UCHWAŁA NR XCIX/1121/IV/2006

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 11 lipca 2006 r.

 

 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Ulica Nowa Naramowicka - część południowa” w Poznaniu.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 588, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006
Nr 17, poz. 128) oraz w związku z art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz.1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45,
poz. 319), Rada Miasta Poznania uchwala, co następuje:

 

Rozdział I
Przepisy ogólne

 

§ 1

 

1.      Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ulica Nowa Naramowicka - część południowa” w Poznaniu, zwany dalej planem, po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania (Uchwała Nr XXII/276/III/99 Rady Miasta Poznania
z dnia 23 listopada 1999 r., zmieniona uchwałą Nr XXV/171/IV/2003 z dnia 10 lipca 2003 r.).

2.      Plan obejmuje obszar o powierzchni 36,0 ha, położony w granicach określonych na rysunku planu na południe od obwodnicy kolejowej, ograniczony od wschodu ulicą Naramowicką i od zachodu planowaną ulicą Nową Naramowicką.

3.      Integralnymi częściami uchwały są:

1)     rysunek planu, zatytułowany Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Ulica Nowa Naramowicka - część południowa”
w Poznaniu,
opracowany w skali 1 : 2000, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, zwany dalej rysunkiem planu;

2)     rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

3)     rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposobie realizacji inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§2

 

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1)      akustyce architektonicznej i urbanistycznej należy przez to rozumieć zapewnienie ochrony przed hałasem poprzez właściwe kształtowanie zabudowy i lokalizowanie pomieszczeń wymagających zapewnienia komfortu akustycznego poza zasięgiem uciążliwości;

2)      akustyce budowlanej należy przez to rozumieć zastosowanie materiałów budowlanych o podwyższonej izolacyjności akustycznej, w tym przegród zewnętrznych i okien, mających na celu zmniejszenie poziomu hałasu
w pomieszczeniach;

3)      budynku pomocniczym – należy przez to rozumieć budynek pełniący funkcję garażu oraz budynek z pomieszczeniami gospodarczymi i technicznymi;

4)      dachu łamanym polskim należy przez to rozumieć dach mansardowy, dwukondygnacyjny, w którym połacie oddzielone są gzymsem, uskokiem lub murem;

5)      dachu stromym – należy przez to rozumieć dachy dwuspadowe, wielospadowe lub łamane polskie;

6)      dominancie architektonicznej – należy przez to rozumieć element kompozycji urbanistycznej niewyróżniający się z otoczenia wysokością, lecz akcentujący przestrzeń określonym detalem architektonicznym, takim jak: kafer, wykusz, ryzalit, portal w miejscu oznaczonym na rysunku planu;

7)      dominancie wysokościowej – należy przez to rozumieć element kompozycji urbanistycznej wyróżniający się z otoczenia wysokością i akcentujący przestrzeń
określonym elementem architektonicznym, takim jak: wieżyczka, iglica,
w miejscu oznaczonym na rysunku planu;

8)      nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię określającą minimalną odległość, podaną w metrach na rysunku planu, w jakiej mogą się znajdować lica ścian budynków od linii rozgraniczającej terenu;

9)      obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię określającą odległość, podaną w metrach na rysunku planu, w jakiej muszą się znajdować lica ścian budynków od linii rozgraniczającej terenu;

10)  obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony
w otoczeniu obiektu budowlanego, na podstawie przepisów odrębnych, dla którego wprowadza się ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym obszar negatywnego oddziaływania akustycznego:

a)      Północnej Kolejowej Obwodnicy Towarowej - położonej zgodnie z rysunkiem planu na terenach zamkniętych i na terenie KK – obszar, na którym będzie przekroczony dopuszczalny poziom hałasu w środowisku w porze nocy,
o szerokości podanej na rysunku planu, odpowiednio dla zabudowy II- i V-kondygnacyjnej,

b)     planowanej ulicy o symbolu KD-G.1 (ul. Nowej Naramowickiej) – obszar, na którym będzie przekroczony dopuszczalny poziom hałasu w środowisku
w porze dnia i nocy, o szerokościach podanych od osi ulicy KD-G.1:

40 m dla zabudowy II-kondygnacyjnej i 50 m dla zabudowy V-kondygnacyjnej – na odcinku od ul. Dworskiej (poza planem) do planowanej ulicy KD-Z.1,

30 m dla zabudowy II-kondygnacyjnej i 40 m dla zabudowy V-kondygnacyjnej – na odcinku od planowanej ulicy KD-Z.1 do północnej granicy planu,

c)      istniejącej ulicy o symbolach KD-L.1a, KD-L.1b oraz KD-L.1c (ul. Naramowicka) – obszar, na którym będzie przekroczony dopuszczalny poziom hałasu w środowisku w porze dnia i nocy – do czasu realizacji planowanej ulicy KD-G.1 (ul. Nowej Naramowickiej) – o szerokościach podanych od osi tej ulicy:

70 m dla zabudowy II-kondygnacyjnej – na odcinku od ul. Dworskiej (poza planem) do ulicy KD-P.1 (ul. Sarmackiej),

60 m dla zabudowy II-kondygnacyjnej – na odcinku od ulicy KD-P.1 (ul. Sarmackiej) do KD-L.2 (ul. Łużyckiej),

50 m dla zabudowy II- kondygnacyjnej i 60 m dla zabudowy V- kondygnacyjnej – na odcinku od ulicy KD-P.1 (ul. Sarmackiej) do północnej granicy planu;

11)  ogólnej powierzchni budynku – należy przez to rozumieć sumę powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych budynku, mierzoną po zewnętrznym obrysie murów;

12)  ogrodzeniu ażurowym – należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym część ażurowa stanowi 80% powierzchni całkowitej ogrodzenia;

13)  pas ochrony widoku – należy przez to rozumieć pas terenu o specjalnych zasadach zagospodarowania wyznaczony wzdłuż osi widokowej;

14)  planie – należy przez to rozumieć plan, o którym mowa w § 1 uchwały;

15)  pierzei – należy przez to rozumieć ciąg elewacji budynków przy ulicy lub placu, przy czym pierzeja nie musi być zwarta;

16)  przepisach odrębnych należy przez to rozumieć inne przepisy prawa niż te, na podstawie których podjęta została niniejsza uchwała;

17)  przestrzeni publicznej – należy przez to rozumieć wnętrza ulic, placów, parków
w kształcie wydzielonym lub wyznaczonym urbanistycznie i architektonicznie
(np. poprzez linie zabudowy, istniejące pierzeje), a stanowiące spójną, przestrzenną całość;

18)  przeznaczeniu dopuszczalnym, funkcji dopuszczalnej – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe;

19)  przeznaczeniu podstawowym, funkcji podstawowej – należy przez to rozumieć przeznaczenie przeważające na danym terenie;

20)  reklamie należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący szyldem, tablicą informacyjną lub znakiem w rozumieniu przepisów o znakach
i sygnałach;

21)  reklamie wielkoprzestrzennej – należy przez to rozumieć reklamę o powierzchni powyżej 15 m2;

22)  stacji bazowej telefonii komórkowej należy przez to rozumieć obiekt radiokomunikacyjny składający się z urządzeń elektro-przesyłowych umieszczonych
w kontenerze telekomunikacyjnym, pomieszczeniu technicznym lub zestawie szaf technologicznych zlokalizowanych na wolnym powietrzu, masztu antenowego oraz zestawów anten;

23)  stacji transformatorowej typu konsumenckiego należy przez to rozumieć stację stanowiącą majątek odbiorcy;

24)  stacji transformatorowej typu miejskiego należy przez to rozumieć stację będącą własnością gestora sieci;

25)  szyldach – należy przez to rozumieć oznaczenia jednostek organizacyjnych oraz przedsiębiorców, ich siedzib lub miejsc wykonywania działalności, niebędące reklamą;

26)  tablicach informacyjnych należy przez to rozumieć elementy systemu informacji miejskiej, w tym: tablice informujące o nazwie ulicy, numerze domu oraz tablice
z ogłoszeniami;

27)  terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

28)  terenie zieleni urządzonej – należy przez to rozumieć skomponowane tereny pokryte trwale roślinnością, w tym drzewami, krzewami, pnączami i trawą, pełniące funkcje estetyczne i krajobrazowe, a w szczególności parki, zieleńce i skwery, a także towarzyszące innym funkcjom, np.: ulicom, placom i zabudowie;

29)  urządzeniach infrastruktury technicznej – należy przez to rozumieć wybudowane pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewody lub urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne
z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegółowych, a także podziemne budowle, jak: tunele, przejścia, zbiorniki itp.;

30)  usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć usługi, które spełniają wymogi sanitarne właściwe dla podstawowego przeznaczenia obiektu budowlanego, nie są zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco wpływać na środowisko
i o uciążliwości akustycznej ograniczonej do granic działki,

31)  zabudowie wielorodzinnej – należy przez to rozumieć budynek mieszkalny lub zespół takich budynków, zawierający 2 lub więcej wyodrębnionych mieszkań, wraz z urządzeniami związanymi z ich obsługą;

32)  zieleni należy przez to rozumieć roślinność trwale pokrywającą teren,
w szczególności drzewa, krzewy, trawę;

33)  zieleni izolacyjno-krajobrazowej – należy przez to rozumieć gęste nasadzenia zieleni ozdobnej wysokiej i średniej, głównie zimozielonej, formowane w kształcie pasów
o szerokości co najmniej 4 m.

 

§3

 

Następujące obowiązujące ustalenia planu przedstawiono graficznie na rysunku planu:

1)      granica uchwalenia planu;

2)      granice terenów zamkniętych;

3)      lokalizacja stanowisk archeologicznych;

4)      linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu;

5)      linie rozgraniczające tereny o różnych zasadach zagospodarowania;

6)      linie zabudowy obowiązujące i nieprzekraczalne;

7)      przeznaczenie terenu – oznaczone barwą i symbolem literowym;

8)      klasyfikacja ulic publicznych oraz miejsca lokalizacji wyznaczonych powiązań dróg wewnętrznych z drogami publicznymi;

9)      miejsca lokalizacji dominant architektonicznych i wysokościowych;

10)  osie widokowe;

11)  obszary oddziaływania obiektów.

 

§4

 

1.            Przedmiotem ustaleń planu są:

1)      tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN;

2)      tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MW;

3)      tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolem MW/U;

4)      tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolem U;

5)      tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZP;

6)      teren zieleni urządzonej i zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZP/U;

7)      tereny komunikacji, oznaczone na rysunku planu symbolami: KD-G -ulica publiczna klasy głównej, KD-Z - ulice publiczne klasy zbiorczej, KD-L – ulice publiczne klasy lokalnej, KD-D - ulice publiczne klasy dojazdowej, KD-P ulica publiczna pieszo-rowerowa, KT – teren transportu tramwajowego, KK – teren kolei oraz KP teren parkingu;

8)      tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetycznej, oznaczone na rysunku planu symbolem E.

 

Rozdział II

Przepisy szczegółowe

 

§ 5

 

 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem 6MN, 9MN, 10MN, 19MN i 22MN, dla których ustala się:

1)             przeznaczenie podstawowe zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2)             przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja usług nieuciążliwych wbudowanych lub przybudowanych do budynku mieszkalnego, w tym w szczególności usług biurowo-administracyjnych i handlowych, urządzenia infrastruktury technicznej; drogi wewnętrzne, zieleń;

3)             zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej;

4)             zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych i urządzeń, nie związanych lub kolidujących z planowaną funkcją terenu.

 1. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1)  realizowanie nowej zabudowy w nawiązaniu do określonego planem układu przestrzennego sieci ulic;

2)  nakaz harmonizowania obiektów budowlanych w zakresie formy, koloru i skali
z otaczającą zabudową oraz terenami zieleni.

3.    W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1)       ochronę istniejących drzew i krzewów, które nie kolidują z planowanym przeznaczeniem oraz zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów;

2)       nakaz lokalizacji zieleni izolacyjno-krajobrazowej na terenach 9MN i 22MN wzdłuż zachodniej linii rozgraniczającej;

3)       nakaz odprowadzenia ścieków sanitarnych i deszczowych do miejskiej sieci kanalizacyjnej, przy czym dopuszcza się zagospodarowanie wód opadowych
w granicach działki budowlanej;

4)       nakaz gromadzenia i segregacji odpadów w miejscach ich powstawania oraz usuwania ich zgodnie z miejskim planem gospodarki odpadami i przepisami odrębnymi.

4.   W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się obowiązek prowadzenia rozpoznania archeologicznego równolegle z pracami ziemnymi przy realizacji inwestycji na terenie 22MN w miejscu lokalizacji stanowiska archeologicznego na rysunku planu.

5.   W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się zakaz lokalizacji reklam, przy czym dopuszcza się lokalizację szyldów
i tablic informacyjnych o powierzchni maksymalnie 1 m2 na budynkach oraz w linii ogrodzenia.

6.   W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, które podawane są w odniesieniu do działki budowlanej lub terenu objętego planowaną inwestycją, ustala się:

1) lokalizację zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy;

2) maksymalną wysokość zabudowy 8,0m, liczoną od poziomu terenu
do gzymsu dachu stromego, a 15,0m do kalenicy;

3) maksymalną powierzchnię zabudowy 30%, jednak nie więcej niż 250 m2, przy czym powierzchnia zabudowy budynku pomocniczego nie może przekraczać 50 m2;

4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 50%;

5)            sposób kształtowania zabudowy:

a) lokalizację maksymalnie jednego budynku mieszkalnego i jednego budynku pomocniczego na każdej działce budowlanej,

b) realizację zabudowy mieszkaniowej w układzie wolno stojącym lub bliźniaczym,

c) nakaz realizacji dachów stromych, zachowania symetrycznego kąta nachylenia połaci dachowych dwuspadowych i wielospadowych od 30º do 45º oraz zachowania identycznego kąta pochylenia połaci dachowych dla obiektów składających się z wielu brył,

d) w przypadku rozbudowy istniejącego budynku mieszkalnego z dachem płaskim lub budowy drugiego segmentu budynku bliźniaczego dopuszczenie stosowania dachów płaskich,

e) na terenach 6MN, 10MN, 19MN i 22MN nakaz lokalizacji kalenic równoległych do ulicy,

f) na terenach 19MN i 22 MN dopuszczenie lokalizacji budynków pomocniczych na granicy działki;

6)      materiały wykończeniowe ścian: szkło, drewno, cegła, ceramika, kamień, tynk szlachetny lub podobne; zakaz stosowania materiałów wykończeniowych ścian
z tworzyw sztucznych oraz tłuczonego szkła i tłuczonej ceramiki;

7)      pokrycia dachowe dla dachów stromych wykonane z dachówki lub materiału dachówko-podobnego;

8)      ściany w kolorze białym lub w kolorach pastelowych, dachy w kolorze: czerwonym, brązowym, czarnym lub grafitowym;

9)      ogrodzenia ażurowe o maksymalnej wysokości 1,5 m od poziomu terenu, wzbogacone zielenią, z dopuszczeniem stosowania elementów betonowych do wysokości 30 cm od poziomu terenu.

7.      Odstępuje się od ustalenia granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych z uwagi na ich nie- występowanie.

 1. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:

1)     zasady podziału terenu na działki budowlane:

a) minimalna powierzchnia działki budowlanej pod zabudowę wolno stojącą 600 m2 i pod zabudowę bliźniaczą – 450 m2,

b) minimalna szerokość frontu działki budowlanej pod zabudowę wolno stojącą – 18,0 m i pod zabudowę bliźniaczą – 15,0 m,

c) dopuszcza się łączenie dwóch lub więcej działek gruntu w jedną działkę budowlaną,

d) zachowanie dla nowo wydzielanych działek budowlanych parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu zgodnie z ust. 6,

e) dopuszcza się wydzielenie działek pod drogi wewnętrzne,

f) zapewnienie dostępu do ulic publicznych;

2)     plan nie wskazuje obszarów do objęcia scaleniem i podziałem zgodnie
z przepisami odrębnymi.

 1. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu ustala się:

1) dopuszczenie lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obszarze negatywnego oddziaływania akustycznego hałasu kolejowego oraz hałasu samochodowego od istniejącej ulicy KD-L.1a i KD-L.1b (ul. Naramowickiej), pod warunkiem stosowania zasad akustyki architektonicznej i urbanistycznej oraz akustyki budowlanej;

2) ograniczenie emisji hałasu w środowisku do wartości dopuszczalnych dla źródeł hałasu związanych z zabudową usługową, na granicach terenu
z zabudową wymagającą zapewnienia komfortu akustycznego w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi.

 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
  i infrastruktury technicznej ustala się:

1)     obsługę komunikacyjną terenów MN z ulic publicznych klasy D - dojazdowa,
L - lokalna i Z - zbiorcza; zakaz obsługi komunikacyjnej terenów z ulicy kD-G.1 (Nowej Naramowickiej) klasy G;

2)     dostęp do ulicy publicznej zgodnie z §11 ust. 6 kolumna nr 6 pt. „Dostępność”;

3)      nakaz lokalizacji zjazdów z ulic publicznych na drogi wewnętrzne w miejscach wyznaczonych na rysunku planu;

4)      parametry techniczne dla ulic wewnętrznych powinny odpowiadać parametrom technicznym dla dróg dojazdowych zgodnie z przepisami odrębnymi,
z dopuszczeniem ograniczenia szerokości ulic wewnętrznych do 5,0 m dla pasa drogi i 3,0 m dla jezdni;

5)      nakaz zapewnienia miejsc do przeładunku towarów oraz miejsc parkingowych zgodnie z potrzebami danej funkcji w granicach działki budowlanej, w ilości zgodnej z normatywem parkingowym określonym w §11 ust. 10 pkt 4;

6)      przebudowę elektroenergetycznej linii napowietrznej WN 110 kV, kolidującej
z planowaną zabudową na terenie 10 MN zgodnie z §13 ust. 7 pkt 1;

7)      zasady obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z §13.

 1. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia
  i użytkowania terenów ustala się:

1)      nakaz zapewnienia wymaganych standardów akustycznych wewnątrz pomieszczeń w istniejącej zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, zlokalizowanej w obszarze negatywnego oddziaływania akustycznego hałasu samochodowego od ulicy KD-L.1a i KD-L.1b (ul. Naramowicka) – do czasu wybudowania planowanej ulicy KD-G.1 (ulica Nowa Naramowicka), zgodnie
z przepisami odrębnymi;

2)      zakaz lokalizacji obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi w obszarze oddziaływania elektroenergetycznej linii napowietrznej WN-110 kV -
w odległości 14,5 m od skrajnego przewodu linii, do czasu jej przebudowy na linię kablową.

 


§ 6

 

1.            Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami 5MW, 14MW, 18MW, 25MW i 31 MW, dla których ustala się:

1)     przeznaczenie podstawowe zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

2)     przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja usług nieuciążliwych wbudowanych
w parterach budynków, w tym w szczególności usług: handlu, gastronomii
i biurowo-administracyjnych, urządzenia infrastruktury technicznej, drogi wewnętrzne, parkingi naziemne i podziemne oraz zieleń;

3)     zakaz lokalizacji wolno stojących stacji bazowych telefonii komórkowej;

4)     zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych i urządzeń, nie związanych lub kolidujących z planowaną funkcją terenu.

2.    W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1)    na terenie 25MW nakaz zachowania w strukturze zabudowy i zieleni pasa ochrony widoku o szerokości 12,0 m ze skrzyżowania ulicy Łużyckiej i planowanej ulicy KD-G.1 Nowej Naramowickiej na wieżę kościoła przy ul. Naramowickiej, wzdłuż wyznaczonej na rysunku planu osi widokowej;

2)     nakaz harmonizowania obiektów budowlanych w zakresie formy, koloru i skali
z otaczającą zabudową oraz terenami zieleni;

3)     nakaz lokalizacji dominant architektonicznych i wysokościowych zgodnie
z rysunkiem planu.

3.    W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1)     ochronę istniejących drzew i krzewów, nie kolidujących z planowanym przeznaczeniem oraz zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych
od utwardzenia fragmentów terenów, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających
z lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej;

2)     nakaz realizacji zieleni izolacyjno-krajobrazowej na terenach 5MW, 14MW
i 18MW wzdłuż zachodniej linii rozgraniczającej;

3)     nakaz odprowadzenia ścieków sanitarnych i deszczowych do miejskiej sieci kanalizacyjnej, przy czym dopuszcza się zagospodarowanie wód opadowych w granicy działki budowlanej;

4)     nakaz gromadzenia i segregacji odpadów w miejscach ich powstawania oraz usuwania ich zgodnie z miejskim planem gospodarki odpadami i przepisami odrębnymi;

5)     nakaz zapewnienia wymaganych standardów akustycznych w środowisku
i wewnątrz pomieszczeń, poprzez lokalizację planowanej zabudowy poza obszarem negatywnego oddziaływania akustycznego hałasu samochodowego
i kolejowego.

4.   W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się obowiązek prowadzenia rozpoznania archeologicznego równolegle z pracami ziemnymi przy realizacji inwestycji na terenie 18MW w miejscu lokalizacji stanowiska archeologicznego na rysunku planu.

5.      W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się zakaz lokalizacji reklam, przy czym dopuszcza się lokalizację szyldów
i tablic informacyjnych o powierzchni maksymalnie 1 m2 na elewacjach budynków oraz w linii ogrodzenia.

6.    W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, które podawane są w odniesieniu do działki budowlanej lub terenu objętego planowaną inwestycją, ustala się:

1)     lokalizację zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy;

2)     wysokość zabudowy:

a) na terenie 5MW dla istniejącej zabudowy zachowanie maksymalnej wysokości 5 kondygnacji, a dla nowej zabudowy maksymalnie 11,0 m, licząc od poziomu terenu do gzymsu i 18,0 m do kalenicy,

b) na terenie 14MW dla istniejącej zabudowy zachowanie maksymalnej wysokości 6 kondygnacji,

c) na terenie 18MW dla istniejącej zabudowy zachowanie maksymalnej wysokości zabudowy od 4 do 7 kondygnacji, a dla nowej zabudowy maksymalnie 11,0 m, licząc od poziomu terenu do gzymsu i 18,0 m do kalenicy; w miejscu zaznaczonej na rysunku planu dominanty wysokościowej dopuszcza się przekroczenie maksymalnej wysokości budynku o 3,5 m na powierzchni nie większej niż 15 % powierzchni zabudowy budynku,

d) na terenie 25MW dla istniejącej zabudowy zachowanie maksymalnej wysokości zabudowy od 4 do 6 kondygnacji, a dla nowej zabudowy maksymalnie 14,0 m, licząc od poziomu terenu do gzymsu i 21,0 m do kalenicy; w pasie ochrony widoku dopuszcza się lokalizację zabudowy jedno kondygnacyjnej o maksymalnej wysokości 5,0 m, licząc od poziomu terenu do najwyższej części dachu,

e) na terenie 31MW zachowanie maksymalnej wysokości zabudowy do 2 kondygnacji;

3)     maksymalną powierzchnię zabudowy:

a) dla terenów 5MW, 18MW i 31MW 35 %,

b) dla terenów 14MW i 25MW 40 %;

4)     minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 30 %;

5)     sposób kształtowania zabudowy:

a) dopuszcza się dowolne sposoby kształtowania połaci dachowych, przy czym w przypadku realizacji dachów stromych nakaz zachowania symetrycznego kąta nachylenia połaci dachowych od 30º do 45º dla dachów dwuspadowych
i wielospadowych oraz kątów 30º i 60º dla dachów łamanych polskich, a także
zachowania identycznego kąta pochylenia połaci dachowych dla obiektów składających się z wielu brył,

b) nakaz konsekwentnego stosowania geometrii dachów dla zespołów budynków wyodrębnionych przestrzennie,

c) nakaz stosowania otworów okiennych na wszystkich elewacjach,

d) na terenie 5MW powierzchnia ogólna budynku nie może przekraczać
800 m2, przy czym dopuszcza się łączenie budynków tylko w poziomie parteru oraz w kondygnacjach podziemnych; maksymalna szerokość elewacji frontowej wynosi 15,0 m;

6)      materiały wykończeniowe ścian: szkło, drewno, cegła, ceramika, kamień, tynk szlachetny lub podobne z zakazem stosowania materiałów wykończeniowych ścian z tworzyw sztucznych oraz tłuczonego szkła i tłuczonej ceramiki;

7)      pokrycia dachowe dla dachów stromych wykonane z dachówki lub materiału dachówkopodobnego;

8)     ściany w kolorze białym lub w kolorach pastelowych, dachy w kolorze: czerwonym, brązowym, czarnym lub grafitowym, przy czym kolorystykę stosować konsekwentnie dla zespołów budynków wyodrębnionych przestrzennie;

9)     ogrodzenia ażurowe o maksymalnej wysokości 1,5 m od poziomu terenu, wzbogacone zielenią, z dopuszczeniem stosowania elementów betonowych do wysokości 30 cm od poziomu terenu;

10)     nakaz stosowania nawierzchni umożliwiających infiltrację wód opadowych na terenach parkingów.

7.            Odstępuje się od ustalenia granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych z uwagi na ich nie występowanie.

8.    W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:

1)     zasady podziału terenu na działki budowlane:

a) minimalna powierzchnia działki budowlanej 1000 m2,

b) minimalna powierzchnia działki dla projektowanych wolno stojących stacji transformatorowych 50 m2,

c) dopuszcza się łączenie dwóch lub więcej działek gruntu w jedną działkę budowlaną,

d) dopuszcza się wydzielenie działek pod drogi wewnętrzne,

e) zachowanie dla nowo wydzielanych działek budowlanych standardów zabudowy i parametrów urbanistycznych zgodnie z ust. 6,

f) zapewnienie dostępu do ulicy publicznej;

2)     plan nie wskazuje obszarów do objęcia scaleniem i podziałem zgodnie
z przepisami odrębnymi.

9.    W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu ustala się:

1)        dopuszczenie lokalizacji planowanej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na terenie 5MW w obszarze negatywnego oddziaływania akustycznego hałasu kolejowego z zastosowaniem zasad akustyki architektonicznej i urbanistycznej oraz akustyki budowlanej;

2)        w istniejącej zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej, zlokalizowanej
w obszarze negatywnego oddziaływania akustycznego hałasu kolejowego
i samochodowego od planowanej ulicy KD-G.1 (Nowa Naramowicka) – nakaz zapewnienia wymaganych standardów akustycznych wewnątrz pomieszczeń
z zastosowaniem zasad akustyki budowlanej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

3)        ograniczenie emisji hałasu w środowisku do wartości dopuszczalnych dla źródeł hałasu związanych z zabudową usługową, na granicach terenu z zabudową wymagającą komfortu akustycznego w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi.

10.  W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej ustala się:

1)      obsługę komunikacyjną terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
z istniejących i projektowanych ulic publicznych klasy D – dojazdowa, L - lokalna i Z - zbiorcza oraz z ulic wewnętrznych, z zakazem obsługi komunikacyjnej z ulicy kD-G1 (nowej Naramowickiej);

2)      nakaz lokalizacji zjazdów z dróg publicznych na drogi wewnętrzne w miejscach wyznaczonych na rysunku planu;

3)      parametry techniczne dla dróg wewnętrznych powinny odpowiadać parametrom technicznym dla dróg dojazdowych zgodnie z przepisami odrębnymi,
z dopuszczeniem ograniczenia szerokości dróg wewnętrznych do 5,0 m dla pasa drogi i 3,0 m dla jezdni;

4)      zapewnienie miejsc do przeładunku towarów oraz miejsc parkingowych zgodnie
z potrzebami danej funkcji w granicach działki budowlanej lub na wydzielonych miejscach postojowych w ilości zgodnej z normatywem parkingowym, określonym w §11 ust. 10 pkt 4;

5)      lokalizację małogabarytowych stacji transformatorowych we wskazanych orientacyjnie miejscach na rysunku planu, dla których nie obowiązują wyznaczone linie zabudowy, z dopuszczeniem zmiany lokalizacji stacji transformatorowej
w obrębie danego terenu oraz wbudowania jej w budynek;

6)      przebudowę elektroenergetycznej linii napowietrznej WN 110 kV, kolidującej
z planowaną zabudową na terenie 14MW zgodnie z §13 ust. 7 pkt 1;

7)      zasady obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z §13.

11.  W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia

i użytkowania terenów ustala się:

1)   w istniejącej zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej, zlokalizowanej
w obszarze negatywnego oddziaływania akustycznego hałasu samochodowego od ulicy KD-L.1a (ul. Naramowickiej) – do czasu wybudowania ulicy KD-G.1
(ul. Nowa Naramowicka) – nakaz zapewnienia wymaganych standardów akustycznych wewnątrz pomieszczeń z zastosowaniem zasad akustyki budowlanej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2)     zakaz lokalizacji obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi w obszarze oddziaływania elektroenergetycznej linii napowietrznej WN-110 kV
w odległości 14,5 m od skrajnego przewodu linii, do czasu jej przebudowy na linię kablową.

 

§ 7

 

1.            Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej, oznaczony na rysunku planu symbolem 11MW/U, dla którego ustala się:

1)   przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz zabudowa usługowa, w tym usługi nieuciążliwe biurowo-administracyjne, gastronomii i handlu;

2) przeznaczenie dopuszczalne: urządzenia infrastruktury technicznej, drogi wewnętrzne, parkingi naziemne i podziemne, zieleń;

3) zakaz lokalizacji wolno stojących stacji bazowych telefonii komórkowej;

4) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych i urządzeń, nie związanych lub kolidujących z planowaną funkcją terenu.

2.   W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się: 

1) utworzenie pierzei zabudowy wzdłuż projektowanej ulicy KD-G.1 (Nowej Naramowickiej) zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy;

2) nakaz harmonizowania obiektów budowlanych w zakresie formy, koloru i skali z otaczającą zabudową oraz terenami zieleni.

3.   W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) ochronę istniejących drzew i krzewów, niekolidujących z planowanym przeznaczeniem terenu oraz zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej;

2) nakaz odprowadzenia ścieków sanitarnych i deszczowych do miejskiej sieci kanalizacyjnej, z dopuszczeniem zagospodarowania wód opadowych
w granicach działki budowlanej;

3) nakaz gromadzenia i segregacji odpadów w miejscach ich powstawania oraz usuwania ich zgodnie z miejskim planem gospodarki odpadami i przepisami odrębnymi;

4) nakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej poza obszarem negatywnego oddziaływania akustycznego hałasu samochodowego oraz zapewnienia wymaganych standardów akustycznych w środowisku i wewnątrz pomieszczeń.

 1. Odstępuje się od ustalenia zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej z uwagi na ich niewystępowanie.
 2. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych dopuszcza się lokalizację tablic informacyjnych, szyldów oraz reklamy, z wyłączeniem reklamy wielkoprzestrzennej.
 3. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, które podawane są w odniesieniu do działki budowlanej lub terenu objętego planowaną inwestycją, ustala się:

1)      lokalizację zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy;

2)      maksymalną wysokość zabudowy 11,0m, liczoną od poziomu terenu do gzymsu, a 18,0m do kalenicy, jednak nie mniej niż dwie kondygnacje;

3)      maksymalną powierzchnię zabudowy 35%;

4)      minimalny udział powierzchni czynnej biologicznie 30 %;

5)      sposób kształtowania zabudowy:

a) dopuszcza się dowolne sposoby kształtowania połaci dachowych, przy czym
w przypadku realizacji dachów stromych nakaz zachowania symetrycznego kąta nachylenia połaci dachowych od 30º do 45º dla dachów dwuspadowych
i wielospadowych oraz kątów 30º i 60º dla dachów łamanych polskich, a także
zachowania identycznego kąta pochylenia połaci dachowych dla obiektów składających się z wielu brył,

b)    nakaz konsekwentnego stosowania geometrii dachów dla zespołów budynków wyodrębnionych przestrzennie,

c)    stosowanie otworów okiennych na wszystkich elewacjach;

6) materiały wykończeniowe ścian: szkło, drewno, cegła, ceramika, kamień, tynk szlachetny lub podobne, z zakazem stosowania materiałów wykończeniowych ścian z tworzyw sztucznych oraz tłuczonego szkła i tłuczonej ceramiki;

7) pokrycia dachowe dla dachów stromych wykonane z dachówki lub materiału dachówkopodobnego;

8) ściany w kolorze białym lub w kolorach pastelowych, dachy w kolorze: czerwonym, brązowym, czarnym lub grafitowym, przy czym kolorystykę stosować konsekwentnie dla zespołów budynków wyodrębnionych przestrzennie;

9) ogrodzenia ażurowe o maksymalnej wysokości 1,5 m od poziomu terenu, wzbogacone zielenią, z dopuszczeniem stosowania elementów betonowych do wysokości 30 cm od poziomu terenu;

10)              reklamy wolno stojące oraz montowane na elewacjach budynków, przy czym:

a) sytuowanie dolnej krawędzi reklamy wolno stojącej maksymalnie 2,5 m nad poziomem terenu,

b) powierzchnia reklamy nie może przekraczać 30% powierzchni elewacji,

c) zakaz umieszczania reklam w sposób zmieniający lub przesłaniający elementy i detale wystroju architektonicznego, tj. otwory okienne
i drzwiowe, balkony, gzymsy wieńczące i gzymsy między parterem a pierwszą kondygnacją;

11)              stosowanie nawierzchni umożliwiających infiltrację wód opadowych na terenach parkingów.

7.            Odstępuje się od ustalenia granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych z uwagi na ich niewystępowanie.

8.     W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:

1)            zasady podziału terenu na działki budowlane:

a) minimalna powierzchnia działki budowlanej 750 m2,

b) dla projektowanych wolno stojących stacji transformatorowych minimalna powierzchnia działki 50 m2,

c) dopuszczenie łączenia dwóch lub więcej działek gruntu w jedną działkę budowlaną,

d) dopuszczenie wydzielenia działek pod drogi wewnętrzne,

e) zachowanie dla nowo wydzielanych działek budowlanych parametrów
i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu zgodnie z ust. 6,

f) zapewnienie dostępu do ulicy publicznej;

2) plan nie wskazuje obszarów do objęcia scaleniem i podziałem, zgodnie
z przepisami odrębnymi.

9.    W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu ustala się ograniczenie emisji hałasu w środowisku do wartości dopuszczalnych dla źródeł hałasu związanych z zabudową usługową, na granicach terenu z zabudową wymagającą komfortu akustycznego w środowisku zgodnie
z przepisami odrębnymi.

10.  W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej ustala się:

1)     obsługę komunikacyjną terenu 11MW/U z istniejących ulic publicznych KD-D.2 (ul. Bolka), KD-D.3 (ul. Bogusza) oraz z KD-L1.b (ul. Naramowickiej),
z zakazem obsługi komunikacyjnej z ulicy kD-G1 (ul. Nowej Naramowickiej);

2)     nakaz lokalizacji zjazdów z dróg publicznych na drogi wewnętrzne w miejscach wyznaczonych na rysunku planu;

3)     parametry techniczne dla dróg wewnętrznych powinny odpowiadać parametrom technicznym dla dróg dojazdowych zgodnych z przepisami odrębnymi,
z dopuszczeniem ograniczenia szerokości dróg wewnętrznych do 5,0 m dla pasa drogi i 3,0 m dla jezdni;

4)     zapewnienie miejsc do przeładunku towarów oraz miejsc parkingowych zgodnie
z potrzebami danej funkcji w granicach działki budowlanej, w ilości zgodnej
z normatywem parkingowym, określonym w §11 ust. 10 pkt 4;

5)     lokalizację małogabarytowych stacji transformatorowych we wskazanych orientacyjnie miejscach na rysunku planu, dla których nie obowiązują wyznaczone linie zabudowy, z dopuszczeniem zmiany lokalizacji stacji transformatorowej
w obrębie danego terenu oraz wbudowania jej w budynek;

6)      przebudowę elektroenergetycznej linii napowietrznej WN 110 kV, kolidującej
z planowaną zabudową na terenie 11MW/U zgodnie z §13 ust. 7 pkt 1;

7)        zasady obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z §13.

11.  W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia
i użytkowania terenów ustala się:

1)        dopuszczenie lokalizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w obszarze negatywnego oddziaływania akustycznego hałasu samochodowego od ulicy
KD-L.1b (ulicy Naramowickiej) z zastosowaniem zasad akustyki architektonicznej i urbanistycznej oraz akustyki budowlanej w pomieszczeniach wymagających komfortu akustycznego do czasu wybudowania ulicy KD-G.1 (ulicy Nowej Naramowickiej);

2)      zakaz lokalizacji obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi w obszarze oddziaływania elektroenergetycznej linii napowietrznej WN-110 kV w odległości 14,5 m od skrajnego przewodu linii, do czasu jej przebudowy na linię kablową.

 

§ 8

 

1.            Wyznacza się tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolem 1U, 2U, 8U, 16U, 17U, 24U, 27U, 29U i 30U, dla których ustala się:

1)                  przeznaczenie podstawowe:

a)      dla terenów 1U, 2U zabudowa usługowa, w tym usługi handlu i rzemiosła, warsztaty, oraz stacje paliw,

b)      dla terenów 8U, 16U, 17U, 24U, 27U, 29U i 30U zabudowa usługowa,
w tym usługi nieuciążliwe, nie wymagające zapewnienia komfortu akustycznego w środowisku, w szczególności: administracyjno-biurowe, gastronomiczne, hotelowe, rekreacyjno-sportowe, kultury oraz handlu;

2)                  przeznaczenie dopuszczalne: urządzenia infrastruktury technicznej, drogi wewnętrzne, parkingi naziemne i wielopoziomowe, zieleń

3)                  zakaz lokalizowania obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej
2 000 m2;

4)                  zakaz lokalizacji wolno stojących stacji bazowych telefonii komórkowej
z wyjątkiem terenów 1U i 2U;

5)                  zakaz sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych i urządzeń, nie związanych lub kolidujących z planowaną funkcją terenu.

2.    W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1)                  utworzenie pierzei zabudowy wzdłuż projektowanej ulicy KD – G.1 (ul. Nowej Naramowickiej);

2)                  nakaz harmonizowania obiektów budowlanych w zakresie formy, koloru i skali z otaczającą zabudową oraz terenami zieleni;

3)                  nakaz lokalizacji dominant wysokościowych i architektonicznych zgodnie
z rysunkiem planu.

3.    W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
ustala się:

1)                  ochronę istniejących drzew i krzewów, niekolidujących z planowanym przeznaczeniem terenu oraz zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej;

2)                  nakaz realizacji zieleni izolacyjno-krajobrazowej wzdłuż linii rozgraniczających tereny usług z terenami zabudowy mieszkaniowej;

3)                  nakaz odprowadzenia ścieków sanitarnych i deszczowych do miejskiej sieci kanalizacyjnej, przy czym dopuszcza się zagospodarowanie wód opadowych
w granicach działki budowlanej;

4)                  nakaz gromadzenia i segregacji odpadów w miejscach ich powstawania oraz usuwania ich zgodnie z miejskim planem gospodarki odpadami i przepisami odrębnymi;

5)                  nakaz zapewnienia wymaganych standardów akustycznych w zabudowie usługowej, wymagającej komfortu akustycznego wewnątrz pomieszczeń,
a zlokalizowanej w obszarze negatywnego oddziaływania akustycznego hałasu samochodowego od planowanej ulicy KD-G.1 (Nowej Naramowickiej),
z zastosowaniem zasad akustyki architektonicznej i budowlanej.

4.            Odstępuje się od ustalenia zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej z uwagi na ich niewystępowanie.

5.  W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych dopuszcza się lokalizowanie tablic informacyjnych, szyldów oraz reklam,
z wyłączeniem reklam wielkoprzestrzennych.

6.  W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, które podawane są w odniesieniu do działki budowlanej lub terenu objętego planowaną inwestycją, ustala się:

1)                  na terenach zabudowy usługowej, z wyłączeniem istniejącej zabudowy na terenie 30U, zachowanie istniejących obiektów budowlanych, w tym zachowanie funkcji, parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, przy czym dopuszcza się rozbudowę, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania, zgodnie z pozostałymi ustaleniami planu;

2)                  lokalizację zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy;

3)                  maksymalną wysokość zabudowy:

a) dla terenów 1U, 2U, 8U, 16U – 8,0 m, liczoną od poziomu terenu do gzymsu dachu stromego, a 15,0 m do kalenicy,

b) dla terenu 17U – 11,0 m, liczoną od poziomu terenu do gzymsu dachu stromego, a do kalenicy – 18,0 m,

c) dla terenu 24U – 15,0 m, liczoną od poziomu terenu do gzymsu dachu stromego, a do kalenicy – 21,0 m, jednak nie mniej niż trzy kondygnacje,

d) dla terenu 27U, 29U i 30U – 18,0 m, liczoną od poziomu terenu do gzymsu dachu stromego, a do kalenicy – 24,0 m, jednak nie mniej niż trzy kondygnacje,

e) dla masztów – 30,0 m,

f) w miejscu zaznaczonej na rysunku planu dominanty wysokościowej dopuszcza się przekroczenie maksymalnej wysokości budynku o 3,5 m na powierzchni nie większej niż 15 % powierzchni zabudowy budynku;

4)      maksymalną powierzchnię zabudowy:

a)        dla terenów 1U, 2U 50%,

b)        dla terenów 8U, 16U, 17U 40%,

c)        dla terenów 24U, 27U, 29U i 30U 35%;

5)      minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej:

a) dla terenów 1U, 2U 25%,

b) dla terenów 8U, 16U, 17U 30%,

c)        dla terenów 24U, 27U, 29U i 30U 40%;

9)      sposób kształtowania zabudowy:

a)      dopuszcza się dowolne sposoby kształtowania połaci dachowych, przy czym
w przypadku realizacji dachów stromych nakaz zachowania symetrycznego kąta nachylenia połaci dachowych od 30º do 45º dla dachów dwuspadowych
i wielospadowych oraz kątów 30º i 60º dla dachów łamanych polskich, a także
zachowania identycznego kąta pochylenia połaci dachowych dla obiektów składających się z wielu brył,

b)      nakaz konsekwentnego stosowania geometrii dachów dla zespołów budynków wyodrębnionych przestrzennie,

c)      nakaz stosowania otworów okiennych na wszystkich elewacjach,

d)      na terenach 1U i 2U powierzchnia ogólna budynku nie może przekraczać 750 m2, przy czym dopuszcza się łączenie budynków tylko w kondygnacjach podziemnych i w pierwszej kondygnacji nadziemnej,

e)      maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku wynosi 20,0 m;

10)         materiały wykończeniowe ścian: szkło, drewno, cegła, ceramika, kamień, tynk szlachetny lub podobne z zakazem stosowania materiałów wykończeniowych ścian z tworzyw sztucznych oraz tłuczonego szkła i tłuczonej ceramiki;

11)         pokrycia dachowe dla dachów stromych wykonane z dachówki lub materiału dachówkopodobnego, z dopuszczeniem zastosowania na terenach 1U i 2U pokrycia dachowego z blachy, w tym blachy trapezowej;

12)         ściany w kolorze białym lub w kolorach pastelowych, dachy w kolorze: czerwonym, brązowym, czarnym lub grafitowym, przy czym kolorystykę stosować konsekwentnie dla zespołów budynków wyodrębnionych przestrzennie;

13)         ogrodzenia ażurowe o maksymalnej wysokości 1,5 m od poziomu terenu, wzbogacone zielenią, z dopuszczeniem stosowania elementów betonowych do wysokości 30 cm od poziomu terenu;

14)         reklamy wolno stojące oraz montowane na elewacjach budynków, przy czym:

a)     sytuowanie dolnej krawędzi reklamy wolno stojącej maksymalnie 2,5 m nad poziomem terenu,

b)     część powierzchni elewacji zajętej pod reklamy nie może przekraczać 30%,

c)     zakaz umieszczania reklam w sposób zmieniający lub przesłaniający elementy i detale wystroju architektonicznego, tj. otwory okienne
i drzwiowe, balkony, gzymsy wieńczące i gzymsy między parterem
a pierwszą kondygnacją;

15)   nakaz stosowania nawierzchni umożliwiających infiltrację wód opadowych na terenach parkingów.

7.            Odstępuje się od ustalenia granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych z uwagi na ich nie występowanie.

8.    W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości
ustala się:

1)            zasady podziału terenu na działki budowlane:

a)      minimalna powierzchnia działki budowlanej: dla terenów 1U, 2U, 8U, 16U
i 17U – 750 m2, a dla terenów 24U, 27U, 29U i 30U – 500 m2,

b)      minimalna powierzchnia działki dla lokalizacji stacji bazowej telefonii komórkowej 150 m2,

c)      minimalna powierzchnia działki dla projektowanych wolno stojących stacji transformatorowych – 50 m2,

d)      minimalna szerokość frontu działki budowlanej dla terenów 1U i 2U –
18,0 m,

e)      dopuszczenie łączenia dwóch lub więcej działek gruntu w jedną działkę budowlaną,

f)        dopuszczenie wydzielenia działek gruntu pod drogi wewnętrzne,

g)      zachowanie dla nowo wydzielanych działek budowlanych parametrów
i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu zgodnie z ust. 6,

h)      zapewnienie dostępu do ulicy publicznej;

2) plan nie wskazuje obszarów do objęcia scaleniem i podziałem, zgodnie
z przepisami odrębnymi.

9.   W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu ustala się ograniczenie emisji hałasu w środowisku do wartości dopuszczalnych dla źródeł hałasu, związanych z zabudową usługową, na granicach terenów z zabudową wymagającą komfortu akustycznego w środowisku, zgodnie
z przepisami odrębnymi.

10.  W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej ustala się:

1) obsługę komunikacyjną terenów zabudowy usługowej z istniejących
i projektowanych ulic publicznych klasy D dojazdowa, L lokalna i Z – zbiorcza, z zakazem obsługi komunikacyjnej z ulicy KD-G.1 (Nowa Naramowicka);

2) nakaz lokalizacji zjazdów z dróg publicznych na drogi wewnętrzne
w miejscach wyznaczonych na rysunku planu;

3)                  parametry techniczne dla dróg wewnętrznych powinny odpowiadać parametrom technicznym dla dróg dojazdowych zgodnie z przepisami odrębnymi, z dopuszczeniem ograniczenia szerokości ulic wewnętrznych do 5,0 m dla pasa drogi i 3,0 m dla jezdni;

4)                  zapewnienie miejsc do przeładunku towarów oraz miejsc parkingowych zgodnie z potrzebami danej funkcji w granicach działki budowlanej w ilości zgodnej z normatywem parkingowym określonym w §11 ust. 10 pkt 4;

5)                  lokalizację małogabarytowych stacji transformatorowych we wskazanych orientacyjnie miejscach na rysunku planu, dla których nie obowiązują wyznaczone linie zabudowy, z dopuszczeniem zmiany lokalizacji stacji transformatorowej w obrębie danego terenu oraz wbudowania jej w budynek;

6)                  zasady obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z §13.

11.  W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia
i użytkowania terenów ustala się nakaz zapewnienia wymaganych standardów akustycznych wewnątrz pomieszczeń z zastosowaniem zasad akustyki budowlanej, zgodnie z przepisami odrębnymi, w istniejącej zabudowie mieszkaniowej na terenach 2U, 16U, 29U i 30U, zlokalizowanej w obszarze negatywnego oddziaływania akustycznego hałasu samochodowego od istniejącej ulicy KD-L.1a, KD-L.1b
i KD-L.1c (ul. Naramowickiej) do czasu realizacji ulicy KD-G.1 (ul. Nowej Naramowickiej).

 

§ 9

 

1.            Wyznacza się teren zieleni urządzonej, oznaczony na rysunku planu symbolem 15ZP, dla którego ustala się:

1)                   przeznaczenie podstawowe zieleń urządzona o charakterze parku osiedlowego;

2)     przeznaczenie dopuszczalne: ścieżki spacerowe, urządzenia infrastruktury technicznej;

3)     zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej;

4)     zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych i urządzeń, nie związanych lub kolidujących z planowaną funkcją terenu.

2.    W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury;

2) nakaz harmonizowania obiektów małej architektury w zakresie formy i koloru z otaczającą zabudową.

3.    W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się ochronę istniejących drzew i krzewów oraz zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenu.

4.            Odstępuje się od ustalenia zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej z uwagi na ich niewystępowanie.

5.    W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się zakaz lokalizacji reklam, przy czym dopuszcza się lokalizację szyldów
i tablic informacyjnych o powierzchni maksymalnie 1 m2 w linii ogrodzenia.

6.    W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, które podawane są w odniesieniu do działki budowlanej lub terenu objętego planowaną inwestycją, ustala się:

1)        minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 80%;

2)     ogrodzenia ażurowe o maksymalnej wysokości 1,5 m od poziomu terenu, wzbogacone zielenią, z dopuszczeniem stosowania elementów betonowych do wysokości 30 cm od poziomu terenu.

7.            Odstępuje się od ustalenia granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych z uwagi na ich nie występowanie.

8.    W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:

1)      zakaz podziałów wtórnych działek;

2)      plan nie wskazuje obszarów do objęcia scaleniem i podziałem, zgodnie
z przepisami odrębnymi.

9.            Odstępuje się od ustalenia szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu z uwagi na ich niewystępowanie.

10.  W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej ustala się:

1)      obsługę komunikacyjną terenów zieleni urządzonej z istniejących ulic publicznych KD-L.1b (ul. Naramowicka) i KD-D.2 (ul. Bolka);

2)        zasady obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z §13.

11.  Dla terenu zieleni urządzonej nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów.

 

§ 10

 

1.            Wyznacza się tereny zieleni urządzonej i zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolami 3ZP/U i 28ZP/U, dla których ustala się:

1)            przeznaczenie podstawowe:

a) dla terenu 3ZP/U lokalizacja zieleni ozdobnej oraz zabudowy usługowej, w tym usług rzemiosła,

b) dla terenu 28ZP/U lokalizacja zieleni gminnej i zadrzewień oraz usług nieuciążliwych, w tym w szczególności usług handlu oraz biurowo-administracyjnych;

2)                  przeznaczenie dopuszczalne: ścieżki spacerowe, urządzenia infrastruktury technicznej;

3)                  na terenie 28ZP/U zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej, na terenie 3ZP/U dopuszczenie lokalizacji wolno stojącej stacji bazowej telefonii komórkowej;

4)                  zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych i urządzeń, nie związanych lub kolidujących z planowaną funkcją terenu.

2.    W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1)      nakaz harmonizowania zabudowy i obiektów małej architektury w zakresie formy, koloru i skali z otaczającą zabudową oraz terenami zieleni;

2)      dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury.

3.    W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1)      ochronę istniejących drzew i krzewów, które nie kolidują z planowanym przeznaczeniem terenu oraz zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów;

2)      dla terenu 28ZP/U nakaz zachowania pasa ochrony widoku o szerokości 12,0 m na park położony przy ul. Karpia i Sielawy, wzdłuż wyznaczonej na rysunku planu osi widokowej, z zakazem lokalizacji naziemnych obiektów budowlanych i urządzeń
o wysokości większej niż 0,5 m;

3)      nakaz nasadzenia drzew w postaci alei, wzdłuż pasa ochrony widoku oraz przebiegu skanalizowanego Potoku Naramowickiego, zgodnie z rysunkiem planu;

4)      zapewnienie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dla zabudowy wymagającej ochrony akustycznej na linii zabudowy.

4.            Odstępuje się od ustalenia zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej z uwagi na ich niewystępowanie.

5.    W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się zakaz lokalizacji reklamy. Dopuszcza się stosowanie szyldów i tablic informacyjnych o powierzchni maksymalnie 1 m2, usytuowanych na budynkach oraz
w linii ogrodzenia.

6.   W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, które podawane są w odniesieniu do działki budowlanej lub terenu objętego planowaną inwestycją, ustala się:

1)      dla terenu 3ZP/U zachowanie, przebudowę i wymianę istniejącej zabudowy;

2)      dla terenu 28ZP/U:

a)      maksymalną wysokość zabudowy, liczoną od poziomu terenu do gzymsu dachu stromego 8m, a do kalenicy 15m,

b)      sytuowanie zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy,

c)      minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 50%,

d)      nakaz realizacji dachów stromych, zachowania symetrycznego kąta nachylenia połaci dachowych od 30º do 45º oraz zachowania identycznego kąta pochylenia połaci dachowych dla obiektów składających się z wielu brył,

e)      materiały wykończeniowe ścian: szkło, drewno, cegła, ceramika, kamień, tynk szlachetny lub podobne, z zakazem stosowania materiałów wykończeniowych ścian z tworzyw sztucznych oraz tłuczonego szkła i ceramiki;

f)        pokrycia dachowe dla dachów stromych wykonane z dachówki lub materiału dachówkopodobnego,

g)      ściany w kolorze białym lub w kolorach pastelowych; dachy w kolorze: czerwonym, brązowym, czarnym lub grafitowym; kolorystykę stosować konsekwentnie dla całego zespołu budynków,

h)      na granicy terenu wyznaczonego pod zabudowę usługową liniami zabudowy dopuszcza się lokalizację ogrodzenia ażurowego o maksymalnej wysokości
1,5 m od poziomu terenu, wzbogaconego zielenią, z dopuszczeniem stosowania elementów betonowych do wysokości 30 cm od poziomu terenu
.

7.            Odstępuje się od ustalenia granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych z uwagi na ich nie występowanie.

8.    W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:

1)        dla terenu 3ZP/U zakaz podziałów wtórnych działki;

2)        dla terenu 28ZP/U dopuszczenie wydzielenia działki budowlanej z dostępem
z ulicy KD-L.1a (ul. Naramowicka), obejmującej obszar wyznaczony liniami zabudowy pod obiekty o funkcji usługowej wraz z terenem niezbędnym do ich funkcjonowania;

3)     plan nie wskazuje obszarów do objęcia scaleniem i podziałem, zgodnie
z przepisami odrębnymi.

9.            Odstępuje się od ustalenia szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu z uwagi na ich niewystępowanie.

10.  W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej ustala się:

1)      obsługę komunikacyjną dla terenu 28ZP/U z ulicy KD-L.1a, a dla terenu 3ZP/U
z ulicy KD-L.1c;

2)      nakaz zapewnienia miejsc do przeładunku towarów oraz miejsc parkingowych zgodnie z potrzebami danej funkcji w granicach terenu, w ilości zgodnej
z normatywem parkingowym określonym w §11 pkt. ust.10 pkt 4,

3)      zasady obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z §13.

11.  Dla terenów zieleni urządzonej i zabudowy usługowej nie ustala się sposobów
i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów.

 

§ 11

 

1.            Wyznacza się tereny komunikacji, oznaczone na rysunku planu symbolem kD-G.1, KD-Z.1, KD-L.1a, KD-L.1b, KD-L.1c, KD-L.2, KD-L.3a, KD-L.3b, KD-L.4,
KD-L.5a, KD-L.5b, KD-D.1, KD-D.2, KD-D.3, KD-P.1, KT, KK oraz KP
,
dla których ustala się:

1)     przeznaczenie podstawowe:

a)    tereny dróg publicznych:

- KD-G ulica klasy głównej;

- KD-Z ulica klasy zbiorczej;

- KD-L – ulica klasy lokalnej;

- KD-D ulica klasy dojazdowej;

- KD-P ulica pieszo-rowerowa;

- KT – teren transportu tramwajowego;

- KK – teren kolei;

b)    KP teren parkingu;

2)     przeznaczenie dopuszczalne: urządzenia infrastruktury technicznej, trasa tramwajowa, zatoki autobusowe, miejsca postojowe, chodniki, drogi rowerowe;

3)     zakaz sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych i urządzeń nie związanych lub kolidujących z planowaną funkcją terenu.

2.    W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1)      powiązanie funkcjonalne i przestrzenne istniejących oraz planowanych ulic
z układem komunikacyjnym i terenami zabudowy poza planem;

2)      nakaz zachowania pasa ochrony widoku o szerokości 12,0 m na park położony przy ul. Karpia i Sielawy, wzdłuż wyznaczonej na rysunku planu osi widokowej,
z zakazem lokalizacji naziemnych obiektów budowlanych i urządzeń o wysokości większej niż 0,5 m, z wyjątkiem trakcji trasy tramwajowej;

3)      nakaz nasadzenia drzew na terenie KT, stanowiących kontynuację alei na terenie 28ZP/U, wzdłuż pasa ochrony widoku oraz przebiegu dawnego Potoku Naramowickiego, zgodnie z rysunkiem planu.

3.    W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1)      ochronę istniejących drzew i krzewów, które nie kolidują z planowanym zagospodarowaniem terenu oraz zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów i nowe nasadzenia przyuliczne
z uwzględnieniem potrzeb ruchu drogowego i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym na terenie KD-G.1;

2)      zasady ochrony akustycznej:

a) dla odcinka linii Północnej Kolejowej Obwodnicy Towarowej – dopuszczenie lokalizacji zabezpieczenia akustycznego w postaci ekranu przeciwhałasowego na terenie KK, wzdłuż torów kolejowych,

b) nakaz stosowania sygnalizacji i organizacji ruchu, ograniczających prędkość przejazdu, a także stosowania rozwiązań technicznych w jezdni – ograniczających emisję hałasu samochodowego do środowiska dla istniejącej ulicy KD-L.1a i KD-L.1b (ulica Naramowicka) oraz planowanej ulicy KD-G.1 (ul. Nowa Naramowicka),

c) dla trasy tramwajowej zapewnienie akustycznych standardów jakości środowiska, w tym niepowodowanie zagrożenia wibracjami, wzdłuż wyznaczonej linii zabudowy na terenach 27U, 28ZP/U, 29U i 30U.

4.            Odstępuje się od ustalenia zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej z uwagi na ich niewystępowanie.

5.     W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
ustala się:

1)      zakaz lokalizacji reklamy i szyldów, z wyjątkiem reklamy w obiektach wiat przystankowych;

2)      dopuszczenie lokalizacji tablic informacyjnych.

6.    W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

1)      dopuszczenie etapowej realizacji planowanych dróg;

2)      obowiązujące ustalenia przedstawione w tabeli:


Symbol

Nazwa

Szer.

w liniach

rozgraniczenia w m

Szer.

jezdni

w m

Szer.

chodnika

 w m

Dostępność

 

Inne elementy infrastruktury transportowej

 

1

2

3

4

5

6

7

KD-G.1

ul. Nowa Naramowicka

wg rys. planu min. 35

35 - 75

2x7

min. 2,25

wyłącznie poprzez skrzyżowania z ulicami poprzecznymi:

1)  szerokość jezdni: 2x7,0 m + dodatkowe pasy przed skrzyżowaniami dla pojazdów skręcających;

2)  skrzyżowania:

a)  z KD-Z.1 (ul. Stoińskiego),

b)  z KD-L.3a i Kd-L.3b (ul. Błażeja),

c)  z KD-L.2 (ul. Łużycka),

d)  z ul. Sarmacką,

e)  z projektowaną ul. KD-L.4,

f)  wyjazd na ul. Dworską;

3)  wiadukty nad ulicą KD-G.1:

a)  dla dwutorowej linii kolejowej Zieleniec - Kiekrz,

b)  dla projektowanej ulicy KD-L.5;

4)  zatoki i przystanki autobusowe:

a)  na wylotach skrzyżowania z KD-L.2 (ul. Łużycka),

b)  na wylotach skrzyżowania z KD-Z.1 (ul. Stoińskiego),

c)  na wylotach skrzyżowania z KD-L.3a i Kd-L.3b (ul. Błażeja);

5)  chodnik obustronny;

6)  droga rowerowa na odcinku od ul. Sarmackiej do KD-Z.1 (ul. Stoińskiego) po stronie zachodniej i od projektowanej KD-L.4 do północnej granicy planu po stronie wschodniej;

7)  lokalizację trasy tramwajowej w ulicy KD-G.1:

a)  dwutorowa trasa tramwajowa w pasie rozdziału ulicy na odcinku od pd. granicy planu do skrzyżowania z ul. Sarmacką z lokalizacją słupów trakcyjnych w osi torowiska;

b) skrzyżowanie poprzeczne trasy tramwajowej z jezdnią w ul. KD-G.1 (ul. Nowa Naramowicka) na wysokości ul. Sarmackiej;

c)  dwutorowa trasa tramwajowa po wschodniej stronie jezdni na odcinku od skrzyżowania z ul. Sarmacką do początku łuku poziomego kierującego linię tramwajową w stronę ulicy Sielawy (granicy terenu KT);

d)  przystanek dla obu kierunków ruchu za skrzyżowaniem z ul. Sarmacką.

 

KD-Z.1

ul. Stoińskiego

wg rys. planu

41– 48

 

2x7.0 +

treść kol. nr 7

min. 2,25

poprzez skrzyżowania z ul. Nową Naramowicką i Naramowicką oraz poprzez wyznaczone zjazdy

1)  dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu szerokości 3,5 m;

2) dodatkowe pasy ruchu przy podjeździe do skrzyżowania z ulicą KD-G.1 (ul. Nowa Naramowicka) dla pojazdów skręcających szer. 3,0 m;

3) zatoka autobusowa na wylocie ze skrzyżowania z ulicą KD-G.1 (ul. Nowa Naramowicka) usytuowana za wyznaczonym powiązaniem z drogą wewnętrzną, połączona ze skrzyżowaniem dodatkowym pasem ruchu;

4) skrzyżowanie z ulicą KD-L.1a i KD-l.1b (ul. Naramowicka) umożliwiające wyjazdy i wjazdy wyłącznie na prawoskręty dla samochodów, ale umożliwiające przejazd na wprost dla autobusów komunikacji miejskiej;

5)  chodniki obustronne.

KD-L.1a i

 KD-L.1b

ul.Naramowicka

wg rys. planu

12– 33

 

6,0 +

treść kol. nr 7

min. 2,25, przy krawężniku 2,50

Bez ograniczeń z wyjątkiem skrzyżowań i zatok autobusowych

1)  jezdnia z dwoma pasami ruchu szerokości 3,0 m w dwóch odcinkach: południowym - KD-L.1a (Dworska –  Stoińskiego) i północnym - KD-L.1b (Stoińskiego - Burysława);

2)  skrzyżowania:

a)  z ul. Karpia bez przejazdu do ul. Sarmackiej,

b)  z ciągiem ulic Łużycka – Sielawy,

c)  z ciągiem ulic Jasna Rola - Rubież,

d)  z KD-D.2 (ul. Bolka),

e)  z ul. Bronisza,

f)  z ul. Bronisza, druga odnoga,

g)  z ul. Budzisława,

h)  z KD-L.3b (ul. Błażeja),

i)  z ul. Boranta,

j)  z ul. Bożymira;

3)  zatoki autobusowe po stronie wschodniej:

a)  przy ul. Sielawy,

b)  pomiędzy ul. Rubież a Stoińskiego,

c)  przy ul. Budzisława;

4)  zatoki autobusowe z przystankami po stronie zachodniej:

a)  poniżej KD-D.1 (ul. Jasna Rola),

b)  przy KD-D.2 (ul. Bolka);

5)  chodniki obustronne;

6)  droga rowerowa po wschodniej stronie;

7)  trasa tramwajowa przechodząca poprzecznie na skrzyżowaniu z ciągiem ulic Łużycka – Sielawy;

8)  skrzyżowanie z trasą tramwajową na wysokości ul. Sielawy.

KD-L.1c

ul.Naramowicka

wg rys. planu

26– 28

 

7.0 +

treść kol. nr 7

min. 2,25

Dopuszcza się zjazdy na działki zlokalizowane po stronie wschodniej, po jednym do każdej działki. Rysunek planu nie wyznacza tych zjazdów.

1)  jezdnia z dwoma pasami ruchu szerokości 3,5 m;

2)  dodatkowy pas ruchu szerokości 3,0 m po wschodniej stronie, który w pd. części stanowi zatokę autobusową a w pn. pas dla skręcających w prawo;

3)  skrzyżowanie z ulicą projektowaną KD-L.4 (ul. Burysława);

4)  skrzyżowanie z ulicą projektowaną KD-L.5b;

5)  chodniki obustronne, z uwzględnieniem odgięcia w miejscu występowania drzew przydrożnych po stronie zachodniej;

6)  przystanek autobusowy przy początku dodatkowego pasa ruchu stanowiącego   zatokę autobusową;

7)  droga rowerowa po stronie wschodniej.

KD-L.2

ul. Łużycka

wg rys. planu 20.5 - 36

7.0 +

treść kol. nr 7

min. 2,25, przy krawężniku 2,50 m

Poprzez skrzyżowania z Nową Naramowicką i Naramowicką oraz wyznaczony zjazd

1)  jezdnia z dwoma pasami ruchu szerokości 3,5m;

2)  dodatkowy pas ruchu szerokości 3,0 m po stronie pd., który w zach. części stanowi zatokę autobusową, a we wsch. pas dla skręcających w prawo;

3)  chodniki obustronne;

4)  przystanek autobusowy przy początku dodatkowego pasa ruchu od strony Nowej Naramowickiej.

 

KD-L.3a i

 KD-L.3b

ul. Błażeja

wg rys. planu 12-45

7,0

+ treść kol. nr 7

min. 2,0 przy krawężniku i 2,25 wydzielony

Poprzez skrzyżowania i wyznaczone zjazdy. Pozostałe zjazdy ograniczyć do jednego na każdą działkę. W strefie skrzyżowania skanalizowanego tylko na wyznaczonym zjeździe z ruchem na prawe skręty.

1)  dwa odcinki ulicy: zachodni KD-L.3a i wschodni KD-L.3b po obu stronach KD-G.1 (ulicy Nowa Naramowicka);

2) jezdnia z dwoma pasami ruchu szerokości 3,5 m z poszerzeniem przed skrzyżowaniem z Nową Naramowicką po jego obu stronach; na jezdniach wlotowych na skrzyżowanie po 2 pasy ruchu szerokości 3,0m, na jezdniach wylotowych po jednym szerokości 5,0m;

3)  skrzyżowanie z ul. Jasna Rola i Bogusza i z 2 drogami wewnętrznymi zabudowy mieszkaniowej przy ul. Błażeja;

4)  chodniki obustronne.

KD-L.4

Projektowana

wg rys. planu

23 - 32

7,0 

min. 1,5

poprzez skrzyżowania z ul. Nową Naramowicką i Naramowicką oraz poprzez wyznaczone zjazdy

1)  jezdnia z dwoma pasami ruchu szerokości 3,5 m;

2)  chodniki obustronne;

3) droga rowerowa po pn. stronie prowadzona pomiędzy jezdnią a chodnikiem;

4) wyrównanie różnicy poziomów pomiędzy jezdniami a istniejącym terenem, skarpą lub murem oporowym.

 

KD-L.5a i

 KD-L.5b

Projektowana

wg rys. planu 15,5

7,0

 

min. 2.25

Poprzez wyznaczone zjazdy

1)  jezdnia z dwoma pasami ruchu szerokości 3,5 m w dwóch odcinkach: zachodni KD-L.5a i wschodni KD-L.5b po obu stronach KD-G.1 (ul. Nowa Naramowicka);

2)  chodnik po południowej stronie jezdni;

3)  droga rowerowa po północnej stronie jezdni;

4)  część ulicy przebiega po terenie dla ulicy KD-G.1 na wiadukcie drogowym;

5)  dopuszczenie lokalizacji przystanku autobusowego.

KD-D.1

ul. Jasna Rola

wg rys. planu 10 – 12,5

5,5 – 7,0

+ treść kol. nr 7

min. 2,0

Bez ograniczeń

 

1)  jezdnia z dwoma pasami ruchu szerokości 2,75 m z rozszerzeniem do 3,5 m przed skrzyżowaniem z KD-L.1a (ul. Naramowicka);

2)  zakończenie jezdni łączy się z drogą wewnętrzną;

3)  chodnik obustronny.

 

KD-D.2

ul. Bolka

wg rys. planu 11,75 - 18

6,0

 

min. 2,0

Bez ograniczeń

 

1)  jezdnia z dwoma pasami ruchu szerokości 3,0 m zakończona placem do zawracania;

2)  chodnik po stronie północnej.

 

KD-D.3

ul. Bogusza

wg rys. planu

10,0

5,0

min. 2,0

Bez ograniczeń

1)  jezdnia z dwoma pasami ruchu szerokości 2,5 m;

2)  chodnik obustronny;

3)  plac do zawracania na zakończeniu jezdni.

 

KD-P.1

ul. Sarmacka

wg rys. planu 11,3 – 12,75

brak

min. 2,25

Tylko dla pieszych i rowerzystów

1)  chodnik na całej długości po stronie pn. i drugi przed połączeniem z chodnikiem w ulicy Naramowickiej;

2)  droga rowerowa po pd. stronie chodnika, który zlokalizowany jest na całej długości.

KT

Trasa tramwajowa do Naramowic

wg rys. planu 10,3 – 15,3

brak

min. 2,25

brak

1)  dwa tory na odcinku odchodzącym od ulicy Nowej Naramowickiej w kierunku ulicy Sielawy;

2)  chodnik po stronie południowej;

3)  sieć trakcyjna w środku torowiska;

4)  dla wyznaczonego terenu transportu tramwajowego:

a) zakaz lokalizacji zabudowy i naziemnych obiektów infrastruktury technicznej,

b) utrzymanie istniejących urządzeń infrastruktury technicznej nie kolidujących z planowaną funkcją.

KK

Linia kolejowa Zieliniec - Kiekrz

wg rys. planu 18.6 – 37.2

brak

brak

brak

zelektryfikowane, dwutorowe torowisko kolejowe

KP

Parking przy ul. Naramowickiej

brak

brak

brak

od ulicy Karpia

 


7.            Odstępuje się od ustalenia granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych z uwagi na ich nie występowanie.

8.    W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:

1)      wydzielenie działek gruntu pod tereny komunikacji, zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

2)     plan nie wskazuje obszarów do objęcia scaleniem i podziałem, zgodnie
z przepisami odrębnymi.

9.            Odstępuje się od ustalenia szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu z uwagi na ich niewystępowanie.

10.  W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej ustala się:

1)      uwzględnienie wymagań technicznych, wynikających z lokalizacji istniejących
i planowanych urządzeń infrastruktury technicznej, w tym zachowanie ciągłości istniejących urządzeń, dopuszczając możliwość ich przebudowy i rozbudowy;

2)      lokalizację nowych i przebudowywanych urządzeń infrastruktury technicznej
w liniach rozgraniczających ulic publicznych i dróg wewnętrznych;

3)      zasady obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z §13;

4)      normatyw parkingowy parkowanie w granicach działki budowlanej, w tym z uwzględnieniem miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych:

a)     1,5 stanowiska na każde mieszkanie,

b)     2 stanowiska na każdy budynek jednorodzinny,

c)     1 stanowisko na każde 50 m2 powierzchni użytkowej biur,

d)     1 stanowisko na każde 25 m2 powierzchni użytkowej obiektu handlowego,

e)    1 stanowisko na każdych 3 zatrudnionych,

f)     3 stanowiska na każde 10 miejsc w obiektach świadczących usługi gastronomiczne, kulturalne i rekreacyjne, przy czym dla każdego budynku wielofunkcyjnego wymagana jest sumaryczna liczba stanowisk, wynikająca
z wymienionych warunków;

5)     zapewnienie w granicach działki miejsc postojowych dla rowerów;

6)     lokalizację kablowej linii elektroenergetycznej WN 110 kV na terenach komunikacji, zgodnie z §13 ust. 7 pkt 1.

11.  Dla terenów komunikacji nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów.

 

§ 12

 

1.            Wyznacza się tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetycznej, oznaczone na rysunku planu symbolami 4E, 7E, 12E, 13E, 20E, 21E, 23E i 26E, dla których
ustala się:

1)     przeznaczenie podstawowe – stacje transformatorowe;

2)     zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych i urządzeń nie związanych lub kolidujących z planowaną funkcją terenu.

2.    W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się nakaz harmonizowania obiektów budowlanych w zakresie formy i koloru z otaczającą zabudową.

3.    W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się

1)     zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenu;

2)     nakaz zapewnienia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dla sąsiadującej zabudowy wymagającej ochrony akustycznej.

4.            Odstępuje się od ustalenia zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej z uwagi na ich niewystępowanie.

5.    W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się zakaz lokalizacji reklamy i szyldów.

6.    W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

1)     zachowanie istniejących stacji transformatorowych z możliwością ich rozbudowy i przebudowy;

2)    dla stacji przebudowywanych maksymalną wysokość zabudowy 2,5 m, liczoną od poziomu terenu do najwyższego elementu obiektu;

3)     materiały wykończeniowe ścian szlachetne: szkło, drewno, cegła, ceramika, kamień, blacha, tynk lub podobne.

7.            Odstępuje się od ustalenia granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych z uwagi na ich nie występowanie.

8.    W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:

1)     zakaz podziałów wtórnych działek;

2)     plan nie wskazuje obszarów do objęcia scaleniem i podziałem, zgodnie
z przepisami odrębnymi.

9.            Odstępuje się od ustalenia szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu z uwagi na ich niewystępowanie.

10.  W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej ustala się:

1)     obsługę komunikacyjną terenów infrastruktury technicznej elektroenergetycznej
z ulic publicznych oraz dróg wewnętrznych;

2)     zasady obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z §13.

11.  Dla terenów infrastruktury technicznej - elektroenergetycznej nie ustala się sposobów
i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów.

 

§ 13

 

1.  Zasady obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej:

1)     nakaz zapewnienia dostępu do urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie
z przepisami odrębnymi;

2)     zachowanie ciągłości istniejących i projektowanych urządzeń infrastruktury technicznej;

3)     lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej na terenach infrastruktury technicznej i na terenach komunikacji, z dopuszczeniem lokalizacji na innych terenach, zgodnie z przepisami odrębnymi.

2.  W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

1)     zaopatrzenie w wodę pitną z wodociągu miejskiego;

2)     lokalizację wodociągów o średnicy Ø160 i większej na terenach o symbolach: KD-L.4, KD-L.5a, KD-L.5b, KD-D.1;

3)     dopuszcza się realizację wodociągu o średnicy Ø160 i większej na terenie
o symbolu KD-G.1, KD-Z.1 oraz na innych terenach według potrzeb.

3.  W zakresie odprowadzenia ścieków sanitarnych ustala się:

1)        odprowadzenie ścieków sanitarnych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;

2)        lokalizację kanalizacji sanitarnej na terenach o symbolach: KD-L.1b, KD-L.1c, KD-L.4, KD-D.1, KD-D.2, KD-D.3 oraz na innych terenach według potrzeb;

3)        zakaz realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

4.  W zakresie odprowadzenia ścieków deszczowych ustala się:

1)        odprowadzenie ścieków deszczowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej;

2)        dopuszczenie zagospodarowania wód opadowych w granicach działek budowlanych;

3)        zagospodarowanie wód opadowych na terenach o symbolu MN wyłącznie
w granicach działek budowlanych;

4)        odprowadzenie ścieków deszczowych z terenów o symbolach: KD-L.4,
 KD-L.5a, w tym poprzez rynsztoki przykrawężnikowe, studzienki chłonne, spływ powierzchniowy;

5)        lokalizację sieci kanalizacji deszczowej na terenach o symbolach: KD-G.1,
KD-L.5b, KD-L.1a, KD-L.1b, KD-L.1c, KD-D.1, KD-D.2, KD-D.3, KD-Z.1 oraz na innych terenach według potrzeb, przy czym do czasu realizacji kanalizacji deszczowej dopuszcza się odwodnienie dróg do rowów przydrożnych;

6)        dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych zgodnie z konfiguracją terenu do Różanego Potoku, po uprzednim ich oczyszczeniu.

5.  W zakresie sieci gazowej ustala się:

1)     zaopatrzenie w gaz z istniejących gazociągów średniego i niskiego ciśnienia;

2)     likwidację fragmentów gazociągów niskiego ciśnienia g200 i średniego ciśnienia g250 z terenów KD-L.1a, KD-L.2 i KT w przypadku budowy planowanej trasy tramwajowej oraz lokalizację nowych gazociągów niskiego ciśnienia g200 i średniego ciśnienia g250 poza obszarem kolizji;

3)     lokalizację nowych gazociągów średniego ciśnienia na terenach: KD-G.1,
KD-L.1a, KD-L.1c, KD-L.4, KD-D.1, KD-D.2.

6.   W zakresie sieci cieplnej ustala się:

1)     dopuszczenie likwidacji fragmentu ciepłociągu 2xDN 800 i komory P1-Oa
z terenu KD-L.2 (ul. Łużyckiej), kolidujących z planowaną jezdnią ulicy, oraz lokalizacji przebudowanego ciepłociągu i komory na terenach 27U i KD-L.2;

2)     ograniczenie zabudowy i innych trwałych form zagospodarowania bezpośrednio nad sieciami i komorami cieplnymi oraz w pasie roboczym indywidualnie ustalanym dla poszczególnych zamierzeń;

4)        dopuszczenie rozbudowy sieci cieplnej na terenach komunikacji lub innych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

5)        dopuszczenie budowy scentralizowanych źródeł ciepła w granicach poszczególnych terenów.

7.   W zakresie sieci elektroenergetycznej ustala się:

1)     przebudowę linii napowietrznej WN-110 kV, na linię kablową w liniach rozgraniczających ulic KD-G.1, KD-Z.1 i KD-L.1b;

2)     dopuszczenie rozbudowy i przebudowy istniejących stacji transformatorowych SN/nn na terenach 4E, 7E, 12E, 13E, 20E, 21E, 23E i 26E na zasadach określonych w § 12;

3)     lokalizację stacji transformatorowych SN/nn, o maksymalnej wysokość stacji 2,5 m, liczonej od poziomu terenu do najwyższego elementu obiektu, na terenach:

a) 1U, 5MW, 11MW/U, 24U, 27U i 29U małogabarytowych, wolno stojących typu miejskiego lub wbudowanych w budynki o innym przeznaczeniu,

b) 1U, 11MW/U, 24U, 27U i 29U – dopuszcza się lokalizację stacji typu konsumenckiego;

4)    dla stacji wbudowanych w budynki o innym przeznaczeniu nakaz lokalizacji stacji z odrębnym i stałym dostępem z poziomu terenu;

5)    dla stacji wolno stojących, typu miejskiego, nakaz wydzielenia działek budowlanych z dostępem do drogi publicznej o powierzchni minimum 50 m2 ze swobodnym dostępem do drogi publicznej;

6)     powiązanie planowanych stacji z istniejącą siecią liniami kablowymi
SN-15 kV, prowadzonymi w liniach rozgraniczających terenów komunikacji oraz innych terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi.

8.   W zakresie sieci telekomunikacyjnej ustala się:

1) rozbudowę telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej i budowę nowej na terenach komunikacji i innych;

2) lokalizację węzłów telekomunikacyjnych i szafek kablowych w liniach rozgraniczających terenów komunikacji oraz innych terenów z dostępem do drogi publicznej;

3) lokalizację stacji bazowych telefonii komórkowej na zasadach określonych
w ustaleniach dla poszczególnych terenów;

4) minimalną wysokość obiektu budowlanego, na którym można montować maszt antenowy – 15,0 m;

5) dla obiektów budowlanych o wysokości do 25,0 m maksymalna wysokość masztu nie może przekraczać 1/3 wysokości obiektu;

6)            dla obiektów wyższych niż 25,0 m, maksymalną wysokość masztu 9,0m;

7)                  maksymalną wysokość obiektu budowlanego wraz z masztem mniejszą niż
50 m n. p. t.

 

Rozdział III

Przepisy końcowe

 

§ 14

 

Ustala się stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

 

§ 15

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

 

§ 16

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

                                                                        Przewodniczący Rady Miasta Poznania