UCHWAŁA NR LXXIII/1012/V/2010

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 8 czerwca 2010r.

 

 

 

w sprawie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Folwark Michałowo” część B w Poznaniu.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 28, poz. 146) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.

z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Folwark Michałowo” część B w Poznaniu, zwany dalej planem, po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania (uchwała Nr XXXI/299/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 18 stycznia 2008 r.).

2. Plan obejmuje obszar określony na rysunku planu, ograniczony od północy ul. Michałowo, od wschodu ul. Sowice, od południa ul. Roślinną, a od zachodu ul. Sierpową.

3. Integralnymi częściami uchwały są:

1) rysunek planu, zatytułowany Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Folwark Michałowo” część B w Poznaniu, opracowany w skali 1 : 1000, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały, zwany dalej rysunkiem planu;

2) rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały;

3) rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały.

 

§ 2

 

Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o:

1) akcencie architektonicznym - należy przez to rozumieć część budynku wyróżniającą się w otoczeniu formą i wysokością, podkreślającą kompozycję urbanistyczną i ułatwiającą orientację w terenie;

2) budynkach zblokowanych - należy przez to rozumieć budynki zlokalizowane bezpośrednio przy granicy dwóch działek i przylegające do siebie na całej długości ściany;

3) dachu stromym - należy przez to rozumieć dachy dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym kącie pochylenia połaci dachowych od 30o do 45o;

4) działce budowlanej - należy przez to rozumieć działkę budowlaną, zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię określającą najmniejszą odległość od linii rozgraniczającej tereny lub linię wyznaczającą na rysunku planu obszar, na którym dopuszcza się lokalizowanie budynków;

6) obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, na której nakazuje się usytuowanie zewnętrznej ściany budynku na co najmniej 60% długości elewacji;

7) ogrodzeniu ażurowym - należy przez to rozumieć ogrodzenie o wysokości do 1,5 m od poziomu terenu, w którym część ażurowa stanowi co najmniej 60% powierzchni całkowitej ogrodzenia, a elementy pełne dopuszczone są jedynie do wysokości 0,3 m od poziomu terenu;

8) parkingu w zieleni - należy przez to rozumieć parking, na którym każde 5 stanowisk postojowych przedzielone jest zielenią wysoką;

9) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć teren biologicznie czynny zdefiniowany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.);

10) reklamie - należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący szyldem, tablicą informacyjną lub znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach drogowych;

11) stacji bazowej telefonii komórkowej - należy przez to rozumieć obiekt radiokomunikacyjny składający się z urządzeń elektroprzesyłowych oraz konstrukcji wsporczej i zestawów anten;

12) szyldach - należy przez to rozumieć oznaczenia jednostek organizacyjnych oraz przedsiębiorców, ich siedzib lub miejsc wykonywania działalności;

13) tablicach informacyjnych - należy przez to rozumieć elementy systemu informacji miejskiej, tablice z nazwą ulicy, numer posesji, tablice informujące o zasadach funkcjonowania terenów zieleni, tablice z oznaczeniem przyłączy urządzeń technicznych;

14) terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

15) układzie kalenicowym - należy przez to rozumieć usytuowanie zabudowy, w którym kalenice budynków są równoległe do linii rozgraniczającej teren zabudowy z terenem drogi publicznej.

 

§ 3

 

Ustala się następujące przeznaczenie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN i 7MN;

2) tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolami: 1U i 2U;

3) teren zieleni urządzonej, oznaczony symbolem ZP;

4) teren infrastruktury technicznej elektroenergetyki, oznaczony symbolem E;

5) tereny dróg publicznych, oznaczone symbolami: 1KD-Z, 2KD-L, 3KD-L, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D i 7KD-Dx.

 

§ 4

 

W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) nakazuje się:

a) na terenach zabudowy usługowej stosowanie jednorodnych materiałów budowlanych w obrębie danego terenu,

b) krycie dachów stromych dachówką w kolorze z palety czerwonej lub brązowej,

c) przebudowę napowietrznej linii elektroenergetycznej SN kolidującej z planowanym zagospodarowaniem terenów wyłącznie na linię kablową;

2) zakazuje się lokalizacji:

a) tymczasowych obiektów usługowo–handlowych,

b) stacji bazowych telefonii komórkowej,

c) napowietrznych sieci infrastruktury technicznej,

d) reklam, z wyjątkiem pkt 3 lit. c oraz § 7 pkt 2 lit. a,

e) ogrodzeń na terenie 1U;

3) dopuszcza się lokalizację:

a) obiektów małej architektury,

b) ogrodzeń ażurowych lub żywopłotów na granicy działek, z uwzględnieniem pkt 2 lit. e,

c) na terenie 1U reklam o powierzchni nie większej niż 2,0 m2, wyłącznie na elewacjach budynków,

d) szyldów o powierzchni nie większej niż 1,5 m2 na elewacjach budynków i na ogrodzeniach,

e) tablic informacyjnych.

 

§ 5

 

W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) nakazuje się:

a) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów,

b) odprowadzanie ścieków komunalnych wyłącznie do sieci kanalizacji sanitarnej,

c) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ich zagospodarowanie w obrębie terenu, z uwzględnieniem lit. d oraz zgodnie z przepisami odrębnymi,

d) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów dróg publicznych do sieci kanalizacji deszczowej,

e) rekultywację, w przypadku zanieczyszczenia powierzchni ziemi w stopniu przekraczającym standardy jakości gleby i ziemi, zgodnie z przepisami odrębnymi,

f) segregację, gromadzenie i zagospodarowanie odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi,

g) zagospodarowanie mas ziemnych powstałych podczas robót budowlanych, w granicach działki budowlanej z dopuszczeniem usuwania ich nadmiaru, zgodnie z przepisami odrębnymi,

h) na terenach 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN i 7MN zapewnienie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

i) na terenie 2U zapewnienie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,

j) dla źródeł hałasu związanych z zabudową usługową, ograniczenie emisji hałasu w środowisku do wartości dopuszczalnych, na granicach terenu z zabudową wymagającą komfortu akustycznego w środowisku, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) dopuszcza się:

a) lokalizację zbiorników wodnych i zbiorników retencyjnych dla wód opadowych i roztopowych,

b) lokalizację kondygnacji podziemnych, pod warunkiem, że ich budowa nie doprowadzi do zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego oraz destabilizacji stosunków wodnych, powodując ich niekorzystne oddziaływanie na stateczność gruntów,

c) stosowanie indywidualnych systemów grzewczych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) zakazuje się:

a) lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko z wyjątkiem inwestycji celu publicznego dopuszczonych planem,

b) stosowania pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe z wyjątkiem paliw odnawialnych z biomasy.

 

§ 6

 

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się przeprowadzenie rozpoznania archeologicznego podczas wykonywania robót ziemnych poniżej 0,7 m, jeżeli wymagają tego przepisy odrębne.

 

§ 7

 

W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1) nakazuje się:

a) spójne zagospodarowanie pasów drogowych w zakresie nawierzchni i małej architektury,

b) na terenie 2KD-L lokalizację pasa dzielącego, zgodnie z rysunkiem planu, zagospodarowanego drzewami i zielenią niską, z dopuszczeniem lokalizacji przejść dla pieszych,

c) lokalizację rzędów drzew w liniach rozgraniczających dróg, zgodnie z rysunkiem planu, z uwzględnieniem zjazdów i zatok autobusowych;

2) dopuszcza się lokalizację:

a) reklam w wiatach przystankowych,

b) drzew w miejscach innych niż oznaczone na rysunku planu, jeżeli nie koliduje to z pozostałymi ustaleniami planu.

 

§ 8

 

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania, na terenach oznaczonych symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN,5MN, 6MN i 7MN:

1) nakazuje się:

a) lokalizację zabudowy zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu, z zastrzeżeniem pkt 3 lit. a i b,

b) lokalizację budynków mieszkalnych wyłącznie jako wolno stojących,

c) lokalizację nie więcej niż: jednego budynku mieszkalnego i jednego budynku garażowego na jednej działce budowlanej,

d) dachy:

- strome dla budynków mieszkalnych,

- dowolne dla budynków garażowych,

e) sytuowanie budynków mieszkalnych w układzie kalenicowym, z wyjątkiem budynków na działkach narożnych,

f) wysokość zabudowy dla budynków:

- mieszkalnych do 12,0 m, w tym do gzymsu do 7,0 m,

- garażowych do 5,0 m, w tym do gzymsu do 3,5 m,

g) powierzchnię zabudowy nie większą niż 25% powierzchni działki budowlanej, przy czym powierzchnię zabudowy budynku garażowego nie większą niż 50,0 m2,

h) udział powierzchni biologicznie czynnej, nie mniejszy niż 50% powierzchni działki budowlanej,

i) powierzchnię działki budowlanej:

- nie mniejszą niż 800,0 m2 i nie większą niż 1500,0 m2, z wyjątkiem terenu 1MN,

- dla terenu 1MN, nie mniejszą niż 1200,0 m2 i nie większą niż 2000,0 m2,

j) szerokość przylegającego do drogi frontu nowej działki budowlanej:

- nie mniejszą niż 20,0 m, z wyjątkiem terenu 1MN,

- dla terenu 1MN, nie mniejszą niż 25,0 m,

k) dostęp do przyległych dróg publicznych zjazdami zlokalizowanymi zgodnie z przepisami odrębnymi,

l) lokalizację stanowisk postojowych, zgodnie z §16 pkt 5;

2) zakazuje się:

a) lokalizacji budynków innych niż wymienione w pkt 1 lit. c,

b) wydzielania dróg wewnętrznych;

3) dopuszcza się:

a) wysunięcie części budynku znajdujących się na wysokości nie mniejszej niż 3,0 m od poziomu terenu przed linię zabudowy jako ryzality, balkony, wykusze itp., na głębokość nie większą niż 1,5 m, z dopuszczeniem oparcia na słupach zlokalizowanych przed linią zabudowy,

b) wysunięcie zjazdów, schodów i pochylni zlokalizowanych poniżej poziomu parteru budynku przed linię zabudowy, przy czym suma szerokości wysuniętych elementów nie może przekroczyć 30% całkowitej szerokości ściany budynku,

c) lokalizację budynków garażowych:

- dobudowanych do budynków mieszkalnych,

- zblokowanych,

- wolno stojących wyłącznie w głębi działki w odległości nie mniejszej niż 5,0 m od linii zabudowy,

d) lokalizację dojść i dojazdów,

e) lokalizację sieci infrastruktury technicznej.

 

§ 9

 

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania na terenach oznaczonych symbolami 1U i 2U:

1) nakazuje się:

a) na terenie 2U lokalizację usług oświaty,

b) lokalizację zabudowy zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu, z zastrzeżeniem pkt 3 lit. c i d,

c) na terenie 1U lokalizację przejścia pieszego łączącego tereny 1KD-Z i 2KD-L, o szerokości nie mniejszej niż 2,0 m oraz rzędu drzew, zgodnie z orientacyjną lokalizacją na rysunku planu,

d) wysokość zabudowy, z uwzględnieniem lit. e:

- dla terenu 1U, od 8,0 m do 10,0 m,

- dla terenu 2U, do 10,0 m,

e) lokalizację miejscowych akcentów architektonicznych, w strefach oznaczonych na rysunku planu o wysokości nie mniejszej niż 0,5 m i nie większej niż 1,5 m od gzymsu,

f) lokalizację zieleni izolacyjnej, zgodnie z rysunkiem planu,

g) powierzchnię zabudowy:

- dla terenu 1U, nie większą niż 30% powierzchni działki budowlanej,

- dla terenu 2U, nie większą niż 35% powierzchni działki budowlanej,

h) udział powierzchni biologicznie czynnej:

- dla terenu 1U, nie mniejszy niż 50% powierzchni działki budowlanej,

- dla terenu 2U, nie mniejszy niż 35% powierzchni działki budowlanej,

i) powierzchnię działki budowlanej:

- dla terenu 1U nie mniejszą niż 3500,0 m2,

- dla terenu 2U nie mniejszą niż 5000,0 m2,

j) szerokość przylegającego do drogi frontu nowej działki budowlanej nie mniejszą niż 40,0 m,

k) dostęp do przyległych dróg publicznych zjazdami zlokalizowanymi zgodnie z przepisami odrębnymi oraz z uwzględnieniem §16 pkt 2,

l) lokalizację stanowisk postojowych zgodnie z §16 pkt 5 i 7;

2) zakazuje się wydzielania dróg wewnętrznych;

3) dopuszcza się:

a) lokalizację na terenie 1U na każdej działce budowlanej nie więcej niż jednego budynku usług handlu o powierzchni sprzedaży nie większej niż 300,0 m2,

b) lokalizację na terenie 1U budynków zblokowanych, z uwzględnieniem pozostałych ustaleń planu,

c) wysunięcie części budynku znajdujących się na wysokości nie mniejszej niż 3,0 m od poziomu terenu przed linię zabudowy jako ryzality, balkony, wykusze itp., na głębokość nie większą niż 1,5 m, z dopuszczeniem oparcia na słupach zlokalizowanych przed linią zabudowy,

d) wysunięcie zjazdów, schodów i pochylni zlokalizowanych poniżej poziomu parteru budynku przed linię zabudowy, przy czym suma szerokości wysuniętych elementów nie może przekroczyć 30% całkowitej szerokości frontowej ściany budynku,

e) lokalizację dojść i dojazdów,

f) lokalizację naziemnego parkingu w zieleni,

g) lokalizację sieci infrastruktury technicznej,

h) dachy dowolne.

 

§ 10

 

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania na terenie oznaczonym symbolem ZP:

1) nakazuje się:

a) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 70% powierzchni terenu,

b) wprowadzenie nasadzeń drzew i krzewów o charakterze parkowym,

c) lokalizację ścieżek pieszych;

2) zakazuje się:

a) lokalizacji stanowisk postojowych,

b) stosowania nawierzchni bitumicznych;

3) dopuszcza się lokalizację:

a) placów zabaw i gier,

b) sieci infrastruktury technicznej.

 

§ 11

 

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania na terenie oznaczonym symbolem E nakazuje się:

1) lokalizację stacji transformatorowej;

2) wysokość stacji nie większą niż:

a) 3,0 m dla dachów płaskich,

b) 5,0 m dla dachów stromych;

3) dostęp do przyległej drogi publicznej zjazdem zlokalizowanym, zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

§ 12

 

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania na terenach oznaczonych symbolami: 1KD-Z, 2KD-L, 3KD-L, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D i 7KD-Dx:

1) nakazuje się:

a) na terenie 1KD-Z lokalizację:

- jezdni z dwoma pasami ruchu,

- chodnika od strony południowej,

- przystanków autobusowych w formie zatok oraz obiektów i urządzeń związanych z obsługą ruchu pasażerów,

b) na terenach 2KD-L i 3KD-L lokalizację:

- jezdni z dwoma pasami ruchu,

- obustronnych chodników,

- na terenie 2KD-L pasa dzielącego, o którym mowa w § 7 pkt 1 lit. b, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa ruchu,

c) na terenach 4KD-D, 5KD-D i 6KD-D lokalizację:

- jezdni z dwoma pasami ruchu,

- obustronnych chodników;

d) na terenie 7KD-Dx lokalizację przejścia pieszego o szerokości nie mniejszej niż 2,0 m, oraz rzędu drzew, zgodnie z rysunkiem planu;

2) zakazuje się lokalizacji stanowisk postojowych;

3) dopuszcza się:

a) na terenach 1KD-Z i 3KD-L lokalizację ścieżek rowerowych,

b) lokalizację sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) na terenie 3KD-L dostosowanie parametrów jezdni wymaganych do prowadzenia komunikacji autobusowej.

 

§ 13

 

W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych, nie podejmuje się ustaleń.

 

§ 14

 

W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości, nie podejmuje się ustaleń.

 

§ 15

 

W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala się zakaz lokalizacji budynków na terenach dróg publicznych oraz na terenie zieleni urządzonej.

 

§ 16

 

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się:

1) dopuszczenie lokalizacji jednego zjazdu dla każdej działki budowlanej, z wyjątkiem terenu 1U, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) dla terenu 1U dopuszczenie lokalizacji po jednym zjeździe dla każdej działki budowlanej na tereny 1KD-Z i 2KD-L;

3) klasyfikację dróg publicznych:

a) dla terenu 1KD-Z - droga klasy zbiorczej,

b) dla terenów 2KD-L i 3KD-L - drogi klasy lokalnej,

c) dla terenów 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D i 7KD-Dx - drogi klasy dojazdowej;

4) szerokość dróg w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu;

5) zapewnienie na terenach zabudowy mieszkaniowej i usługowej stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, w łącznej liczbie nie mniejszej niż:

a) 2 stanowiska postojowe oraz dodatkowe 1 stanowisko w przypadku wydzielenia w budynku drugiego lokalu mieszkalnego albo dodatkowe 2 stanowiska w przypadku wydzielenia w budynku lokalu użytkowego,

b) 45 stanowisk postojowych na każde 1000,0 m2 powierzchni użytkowej lokali handlowych, w tym 6 stanowisk postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

c) 36 stanowisk postojowych na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych, w tym 6 stanowisk postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

d) 30 stanowisk postojowych na każde 1000,0 m2 powierzchni użytkowej obiektów usługowych, innych niż wymienione w lit. b i c, w tym 3 stanowiska postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

e) 10 stanowisk postojowych na każde 1000,0 m2 powierzchni użytkowej w obiektach oświatowych, w tym 1 stanowisko dla pojazdów osób niepełnosprawnych;

6) zapewnienie na terenach 1U i 2U stanowisk do przeładunku towarów, poza stanowiskami postojowymi wymienionymi w pkt 5;

7) zapewnienie na terenach 1U i 2U stanowisk postojowych dla rowerów, w łącznej liczbie nie mniejszej niż:

a) 20 stanowisk postojowych na każde 1000,0 m2 powierzchni użytkowej lokali handlowych,

b) 15 stanowisk postojowych na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych,

c) 15 stanowisk postojowych na każde 1000,0 m2 powierzchni użytkowej obiektów usługowych, innych niż wymienione w lit. a i b,

d) 20 stanowisk na każde 1000,0 m2 powierzchni użytkowej obiektów oświatowych;

8) zachowanie ciągłości powiązań elementów pasa drogowego, w szczególności jezdni, ścieżek rowerowych, chodników w granicy obszaru planu oraz z zewnętrznym układem komunikacyjnym, z uwzględnieniem ustaleń planu;

9) dopuszczenie realizacji dodatkowych, innych niż ustalone planem, elementów układu komunikacyjnego, zgodnie z przepisami odrębnymi;

10) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w szczególności sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej, ciepłowniczej, telekomunikacyjnej, systemu monitoringu wizyjnego oraz systemu służb ratowniczych i bezpieczeństwa publicznego;

11) przebudowę napowietrznych linii elektroenergetycznych na linie kablowe;

12) zaopatrzenie w wodę pitną z sieci wodociągowej;

13) odtworzenie uszkodzonych podczas robót budowlanych systemów melioracyjnych;

14) w przypadku przerwania systemów melioracyjnych podłączenie ich do drenażu opaskowego lub kanału deszczowego;

15) lokalizację drenaży opaskowych dla budynków i włączenie ich do kanałów deszczowych w drogach publicznych.

 

§ 17

 

W zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów nie podejmuje się ustaleń.

 

§ 18

 

Ustala się stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

 

§ 19

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

 

§ 20

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.