopuszcza się lokalizację stacji w centralnych częściach dachów budynków,
w odległości nie mniejszej niż 10,0 m od krawędzi elewacji;

10)    na terenach 1U, 2U, 4U nawierzchnie umożliwiające infiltrację wód opadowych;

11)    dopuszczenie parkingów w zieleni.

 

4.      W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się dla terenu 1U zachowanie śladu ulicy Pleszewskiej zgodnie
z rysunkiem planu, poprzez lokalizację chodnika w alei, o nawierzchni brukowanej kostką bazaltową.

5.      W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się wytworzenie od frontu działek obszarów zagospodarowanych zielenią, na których dopuszcza się lokalizację parkingów w zieleni.

6.      W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

 

1)        powierzchnię zabudowy – do 50%;

2)        powierzchnię biologicznie czynną – minimum 25%;

3)        minimalną powierzchnię działki budowlanej:

 

a)         na terenie 1U, 2U, 4U, 6U – 5500,0 m² z uwzględnieniem ust. 10 pkt 14,

b)         na terenie 3U i 5U – 4000,0 m² z uwzględnieniem ust. 10 pkt 14;

 

4)        sposób kształtowania zabudowy:

 

a)         sytuowanie budynków zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy, przy czym na 10% długości elewacji, dopuszcza się przekroczenie linii zabudowy maksymalnie o 2,0 m,

b)         dla budynków sytuowanych w odległości większej niż 30,0 m od obowiązującej linii zabudowy – nie obowiązuje nakaz lokalizowania ich zgodnie z tą linią,

c)         wysokość zabudowy:

 

  na terenieach 1U, 2U, 4U, 6U – do 5 kondygnacji nadziemnych;, tj. od 15,0 do 17,0 m, dopuszcza się budowę dodatkowej, szóstej kondygnacji pod warunkiem jej wycofania w stosunku do linii elewacji frontowej o 3,0 m, przy czym w takim przypadku wysokość zabudowy nie może przekroczyć 20,0 m,

  na terenach 2U, 4U – 6 kondygnacji nadziemnych;, tj. od 17,0 do 20,0 m, dopuszcza się budowę dodatkowej, siódmej kondygnacji pod warunkiem jej wycofania w stosunku do linii elewacji frontowej o 3,0 m, przy czym w takim przypadku wysokość zabudowy nie może przekroczyć 24,0 m,

  na terenieach 3U ,i 5U – do 17,0 m,

  zakaz sytuowania poziomu parterów poniżej poziomu terenu,

  poziom górnej krawędzi posadzki parteru budynków do 0,2 m nad poziomem terenu,

  dopuszcza się kondygnacje podziemne;

 

d)         zakaz dachów stromych;.

.

 

7.      W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie nie podejmuje się ustaleń.

8.      W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości nie podejmuje się ustala się:.

 

1)      minimalną powierzchnię działki budowlanej:

 

a)      na terenie 1U, 2U, 4U, 6U – 6000,0 m² z uwzględnieniem ust 10 pkt 14,

a)      na terenie 3U i 5U – 4000,0 m² z uwzględnieniem ust 10 pkt 14;

 

1)      dopuszczenie łączenia oraz podziału działek.

 

9.      W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, nie podejmuje się ustaleń.

10.  W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej:

 

1)        dopuszcza się:

 

a)      dla terenu 1U – dostępność dla samochodów z terenu 16KD-L oraz przez maksimum 2 zjazdy z terenu 05KD-Z,

b)      dla terenu 2U – dostępność dla samochodów z terenu 16KD-L,

c)      dla terenu 3U – dostępność dla samochodów przez jeden wjazd z terenu 02KD-GP
i jeden wyjazd na teren 04KD-G oraz z terenu 23KD-D,

d)      dla terenu 4U – dostępność dla samochodów przez maksimum 2 zjazdy z terenu 05KD-Z,

e)      dla terenu 5U – dostępność dla samochodów przez jeden zjazd z terenu 05KD-Z oraz jeden zjazd z terenu 08KD-Z,

f)        dla terenu 6U – dostępność dla samochodów przez maksimum 4 zjazdy z terenu 05KD-Z oraz 3 zjazdy z terenu 06KD-Z;

 

2)        dostępność dla samochodów z terenu 5KD-Z, o którym mowa w pkt 1 lit e, ustala się jako wspólną dla terenów 5U i E, z obowiązkiem zapewnienia wzajemnego przejazdu;

3)        nakazuje się zapewnienie miejsc postojowych dla samochodów osobowych na obszarach poszczególnych terenów w łącznej ilości nie mniejszej niż:

 

a)         54 miejsca postojowyche na każde 100,0 m2 powierzchni użytkowej obiektów handlowych,

b)        32 miejsca postojowe na każde 100,0 m2 powierzchni użytkowej biur i urzędów,

c)         3216 miejsca postojowych na każdych 100 zatrudnionych,

d)        3718 miejsc postojowych na każde 100 miejsc w salach konferencyjnych
i widowiskowych,

e)         3618 miejsc postojowych na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych,

f)          250 miejsc postojowych na każde 100 łóżek w obiekcie hotelowym;

 

4)        nakazuje się zapewnienie miejsc postojowych dla rowerów na obszarach poszczególnych terenów;

5)        nakazuje się zapewnienie na obszarach poszczególnych terenów, lecz poza miejscami postojowymi, miejsc służących do przeładunku towarów;

6)        na terenie 1U, w miejscu, o którym mowa w ust. 4, nakazuje się lokalizację chodnika szerokości minimum 5,0 m;

7)        na terenie 6U nakazuje się lokalizację, łączących teren 3ZP z terenem 05KD-Z: chodnika szerokości minimum 2,5 m i drogi rowerowej szerokości minimum 2,5 m;

8)        nakazuje się odprowadzenie ścieków sanitarnych i deszczowych zgodnie z ust.3 pkt 4 i 5;

9)        nakazuje się przyłączeniae zlokalizowanych na terenie obiektów do ogólnomiejskiej sieci wodociągowej oraz do sieci elektroenergetycznej;

10)    nakazuje się zachowanie istniejących kolektorów: sanitarnego i deszczowego na terenie 6U z uwzględnieniem pkt 11; zakazuje się sytuowaniaae budynków oraz posadowieniaea drzew w odległości 4,0 m od osi kolektorów;

11)    dopuszcza się przełożenie istniejącego na terenie 6U kolektora sanitarnego;

12)    nakazuje się stosowanie ekologicznych źródeł ciepła;

13)    dopuszcza się utrzymanie istniejących gazociągów na terenach: 4U, 5U i 6U;

14)    zakazuje się budowyyę napowietrznych elementów infrastruktury technicznej;

15)    dopuszcza się lokalizowanie stacji transformatorowych wolno stojących małogabarytowych lub wbudowanych w budynki o innym przeznaczeniu;

16)    w przypadku stacji transformatorowych wolno stojących typu miejskiego nakazuje się wydzieleniae działek o minimalnej powierzchni 50,0 m2 z dostępem do drogi publicznej;

17)    w przypadku lokalizacji stacji transformatorowej wbudowanej w budynek o innym przeznaczeniu, pomieszczenia stacji należy zlokalizować na poziomie parteru lub niższym;

18)    w zakresie telefonii komórkowej przyjmuje się ustalenia zgodnie z ust.3 pkt. 9;

19)    dopuszcza się lokalizację wszelkich sieci infrastruktury technicznej, w powiązaniu
z siecią istniejącą lub projektowaną , zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

11.  W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia
i użytkowania terenów ustala się zagospodarowanie terenu zielenią urządzoną, z zakazem nasadzeń drzew do czasu jego zagospodarowania zgodnie z planem.

 

§ 5

 

Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 1MW, 2MW, 3MW, 4MW, 5MW, 6MW, 7MW, dla których:

1.      W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

 

1)        przeznaczenie podstawowe – zabudowę mieszkaniową wielorodzinną;

2)        przeznaczenie uzupełniające:

 

a)      nieuciążliwe usługi wbudowane w partery budynków oraz w obiekcie wymienionym w ust. 4 pkt 1,

b)      urządzenia infrastruktury technicznej, drogi wewnętrzne, garaże podziemne.

 

2.      W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

 

1)        zachowanie ustalonej planem kompozycji przestrzennej, wyznaczonych linii zabudowy, zwartych pierzei zabudowy, dominant urbanistycznych i architektonicznych, oraz akcentów architektonicznych;

2)        zakaz lokalizacji reklam.

 

3.      W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

 

1)        uwzględnienie w projektowanym zagospodarowaniu terenu istniejących drzew, oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów;

2)        zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów,
z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

3)        odprowadzenie ścieków socjalno – bytowych i deszczowych do ogólnomiejskiej sieci kanalizacyjnej;

4)        usuwanie odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi;

5)        wykorzystanie warstwy humusu dla urządzenia zieleni na obszarze planu lub usuwanie zgodnie z przepisami odrębnymi;

6)        zapewnienie komfortu akustycznego zgodnie z przepisami odrębnymi;

7)        zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej;

8)        dopuszczenie parkingów w zieleni;

9)        nawierzchnie umożliwiające infiltrację wód opadowych.

 

4.      W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się:

 

1)        na terenie 5MW nakaz rewitalizacji zabytkowego wiatraka typu holenderskiego;

2)        na terenie 1MW, w miejscu lokalizacji stanowiska archeologicznego nakaz prowadzenia badań archeologicznych zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

5.      W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się:

 

1)        zakaz budowy ogrodzeń od strony terenów dróg publicznych;

2)        lokalizację akcentów architektonicznych.

 

6.      W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

 

1)        powierzchnię zabudowy:

 

a)         na terenie 3MW, 5MW, 7MW do 40%;

b)         na terenie 1MW, 2MW, 4MW do 50%;

c)         na terenie 6MW do 60%;

 

2)        powierzchnię biologicznie czynną – minimum 30%;

3)        minimalną powierzchnię działki budowlanej 3000,0 m², z uwzględnieniem ust. 10 pkt  10;

4)        sposób kształtowania zabudowy:

 

a)        sytuowanie budynków zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy, przy czym na 10% długości elewacji, dopuszcza się przekroczenie linii zabudowy maksymalnie o 2,0 m,

b)        dla budynków sytuowanych w odległości większej niż 30,0 m od obowiązującej linii zabudowy – nie obowiązuje nakaz lokalizowania ich zgodnie z tą linią,

c)        wysokość zabudowy – 5 kondygnacji nadziemnych;, tj. od 15,0 do 17,0 m, dopuszcza się budowę dodatkowej, szóstej kondygnacji pod warunkiem jej wycofania w stosunku do linii elewacji frontowej o 3,0 m, przy czym w takim przypadku wysokość zabudowy nie może przekroczyć 20,0 m,

d)        zakaz sytuowania poziomu parterów poniżej poziomu terenu,

e)        poziom górnej krawędzi posadzki parteru budynków do 0,2 m nad poziomem terenu,

f)          zakaz dachów stromych,

g)        dopuszczenie zabudowy mieszkaniowej zwartej,

h)        dopuszczenie kondygnacji podziemnych.

 

7.      W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie nie podejmuje się ustaleń.

8.      W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości nie podejmuje się ustala się:eń.

 

1)      minimalną powierzchnię działki budowlanej 3000,0 m² z uwzględnieniem ust. 10 pkt 10;

1)      dopuszczenie łączenia oraz podziału działek.

 

9.      W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu nie podejmuje się ustaleń.

10.  W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej:

 

1)        dopuszcza się:

 

a)      dla terenu 1MW – dostępność dla samochodów z terenów 17KD-D i 18KD-D oraz z jezdni na terenie 28KD-P,

b)      dla terenu 2MW – dostępność dla samochodów z terenów 12KD-L i 19KD-D oraz z jezdni na terenie 28KD-P,

c)      dla terenu 3MW – dostępność dla samochodów z terenów 12KD-L i 20KD-D oraz z jezdni na terenie 28KD-P,

d)      dla terenu 4MW – dostępność dla samochodów z terenów 12KD-L, 14KD-L
i 21KD-D,

e)      dla terenu 5MW – dostępność dla samochodów z terenów 12KD-L, 13KD-L
i 21KD-D,

f)        dla terenu 6MW – dostępność dla samochodów z  terenów 14KD-L i 21KD-D,

g)      dla terenu 7MW – dostępność dla samochodów z terenów 13KD-L, i 21KD-D oraz maksimum 3 zjazdy z terenu 05KD-Z;

 

2)        nakazuje się zapewnienie miejsc postojowych dla samochodów osobowych na obszarach poszczególnych terenów w łącznej ilości nie mniejszej niż:

 

a)         25 miejsca postojowyche na każde 100,0 m2 powierzchni użytkowej obiektów handlowych,

b)        23 miejsca postojowe na każde 100,0 m2 powierzchni użytkowej biur i urzędów,

c)         23 miejsca postojowe na każdych 10 zatrudnionych,

d)        24 miejsca postojowe na każde 10 miejsc w obiektach gastronomicznych,

e)         1,5,5 miejscaa postojowegogo na każde mieszkanie w budynku wielorodzinnym;

 

3)        nakazuje się zapewnienie miejsc postojowych dla rowerów na obszarach poszczególnych terenów;

4)        dla usług w parterze nakazuje się zapewnieniae na obszarach poszczególnych terenów, lecz poza miejscami postojowymi, miejsc służących do przeładunku towarów;

5)        nakazuje się odprowadzenie ścieków sanitarnych i deszczowych zgodnie z ust. 3 pkt 3;

6)        nakazuje się przyłączenie zlokalizowanych na terenie obiektów do ogólnomiejskiej sieci wodociągowej oraz do sieci elektroenergetycznej;

7)        nakazuje się, z zastrzeżeniem pkt 7, zachowanie istniejących kolektorów: sanitarnego
i deszczowego na terenach: 5MW, 7MW oraz zakazuje się sytuowania budynków i posadowienia drzew w odległości 4,0 m od osi kolektorów;

8)        dopuszcza się likwidację wymienionego w pkt 6 kanału sanitarnego, pod warunkiem wyprzedzającego uruchomienia Kolektora Prawobrzeżnego II oraz kanału sanitarnego
w terenach 06KD-Z, 05KD-Z, 13KD-L;

9)        nakazuje się stosowanie ekologicznych źródeł ciepła;

10)    zakazuje się budowęy napowietrznych elementów infrastruktury technicznej;

11)    dopuszcza się lokalizowanie stacji transformatorowych typu miejskiego małogabarytowych lub wbudowanych w budynki o innym przeznaczeniu, przy czym,
w przypadku stacji wolno stojących należy wydzielić działki o minimalnej powierzchni 50,0 m2 z dostępem do drogi publicznej;

12)    w przypadku stacji transformatorowej wbudowanej w budynek o innym przeznaczeniu, pomieszczenia stacji należy zlokalizować na poziomie parteru lub niższym;

13)    w zakresie telefonii komórkowej przyjmuje się ustalenia zgodnie z ust. 3 pkt. 7;

14)    dopuszcza się lokalizację wszelkich sieci infrastruktury technicznej, w powiązaniu
z siecią istniejącą lub projektowaną , zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

11.  W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia
i użytkowania terenów nie podejmuje się ustaleń.

 

§ 6

 

Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem UK, dla którego:

1.      W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

 

1)        przeznaczenie podstawowe – zabudowę usługową sakralną;

2)        przeznaczenie uzupełniające:

 

a)        lokalizację budowli związanych z kościołem oraz budynków towarzyszących,

b)        zieleń,

c)        urządzenia infrastruktury technicznej, drogi wewnętrzne,

d)        parkingi w zieleni.

 

2.      W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

 

1)        lokalizację kościoła o minimalnej powierzchni zabudowy 700,0 m² jako dominanty architektonicznej dla przestrzeni publicznej placu miejskiego oznaczonego symbolem 28KD-P;

2)        lokalizację elewacji frontowej, oraz wejścia głównego do kościoła w ramach elewacji
z wymaganymi akcentami architektonicznymi, zgodnie z rysunkiem planu;

3)        budowę dominanty urbanistycznej, o minimalnej wysokości 30,0 m, zamykającej oś widokową z terenu Katowickiej w kierunku południowym;

4)        lokalizację akcentów architektonicznych w polach ochrony widoku wzdłuż osi widokowych terenu Milczańskiej i ciągu pieszego 27KD-X;

5)        w ramach elewacji z wymaganymi akcentami architektonicznymi dopuszcza się lokalizację dodatkowej dominanty urbanistycznej, nie wyznaczonej na rysunku planu;

6)        ujednolicenie kolorystki dachów;

7)        zakaz lokalizacji reklam;

8)        zakaz budowy napowietrznych elementów infrastruktury technicznej.

 

3.      W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

 

1)        odprowadzenie ścieków socjalno – bytowych i deszczowych do ogólnomiejskiej sieci kanalizacyjnej;

2)        usuwanie odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi;

3)        wykorzystanie warstwy humusu dla urządzenia zieleni na obszarze planu lub usuwanie zgodnie z przepisami odrębnymi;

4)        zapewnienie komfortu akustycznego zgodnie z przepisami odrębnymi;

5)        zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej.

 

4.      W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej nie podejmuje się ustaleń.

5.      W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się:

 

1)        nawierzchnie z materiałów pochodzenia naturalnego;

2)        zakaz budowy ogrodzeń, z wyjątkiem miejsc, w których wymagane jest zapewnienie bezpieczeństwa, z zakazem stosowania betonowych elementów prefabrykowanych;

3)        uzupełnienie terenu zielenią.

 

6.      W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

 

1)        powierzchnię zabudowy – do 60%;

2)        powierzchnię biologicznie czynną – minimum 25%;

3)        sposób kształtowania zabudowy:

 

a)         sytuowanie budynków zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy, przy czym na 10% długości elewacji dopuszcza się przekroczenie linii zabudowy maksymalnie o 2,0 m,

b)        wysokość zabudowy do 30,0 m, z wyjątkiem dominant, dla których wymaga się lokalne przekroczenie wyznaczonej wysokości z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych;

c)         dachy w dowolnej formie.

 

7.      W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie nie podejmuje się ustaleń.

8.      W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości dopuszcza się łączenie oraz podział działek.nie podejmuje się ustaleń.

9.      W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, nie podejmuje się ustaleń.

10.  W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej:

 

1)        dopuszcza się zjazdy z jezdni zlokalizowanej w południowej części placu na terenie 28KD-P;

2)        ustala się zapewnienie minimum 20, maksimum 30 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, których lokalizację dopuszcza się po południowej i wschodniej stronie terenu. lub pod powierzchnią placu na terenie 28KD-P;

3)        nakazuje się odprowadzenie ścieków sanitarnych i deszczowych zgodnie z ust. 3 pkt 1,

4)        nakazuje się przyłączenie zlokalizowanych na terenie obiektów do ogólnomiejskiej sieci wodociągowej oraz do sieci elektroenergetycznej;

5)        nakazuje się stosowanie ekologicznych źródeł ciepła;

6)        zakazuje się budowyyę napowietrznych elementów infrastruktury technicznej;

7)        dopuszcza się budowę stacji transformatorowej typu miejskiego wyłącznie jako wbudowanej w budynek o innym przeznaczeniu; przy czym pomieszczenia stacji należy zlokalizować na poziomie parteru lub niższym;

8)        w zakresie telefonii komórkowej przyjmuje się ustalenia zgodnie z ust.3 pkt 5;

9)        dopuszcza się lokalizację wszelkich sieci infrastruktury technicznej, w powiązaniu
z siecią istniejącą lub projektowaną, zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

11.  W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia
i użytkowania terenów nie podejmuje się ustaleń.

 

§ 7

 

Wyznacza się tereny publiczne zieleni urządzonej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1ZP, 2ZP i 3ZP, dla których:

1.      W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

 

1)        przeznaczenie podstawowe – parki osiedlowe;

2)        przeznaczenie uzupełniające:

 

a)         urządzenia infrastruktury technicznej,

b)        drogi piesze i rowerowe,

c)         parking i drogi wewnętrzne – na terenie 3ZP.

 

2.      W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

 

1)        na terenie 1ZP, w polu ochrony widoku, zagospodarowanie terenu zielenią niską, przy czym dopuszcza się zieleń wysoką w formie klombu;

2)        na terenie 2ZP, w polu ochrony widoku wzdłuż osi widokowej ulicy Milczańskiej, zagospodarowanie terenu zielenią niską, przy czym dopuszcza się zieleń wysoką
w formie klombu;

3)        zakaz budowy ogrodzeń, z wyjątkiem miejsc, w których wymagane jest zapewnienie bezpieczeństwa, z zakazem stosowania betonowych elementów prefabrykowanych;

4)        zakaz lokalizacji reklam;.

 

3.      W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

 

1)      uwzględnienie w projektowanym zagospodarowaniu terenu istniejących drzew, oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów;

2)      zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów,
z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

3)      usuwanie odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi;

4)      zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej.

 

4.      W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się na terenie 1ZPzachowanie śladu ulicy Pleszewskiej jako alei
z chodnikiem o nawierzchni brukowanej kostką bazaltową, zgodnie z rysunkiem planu;.

5.      W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się:

 

1)       zagospodarowanie terenów 1ZP, 2ZP i 3ZP jako obszarów przestrzeni publicznej;

2)       lokalizację akcentów architektonicznych;

3)       lokalizację na terenie 3ZP placu zabaw.

 

6.      W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się powierzchnię biologicznie czynną minimum 50%.

7.      W zakresie sposobu zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie nie podejmuje się ustaleń.

8.      W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości dopuszcza się łączenie oraz podział działek.nie podejmuje się ustaleń.

9.      W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu ustala się zakaz lokalizowania budynków.

10.  Ustalenia w zakresie określenia zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

 

1)        zakazuje się zjazdyów z przyległych dróg publicznych;

2)        dopuszcza się utrzymanie na terenie 3ZP istniejących dróg wewnętrznych
i parkingów w formie parkingów w zieleni;

3)        ustala się lokalizacje ogólnie dostępnych chodników i dróg rowerowych:

 

a)         na terenie 1ZP – chodnika szerokości minimum 5,0 m, zgodnie z ust.4,

b)        na terenie 2ZP – chodników łączących park na osiedlu Oświecenia (poza obszarem planu), z terenami 06KD-Z i 6U,

c)         na terenie 3ZP – z osiedla Oświecenia do przejść – podziemnego w rejonie przystanków i pod estakadą na 01KD-GP, oraz na odcinku od przejścia podziemnego do terenu 07KD-Z, szerokości minimum 2,5 m;

 

4)        na terenie 2ZP ustala się zachowanie istniejącego wodociągu oraz dopuszczenie lokalizacji kanału sanitarnego;

5)        na terenie 1ZP, zgodnie z §11 ust. 10 pkt 14 lit. c, nakazuje się lokalizację kanału deszczowego;

6)        na terenie 3ZP ustala się, z zastrzeżeniem pkt 7, zachowanie istniejącego kolektora sanitarnego oraz zakaz posadowienia drzew w odległości 4,0 m od osi kolektorów.;

7)        dopuszcza się likwidację wymienionego w pkt 6 kanału sanitarnego, pod warunkiem uprzedniego uruchomienia Kolektora Prawobrzeżnego II oraz kanału sanitarnego
w terenach 06KD-Z, 05KD-Z, 13KD-L;

8)        na terenie 3ZP ustala się zachowanie istniejącej sieci wodociągowo - kanalizacyjnej.;

9)        dopuszcza się utrzymanie istniejących gazociągów w terenach 1ZP i 2ZP;

10)    zgodnie z §11 ust.10 pkt 14 lit. d, dopuszcza się realizację ciepłociągu w terenach 3ZP
i 1ZP;

11)    zakazuje się budowyyę napowietrznych elementów infrastruktury technicznej;

12)    dopuszcza się lokalizację wszelkich sieci infrastruktury technicznej, w powiązaniu
z siecią istniejącą lub projektowaną , zgodnie z przepisami odrębnymi;

13)    zakazuje się lokalizacjiię stacji transformatorowych;

14)    w zakresie infrastruktury telefonii komórkowej przyjmuje się ustalenia zgodnie
z ust. 3 pkt. 4.

 

11.  W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia
i użytkowania terenów nie podejmuje się ustaleń.

 

§ 8

 

Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem E, dla którego:

1.      W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

 

1)        przeznaczenie podstawowe: infrastrukturę techniczną – elektroenergetyczną;

2)        przeznaczenie uzupełniające – drogi wewnętrzne, parkingi w zieleni, zieleń.

 

2.      W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

 

1)        zachowanie wyznaczonych linii zabudowy;

2)        dopuszczenie zabudowy na granicy działki;

3)        zakaz lokalizacji reklam;

4)        dopuszczenie budowy ogrodzenia ażurowego o maksymalnej wysokości 1,5 m, wzbogaconego zielenią, z zakazem stosowania betonowych elementów prefabrykowanych.

 

3.      W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

 

1)        nasadzenia drzew i krzewów, z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

2)        zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów, z  uwzględnieniem przepisów odrębnych;

3)        odprowadzenie ścieków socjalno – bytowych i deszczowych do ogólnomiejskiej sieci kanalizacyjnej;

4)        usuwanie odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi;

5)        nakaz wykorzystania warstwy humusu dla urządzenia zieleni na obszarze planu lub usuwanie zgodnie z przepisami odrębnymi;

6)        zapewnienie komfortu akustycznego zgodnie z przepisami odrębnymi;

7)        nawierzchnie umożliwiające infiltrację wód opadowych.

 

4.      W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej nie podejmuje się ustaleń.

5.      W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych nie podejmuje się ustaleń.

6.      W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

 

1)       powierzchnię zabudowy – do 60%;

2)       powierzchnię biologicznie czynną – minimum 25%;

3)       sposób kształtowania zabudowy:

 

a)         sytuowanie budynków zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy, przy czym na 10% długości elewacji dopuszcza się przekroczenie linii zabudowy maksymalnie o 2,0 m,

b)         wysokość zabudowy – do 17,0 m;

 

4)       zakaz dachów stromych.

 

7.      W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie nie podejmuje się ustaleń.

8.      W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości nie podejmuje się ustala się zakaz wtórnych podziałów nieruchomości, dopuszcza się łączenie działek..

9.      W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, nie podejmuje się ustaleń.

10.  W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej:

 

1)        ustala się lokalizację wnętrzowej stacji transformatorowej 110/15 kV;

2)        dopuszcza się jeden zjazd z terenu 05KD-Z, jako wspólny dla terenów 5U i E,
z zapewnieniem wzajemnego przejazdu;

3)        ustala się konieczność zapewnieniae miejsc postojowych dla samochodów osobowych na obszarze terenu w ilości nie mniejszej niż 3 miejsca postojowe na każdych 10 zatrudnionych;

4)        nakazuje się zapewnienie miejsc postojowych dla rowerów;

5)        nakazuje się odprowadzenie ścieków sanitarnych i deszczowych zgodnie z ust. 3 pkt 3,

6)        nakazuje się przyłączenie obiektu do ogólnomiejskiej sieci wodociągowej;

7)        nakazuje się stosowanie ekologicznych źródeł ciepła;

8)        dopuszcza się utrzymanie istniejącego gazociągu;

9)        zakazuje się budowyyę napowietrznych elementów infrastruktury technicznej;

10)    dopuszcza się lokalizację wszelkich sieci infrastruktury technicznej, w powiązaniu
z siecią istniejącą lub projektowaną, zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

11.  W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia
i użytkowania terenów nie podejmuje się ustaleń.


§ 9

 

Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem K/ZP, dla którego:

1.      W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

 

1)        przeznaczenie podstawowe – infrastrukturę techniczną – kanalizację deszczową wraz
z otwartym zbiornikiem retencyjno – podczyszczającym;

2)        przeznaczenie uzupełniające – zieleń urządzoną, drogi piesze, drogi rowerowe, drogi wewnętrzne.

 

2.      W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

 

1)       lokalizację otwartego zbiornika retencyjno – podczyszczającego, pełniącego funkcję kompozycyjną, związaną z ciągami pieszymi oraz wspomagającą retencjonowanie wód opadowych;

2)       zakaz lokalizacji reklam;

3)       zakaz budowy ogrodzeń, z wyjątkiem miejsc, w których wymagane jest zapewnienie bezpieczeństwa, z zakazem stosowania betonowych elementów prefabrykowanych;

 

3.      W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

 

1)       lokalizację otwartego zbiornika retencyjnego wód deszczowych wraz z urządzeniami podczyszczającymi, z dopuszczeniem odprowadzenia nadmiaru wód do ogólnomiejskiej sieci kanalizacji deszczowej;

2)       uwzględnienie w projektowanym zagospodarowaniu terenu istniejących drzew, oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów;

3)       zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów,
z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

4)       usuwanie odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi;

5)       nakaz wykorzystania warstwy humusu dla urządzenia zieleni na obszarze planu lub usuwanie zgodnie z przepisami odrębnymi;

6)       zapewnienie komfortu akustycznego zgodnie z przepisami odrębnymi;

7)       przyłączenie zlokalizowanych na terenie obiektów do ogólnomiejskiej sieci wodociągowej oraz do sieci elektroenergetycznej;

8)       zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej.

 

4.      W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się w miejscu lokalizacji stanowiska archeologicznego nakaz prowadzenia badań zgodnie z przepisami odrębnymi.

5.      W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się zagospodarowanie terenu jako obszaru przestrzeni publicznej oraz lokalizację ciągu pieszego łączącego ciąg pieszy zlokalizowany na terenie UC z terenem 28KD-P.

6.      W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się, że powierzchnia otwartego zbiornika retencyjnego nie może przekroczyć 70% powierzchni terenu;

7.      W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie nie podejmuje się ustaleń.

8.      W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości nie podejmuje się ustaleń.

9.      W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, nie podejmuje się ustaleń.

10.  Ustalenia w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej:

 

1)        zakazuje się zjazdów z przyległych dróg publicznych;

2)        zakazuje się budowyyę napowietrznych elementów infrastruktury technicznej;

3)        zakazuje się budowyyę stacji transformatorowych;

4)        dopuszcza się lokalizację wszelkich sieci infrastruktury technicznej, w powiązaniu
z siecią istniejącą lub projektowaną , zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

11.  W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia
i użytkowania terenów ustala się zagospodarowanie terenu zielenią urządzoną, z zakazem nasadzeń drzew do czasu jego zagospodarowania zgodnie z planem.

 

§ 10

 

Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 1KDW-X, 2KDW-TP, dla których:

1.      W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

 

1)        przeznaczenie podstawowe – drogi wewnętrzne:

 

a)         drogi piesze i rowerowe – dla terenu 1KDW-X,

b)         miejski dworzec autobusowy – dla terenu 2KDW-TP;

 

2)        przeznaczenie uzupełniające:

 

a)         urządzenia infrastruktury technicznej,

b)        zieleń,

c)         zabudowę usługową gastronomiczną w formie ogródków,

d)        budynki użyteczności publicznej na terenie 2KDW-TP.

 

2.      W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

 

1)        zachowanie wyznaczonych linii zabudowy;

2)        na terenie 1KDW-X zakaz lokalizacji obiektów wyższych niż 1,5 m oraz drzew,
w polu ochrony widoku wzdłuż osi widokowej od Ronda Rataje w kierunku na dominantę zlokalizowaną na terenie UC;

3)        zakaz lokalizacji reklam wolno stojących;

4)        zakaz budowy ogrodzeń, z wyjątkiem miejsc, w których wymagane jest zapewnienie bezpieczeństwa, z zakazem stosowania betonowych elementów prefabrykowanych;.

 

3.      W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

 

1)        uwzględnienie w projektowanym zagospodarowaniu terenu istniejących drzew, oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów;

2)        zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów,
z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

3)        lokalizację na terenie 1KDW-X co najmniej dwóch szpalerów drzew wzdłuż chodników i dróg rowerowych;

4)        odprowadzenie ścieków socjalno – bytowych do ogólnomiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej,

5)        odprowadzenie ścieków deszczowych do ogólnomiejskiej sieci kanalizacji deszczowej, przy czym na terenie 2KDW-TP nakaz uprzedniego podczyszczenia ścieków w  urządzeniach wymienionych w pkt 6,

6)        lokalizację urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe ze związków ropopochodnych i piasku na terenie 2KDW-TP,

7)        usuwanie odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi;

8)        wykorzystanie warstwy humusu dla urządzenia zieleni na obszarze planu lub usuwanie zgodnie z przepisami odrębnymi;

9)        zakaz stosowania nawierzchni bitumicznych na terenie 1KDW-X.

 

4.      W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej nie podejmuje się ustaleń.

5.      W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się zagospodarowanie terenu jako przestrzeni publicznej z akcentami architektonicznymi.

6.      W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

 

1)            powierzchnię biologicznie czynną terenu 1KDW-X – minimum 50%.

2)            dla terenu 2KDW-TP:

 

a)         sytuowanie budynków zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy, przy czym na 10% długości elewacji dopuszcza się przekroczenie linii zabudowy maksymalnie o 2,0 m,

b)         wysokość zabudowy do 20,0 m,

c)         dachy w dowolnej formie.

 

7.      W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie nie podejmuje się ustaleń.

8.      W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości dopuszcza się łączenie i podział działek.nie podejmuje się ustaleń.

9.      W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, nie podejmuje się ustaleń.

10.  W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej:

 

1)        ustala się zachowanie istniejącej infrastruktury technicznej;

2)        dla terenu 1KDW-X:

 

a)         nakazuje się lokalizację, na całej długości drogi, między terenami 02KD-GP
i 05KD-Z, chodnika szerokości minimum 5,0 m oraz drogi rowerowej szerokości minimum 3,0 m.

b)         w przypadku wyznaczenia pod terenem 02KD-GP przejść podziemnych – nakazuje się lokalizację pochylni z chodnikiem i drogą rowerową, o łącznej szerokości minimum 6,0 m,

c)         zakazuje się budowyyę napowietrznych elementów infrastruktury technicznej;

d)         ustala się lokalizowanie nowej infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi;

 

3)        dla terenu 2KDW-TP:

 

a)         nakazuje się odprowadzenie ścieków sanitarnych i deszczowych zgodnie z ust. 3 pkt 4, 5 i 6,

b)         nakazuje się stosowanie ekologicznych źródeł ciepła;

c)         ustala się lokalizowanie nowej infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

11.  W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia
i użytkowania terenów nie podejmuje się ustaleń.

 

§ 11

 

Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 01KD-GP, 02KD-GP, 03KD-GP, 04KD-G, 05KD-Z, 06KD-Z, 07KD-Z, 08KD-Z, 09KD-Z, 10KD-Z, 11KD-L, 12KD-L, 13KD-L, 14KD-L, 15KD-L, 16KD-L, 17KD-D, 18KD-D, 19KD-D, 20KD-D, 21KD-D, 22KD-D, 23KD-D, 24KD-TP, 25KD-X, 26KD-X, 27KD-X, 28KD-P, dla których:

1.      W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

 

1)        przeznaczenie podstawowe – drogi publiczne:

 

a)         01KD-GP, 02KD-GP, 03KD-GP – ulice klasy głównej ruchu przyśpieszonego,

b)         04KD-G – ulica klasy głównej,

c)         05KD-Z, 06KD-Z, 07KD-Z, 08KD-Z, 09KD-Z, 10KD-Z – ulice klasy zbiorczej,

d)         11KD-L, 12KD-L, 13KD-L, 14KD-L, 15KD-L, 16KD-L – ulice klasy lokalnej,

e)         17KD-D, 18KD-D, 19KD-D, 20KD-D, 21KD-D, 22KD-D, 23KD-D – ulice klasy dojazdowej,

f)           24KD-TP – trasa tramwajowa,

g)         25KD-X, 26KD-X, 27KD-X – wydzielone ciągi piesze,

h)         28KD-P – plac miejski wraz z trasą tramwajową i parkingiem podziemnym;

 

2)        przeznaczenie uzupełniające:

 

a)         urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń, miejsca postojowe,

b)        usługi w przejściach podziemnych na terenie 02KD-GP;.

 

2.      W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się zakaz lokalizacji reklam z wyjątkiem szyldów i tablic informacyjnych.

3.      W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

 

1)        uwzględnienie w projektowanym zagospodarowaniu terenu istniejących drzew, oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów, z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

2)        zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów,
z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

3)        urządzenie szpalerów drzew o następujących lokalizacjach:

 

a)         na terenie 01KD-GP – wzdłuż północnej linii rozgraniczenia,

b)        na terenie 05KD-Z, za wyjątkiem rejonów skrzyżowań i przystanków – obustronnie, między jezdnią i chodnikami,

c)         na terenie 06KD-Z, za wyjątkiem rejonów skrzyżowań i przystanków – obustronnie, między jezdnią i chodnikami,

d)        na terenie 08KD-Z – obustronnie, po zewnętrznych stronach jezdni,

e)         na terenie 09KD-Z – po obu stronach jezdni i chodnika,

f)          na terenie 10KD-Z - obustronnie, po zewnętrznych stronach jezdni,

g)         na terenie 13KD-L, po stronie północno – wschodniej, między jezdnią i chodnikiem,

h)         na terenie 24KD-TP, za wyjątkiem rejonu przejść, przejazdów i przystanków – po południowej stronie torowiska, po obu stronach pasa przeznaczonego na chodnik
i drogę rowerową;

 

4)        odprowadzenie ścieków deszczowych do ogólnomiejskiej sieci kanalizacyjnej;

5)        na terenie 28KD-P, dla parkingu podziemnego, realizację urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe ze związków ropopochodnych i piasku;

6)        usuwanie odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi;

7)        wykorzystaniae warstwy humusu dla urządzenia zieleni na obszarze planu lub usuwanie zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

4.      W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się:

 

1)      dla terenu 12KD-L i 18KD-D w miejscu lokalizacji stanowiska archeologicznego nakaz prowadzenia badań zgodnie z przepisami odrębnymi;

2)      na terenie 01KD-GP, 07KD-Z – odtworzenie śladu dawnej Średzkiej Kolei Powiatowej wpisanej do rejestru zabytków pod numerem A 318, jako drogi rowerowej z  dopuszczeniem ruchu pieszego.

 

5.      W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się:

 

1)        lokalizację akcentów architektonicznych;

2)        na terenie 28KD-P za wyjątkiem jezdni nawierzchnię z materiałów pochodzenia naturalnego, z dopuszczeniem zagospodarowania torowiska tramwajowego zielenią.

 

6.      W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się na terenie 28KD-P powierzchnię biologicznie czynną – minimum 15%;.

7.      W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie nie podejmuje się ustaleń.

8.      W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości dopuszcza się łączenie i podział działeknie podejmuje się ustaleń.

9.      W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy nie, podejmuje się ustaleń.

10.  W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

 

1)        ustala się lokalizowanie nowych dróg w powiązaniu z istniejącymi lub projektowanymi, zgodnie z ustaleniami planu;

2)        o ile w pkt. 7 nie ustalono inaczej, zakazuje się wyznaczania miejsc postojowych dla samochodów na ulicach klasy GP, G, Z;

3)        zakazuje się na terenie 28KD-P lokalizacji przejazdów dla samochodów przez torowisko tramwajowe;

4)        dopuszcza się wyznaczenie tras publicznej komunikacji autobusowej na ulicach klasy GP, G i Z;

5)        dopuszcza się realizację dodatkowych, innych niż ustalone planem, elementów układu komunikacyjnego, zgodnych z przepisami odrębnymi;

6)        dopuszcza się lokalizację zjazdów zgodnie z pkt 7;

 


7)        ustala się następujące minimalne parametry oraz inne nakazy, ograniczenia i dopuszczenia dla układu komunikacyjnego na poszczególnych terenach:

 

sym­bol

szerokość w liniach rozgrani­czenia

 min. szerokość

jezdni i torowiska tramwajowego

min. szerokość

i lokalizacja

chodników

min. szer. i lokalizacja dróg rowero­wych

powiązania w gr. planu i dostępność dla samochodów

Inne

 

01KD-GP

jak na rys. planu

2 jezdnie po 10,5m

 z zastrzeż.

jak w kol. „Inne”

 

2,25 m po obu stronach ulicy

z zastrzeż.

jak w kol. „Inne”

 

2.50m

po południo­wej stronie ulicy

z zastrzeż.

jak w kol. „Inne”

 

skrzyżo­wania z 08KD-Z, 09KD-Z

i 02KD-GP

z zastrzeż.

jak w kol. „Inne”; zakazuje się zjazdy

Nakaz:

    utrzymania estakady nad parkiem w rejonie Os. Oświecenia

    na jezdni północnej - dodatkowego pasa ruchu na wlocie skrzyżowania z 08KD-Z, oraz między skrzyżowaniami z 09KD-Z i 02KD-GP;

    na jezdni południowej – dodatkowego pasa ruchu na wylocie skrzyżowania 02KD-GP oraz dwóch dodatkowych pasów ruchu na wlocie skrzyżowania z 08KD-Z;

    zachowania istniejącego, podziemnego przejścia dla pieszych, wraz z dojściami szerokości min. 5,0 m do przystanków autobusowych, Os. Jagiellońskiego (poza obszarem planu) oraz między terenami 09KD-Z i 08KD-Z,

    lokalizacji przystanków autobusowych w zatokach lub na dodatkowych pasach – w rejonie przejścia podziemnego;

    zachowania wolnego od wszelkich urządzeń pasa terenu szerokości minimum 3,0 m, w celu ustalonym w ust. 3 pkt 3,

    zapewnienia połączeń pieszych i rowerowych pod estakadą.

Zakazuje się skrętyów w lewo z terenów 08KD-Z i 09KD-Z.

Dopuszcza się utrzymanie fragmentu parkingu, dostępnego z drogi wewnętrznej na terenie 3ZP.

Ustalenia dotyczące chodnika i drogi rowerowej po południowej stronie terenu ogranicza się do odcinka miedzy terenem 02KD-GP i ww. przejściem podziemnym.

02KD-GP

jak na rys. planu

jezdnia 10,5 m

 z zastrzeż. jak w kol. „Inne”; torowiska tramwajowe o nie- definiowanej szerokości

 

3,0 m

po zewnętrz­nej stronie wszystkich jezdni

z zastrzeż.

jak w kol. „Inne”

 

3,0 m

wzdłuż południo­wej granicy planu oraz wzdłuż terenu 2U

z zastrzeż.

jak w kol. „Inne”

 

Rondo stanowi skrzyżowa­nie ulic L.Zamen­hofa, Bolesława Krzywouste-go i Jana Pawła II; dostępność ogranicza się do dwóch wyjazdów: na teren 2KDW-TP i na teren 3U

 

Nakaz:

    lokalizacji po jednym dodatkowym pasie ruchu na wszystkich wlotach i wylotach z ronda oraz na odcinkach ronda między sąsiednim wlotem i wylotem (dla skrętów w prawo),

    lokalizacji dwutorowych tras tramwajowych oraz przystanków tramwajowych na każdym z wylotów ronda,

    lokalizacji przystanków autobusowych na dodatkowych pasach ruchu na wylotach ronda, z wyjątkiem wylotu w kierunku terenu 01K-GP,

    poszerzeń chodników - w rejonach przystanków - do szerokości minimum 5,0 m,

    lokalizacji w przypadku realizacji przejść podziemnych:

-   z  zapewnieniaem dostępu dla niepełnosprawnych (windą lub pochylnią) do wszystkich przystanków tramwajowych oraz do wszystkich czterech przyległych terenów, położonych między sąsiednim wlotem i wylotem z ronda,

-   z przeprowadzeniaem pod rondem dróg rowerowych, łączących wszystkie wyżej wymienione tereny przyległe do ronda,

-   wraz ze schodami i pochylniami o min. szerokości wszystkich schodów i pochylni nie mniejszej niż 6,0 m,.

Dopuszcza się :

przejścia podziemne,

    w przypadku lokalizacji obiektów usługowych
 w przejściach podziemnych – dostępność dla samochodów dostawczych po pochylniach dla pieszych i rowerów,.

03KD-GP

jak na rys. planu

2 jezdnie po 10,5 m

 z zastrzeż. jak w kol. „Inne”; torowisko tramwajowe - 7,9 m między jezdniami

2,25 m po obu stronach ulicy

3,0 m po wsch. stronie ulicy

z zastrzeż.

jak w kol. „Inne”

skrzyżowa­nia z:

16KD-L,

22KD-D,

15KD-L i 10KD-Z

z zastrzeż.

jak w kol. „Inne”;

zakazuje się zjazdów

Nakaz:

    lokalizacji dodatkowego pasa ruchu na jezdni wschodniej, na całej jej długości;

    lokalizacji dodatkowego pasa ruchu na wlocie skrzyżowania 02KD-GP,

    zapewnienia wszystkich relacji skrętnych dla tramwajów na skrzyżowaniu z 15KD-L i 24KD-TP,

    lokalizacji przystanków autobusowych w zatokach lub na dodatkowym pasie ruchu,

    lokalizacji dwutorowych tras tramwajowych oraz przystanków tramwajowych na wysepkach szerokości nie mniejszej niż 3,0 m,

    lokalizacji, pomiędzy ulicami 15KD-L i 10KD-Z, drogi rowerowej o szerokości min.2,0 m .

Ogranicza się, z wyjątkiem przejazdów „na wprost”, po jezdniach ulicy Jana Pawła II, możliwości przejazdu samochodów na skrzyżowaniach:

    z 16KD-L – wyłącznie skręty w prawo ze wschodniej jezdni ulicy Jana Pawła II,

    z 22KD-D – skręty w prawo (z i na zachodnią jezdnię ulicy Jana Pawła II),

    z 15KD-L i 10KD-Z – skręty w prawo (z i na obie jezdnie ulicy Jana Pawła II) oraz do przejazdu „na wprost” 15KD-L w 10 KD-Z.

04KD-G

jak na rys. planu

2 jezdnie po 10,5 m

 z zastrzeż. jak w kol. „Inne”; torowisko tramwajowe - 7,9 m między jezdniami

2,25 m po obu stronach ulicy

2,5 m po południo­wej stronie ulicy

powiązanie ze skrzyżowa­niem

02KD-GP; dopuszcza się wyłącznie jeden wjazd

z terenu 3U na jezdnię północną

Nakaz:

    lokalizacji po jednym dodatkowym pasie ruchu na wylocie i wlocie skrzyżowania 02KD-GP,

    lokalizacji dwutorowych tras tramwajowych,

    w przypadku wyznaczania przystanków autobusowych – lokalizacji ich w zatokach lub na dodatkowych pasach ruchu,.

 

05KD-Z

24,0 m, z poszerze­niami jak na rys. planu

jezdnia 7,0 m, z zastrzeż. jak w kol. „Inne”;

2,25 m po obu stronach jezdni

2,5 m po wewnętrz­nej, północnej stronie jezdni

jak w kol. Inne

Ustala się następujące powiązania jezdni na skrzyżowaniach:

    z 10KD-Z, 11KD-L i jezdnią (przejazdem przez torowisko) na terenie 24KD-TP;

    z 16KD-L – wyłącznie wjazd,

    z drogą wewnętrzną na terenie UC i z 09 KD-Z – wyłącznie wyjazd,

    z 08KD-Z i 14KD-L

    z 06KD-Z i 13KD-L.

Nakaz:

    lokalizacji dodatkowych pasów ruchu dla każdej dopuszczonej relacji skrętnej na ww. skrzyżowaniach;,

    lokalizacji przystanków autobusowych w zatokach lub na dodatkowych pasach ruchu ,

    wyznaczenia przejść pieszych pomiędzy terenami 10KD-Z i UC, 1KDW-X i UC, 09KD-Z oraz 08KD-Z i 25KD-X,

    zachowania wolnego od wszelkich urządzeń pasów terenu szerokości minimum 3,0 m każdy, w celu ustalonym ust.3 pkt 3,.

Dostępność dla samochodów do przyległych terenów poprzez:

    maksimum 2 zjazdówy na teren 1U,

    maksimum 2 zjazdówy na teren 4U,

    jedenego, wspólnegoy, zjazdu na tereny 5U i E,

    maksimum 4 zjazdówy na teren 6U,

    maksimum 3 zjazdówy na teren 7MW,

    Zakazuje się lokalizacjię zjazdów na tereny UC (z wyjątkiem zdefiniowanego wyżej skrzyżowania z drogą wewnętrzną), 2U oraz 6MW.

06KD-Z

24,0 m, z poszerze­niami jak na rys. planu

jezdnia 7,0 m, z zastrzeż. jak w kol. „Inne”;

2,25 m po pd-zach

 i 3,0 m po pn-wsch stronie jezdni

2,5 m po pd- zach stronie jezdni

skrzyżowa­nia z 07KD-Z

i 05KD-Z; zjazdy jak w kol. Inne

Nakaz:

    lokalizacji po jednym dodatkowym pasie ruchu na obu skrzyżowaniach;,

    lokalizacji przystanków autobusowych w zatokach lub na dodatkowych pasach ruchu;,

    zachowania wolnych od wszelkich urządzeń pasów terenu szerokości minimum 3,0 m każdy, w celu ustalonym w ust. 3 pkt 3,.

Dopuszcza się maksimum 3 zjazdy na teren 6U;.

07KD-Z

jak na rys. planu

2 jezdnie 7,0 m z zastrzeż. jak w kol. „Inne”

2,25 m po obu stronach jezdni

2,5 m w rejonie skrzyżo­wania z 06KD-Z, wzdłuż linii rozgrani-czającej z terenem 2ZP

skrzyżowa­nie z 06KD-Z

 i ulicą Wiatraczną, zakazuje się zjazdów

Nakaz:

    lokalizacji dodatkowego pasa ruchu dla skrętu w lewo w teren 06KD-Z,;

    lokalizacji przystanków autobusowych w zatokach lub na dodatkowych pasach ruchu;,

Dopuszcza się zawężenie obu jezdni na wlocie północnym skrzyżowania z 06KD-Z do 6,0 m.

08KD-Z

32,5 m

jezdnia zachodnia 5,0 m; jezdnia wschodnia 9,5 m

5,0 m

po str. wschodniej jezdni

nie ustala się

jak w kol. Inne

Ustala się powiązania jezdni na skrzyżowaniach z terenami 05KD-Z
i 01KD-GP.

Zakazuje się skrętów w lewo w teren 01KD-GP.

Zjazdy na przyległe tereny ogranicza się wyłącznie do zjazdu z i na jezdnię zachodnią na teren 5U.

Nakazuje się zachowanie wolnych od wszelkich urządzeń pasów terenu szerokości minimum 3,0 m każdy, w celu ustalonym w ust. 3 pkt 3,.

 

09KD-Z

jak na rys. planu

jezdnia 5,0 m

5,0 m w przedłuż. przejścia podziem­nego z zastrzeż. jak w kol. „Inne”

nie ustala się

jak w kol. Inne

Ustala się powiązania jezdni na skrzyżowaniach z terenami 05KD-Z,
i 01KD-GP. Dopuszcza się przejazd „na wprost” z drogi wewnętrznej na terenie UC.

Dopuszcza się wyjazd z terenu 05KD-Z i wyjazd w prawo na teren 01KD-GP.

Zakazuje się zjazdyów na przyległy teren.

Dopuszcza się rozdzielenie chodnika na dwie lub więcej części, z klombem pośrodku.

Nakazuje się zachowanie wolnych od wszelkich urządzeń pasów terenu szerokości minimum 3,0 m każdy, w celu ustalonym ust. 3 pkt 3,..

10KD-Z

30,0 m

jezdnia 13,0 m

4,5 m po

pd. stronie jezdni

2,5 m po

pd. stronie jezdni

jak w kol. Inne

Ustala się powiązania jezdni na skrzyżowaniach z terenami 05KD-Z,
i 03KD-GP, na którym ogranicza się przejazdy jak w ustaleniach dla terenu 03KD-GP.

Zakazuje się zjazdyów na przyległy teren.

Nakazuje się zachowanie wolnych od wszelkich urządzeń pasów terenu szerokości minimum 5,0 m każdy, w celu ustalonym ust. 3 pkt 3.

11KD-L

13,0 m z poszerze­niami jak na rys. planu

jezdnia 7,0 m z zastrzeż. jak w kol. „Inne”

4,5 m po

pd. stronie jezdni,

z zastrzeż. jak w kol. „Inne”

nie ustala się

jak w kol. Inne

Ustala się powiązania jezdni na skrzyżowaniach z terenami 5KD-Z oraz 17KD-D i 12KD-L. Zakazuje się zjazdyów w kier. północnym, przez teren 24KD-TP.

W przypadku wyznaczenia ulicy dwukierunkowej nakazuje się po jednym dodatkowym pasie ruchu na wlocie i wylocie skrzyżowania
z 05KD-Z.

W przedłużeniu chodnika i drogi rowerowej na terenie 10KD-Z, nakazuje się lokalizację chodnika szerokości minimum 4,5 m i drogi rowerowej szerokości minimum 2,5 m;.

Dopuszcza się:

    jeden kierunek ruchu – z zachodu na wschód,

    w miejscu chodnika - dodatkowy pas ruchu w kierunku wschodnim, pod warunkiem wyznaczenia na terenie UC,
w odległości nie większej niż 5,0 m od jezdni, równoległego do niej, chodnika szerokości min. 4,5 m;.

12KD-L

17,0 m z poszerze­niami jak na rys. planu

jezdnia 7,0 m z zastrzeż. jak w kol. „Inne”

2,25 m po obu stronach jezdni

nie ustala się

powiązania jak w kol. Inne;

 

zjazdy bez ograniczeń

Ustala się powiązania jezdni na skrzyżowaniach z terenami 17KD-D i 11KD-L, drogą wewnętrzną na terenie UC, terenami 14KD-L
i 19KD-D oraz 13KD-L i 20KD-D.

Nakaz wyznaczenia przejścia dla pieszych między terenami 26KD-X i 27KD-X.

Na odcinku między skrzyżowaniami z 11KD-L i 14KD-L, dopuszcza się:

    wyznaczenie na jezdni jednego kierunku ruchu – od terenu 11KD-L do terenu 14KD-L,

    dodatkowy pas ruchu po stronie terenu UC pod warunkiem wyznaczenia na tym terenie, w odległości nie większej niż 5,0 m od jezdni, równoległego do niej, ogólnie dostępnego chodnika szerokości min. 4,5 m.

13KD-L

24,0 m z poszerze­niami jak na rys. planu

jezdnia 7,0 m

z zastrzeż. jak w kol. „Inne”

2,25 m po pd-zach

 i 3,0 m po pn-wsch stronie jezdni

2,5 m po pd- zach stronie jezdni

powiązania jak w kol.

Inne;

 

zjazdy bez ograniczeń

Ustala się powiązania jezdni na skrzyżowaniach z terenami 12KD-L i 20KD-D, 21KD-D i jej przedłużeniem poza granice planu oraz 06KD-Z, 05KD-Z i jej przedłużeniem poza granice planu.

Nakaz

    dodatkowego pasa ruchu na wlocie skrzyżowania z 05KD-Z;

    zachowania wolnego od wszelkich urządzeń pasa terenu szerokości minimum 3 m, w celu ustalonym ust. 3 pkt 3,.

14KD-L

17,0 m z poszerze­niami jak na rys. planu

jezdnia 7,0 m z zastrzeż. jak w kol. „Inne”

2,25 m po obu stronach jezdni

nie ustala się

powiązania jak w kol. Inne;

 

zjazdy bez ograniczeń

Ustala się powiązania jezdni na skrzyżowaniach z terenami 12KD-L i 19KD-D, 21KD-D oraz 08KD-Z i 05KD-Z.

Nakazuje się lokalizację dodatkowego pasa ruchu na wlocie skrzyżowania z 05KD-Z.

15KD-L

34,0 m

Jezdnia z wbudowanym torowiskiem łącznej szerokości 14,0m

z zastrzeż. jak w kol. „Inne”

1,50 m

po obu stronach jezdni

1,50 m

po obu stronach jezdni

skrzyżowa­nie z 03KD-GP;

zjazdy jak w kol.„Inne”

Nakaz:

    lokalizacji dodatkowego pasa ruchu na wlocie skrzyżowania z 03KD-GP,

    lokalizacji dwutorowych tras tramwajowych.

Zakazuje się zjazdyów w kierunku północnym.

Dopuszcza się maksimum 2 zjazdy w kierunku południowym.

16KD-L

14,0 m z poszerze­niami jak na rys. planu

jezdnia 6,0 m

1,50 m

po obu stronach jezdni

nie ustala się

powiązania jak w kol. Inne; zjazdy bez ograniczeń

Ustala się następujące powiązania jezdni:

    wyłącznie wyjazd ze wschodniej jezdni terenu 03KD-GP,

    wyłącznie wjazd na jezdnię terenu 05KD-Z.

17KD-D

12,0 m z poszerze­niami jak na rys. planu

jezdnia 6,0 m

2,25 m po połudn. stronie jezdni

nie ustala się

powiązania jak w kol. Inne; zjazdy bez ograniczeń

Ustala się następujące powiązania jezdni:

    na skrzyżowaniu z 11KD-L i 12KD-L ,

    w przedłużeniu jezdni zlokalizowanej na placu 28KD-P .

Dopuszcza się wyznaczenie na jezdni jednego kierunku ruchu.

18KD-D

15,0 m z poszerze­niami jak na rys. planu

jezdnia 6,0 m

2,25 m po obu stronach jezdni

nie ustala się

powiązania jak w kol. Inne; zjazdy bez ograniczeń

Ustala się następujące powiązania jezdni:

    na skrzyżowaniu z 12KD-L ,

    na skrzyżowaniu z 19KD-D i jezdniami zlokalizowanymi na placu 28KD-P.

Dopuszcza się wyznaczenie na jezdni jednego kierunku ruchu.

19KD-D

17,0 m z poszerze­niami jak na rys. planu

jezdnia 6,0 m

2,25 m po obu stronach jezdni

nie ustala się

powiązania jak w kol. Inne; zjazdy bez ograniczeń

Ustala się następujące powiązania jezdni:

    na skrzyżowaniu z 12KD-L i 14KD-L ,

    na skrzyżowaniu z 18KD-D i jezdniami zlokalizowanymi na placu 28KD-P.

Dopuszcza się wyznaczenie na jezdni jednego kierunku ruchu.

20KD-D

20,0 m z poszerze­niami jak na rys. planu

jezdnia 6,0 m

2,25 m po pd-zach

 i 3,0 m po pn-wsch stronie jezdni

2,5 m po pd- zach stronie jezdni

powiązania jak w kol. Inne; zjazdy bez ograniczeń

Ustala się następujące powiązania jezdni:

    na skrzyżowaniu z 12KD-L i 13KD-L ,

    w przedłużeniu jezdni zlokalizowanej na placu 28KD-P .

Dopuszcza się wyznaczenie na jezdni jednego kierunku ruchu.

21KD-D

15,0 m z poszerze­niami jak na rys. planu

jezdnia 6,0 m

2,25 m po obu stronach jezdni

nie ustala się

skrzyżo­wania z 14KD-L

i 13KD-L; zjazdy bez ograniczeń

Nakaz wyznaczenia przejścia dla pieszych między terenami 25KD-X i 26KD-X.

 

22KD-D

jak na rys. planu

jezdnia 6,0 m

z zastrzeż. jak w kol. „Inne”

1,5 m po obu stronach jezdni

nie ustala się

powiązania jak w kol. Inne; zjazdy bez ograniczeń

Ustala się następujące powiązania jezdni:

    wjazd i wyjazd na zachodnią jezdnię 03KD-GP,

    wyjazd z dworca miejskiego 2KDW-TP.

Nakaz dodatkowego pasa ruchu na wlocie skrzyżowania z 03KD-GP.

23KD-D

jak na rys. planu

jezdnia 3,5 m

 

2,0 m po obu stronach jezdni

nie ustala się

powiązania jak w kol. Inne; zjazdy bez ograniczeń

Ustala się powiązania z drogami wewnętrznymi na terenach

2KDW-TP i 3U .

 

24KD-TP

27,5 m z poszerze­niami jak na rys. planu

torowisko 8,0 m; jezdnia jak  w kol. „Inne”

2,25 m po obu stronach torowiska

2,5 m po połudn. stronie torowiska

jak w kol. „Inne”

Zakazuje się jakichekolwiek przejazdyów przez torowisko, z wyjątkiem jezdni szer. 13,0 m w przedłużeniu terenu 05KD-Z.

Nakaz:

    lokalizacji dwutorowych tras tramwajowych,

    w rejonie styku z terenem 03KD-GP - lokalizacji przystanków tramwajowych na wysepkach szerokości nie mniejszej niż 4,0 m,

    zachowania wolnych od wszelkich urządzeń pasów terenu szerokości minimum 3,0 m każdy, w celu ustalonym ust. 3 pkt 3.

25KD-X

12,0 m z poszerze­niami jak na rys. planu

nie dotyczy

5,0 m

z zastrzeż. jak w kol. „Inne”

nie ustala się

nie dotyczy

Dopuszcza się rozdzielenie chodnika na dwie części, z klombem pośrodku.

26KD-X

12,0 m z poszerze­niami jak na rys. planu

nie dotyczy

5,0 m

z zastrzeż. jak w kol. „Inne”

nie ustala się

nie dotyczy

Dopuszcza się rozdzielenie chodnika na dwie części, z klombem pośrodku.

27KD-X

12,0 m z poszerze­niami jak na rys. planu

nie dotyczy

5,0 m

z zastrzeż. jak w kol. „Inne”

nie ustala się

nie dotyczy

Dopuszcza się rozdzielenie chodnika na dwie części, z klombem pośrodku.

28KD-P

jak na rys. planu

jezdnie 6,0m wzdłuż zachodniej i południowej pierzei; torowisko szer. 8,0 m w północnej części placu

jak w kol. „Inne”

jak w kol. „Inne”

powiązania jak w kol. Inne; zjazdy bez ograniczeń

Ustala się następujące powiązania jezdni:

    na skrzyżowaniu z 18KD-D i 19KD-D;,

    w przedłużeniu jezdni terenu 20KD-D ,

    w przedłużeniu jezdni terenu 17KD-D .

Dopuszcza się :

    wyznaczenie na jezdniach jednego kierunku ruchu,

    lokalizację pod powierzchnią placu parkingu, dostępnego zjazdami z jezdni wzdłuż południowej i zachodniej pierzei.

Nakaz:

    lokalizacji dwutorowych tras tramwajowych,

    we wschodniej części placu - lokalizacji przystanków tramwajowych na wysepkach szerokości nie mniejszej niż 4,0 m,

    chodników szer. 2,25 m wzdłuż wszystkich pierzei placu.,

    chodnika szer. 3,0 m i drogi rowerowej szer. 2,5 m w przedłużeniu terenu 20KD-D, z przekroczeniem torowiska w kierunku ulicy Katowickiej,

    chodnika szer. 5,0 m w przedłużeniu ciągu 27KD-X,

    chodnika szer. 3,0 m wzdłuż południowej i wschodniej linii rozgraniczenia terenu UK,

    chodnika szer. 2,25 m i drogi rowerowej szer. 2,5 m po południowej stronie torowiska tramwajowego.

Zakazuje się lokalizacji przejazdów dla samochodów przez torowisko tramwajowe;.

 


8)        dopuszcza się lokalizowanie nowej infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi;

9)        dopuszcza się zachowanie istniejącej infrastruktury technicznej, jej likwidację, przebudowę, rozbudowę i remont;

10)    dopuszcza się lokalizowanieacje przyłączy do sieci infrastruktury technicznej, na podstawie warunków przyłączenia, określonych przez gestorów sieci;

11)    dopuszcza się usunięciae kolizji projektowanych obiektów z istniejącymi sieciami infrastruktury technicznej, na podstawie przepisów odrębnych oraz warunków określonych przez gestorów sieci;

12)    nakazuje się odprowadzenie ścieków deszczowych zgodnie z ust.3 pkt 4;

13)    na terenach 01KD-GP, 05KD-Z, 08KD-Z, 10KD-Z i 03KD-GP nakaz lokalizacji kolektora sanitarnego Prawobrzeżnego II;

14)    w przypadku realizacji na terenie 02KD-GP przejścia podziemnego:

 

a)         nakazuje się, przy usuwaniu kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną, zapewnienie ciągłości istniejących sieci, dopuszczając lokalizowanie przekładanych odcinków także poza obszarem planu,

b)        nakazuje się lokalizację nowych kanałów odwadniających teren i podziemne przejście oraz lokalizację na terenie 02KD-GP przepompowni ścieków deszczowych i rurociągu tłocznego, odwadniających wyłącznie teren 02KD-GP,

c)         na terenie 01KD-GP, między terenami 02KD-GP i 1ZP, na terenie 1ZP oraz na terenie 05KD-Z, między terenami 1ZP i 10KD-Z, nakazuje się lokalizację nowego kanału deszczowego,

d)        dopuszcza się zastąpienie istniejącego ciepłociągu nowymi odcinkami sieci cieplnej w terenach 01KD-GP, 05KD-Z, 16KD-L i 03KD-GP oraz w terenach 3ZP i 1ZP,

e)         dopuszcza się przełożenie poza obszar planu wymienionych w pkt 17 linii elektroenergetycznych WN-110kV;

 

15)    na terenach 03KD-GP, 11KD-L, 12KD-L, 14KD-L, 18KD-D i 19KD-D nakazuje się lokalizację kolektora deszczowego;

16)    dopuszcza się, przełączenie istniejącego w terenie 27KD-X kolektora deszczowego, zgodnie z pkt 13;

17)    na terenach 04KD-G, 02KD-GP i 01KD-GP, przy południowej granicy planu, nakazuje się, z zastrzeżeniem pkt 14 lit. e, zarezerwochowaniae pasa terenu o szerokości minimum 4,0 m, dla dwóch planowanych elektroenergetycznych linii kablowych WN-110kV, zasilających stację wnętrzową 110/15 kV planowaną na terenie E.

 

11.  W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia
i użytkowania terenów nie podejmuje się ustaleń.

 

§ 12

 

Dla obszaru objętego planem ustala się stawkę opłaty planistycznej w wysokości 30%.

 

§ 13

 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

 

§ 14

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.