UCHWAŁA NR XXXIV/336/V/2008

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia  18 marca 2008 r.

 

 

 

w sprawie         miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „III RAMA KOMUNIKACYJNA odcinek południowo-zachodni” w Poznaniu

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 127, poz. 880) Rada Miasta Poznania uchwala, co następuje:

 

Rozdział I

 

Przepisy ogólne

 

§ 1

 

1.      Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „III RAMA KOMUNIKACYJNA odcinek południowo-zachodni” w Poznaniu, po stwierdzeniu zgodności przyjętych rozwiązań z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania (uchwała Nr XXXI/299/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 18 stycznia 2008 r.), zwany dalej „planem”.

2.      Plan obejmuje obszar położony w Poznaniu w rejonie stacji kolejowej Poznań Górczyn, ulic Jawornickiej i M. Smoluchowskiego, wschodniej części Lasku Marcelińskiego oraz znajdujące się w granicach planowanej ulicy, jej węzłów i wiaduktów, obszary w rejonach ulic: Głogowska, Zgoda, Ostrobramska, Węglowa, Górnicza, Mrągowska, Promienista, Giżycka, Krośnieńska i Grunwaldzka.

3.      Granica obszaru objętego planem określona jest na rysunku planu.

4.      Integralnymi częściami uchwały są:

1)      załącznik Nr 1 – stanowiący część graficzną, zwaną dalej „rysunkiem planu”, opracowany w skali 1: 2000 i zatytułowany: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „III RAMA KOMUNIKACYJNA odcinek południowo-zachodni” w Poznaniu;

2)      załącznik Nr 2 – stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;

3)      załącznik Nr 3 – stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania.

 

§ 2

 

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały mowa jest o:

1)      III ramie komunikacyjnej – należy przez to rozumieć obwodnicę miejską, stanowiącą projektowany element Poznańskiego Węzła Drogowego na obszarze miasta;

2)      drodze pieszo-rowerowej – należy przez to rozumieć pas terenu przeznaczony dla ruchu pieszych i rowerzystów;

3)      dachu stromym – należy przez to rozumieć dach o kącie pochylenia symetrycznych połaci dachowych od 30º do 45º;

4)      działce budowlanej – należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

5)      ekologicznych źródłach energii – należy przez to rozumieć źródła energii i paliwa, których pozyskanie nie wymaga degradacji środowiska naturalnego lub zmniejsza jego degradację i których produkty spalania w możliwie małym, nieprzekraczającym dopuszczalnych standardów stopniu zanieczyszczają środowisko;

6)      jezdniach głównych – należy przez to rozumieć jezdnie sytuowane w pasie drogowym przy osi drogi, nieobsługujące przyległego terenu;

7)      jezdni dodatkowej – należy przez to rozumieć jezdnie sytuowane w pasie drogowym wzdłuż linii rozgraniczających, obsługujące przyległy teren;

8)      nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię określającą minimalną odległość ściany budynku lub krawędzi budowli od linii rozgraniczającej terenu;

9)      obsłudze komunikacyjnej terenu – należy przez to rozumieć dostęp do terenu z drogi publicznej lub wewnętrznej dla ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego;

10)  parkingu w zieleni – należy przez to rozumieć miejsce o nawierzchni utwardzonej, ażurowej z minimalnym 50% udziałem powierzchni zieleni, przystosowane do stałego lub czasowego postoju pojazdów samochodowych;

11)  przekryciu – należy przez to rozumieć przeznaczony do przeprowadzenia III ramy komunikacyjnej obiekt inżynierski zamykający jej wykop, na którego stropie dopuszcza się zagospodarowanie zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały;

12)  powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni rzutów wszystkich budynków stałych lub tymczasowych na działce lub terenie, mierzoną po zewnętrznym obrysie ścian kondygnacji przyziemnej lub nadziemnej w przypadku, gdy jej obrys występuje poza obrys kondygnacji przyziemnej;

13)  powierzchni zieleni – należy przez to rozumieć minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnej, pokrytej roślinnością w postaci zadrzewień i zakrzewień w zagospodarowaniu działki, określony w procentach;

14)  przepisach szczególnych i odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy prawa inne niż ustawy, na podstawie których uchwalono niniejszą uchwałę;

15)   reklamie – należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący szyldem lub znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach drogowych;

16)   szyldzie – należy przez to rozumieć oznaczenie jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich siedzib lub miejsc wykonywania działalności;

17)  stacji transformatorowej typu miejskiego – należy przez to rozumieć stację będącą własnością gestora sieci;

18)  terenie – należy przez to rozumieć powierzchnię o określonym przeznaczeniu podstawowym, wyznaczoną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

19)  uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miasta Poznania;

20)  uciążliwościach dla środowiska – należy przez to rozumieć zjawiska fizyczne lub stany utrudniające życie albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska lub je degradujące, powodujące przekraczanie standardów jakości środowiska, ustalonych w przepisach odrębnych;

21)  usługach – należy przez to rozumieć działalność mającą na celu zaspokajanie potrzeb ludności, niepolegającą na wytwarzaniu dóbr materialnych, z zastrzeżeniem, iż nie może ona stwarzać uciążliwości dla środowiska, o których mowa w pkt 20;

22)  zadrzewieniach i zakrzewieniach – należy przez to rozumieć pojedyncze drzewa lub krzewy, a także ich skupiska, wraz z zajmowanym obszarem, oraz pnącza, byliny, trawy;

23)  zieleni izolacyjno-krajobrazowej – należy przez to rozumieć drzewa i krzewy, głównie gatunków zimozielonych, kształtowane jako pasy, szpalery w formie zwartej, oddzielające tereny o różnym przeznaczeniu, stanowiące strefę łagodzenia uciążliwości dla środowiska i negatywnego oddziaływania transportu i obiektów infrastruktury technicznej na tereny mieszkaniowe.

 

Rozdział II

 

Ustalenia ogólne

 

§ 3

 

1.      Ustala się tereny o następującym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania:

1)      tereny komunikacji:

a)      tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolami: KD-GPS1,
KD-GPS2, KD-GPS3, 1KD-GP, 2KD-GP, 1KD-G, 2KD-G, 3KD-G, 1KD-Z, 2KD-Z, 3KD-Z, 4KD-Z, 5KD-Z, 6KD-Z, 7KD-Z, 8KD-Z, 1KD-L, 2KD-L, 3KD-L, 1KD-D, 2KD-D i 3KD-D,

b)      teren drogi wewnętrznej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDW,

c)      teren parkingu w zieleni, oznaczony na rysunku planu symbolem KDW-P,

d)      tereny kolejowe, oznaczone na rysunku planu symbolami 1KK, 2KK, 3KK, 4KK, 5KK i 6KK;

2)      teren dworca transportu publicznego i usług, oznaczony na rysunku planu symbolem KDW-TP/U;

3)      tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1U, 2U, 3U, 4U, 5U, 6U, 7U, 8U, 9U, 10U i 11U;

4)      teren zalesień z dopuszczoną funkcją usług sportu i rekreacji, oznaczony na rysunku planu symbolem RL/US;

5)      tereny zieleni urządzonej i infrastruktury technicznej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1ZP/IT, 2ZP/IT, 3ZP/IT, 4ZP/IT, 5ZP/IT, 6ZP/IT, 7ZP/IT i 8ZP/IT;

6)      tereny lasów, oznaczone na rysunku planu symbolami 1ZL, 2ZL i 3ZL;

7)      teren rodzinnych ogrodów działkowych, oznaczony na rysunku planu symbolem ZD.

2.      W granicach opracowania planu występują tereny zamknięte, oznaczone na rysunku planu symbolami 1TZ, 2TZ, 3TZ i 4TZ, dla których nie określa się przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów i których nie dotyczą ustalenia zawarte w uchwale.

 

§ 4

 

Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1)      nakaz lokalizowania ciągów ulicznych w sposób zintegrowany ze strukturą przestrzenną otoczenia;

2)      nakaz lokalizowania zabudowy zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, oznaczonymi na rysunku planu;

3)      zakaz sytuowania i rozbudowywania obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych lub kolidujących z przeznaczeniem terenu;

4)      zakaz lokalizacji nowych napowietrznych sieci infrastruktury technicznej, z wyłączeniem terenów kolejowych, tras tramwajowych i lokalizacji sieci na kładkach technologicznych nad III ramą komunikacyjną;

5)      zakaz lokalizowania stacji bazowych telefonii komórkowej jako obiektów wolno stojących;

6)      dopuszczenie lokalizowania masztów stacji bazowych telefonii komórkowej wyłącznie na terenach 1U, KDW-TP/U, ZD, zlokalizowanych na obiektach budowlanych o minimalnej wysokości 10 m, przy czym maksymalna wysokość masztu nie może przekraczać 5,0 m;

7)      dopuszczenie dla terenów zabudowy usługowej oraz terenów sportu i rekreacji lokalizacji ogrodzeń o wysokości do 1,8 m, przy czym w części powyżej wysokości 0,4 m wyłącznie ażurowych, uzupełnionych pnączami lub żywopłotem, z zastrzeżeniem pkt 8 i 9;

8)      dopuszczenie ogrodzeń pełnych o wysokości do 2,2 m, od strony dróg publicznych o klasie zbiorczej i wyższej;

9)      dopuszczenie ogrodzeń o wysokości do 5 m boisk i kortów tenisowych, przy czym w części powyżej 0,6 m wyłącznie ażurowych;

10)  zakaz lokalizacji reklam i szyldów, z zastrzeżeniem pkt 11;

11)  dopuszczenie na terenach oznaczonych symbolami od 1U do 11U sytuowania na elewacjach budynków, wyłącznie na wysokości kondygnacji parteru, szyldów o powierzchni nie większej niż 1,2 m x 1,5 m, pod warunkiem nieograniczania swobody ruchu pieszych i pojazdów oraz dostosowania materiałem i kolorystyką do elewacji budynku.

 

§ 5

 

Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1)      nakaz zachowania i adaptacji w zagospodarowaniu istniejących wartościowych zadrzewień przyulicznych;

2)      nakaz stosowania, w projektowaniu nasadzeń zadrzewień i zakrzewień, gatunków zimozielonych i akceptujących warunki środowiska miejskiego jako dominujących;

3)      nakaz zagospodarowania zielenią wszystkich terenów wolnych od utwardzenia;

4)      nakaz nasadzeń zieleni zimozielonej w postaci zadrzewień i zakrzewień wzdłuż ekranów akustycznych od strony znajdujących się poza obszarem planu terenów mieszkaniowych;

5)      dopuszczenie wykorzystania nadmiaru mas ziemnych, pozyskanych podczas procesów budowlanych, do odzysku zgodnie z przepisami odrębnymi;

6)      nakaz zastosowania zabezpieczeń przed infiltracją do środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczeń ze ścieków deszczowych pochodzących z nawierzchni przeznaczonych dla postoju i prowadzenia ruchu kołowego;

7)      dopuszczenie wykorzystania wód opadowych z dachów do nawodnień powierzchni trawiastych;

8)      nakaz zastosowania rozwiązań przeciwhałasowych, polegających na:

a)      zastosowaniu przekrycia wykopu III ramy komunikacyjnej, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 3, w technologii gwarantującej wymaganą przepisami odrębnymi ochronę akustyczną terenów przyległych,

b)      sytuowaniu ekranów przeciwhałasowych w liniach rozgraniczających ulic: KD-GPS1, KD-GPS3 i 2KD-GP – o lokalizacji i parametrach zapewniających utrzymanie poziomu dźwięku w środowisku na poziomie dopuszczalnym lub niższym, dla terenów o zdefiniowanych standardach akustycznych znajdujących się bezpośrednio poza obszarem planu, tj. dla terenów:

-         zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w rejonie ulicy I. Newtona,

-         zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Osiedla ks. I. Skorupki,

-         zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ulicy A. Kordeckiego od strony projektowanej ulicy na terenie 2KD-GP,

-         zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wzdłuż ulicy Węglowej i ulicy Zgoda,

-         zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wzdłuż ulicy A. Andrzejewskiego, ulicy Metalowej i ulicy Miedzianej,

c)      zastosowaniu rozwiązań technicznych w jezdni, w tym cichej nawierzchni, ograniczających emisję hałasu samochodowego do środowiska z terenów KD-GPS1, KD-GPS3, 1KD-GP, 2KD-GP, 1KD-G, 2KD-G i 3KD-G;

9)      nakaz zastosowania działań przeciwhałasowych i przeciwwibracyjnych dla budynku Instytutu Fizyki Molekularnej PAN, przy ulicy M. Smoluchowskiego na terenie
KD-GPS1;

10)  w przypadku zastosowania przekrycia III ramy komunikacyjnej na terenie KD-GPS3, obowiązują ustalenia pkt 8 lit. a;

11)  nakaz zagospodarowania odpadów niebezpiecznych i innych – zgodnie z przepisami odrębnymi;

12)  nakaz zagospodarowania odpadów komunalnych bytowych – zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

§ 6

 

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się obowiązek powiadomienia właściwego organu ochrony zabytków o wszelkich robotach ziemnych prowadzonych na obszarze planu, jeżeli przepisy odrębne tego wymagają.

 

§ 7

 

Ustala się następujące wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1)      dopuszczenie sytuowania zieleni izolacyjno-krajobrazowej, szczególnie wzdłuż linii rozgraniczających tereny dróg publicznych i wewnętrznych;

2)      dopuszczenie lokalizacji na terenach dróg publicznych obiektów małej architektury, takich jak ławki, słupy ogłoszeniowe, a także zieleni urządzonej, stanowisk postojowych, urządzeń infrastruktury technicznej, pod warunkiem uwzględnienia wymagań określonych w przepisach odrębnych.

 

§ 8

 

Dla terenów, o których mowa w § 3 ust. 1, określa się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zasady zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 11-17.

 

§ 9

 

Ustala się następujące zasady budowy, rozbudowy i przebudowy systemów komunikacji:

1)      nakaz zachowania ciągłości powiązań dróg na obszarze planu oraz z zewnętrznym układem transportowym, zgodnie z ustaleniami planu;

2)      nakaz zachowania istniejącej infrastruktury transportowej, w szczególności wiaduktu w ulicy Głogowskiej z dopuszczeniem jej rozbudowy i przebudowy, zgodnie z ustaleniami planu;

3)      szerokość dróg w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;

4)      dopuszczenie lokalizacji dodatkowych pasów ruchu w obszarach skrzyżowań zgodnie z przepisami odrębnymi;

5)      dopuszczenie sytuowania zjazdów zgodnie z przepisami odrębnymi;

6)      zakaz lokalizacji przyulicznych stanowisk postojowych na drogach o klasie zbiorczej i wyższej;

7)      nakaz sytuowania tras tramwajowych w ul. Grunwaldzkiej i ul. Głogowskiej – do istniejącej pętli na Górczynie, o parametrach zgodnych z przepisami odrębnymi;

8)      dopuszczenie lokalizacji chodników o parametrach zgodnych z przepisami odrębnymi;

9)      nakaz lokalizacji ścieżek rowerowych o parametrach zgodnych z przepisami odrębnymi wzdłuż projektowanej ulicy na terenie 1KD-GP, 2KD-GP, ulicy Grunwaldzkiej, ulicy Promienistej, ulicy Głogowskiej, ulicy Rakoniewickiej, ulicy P. Ściegiennego, ulicy Jawornickiej, ulicy Wałbrzyskiej, ulicy Mrągowskiej;

10)  nakaz sytuowania ścieżek rowerowych wymienionych w pkt 9 jako ciągów oddzielonych od chodników;

11)  dopuszczenie sytuowania innych niż wymienione w pkt 9 ścieżek rowerowych o parametrach zgodnych z przepisami odrębnymi;

12)  dopuszczenie na drogach o klasie zbiorczej i wyższej lokalizacji przystanków autobusowych w formie zatok;

13)  nakaz zapewnienia stanowisk postojowych dla samochodów osobowych na obszarach terenów zabudowy mieszkaniowej, usługowej, usług sportu i rekreacji oraz rodzinnych ogrodów działkowych, w łącznej ilości nie mniejszej niż:

a)      5 stanowisk postojowych na każde 100 m² powierzchni użytkowej obiektów handlowych,

b)      3 stanowiska postojowe na każde 100 m² powierzchni użytkowej biur i urzędów,

c)      3 stanowiska postojowe na każdych 10 zatrudnionych,

d)      4 stanowiska postojowe na każde 10 miejsc w obiektach gastronomicznych,

e)      5 stanowisk postojowych na każde 10 łóżek w obiekcie hotelowym,

f)        3 stanowiska postojowe na każde 100,0 m² powierzchni użytkowej funkcji usługowych, innych niż wymienione w a-b, d-e,

g)      1,5 stanowiska postojowego na każde mieszkanie w budynku wielorodzinnym,

h)      1 stanowisko postojowe na każdych 10 korzystających jednocześnie z terenów sportu i rekreacji,

i)        1 stanowisko na każde 3 działki ogrodowe,

przy czym stanowiska postojowe powinny być zlokalizowane na działce zajmowanej przez obiekt lub za zgodą jej użytkownika – na działce sąsiedniej;

14)  dla obiektów wymagających obsługi pojazdami ciężarowymi lokalizacja miejsc przeładunku i postoju w granicach poszczególnych terenów zabudowy usługowej;

15)  na terenach zabudowy usługowej, zalesień z dopuszczoną funkcją usług sportu i rekreacji i rodzinnych ogrodach działkowych zapewnienie miejsc postojowych dla rowerów;

16)  w miejscach skrzyżowań linii kolejowych z drogami o klasie zbiorczej i wyższej nakaz usytuowania obiektów pozwalających na bezkolizyjny ruch pociągów, z uwzględnieniem § 19 pkt 1;

17)  dopuszczenie sytuowania innych obiektów i urządzeń infrastruktury transportowej oraz sieci infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

 

§ 10

 

Ustala się następujące zasady budowy, rozbudowy i przebudowy infrastruktury technicznej:

1)      nakaz zachowania istniejącej sieci infrastruktury technicznej z dopuszczeniem jej remontu, rozbudowy, przebudowy i zmiany lokalizacji;

2)      dopuszczenie usunięcia kolizji projektowanych obiektów budowlanych z istniejącymi sieciami infrastruktury technicznej, w szczególności linii 110 kV poprzez przebudowę linii jako napowietrznej lub przebudowę linii z napowietrznej na kablową, na podstawie warunków technicznych, określonych przez gestorów sieci;

3)      w przypadku wystąpienia kolizji poprzecznych sieci infrastruktury technicznej z planowaną infrastrukturą transportową, prowadzoną poniżej poziomu terenu, dopuszczenie lokalizowania sieci na kładkach technologicznych przy wiaduktach, kładkach pieszo-rowerowych oraz tablicach drogowskazowych;

4)      dopuszczenie lokalizowania nowych sieci infrastruktury technicznej, w szczególności sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej i cieplnej, zgodnie z ustaleniami planu i przepisami odrębnymi;

5)      dopuszczenie lokalizowania przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na podstawie warunków technicznych, określonych przez gestorów sieci;

6)      nakaz zaopatrzenia w wodę pitną wyłącznie z sieci wodociągowej;

7)      nakaz odprowadzenia ścieków komunalnych wyłącznie do sieci kanalizacji sanitarnej;

8)      nakaz odprowadzenia ścieków deszczowych do sieci kanalizacji deszczowej, z zastrzeżeniem pkt 9 i 10;

9)      dopuszczenie retencjonowania ścieków deszczowych z możliwością ich wtórnego wykorzystania do celów bytowo-gospodarczych na działce lub terenie inwestycji;

10)  dopuszczenie lokalizowania zbiorników retencyjno-podczyszczających na terenach
KD-GPS3, 2ZP/IT, 3ZP/IT, 5ZP/IT;

11)  dopuszczenie zmiany przebiegu projektowanego kolektora deszczowego III ramy komunikacyjnej na etapie projektu budowlanego;

12)  nakaz zaopatrzenia w gaz z sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia;

13)  nakaz stosowania ekologicznych źródeł energii;

14)  dopuszczenie wydzielenia działek z dostępem do drogi publicznej pod istniejące stacje transformatorowe typu miejskiego na terenach o innym przeznaczeniu;

15)  dopuszczenie lokalizowania stacji transformatorowych wbudowanych w budynek o innym przeznaczeniu lub wolno stojących;

16)  dopuszczenie wydzielenia działek pod projektowane stacje transformatorowe typu miejskiego, z wyłączeniem terenów dróg publicznych, ze swobodnym dostępem do drogi publicznej, dla których nie obowiązują wyznaczone linie zabudowy, przy czym wielkość działki powinna wynosić minimum 50 m²;

17)  zakaz lokalizowania obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi w obszarze oddziaływania elektroenergetycznych linii napowietrznych WN - 110 kV, zgodnie z przepisami odrębnymi;

18)  zakaz sadzenia drzew o wysokości przekraczającej 2 m w fazie maksymalnego wzrostu na trasach linii napowietrznych;

19)  dopuszczenie lokalizowania innych niż wymienione sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

Rozdział III

 

Ustalenia szczegółowe

 

§ 11

 

1.      Dla terenów dróg publicznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami KD-GPS1, KD-GPS2, KD-GPS3, ustala się następujące zasady zagospodarowania:

1)      klasę drogi jako główna ruchu przyspieszonego, przy czym:

a)      dostępność dla samochodów do jezdni głównych III ramy komunikacyjnej wyłącznie przez łącznice węzłów, przy zapewnieniu ruchu bezkolizyjnego na jezdniach głównych,

b)      nakaz sytuowania na odcinkach międzywęzłowych dwóch jezdni głównych po dwa pasy ruchu (2x2), z dopuszczeniem dwóch jezdni po trzy pasy ruchu (2x3), zawierających dodatkowo w przekroju elementy drogi klasy ekspresowej, tj. pas awaryjny i opaski, o parametrach zgodnych z przepisami odrębnymi;

2)      dopuszczenie sytuowania na terenach KD-GPS1 i KD-GPS2 jezdni dodatkowych, z zakazem bezpośrednich powiązań z układem jezdni głównych III ramy komunikacyjnej;

3)      nakaz sytuowania przekrycia wykopu jezdni głównych drogi na terenie KD-GPS2 jako stropu lub konstrukcji pełnej;

4)      dopuszczenie przedłużenia przekrycia, o którym mowa w pkt 3, na terenie KD-GPS3;

5)      nakaz usytuowania węzłów drogowych na skrzyżowaniu się III ramy komunikacyjnej z:

a)      drogą na terenie 2KD-GP – ulicą projektowaną,

b)      drogą na terenach 1KD-G i 2KD-G – ul. Grunwaldzką,

c)      drogą na terenie 8KD-Z – ul. Promienistą;

6)      dopuszczenie sytuowania węzła drogowego na skrzyżowaniu III ramy komunikacyjnej z przedłużeniem ul. Ptasiej;

7)      nakaz sytuowania pętli tramwajowej na terenie KD-GPS3, w rejonie ul. Promienistej;

8)      nakaz sytuowania wiaduktów dla ruchu lokalnego w przedłużeniu ul. Bełchatowskiej i ul. Kamiennogórskiej;

9)      nakaz sytuowania kładek dla ruchu pieszego i rowerowego w ciągach ul. Wałbrzyskiej i ul. Mrągowskiej;

10)  dopuszczenie sytuowania innych niż wymienione w pkt 8 i 9 wiaduktów i kładek, w szczególności w miejscach istniejących przejazdów i przejść kolidujących z III ramą komunikacyjną;

11)  dopuszczenie na terenie KD-GPS2, poza przekryciem, o którym mowa w pkt 3, w strefie oznaczonej na rysunku planu symbolem graficznym, zabudowy usługowej spełniającej następujące warunki:

a)      maksymalna wysokość budynków 9 m,

b)     kształty dachów dowolne,

c)      obsługa komunikacyjna z jezdni dodatkowych;

12)  dopuszczenie na terenie KD-GPS2 w strefie oznaczonej na rysunku planu symbolem graficznym, w tym na przekryciu, o którym mowa w pkt. 3, zieleni izolacyjno-krajobrazowej, plenerowych urządzeń sportowo - rekreacyjnych oraz parkingów w zieleni;

13)  dopuszczenie zagospodarowania, o którym mowa w pkt od 11 do 12, po realizacji budowli, o której mowa w pkt 1 lit. b.

2.      Dla terenów dróg publicznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KD-GP, 2KD-GP, ustala się następujące zasady zagospodarowania:

1)      klasę drogi jako główna ruchu przyspieszonego;

2)      nakaz usytuowania na odcinkach między skrzyżowaniami dwóch jezdni głównych po dwa pasy ruchu (2x2), o parametrach zgodnych z przepisami odrębnymi;

3)      dopuszczenie sytuowania jezdni dodatkowych z zakazem bezpośrednich powiązań z układem jezdni głównych.

3.      Dla terenów dróg publicznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KD-G,
2KD-G, 3KD-G, ustala się następujące zasady zagospodarowania:

1)      klasę drogi jako główna;

2)      nakaz sytuowania na odcinkach między skrzyżowaniami dwóch jezdni głównych po dwa pasy ruchu (2x2), o parametrach zgodnych z przepisami odrębnymi.

4.      Dla terenów dróg publicznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KD-Z,
2KD-Z, 3KD-Z, 4KD-Z, 5KD-Z, 6KD-Z, 7KD-Z, 8KD-Z, ustala się następujące zasady zagospodarowania:

1)      klasę drogi jako zbiorcza;

2)      nakaz usytuowania na terenach 1KD-Z, 2KD-Z, 6KD-Z, 7KD-Z, 8KD-Z dwóch jezdni po dwa pasy ruchu (2x2), o parametrach zgodnych z przepisami odrębnymi, przy czym na terenie 8KD-Z tylko w obszarze węzła drogowego;

3)      nakaz sytuowania na terenach 3KD-Z, 4KD-Z jezdni o parametrach zgodnych z przepisami odrębnymi.

5.      Dla terenów dróg publicznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KD-L,
2KD-L, 3KD-L, ustala się następujące zasady zagospodarowania:

1)      klasę drogi jako lokalna;

2)      nakaz sytuowania na terenie 1KD-L jezdni o parametrach dostosowanych do ruchu autobusów komunikacji zbiorowej;

3)      nakaz sytuowania na terenach 2KD-L i 3KD-L jezdni o parametrach zgodnych z przepisami odrębnymi.

6.      Dla terenów dróg publicznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KD-D,
2KD-D, 3KD-D, ustala się następujące zasady zagospodarowania:

1)      klasę drogi jako dojazdowa;

2)      nakaz sytuowania jezdni o parametrach zgodnych z przepisami odrębnymi.

7.      Dla terenu drogi wewnętrznej, oznaczonego na rysunku planu symbolem KDW, ustala się nakaz usytuowania jezdni o parametrach jak dla drogi o klasie dojazdowej – zgodnie z przepisami odrębnymi.

8.      Dla terenu parkingu w zieleni, oznaczonego na rysunku planu symbolem KDW-P, ustala się następujące zasady zagospodarowania:

1)      dopuszczenie usytuowania stanowisk postojowych dla samochodów osobowych i rowerów;

2)      dopuszczenie lokalizowania zieleni izolacyjno-krajobrazowej wzdłuż linii rozgraniczających terenu.

9.      Dla terenów kolejowych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KK, 2KK, 3KK, 4KK, 5KK i 6KK, ustala się następujące zasady zagospodarowania:

1)      nakaz usytuowania torowisk kolejowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2)      dopuszczenie sytuowania obiektów i urządzeń związanych z prowadzeniem ruchu pociągów.

10.  Na terenach, o których mowa w ust. 1-9, dopuszcza się sytuowanie obiektów ochrony środowiska, elementów infrastruktury transportowej oraz sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z zasadami określonymi w § 9-10.

 

§ 12

 

Dla terenu dworca transportu publicznego i usług, oznaczonego na rysunku planu symbolem KDW-TP/U, ustala się następujące warunki zabudowy i zasady zagospodarowania:

1)      nakaz usytuowania pętli autobusowej i tramwajowej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2)      dopuszczenie sytuowania obiektów i urządzeń związanych z obsługą ruchu pasażerów komunikacji zbiorowej, w tym dworca komunikacji miejskiej, zgodnie z przepisami odrębnymi i z uwzględnieniem pkt 4;

3)      dopuszczenie sytuowania innych obiektów i urządzeń infrastruktury transportowej i sieci infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi;

4)      dopuszczenie realizacji obiektów usługowych w obszarze wyznaczonym na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;

5)      parametry zabudowy:

a)      maksymalna wysokość budynków 12 m,

b)      kształty dachów dowolne z wyjątkiem stromych;

6)      obsługa komunikacyjna zabudowy usługowej z terenu 1KD-L;

7)      nakaz zapewnienia stanowisk postojowych zgodnie z § 9 pkt 13;

8)      dopuszczenie sytuowania obiektów ochrony środowiska, elementów infrastruktury transportowej oraz sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z zasadami określonymi w § 9 i 10.

 

§ 13

 

Dla terenów zabudowy usługowej, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1U, 2U, 3U, 4U, 5U, 6U, 7U, 8U, 9U, 10U i 11U, ustala się następujące warunki zabudowy i zasady zagospodarowania:

1)      lokalizacja zabudowy wyłącznie przy uwzględnieniu nieprzekraczalnych linii zabudowy, określonych na rysunku planu;

2)      na terenie 2U dopuszczenie funkcji mieszkaniowej jako uzupełniającej, w ilości nie większej niż 25% powierzchni użytkowej budynku;

3)      maksymalna powierzchnia zabudowy:

a)      na terenie 1U, 3U, 4U, 5U, 6U, 7U, 8U – 50% powierzchni działki,

b)      na terenie 2U – 60% powierzchni działki,

c)      na terenie 9U – 100 m²,

d)      na terenie 10U, 11U – zgodnie z wyznaczonymi liniami zabudowy;

4)      maksymalna wysokość budynków:

a)      na terenie 2U – 16 m,

b)      na terenie 1U, 3U – 12 m,

c)      na terenie 10U – 10 m,

d)      na terenie 4U, 5U, 6U, 7U, 8U, 9U, 11U – 7,5 m;

5)      minimalna powierzchnia zieleni – 25% powierzchni działki;

6)      kształty dachów dowolne;

7)      nakaz zapewnienia stanowisk postojowych zgodnie z § 9 pkt 13;

8)      obsługa komunikacyjna terenu:

a)      1U z terenu 2KD-G, przy czym zjazd dla samochodów z jezdni północno-zachodniej,

b)      2U, 3U, 5U, 6U, 7U z terenu KD-GPS-2, przy czym zjazdy dla samochodów z jezdni dodatkowej,

c)      4U z terenu KD-GPS-2, przy czym zjazdy dla samochodów z jezdni dodatkowej, oraz z terenu KDW,

d)      8U z terenu 8KD-Z, przy czym zjazdy dla samochodów z jezdni południowej, oraz z drogi poza obszarem planu – ul. Kaczej,

e)      9U z drogi poza obszarem planu - ul. Ostrobramskiej,

f)        10U z terenu 1KD-D,

g)      11U z terenu 2KD-D;

9)      dopuszczenie sytuowania sieci infrastruktury technicznej w powiązaniu z siecią istniejącą i projektowaną, zgodnie z przepisami odrębnymi;

10)  minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki – 1000 m²;

11)  minimalna szerokość od strony drogi publicznej działek – 20 m;

12)  kształtowanie granic wydzielanych działek równolegle lub prostopadle w stosunku do linii rozgraniczającej ulicy;

13)  ustalenia pkt 10 i 11 nie dotyczą wydzielenia działek pod obiekty infrastruktury technicznej i dróg wewnętrznych oraz regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami, z zastrzeżeniem, że pozostałe, powstałe w wyniku tego podziału działki muszą spełniać zasady i warunki określone w pkt 3 i 5;

14)  wydzielenie nowych działek, o których mowa w pkt 10-12, i dokonanie podziałów nieruchomości, na których istnieje już zabudowa, jest dopuszczalne pod warunkiem możliwości zachowania wymaganych planem wskaźników powierzchni zabudowy i minimalnej powierzchni terenu biologicznie czynnej na działkach już zabudowanych.

 

§ 14

 

Dla terenu zalesień z dopuszczoną funkcją usług sportu i rekreacji, oznaczonego na rysunku planu symbolem RL/US, ustala się następujące warunki zabudowy i zasady zagospodarowania:

1)      zalesienie terenu zgodnie z warunkami siedliskowymi;

2)      zagospodarowanie zgodnie z planem urządzenia lasu;

3)      dopuszczenie lokalizacji obiektów sportowo-rekreacyjnych, w tym boisk i plenerowych urządzeń sportowych;

4)      nakaz zapewnienia stanowisk postojowych zgodnie z § 9 pkt 13;

5)      obsługa komunikacyjna z drogi poza obszarem planu – ulicy Jeleniogórskiej;

6)      dopuszczenie sytuowania sieci infrastruktury technicznej w powiązaniu z siecią istniejącą i projektowaną, zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

§ 15

 

Dla terenów zieleni urządzonej i infrastruktury technicznej, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZP/IT, 2ZP/IT, 3ZP/IT, 4ZP/IT, 5ZP/IT, 6ZP/IT, 7ZP/IT i 8ZP/IT, ustala się następujące zasady zagospodarowania:

1)      nakaz wprowadzenia zieleni izolacyjno-krajobrazowej, urządzonej z uwzględnieniem powiązań z ekranami przeciwhałasowymi sytuowanymi w liniach rozgraniczających ulic zgodnie z zapisem § 5 pkt 8 lit. b;

2)      nakaz wprowadzenia pasów zadrzewień i zakrzewień kształtowanych w formie zwartych szpalerów o szerokości minimum 10 m od strony dróg głównych;

3)      nakaz sytuowania na terenach 2ZP/IT i 3ZP/IT drogi pieszo-rowerowej po śladzie ul. Mrągowskiej;

4)      dopuszczenie lokalizacji obiektów małej architektury, sieci infrastruktury technicznej, chodników, dojść pieszych i dojazdów;

5)      dopuszczenie lokalizacji na terenach 3ZP/IT i 6ZP/IT plenerowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych;

6)      dopuszcza się wydzielenie stanowisk postojowych z wjazdem od ulicy 2KD-L na terenach:

a)      3ZP/IT – w pasie 15 m od linii rozgraniczającej terenu 2KD-L,

b)      4ZP/IT – w pasie 5 m od linii rozgraniczającej terenu 2KD-L;

7)      dopuszcza się pozostawienie istniejących budynków usługowych na terenie 5ZP/IT bez prawa ich rozbudowy i nadbudowy.

 

§ 16

 

Dla terenów lasów, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZL, 2ZL i 3ZL, ustala się następujące zasady zagospodarowania:

1)      nakaz prowadzenia gospodarki leśnej zgodnie z planem urządzenia lasów;

2)      dopuszczenie, do czasu realizacji docelowego przeznaczenia, pozostawienia istniejących budynków: mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy M. Smoluchowskiego, budynków usługowych i gospodarczych przy ulicy Strzegomskiej bez prawa ich rozbudowy i nadbudowy;

3)      dopuszczenie, do czasu realizacji docelowego przeznaczenia, pozostawienia istniejących urządzeń sportowych i kortów tenisowych przy ulicy Strzegomskiej;

4)      dopuszczenie sytuowania takich budowli i urządzeń, jak:

a)      dukty leśne przeznaczone dla ruchu pieszego i rowerowego,

b)      mostki i estakady,

c)      urządzenia melioracji wodnych,

d)      sieci infrastruktury technicznej;

5)      dopuszczenie lokalizacji przy duktach leśnych przeznaczonych dla ruchu pieszego i rowerowego obiektów małej architektury służących rekreacji lub utrzymaniu porządku;

6)      dopuszczenie pozostawienia linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV z utrzymaniem pasa terenu wzdłuż linii jako powierzchni leśnej niezalesionej;

7)      zakaz lokalizacji zjazdów i stanowisk postojowych dla samochodów.

 

§ 17

 

Dla terenu rodzinnych ogrodów działkowych, oznaczonego na rysunku planu symbolem ZD, ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)      dopuszczenie budowy podstawowych urządzeń, takich jak: ogrodzenia, drogi, parkingi, urządzenia nawadniające, sieć elektryczna, sanitariaty, śmietniki, kompostowniki, place zabaw dla dzieci oraz budynek administracyjno – socjalno – gospodarczy, przeznaczonych do zaspokajania wspólnych potrzeb użytkowników działek;

2)      dopuszczenie lokalizacji, na każdej indywidualnej działce, altany lub budynku gospodarczego, zgodnie z przepisami odrębnymi;

3)      maksymalna powierzchnia altany lub budynku gospodarczego nie może przekraczać 25 m²;

4)      maksymalna powierzchnia budynku administracyjno – socjalno – gospodarczego nie może przekraczać 100 m²;

5)      wysokość zabudowy – 1 kondygnacja nadziemna, tj. do 3 m do gzymsu dachowego i 5,0 m – do najwyższego punktu dachu;

6)      dachy strome;

7)      zakaz budowy ogrodzeń z wyjątkiem ażurowych, usytuowanych wzdłuż linii rozgraniczających obszaru o wysokości do 1,5 m, oraz o wysokości do 0,8 m na granicy poszczególnych działek przeznaczonych pod uprawy ogrodowe;

8)      nakaz zapewnienia stanowisk postojowych zgodnie z § 9 pkt 13;

9)      obsługa komunikacyjna z terenu 2KD-D;

10)  dopuszczenie lokalizacji wszelkich sieci infrastruktury technicznej w niezbędnym zakresie, w powiązaniu z siecią istniejącą i projektowaną, zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

 

 

§ 18

 

Plan nie powoduje konieczności wszczęcia postępowania w sprawie scalenia i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych.

 

§ 19

 

Ustala się następujące szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

1)      sytuowanie jezdni głównych projektowanej ulicy na terenie 2KD-GP poniżej poziomu III ramy komunikacyjnej;

2)      sytuowanie jezdni głównych III ramy komunikacyjnej w obszarach węzłów drogowych:

a)      poniżej poziomu ul. Grunwaldzkiej i ul. Promienistej,

b)      powyżej poziomu projektowanej ulicy na terenie 2KD-GP,

c)      pod wiaduktem w ul. Głogowskiej;

3)      zakaz zabudowy na terenach 1ZL, 2ZL, 3ZL z wyjątkiem obiektów małej architektury;

4)      w zagospodarowaniu terenów ZD i 2ZP/IT od strony terenów kolejowych nakaz uwzględnienia przepisów odrębnych;

5)      zakaz lokalizacji obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi w obszarze oddziaływania linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia;

6)      zachowanie strefy ochronnej min. 0,5 m od osi istniejącego kabla wojskowej łączności specjalnej, przebiegającego w rejonie stacji kolejowej Poznań - Górczyn, ul. Zgoda, Grunwaldzka i Albańska; wszelkie projekty należy uzgadniać na etapie założeń technicznych z właściwym organem wojskowym.

 

Rozdział IV

 

Przepisy końcowe

 

§ 20

 

Dla gruntów leśnych w granicach terenu oznaczonego symbolem KD-GPS1 uzyskano zgodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego na zmianę ich przeznaczenia na cele nieleśne (Decyzja nr DR II 6070/46/06 z dnia 10 listopada 2006 r.).

 

§ 21

 

Ustala się stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

 

§ 22

 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

 

§ 23

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.