Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 153, poz. 3673 z 2006r. *

* Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego Nr Pn.II-2.0911-419/06 z dnia 31 sierpnia 2006r. orzekające nieważność uchwały Nr XCIX/1120/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 11 lipca 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Gospody Targowej w Poznaniu w części dotyczącej ustaleń dla terenu oznaczonego symbolem MN/U oraz symbolem 2ZP/U – ze względu na istotne naruszenie prawa oraz wskazujące na nieistotne naruszenie prawa w pozostałym zakresie.

 

W wyniku zaskarżenia przez Miasto Poznań Rozstrzygnięcia Nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia 27 kwietnia 2007 r. uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze (sygn. akt II SA/Po 671/06)

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2007 r. Nr 132, poz. 3010

Na mocy przywołanego wyroku WSA w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Gospody Targowej w Poznaniu obowiązuje w całości.

 

 

Uchwała nr XCIX/1120/IV/2006

Rady Miasta Poznania

z dnia 11 lipca 2006 r.

 

 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
Gospody Targowej w Poznaniu.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz.1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319) Rada Miasta Poznania uchwala, co następuje:

 

 

Rozdział I

 

Przepisy ogólne

 

§1

 

1.      Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Gospody Targowej w Poznaniu, po stwierdzeniu zgodności ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania”, zwany dalej planem.

2.      Plan obejmuje teren o powierzchni około 23,3 ha położony między ulicami: Grunwaldzką, Sowińskiego, Słoneczną i Palacza.

3.      Integralnymi częściami planu są:

1)      załącznik Nr 1 do uchwały -  rysunek planu w skali 1:1000;

2)      załącznik Nr 2 - rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

3)      załącznik Nr 3 - rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania.

 

§2

 

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)      akcencie przestrzennym - rozumie się przez to obiekty architektury ogrodowej, wyróżniające się w otoczeniu formą, podkreślającą kompozycję urbanistyczną;

2)      cichej nawierzchni - rozumie się przez to utwardzoną nawierzchnię drogi, której cechy fizykochemiczne powodują redukcję hałasu toczenia powstającego na styku opony z nawierzchnią drogi;

3)      dominancie urbanistycznej – rozumie się przez to budynek, bądź część budynku wyróżniający się w otoczeniu formą i wysokością, podkreślający kompozycję urbanistyczną i ułatwiający orientację w terenie;

4)      drodze pieszo-rowerowej - rozumie się przez to pas terenu przeznaczony dla ruchu pieszych i rowerzystów;

5)      elementach systemu informacji miejskiej  należy przez to rozumieć zaprojektowany dla miasta Poznania system tablic informacyjnych, opisujacych
 i ułatwiających orientację w mieście, w tym tablicę z nazwą ulicy, numerem posesji, tablicę informującą o obiektach użyteczności publicznej, tablicę
z oznaczeniem przyłączy urządzeń technicznych;

6)      froncie działki – rozumie się przez to granicę działki budowlanej przyległą do terenu drogi publicznej z wyłączeniem narożnikowych działek budowlanych;

7)      nieprzekraczalnej linii zabudowy – rozumie się przez to linię wyznaczającą minimalną odległość, w jakiej można sytuować budynek od granic działki budowlanej;

8)      nośnikach informacji wizualnej – rozumie się przez to szyldy i reklamy na temat towarów i usług, w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami;

9)      obiektach infrastruktury technicznej – rozumie się przez to obiekty i sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, telekomunikacyjne, cieplne oraz elektroenergetyczne;

10)  obowiązującej linii zabudowy – rozumie się przez to linię, zgodnie z którą należy sytuować minimum 80% długości ściany elewacji frontowej budynku;

11)  pierzei – rozumie się przez to zabudowę zwartą, zgodnie z obowiązującą linią zabudowy z zastrzeżeniem, że ściany frontowe budynków są ze sobą połączone na całej długości obowiązującej linii zabudowy;

12)  powierzchni całkowitej budynku – rozumie się przez to sumę powierzchni całkowitych wszystkich kondygnacji budynku, mierzonych po jego obrysie zewnętrznym;

13)  powierzchni zabudowy – rozumie się przez to powierzchnię terenu zdefiniowaną w PN-ISO 9836 z dnia 28 października 1997r. „Właściwości użytkowe
w budownictwie”;

14)  rysunku planu – rozumie się przez to rysunek, o którym mowa w §1 ust.3;

15)  rewitalizacji zieleni – rozumie się przez to działania zmierzające do poprawy kondycji zdrowotnej istniejących drzew i krzewów;

16)  terenie – rozumie się przez to powierzchnię o określonym przeznaczeniu, wyznaczoną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

17)  stacji transformatorowej typu miejskiego - rozumie się przez to stację transformatorową stanowiącą własność gestora sieci;

18)  stacji transformatorowej typu konsumenckiego - rozumie się przez to stację transformatorową stanowiącą własność odbiorcy energii elektrycznej;

19)  wskaźniku intensywności zabudowy - rozumie się przez to stosunek powierzchni całkowitej budynku lub budynków w części nadziemnej do powierzchni działki budowlanej, na której lub których te budynki są usytuowane.

 

 

Rozdział II

 

Przepisy szczegółowe

 

§3

 

1.      Ustala się następujące przeznaczenie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu:

 

1)      tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, z dopuszczeniem funkcji usługowych w parterach budynków mieszkalnych, oznaczone symbolami - 1MW, 2MW, 3MW, 4MW, 5MW, 6MW, 7MW;

2)      tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej oznaczone symbolami - MN/U;

3)      tereny zabudowy usługowej oznaczone symbolami - 1U, 2U, 3U, 4U;

4)      tereny zabudowy usługowej w zieleni urządzonej oznaczone symbolami - 1U/Z, 2U/Z, 3U/Z;

5)      tereny publicznej zieleni urządzonej: park miejski oznaczone symbolami - 1ZP, 2ZP;

6)      tereny publicznej zieleni urządzonej: skwer miejski oznaczone symbolem - 3ZP;

7)      tereny zieleni towarzyszącej zabytkowym obiektom budowlanym oznaczone symbolami - 1ZP/U, 2ZP/U;

8)      tereny dróg publicznych oznaczone symbolami - KD-G, KD-Z,1KD-L, 2KD-L,3KD-L,1KD-D,2KD-D;

9)      tereny publicznych dróg pieszo – rowerowych oznaczone symbolami - 1KX, 2KX;

10)  tereny publicznego placu oznaczone symbolem - 3KX;

11)  tereny obiektów elektroenergetycznych oznaczone symbolami - 1E, 2E, 3E.

 

2.      W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ustala się:

 

1)      obowiązujące linie zabudowy wzdłuż ulic: 1KD-D, 2KD-D, 1KD-L, KD-Z i 2KD-L, przy czym:

a)      linie te dotyczą budynków sytuowanych w odległości mniejszej niż 20m od tej linii,

b)      dopuszcza się cofnięcie nie więcej niż 20% długości ściany elewacji budynku
w głąb terenu na odległość nie większą niż 1,80m;

2)      obowiązek kształtowania zabudowy w formie pierzei, gdzie ustala się:

a)       wysokość zabudowy od poziomu rzędnej ustalonej na poszczególnych terenach,

b)       możliwość zabudowy do granicy działki;

3)      obowiązek uzupełniania szpalerami drzew lub krzewów niezabudowanych fragmentów wzdłuż nieprzekraczalnej linii zabudowy przy ulicy KD-G, na terenach: 2U, 1U/Z, 2U/Z, 3U/Z;

4)      dopuszczenie lokalizowania kilku budynków na jednej działce budowlanej, za wyjątkiem terenu MN/U;

5)      obowiązek lokalizacji dominanty urbanistycznej w formie nadwieszonej części budynku w miejscu wskazanym na rysunku planu;

6)      obowiązek lokalizacji akcentów przestrzennych na terenach 1ZP i 2ZP zgodnie
z rysunkiem planu;

7)      zakaz lokalizowania nośników informacji wizualnej na ścianach budynków poza pierwszą kondygnacją oraz w formie wolno stojącej na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1MW, 2MW, 3MW, 4MW, 5MW, 6MW, 7MW, MN/U, 3U, 1U/Z, 2U/Z, 3U/Z, 1ZP/U i 2ZP/U;

8)      nasadzenia żywopłotów do wysokości 1,5m w miejscu wskazanym na rysunku planu.

 

3.      W zakresie określenia zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
w granicach planu, ustala się:

 

1)      dopuszczenie lokalizowania stacji paliw wyłącznie na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1U i 4U;

2)      obowiązek nasadzenia i uzupełnienie rzędów drzew na terenach 2KD-D, 1ZP, 2ZP, 1ZP/U i 4MW zgodnie z rysunkiem planu;

3)      obowiązek rewitalizacji istniejącego drzewostanu z dopuszczeniem nowych nasadzeń drzew i krzewów na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZP, 2ZP, 3ZP, 1ZP/U i 2ZP/U;

4)      obowiązek zagospodarowania terenu w sposób możliwie bezkolizyjny w stosunku do oznaczonych na rysunku planu drzew;

5)      obowiązek stosowania przegród zewnętrznych o podwyższonej izolacyjności akustycznej w budynkach wymagających komfortu akustycznego i lokalizowanych
w odległości mniejszej niż 160m od linii rozgraniczającej teren KD-G;

6)      dopuszczenie wykorzystywania nadmiaru mas ziemnych pozyskanych podczas procesów budowlanych do urządzenia zieleni na obszarze planu lub usuwania zgodnie z przepisami odrębnymi;

7)      obowiązek segregacji i wywozu odpadów zgodnie z planem gospodarki odpadami.

 

4.      W zakresie określenia zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, ustala się:

 

1)      strefę ochrony konserwatorskiej dla terenu 2MW zgodnie z rysunkiem planu; dla istniejących na tym terenie zabytkowych budynków oznaczonych symbolami B i E, obowiązują następujące ustalenia konserwatorskie:

a)        zakaz nadbudowy oraz zachowanie istniejącego w chwili uchwalenia planu kształtu dachów,

b)       nadzór konserwatorski nad robotami budowlanymi, jeżeli jest on wymagany przepisami odrębnymi;

2)      strefę ochrony konserwatorskiej dla terenu 1ZP/U zgodnie z rysunkiem planu; dla istniejącego na tej działce zabytkowego budynku oznaczonego na rysunku planu symbolem C, obowiązują następujące ustalenia konserwatorskie:

a)        dopuszczenie adaptacji budynku wyłącznie na funkcje usługowe, z wyłączeniem handlu,

b)       zakaz nadbudowy oraz zachowanie kształtu dachu,

c)        nadzór konserwatorski nad wszelkimi prowadzonymi robotami budowlanymi, jeżeli jest on wymagany przepisami odrębnymi;

3)      uwzględnienie ograniczeń wynikających z istniejącej na terenach 2ZP/U i 7MW granicy obszaru wpisanego do rejestru zabytków, przy czym w odniesieniu do istniejącego dworu Palaczów ustala się:

a)        dopuszczenie adaptacji budynku oznaczonego symbolem A na funkcje mieszkalne oraz usługowe, z wyłączeniem handlu,

b)       zakaz rozbudowy, nadbudowy oraz zachowanie kształtu dachu,

c)        nadzór konserwatorski nad wszelkimi prowadzonymi robotami budowlanymi, jeżeli jest on wymagany przepisami odrębnymi;

4)      strefę ochrony konserwatorskiej na terenie MN/U zgodnie z rysunkiem planu; dla istniejącego na tej działce zabytkowego budynku oznaczonego na rysunku planu symbolem D, obowiązują następujące ustalenia konserwatorskie:

a)        zakaz rozbudowy, nadbudowy oraz zachowanie kształtu dachu,

b)       nadzór konserwatorski nad wszelkimi prowadzonymi robotami budowlanymi, jeżeli jest on wymagany przepisami odrębnymi.

 

5.      Ustala się następujące wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

 

1)      obowiązek zagospodarowania parku miejskiego związanego z rekreacją
i wypoczynkiem na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1ZP i 2ZP
w sposób zapewniający ogólnodostępność;

2)      obowiązek zagospodarowania skweru miejskiego na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 3ZP w sposób zapewniający ogólnodostepność;

3)      dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZP, 2ZP, 3ZP, KD-G, KD-Z, 1KD-L, 2KD-L, 3KD-L, 1KD-D, 2KD-D, 1KX, 2KX i 3KX:

a)      zakaz lokalizowania nośników informacji wizualnej,

b)      zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów usługowo-handlowych,

c)      dopuszczenie lokalizowania elementów systemu informacji miejskiej,

d)      dopuszczenie lokalizowania obiektów małej architektury,

e)      dopuszczenie lokalizowania podziemnych obiektów infrastruktury technicznej
z uwzględnieniem istniejących drzew,

f)        dopuszczenie nasadzeń drzew i krzewów.

 

6.      W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

 

1)      zaopatrzenie terenów w infrastrukturę techniczną zgodnie z ust. 10;

2)      dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MW, 2MW, 3MW, 4MW, 5MW, 6MW, 7MW, MN/U, 1U, 2U, 3U, 4U, 1U/Z, 2U/Z, 3U/Z dopuszczenie lokalizowania kondygnacji podziemnych;

3)      dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MW, 2MW, 3MW, 4MW, 5MW, 6MW, 7MW, MN/U, 1U, 2U, 3U, 4U, 1U/Z, 2U/Z, 3U/Z zgodnie z poniższą tabelą:

 

symbol terenu

obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy

wysokość projektowanej zabudowy

pierzeję i jej wysokość

maksymalną powierzchnię zabudowy

minimalną powierzchnię biologicznie czynną

maksymalną intensywność projektowanej zabudowy dla części nadziemnej

formy dachów dla projektowanej zabudowy

zjazdy na teren z ulic

ponadto

1MW

zgodnie z rysunkiem planu

nie większą niż 15m od poziomu rzędnej 85,00m npm

zgodnie z rysunkiem planu,  o wysokości zabudowy w przedziale 12-17m od poziomu rzędnej 85,00m npm

30%

25%

1,1

dowolne

1KD-D

nie ustala się

2MW

zgodnie z rysunkiem planu

nie większą niż 15m od poziomu rzędnej 85,00m npm

zgodnie z rysunkiem planu,  o wysokości zabudowy w przedziale 12-17m od poziomu rzędnej 85,00m npm

30%

25%

1,1

dowolne

1KD-D i 2KD-D

nie ustala się

3MW

zgodnie z rysunkiem planu

nie większą niż 17m od poziomu rzędnej 83,00m npm

nie ustala się

30%

25%

1,1

dowolne

KD-Z

obowiązek lokalizowania co najmniej jednego ciągu pomiędzy ulicą KD-Z a terenem 1ZP z dopuszczeniem publicznego ruchu pieszego i rowerowego

zakaz lokalizowania ogrodzeń od strony terenu 1KX w odległości mniejszej niż 2m od linii rozgraniczającej

4MW

zgodnie z rysunkiem planu

nie większą niż 17m od poziomu rzędnej 83,00m npm

nie ustala się

30%

25%

1,1

dowolne

KD-Z i 2KD-L

zakaz lokalizowania ogrodzeń od strony terenu 1KX w odległości mniejszej niż 2m od linii rozgraniczającej

5MW

zgodnie z rysunkiem planu

nie większą niż 15m od poziomu rzędnej 85,00m npm

zgodnie z rysunkiem planu,  o wysokości zabudowy w przedziale 12-17m od poziomu rzędnej 85,00m npm

30%

25%

1,1

dowolne

2KD-D

nie ustala się

6MW

zgodnie z rysunkiem planu

nie większą niż 15m od poziomu rzędnej 85,00m npm

zgodnie z rysunkiem planu,  o wysokości zabudowy w przedziale 12-17m od poziomu rzędnej 85,00m npm

30%

25%

1,1

dowolne

1KD-L, 2KD-L i 3KD-L

nie ustala się

7MW

zgodnie z rysunkiem planu

nie większą niż 17m od poziomu rzędnej 84,00m npm

nie ustala się

30%

25%

1,1

dowolne

KD-Z, 2KD-L i 3KD-L

nie ustala się

MN/U

zgodnie z rysunkiem planu

nie większą niż 12m od poziomu rzędnej 85,00m npm

nie ustala się

25%

30%

0,5

dowolne

2KD-L

utrzymanie charakteru willi miejskich dla projektowanej zabudowy oraz jej gabaryty nawiązujące do istniejącego budynku oznaczonego literą D

1U

zgodnie z rysunkiem planu

nie większą niż 6m od poziomu rzędnej 84,00m npm

nie ustala się

40%

20%

nie ustala się

płaskie lub pogrążone

KD-G i KD-Z

dopuszczenie remontu i przebudowy istniejącej stacji paliw

2U

zgodnie z rysunkiem planu

nie większą niż 20m od poziomu rzędnej 84,00m npm;

nie ustala się

40%

20%

nie ustala się

płaskie lub pogrążone

KD-Z

dopuszczenie remontu i przebudowy dla obiektów budowlanych istniejących na terenie, w przypadku adaptacji budynku wysokiego utrzymuje się jego obecną wysokość, bez możliwości nadbudowy;

3U

zgodnie z rysunkiem planu

nie większą niż 14m od poziomu rzędnej 85,00m npm;

zgodnie z rysunkiem planu,  o wysokości zabudowy w przedziale 12-14m od poziomu rzędnej 85,00m npm

35%

20%

nie ustala się

dowolne

2KD-D

lokalizację dominanty urbanistycznej w formie przewieszenia w nieprzekraczalnej linii zabudowy wzdłuż ulicy 2KD-D na zamknięciu ulicy 1KD-D o wysokości nie większej niż 17m od rzędnej 85,00m npm

lokalizację ciągu pieszego pod dominantą urbanistyczną, w poziomie terenu, o szerokości od 8 do 10m i wysokości w świetle od 4 do 5m

dopuszczenie lokalizowania powierzchni sprzedaży w sumie nie większej niż 500m2 w odniesieniu do powierzchni terenu 3U  - wyłącznie w parterach budynków

4U

zgodnie z rysunkiem planu

w przedziale od 6 do 9m od poziomu rzędnej 85,00m npm;

nie ustala się

40%

20%

nie ustala się

dowolne

1KD-G przez teren 2U

dopuszczenie remontu i przebudowy istniejącej stacji paliw

1U/Z

zgodnie z rysunkiem planu

w przedziale od 6 do 9m od poziomu rzędnej 85,00m npm;

nie ustala się

30%

30%

nie ustala się

dowolne

1KD-D

nie ustala się

2U/Z

zgodnie z rysunkiem planu

w przedziale od 6 do 9m od poziomu rzędnej 85,00m npm;

nie ustala się

30%

30%

nie ustala się

dowolne

1KD-D

nie ustala się

3U/Z

zgodnie z rysunkiem planu

nie większą niż  9m od poziomu rzędnej 85,00m npm;

zgodnie z rysunkiem planu,  o wysokości zabudowy w przedziale 9-15m od poziomu rzędnej 85,00m npm

30%

35%

nie ustala się

dowolne

2KD-D

dopuszczenie lokalizowania przejścia pieszego na poziomie terenu - między placem 4KX a ulicą KD-G, zgodnie z rysunkiem planu

dopuszczenie lokalizowania powierzchni sprzedaży w sumie nie większej niż 500m2 w odniesieniu do powierzchni terenu 3U/Z  - wyłącznie w parterach budynków lokalizowanych w pierzejach od strony terenu 4KX

 

4)      dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZP, 2ZP, 3ZP, 1ZP/U, 2ZP/U zgodnie z poniższą tabelą:

 

symbol terenu

sposób zagospodarowania

akcenty przestrzenne

maksymalną powierzchnię zabudowy

minimalną powierzchnię biologicznie czynną

formy dachów dla projektowanej zabudowy

zjazdy na teren z ulic

ponadto

1ZP

w charakterze parku z przewagą nieregularnych form nasadzeń drzew

na zamknięciu ulicy 2KD-D w miejscu oznaczonym na rysunku planu

0%

70%

nie ustala się

2KD-L przez teren 2ZP i 1KD-D

dopuszczenie lokalizowania ciągów pieszych i placyków z nawierzchnią umożliwiającą infiltrację wód opadowych oraz obiektów małej architektury i oświetlenia

2ZP

w charakterze ogrodu z przewagą zgeometryzowanych form nasadzeń zieleniwysokiej, zieleni średniej i niskiej; dopuszczenie lokalizowania urządzeń rekreacyjnych w terenie otwartym, takich jak: trawiastych boisk do gier i placów zabaw dla dzieci

na zamknięciu ulicy 1KD-D w miejscu oznaczonym na rysunku planu

0%

50%

nie ustala się

2KD-L

dopuszczenie lokalizowania ciągów pieszych i placyków z nawierzchnią umożliwiającą infiltrację wód opadowych oraz obiektów małej architektury i oświetlenia

3ZP

w charakterze skweru miejskiego, zagospodarowanego trawnikiem i drzewami

nie ustala się

0%

90%

nie ustala się

1KD-L i 2KD-D

dopuszczenie lokalizowania ciągów pieszych i placyków z nawierzchnią umożliwiającą infiltrację wód opadowych oraz obiektów małej architektury i oświetlenia

1ZP/U

w charakterze parku z przewagą nieregularnych form nasadzeń drzew, przy czym w odniesieniu do istniejącej willi dopuszczenie adaptacji istniejącego budynku na funkcje usługowe z wyłączeniem handlu

nie ustala się

20%

70%

jak w stanie istniejącym

2KD-D

dopuszczenie lokalizowania ciągów pieszych i placyków z nawierzchnią umożliwiającą infiltrację wód opadowych oraz obiektów małej architektury i oświetlenia

2ZP/U

w charakterze parku z przewagą nieregularnych form nasadzeń drzew, przy czym w odniesieniu do istniejącej willi dopuszcza się utrzymanie obecnej funkcji związanej z oświatą oraz adaptację budynku na inne funkcje usługowe z wyłączeniem handlu

nie ustala się

20%

70%

jak w stanie istniejącym

2KD-L i 3KD-L

dopuszczenie lokalizowania ciągów pieszych i placyków z nawierzchnią umożliwiającą infiltrację wód opadowych oraz obiektów małej architektury i oświetlenia

 

 

5)      dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1E, 2E, 3E zgodnie z poniższą tabelą:

 

symbol terenu

sposób zagospodarowania

maksymalną powierzchnię zabudowy

formy dachów dla projektowanej zabudowy

zjazdy na teren z ulic

1E

z dopuszczeniem budowy i rozbudowy  stacji transformatorowych do wysokości 2 m oraz linii kablowych

60%

dowolne

2KD-L

2E

z dopuszczeniem budowy i rozbudowy  stacji transformatorowych do wysokości 2 m oraz linii kablowych

60%

dowolne

2KD-L i 3KD-L

3E

z dopuszczeniem budowy i rozbudowy  stacji transformatorowych do wysokości 2 m oraz linii kablowych

60%

dowolne

3KD-L

 

 

6)      dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami KD-G, KD-Z, 1KD-L, 2KD-L, 3KD-L, 1KD-D, 2KD-D, 1KX, 2KX i 3KX zgodnie z poniższą tabelą:

 

symbol terenu

obecna nazwa ulicy

szerokość w liniach rozgraniczających

minimalną szerokość

jezdni

minimalną szerokość chodnika

minimalną szerokość

drogi

rowerowej

dostępność

w zakresie komunikacji

zbiorowej

Ponadto

KD-G

Grunwaldzka

zgodnie z rysunkiem

planu

2 jezdnie po 7,0m

2,5m po

stronie południowej

1,5 m po stronie południowej

przez

skrzyżowania

i wjazdy – wyjazdy wyłącznie na prawe skręty wyłącznie dla terenów KD-Z, 1U, 2U, 1KD-D i 1KD-L zgodnie z rysunkiem planu

-utrzymanie istniejącej trasy

tramwajowej

w pasie rozdziału

-zastosowanie cichej nawierzchni ulicy,

-dodatkowe pasy dla skrętów i zawracania,

-lokalizację drogi pieszo-rowerowej po stronie północnej,

-lokalizację drogi rowerowej i chodnika po stronie południowej,

KD-Z

Palacza

zgodnie z rysunkiem

planu

7,0m

obustronnie

- 1,5m

2,0m

przez skrzyżowania

 

nie ustala się

- dopuszczenie zjazdów indywidualnych z istniejącej i planowanej zabudowy,

- połączenie chodników i drogi rowerowej z planowanymi drogami pieszo- rowerowymi prowadzącymi do terenów parku,

- lokalizację drogi rowerowej po stronie wschodniej,

1KD-L

Sowińskiego

zgodnie z rysunkiem

planu

6,0m

obustronnie

- 1,5m

nie ustala się

bez ograniczeń

nie ustala się

- włączenie do ul. Grunwaldzkiej wyłącznie na prawe skręty,

- połączenie z ciągami pieszymi w ul. KD-G, 2KD-D, 3KD-D oraz z terenu planowanej zabudowy,

2KD-L

Jana Heweliusza

zgodnie z rysunkiem

planu

6,0m

obustronnie

- 1,0m po stronie południo-

wej

- 2,0m  po stronie północnej

 

nie ustala się

bez ograniczeń

nie ustala się

- połączenie z ciągami pieszymi w ul. KD-Z, 3KD-L i ciągami planowanymi w parku,

3KD-L

Słoneczna

zgodnie z rysunkiem

planu

5,0m

obustronnie

- 2,0m

nie ustala się

bez ograniczeń

nie ustala się

-połączenie z ciągami pieszymi w ul. KD-Z, 1KD-L,2KD-L oraz z terenu planowanej zabudowy,

1KD-D

Konfederacka

zgodnie z rysunkiem

planu

6,0m

obustronnie

- 2,0m

nie ustala się

bez ograniczeń

nie ustala się

- zjazd na prawe skręty z ul. KD-G,

- połączenie elementów projektowych ulicy z ul. 2KD-D,

2KD-D

Księżycowa

zgodnie z rysunkiem

planu

6,0m

obustronnie

- 2,0m

nie ustala się

bez ograniczeń

nie ustala się

- połączenie elementów projektowych ulicy z ul. 1KD-D,

-połączenie z ciągami pieszymi w planowanym parku,

1KX

droga pieszo - rowerowa

8,0m

nie ustala się

3,0m

2,0m

bez ograniczeń

nie ustala się

-połączenie z drogą rowerową i chodnikiem w ul. KD-Z i na terenach 2ZP i 1ZP,

2KX

droga pieszo - rowerowa

5,0m

nie ustala się

2,0m

2,0m

bez ograniczeń

nie ustala się

-połączenie z drogami rowerowymi i pieszymi na terenie 2ZP

3KX

plac pieszy

zgodnie z rysunkiem

planu

nie ustala się

nie ustala się

nie ustala się

bez ograniczeń

nie ustala się

- nawierzchnię placu, elementy małej architektury, oświetlenia oraz urządzenie zieleni należy kształtować w sposób tworzący kompozycyjnie spójne rozwiązanie architektoniczne i urbanistyczne,

 

 

7.      Na podstawie przepisów odrębnych ochronie podlega dawny dwór Palaczów wraz
z otaczającym parkiem wpisany do rejestru zabytków pod numerem A370, którego granice określone są na rysunku planu.

 

8.      W zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:

 

1)      podziały wtórne nieruchomości mogą następować pod warunkiem zachowania zasad zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami niniejszego planu na wszystkich nieruchomościach powstałych w wyniku tego podziału, z zastrzeżeniem pkt. 4;

2)      dopuszczenie zapewnienia dostępu działek budowlanych do drogi publicznej poprzez służebność;

3)      dopuszczenie łączenia nieruchomości w ramach poszczególnych terenów;

4)      dla terenów 1MW, 3MW, 4MW, 5MW, 6MW, 1U, 4U i 2U/Z wielkość działki budowlanej równą powierzchni danego terenu, z wyłączeniem obiektów infrastruktury technicznej;

5)      dla terenu 2MW minimalną powierzchnię wydzielanych działek w wielkości 1000m2, z wyłączeniem obiektów infrastruktury technicznej;

6)      dla terenu MN/U:

a)       minimalną powierzchnię wydzielanych działek w wielkości 1000m2 przy czym szerokość frontu działki budowlanej od ulicy 2KD-L nie mniejszą niż 25m,

b)       podziały wtórne nieruchomości muszą następować przed rozpoczęciem procesu inwestycyjnego;

7)      dla terenu 2U minimalną powierzchnię wydzielanych działek w wielkości 900m2,
z wyłączeniem obiektów infrastruktury technicznej;

8)      dla terenu 3U:

a)       minimalną powierzchnię wydzielanych działek w wielkości 1200m2, zapisu nie stosuje się w odniesieniu do obiektów infrastruktury technicznej,

b)       zakaz podziału terenu w obszarze pieszego połączenia komunikacyjnego;

9)      dla terenu 1U/Z minimalną powierzchnię wydzielanych działek w wielkości 800m2, podział nieruchomości w linii prostopadłej do ulicy KD-G, z wyłączeniem obiektów infrastruktury technicznej;

10)  dla terenu 3U/Z minimalną powierzchnię wydzielanych działek w wielkości 2000m2, z wyłączeniem obiektów infrastruktury technicznej.

 

9.      W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu ustala się:

 

1)       zakaz zabudowy oraz nasadzeń drzew wysokich w strefie ochronnej magistrali Ø1000 określonej na rysunku planu dla terenów 5MW, 6MW, 3U, 3U/Z i 1ZP/U;

2)       dostępność terenów 1ZP i 2ZP tylko w celach założenia i utrzymania parku;

3)       kształtowanie położenia i brył budynków związanych ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży w sposób ograniczający uciążliwości akustyczne
w przestrzeni osłoniętej tymi budynkami od  drogi KD-G oraz rozmieszczanie pomieszczeń niewymagających komfortu akustycznego od strony drogi KD-G,
w obszarze określonym w §3 ust. 3 pkt 5;

4)       kształtowanie zabudowy związanej z usługami zdrowia z rozmieszczeniem pomieszczeń niewymagających komfortu akustycznego od strony drogi KD-G,
w obszarze określonym w §3 ust. 3 pkt 5.

 

10.  W zakresie zasad modernizacji rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej ustala się:

 

1)      dopuszczenie zmiany lokalizacji i kształtu jezdni, chodników oraz dróg rowerowych, które pokazane są na rysunku planu, pod warunkiem, że nie wykroczą one poza linie rozgraniczające terenów;

2)      dopuszczenie likwidacji, remontu, rozbudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu;

3)      dopuszczenie realizacji nowych odcinków sieci poza terenami publicznymi pod warunkiem wspólnego uzgodnienia właściciela terenu i gestora sieci;

4)      dopuszczenie przyłączenia nowych obiektów budowlanych do sieci infrastruktury technicznej oraz usunięcie kolizji z siecią istniejącą na podstawie warunków określonych przez gestora sieci;

5)      dopuszczenie  wprowadzenia innych obiektów infrastruktury technicznej niż wymienione w niniejszej uchwale;

6)      w zakresie komunikacji ustala się przeznaczenie pod infrastrukturę transportową terenów oznaczonych symbolami z dwoma pierwszymi literami „KD”, dla których ustala się:

a)    wymagane wyposażenie i parametry – zgodnie z ust. 6 pkt 6, przy czym:

-     symbole KD-G, KD-Z, KD-L i KD-D odpowiadają klasom ulic: głównej, zbiorczej, lokalnej i dojazdowej,

-     symbol KX oznacza plac i drogi pieszo – rowerowe,

b)       zagospodarowanie zielenią wszystkich nieutwardzonych fragmentów terenów dróg,

c)       zakaz lokalizacji budynków, elementów sieci infrastruktury technicznej w formie urządzeń napowietrznych z wyjątkiem sieci trakcyjnej i oświetlenia,

d)       zakaz wyznaczania miejsc postojowych na terenach KD-G, KD-Z i 1KD-L,

e)       dopuszcza się lokalizowanie tablic informacyjnych, elementów systemu informacji miejskiej oraz znaków drogowych,

 

7)      na terenach oznaczonych literami: MW, MN/U, U, U/Z i ZP/U ustala się następujące wymogi parkingowe:

a)       dla nowych i rozbudowywanych obiektów lokalizowanie na terenie, na którym znajduje się obiekt, miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w liczbie nie mniejszej niż:

-         3 stanowiska na każde 100 m² powierzchni użytkowej biur,

-         4 stanowiska na każde 10 miejsc w obiektach świadczących usługi gastronomii, kultury i rekreacji,

-         4 stanowiska na każde 100 m² powierzchni użytkowej obiektów handlowych
i ochrony zdrowia,

-         5 stanowisk na każde 10 łóżek w obiektach świadczących usługi hotelowe,

-         1,5 stanowiska na każde mieszkanie w zabudowie wielorodzinnej,

-         2 miejsca na każde mieszkanie w zabudowie jednorodzinnej,

b)       w przypadku obiektów wielofunkcyjnych wymagana jest sumaryczna liczba stanowisk wg wymogów pkt. a),

c)       na działkach na których przeznaczenie dopuszcza funkcję wymagającą obsługi pojazdami ciężarowymi, ustala się obowiązek zlokalizowania miejsc przeładunku i postoju na działce budowlanej,

d)       dla ulic oznaczonych odpowiednio symbolami: 1KD-D, 2KD-D, 2KD-L i 3KD-L dopuszcza się organizowanie przyulicznych miejsc postojowych,

e)       zapewnienie w granicach działki miejsc postojowych dla rowerów;

 

8)      w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

a)       zaopatrzenie w wodę pitną wyłącznie z wodociągu miejskiego,

b)       dopuszczenie zachowania istniejących sieci wodociągowych o średnicy Ø150 na terenach komunikacji o symbolach: KD-Z, 1KD-L, 2KD-L, 3KD-L, 1KD-D, KD-G, oraz o średnicy Ø250 na terenie KD-G i KD-Z,

c)       dopuszczenie realizacji magistrali wodociągowej o średnicy Ø1000 wraz ze strefą ochronną o szerokości 16,0 m wolną od zabudowań i wysokich nasadzeń drzew na terenach o symbolach: 3KD-L, 2KD-L, 2ZP, 2KD-D, 1ZP/U, KD-G,

d)       dopuszczenie realizacji sieci wodociągowej o średnicy min. Ø150 w terenie
o symbolu 2KD-D, oraz częściowo w terenach o symbolach: 1KD-D, 2KD-L;

 

9)      w zakresie kanalizacji sanitarnej ustala się:

a)       odprowadzenie ścieków sanitarnych wyłącznie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej,

b)       dopuszczenie zachowania istniejącego kolektora Ø800 w terenie o symbolu KD-Z,

c)       dopuszczenie zachowania istniejących kanałów sanitarnych o średnicach Ø250
i 300 w terenach o symbolach: KD-G, KD-Z, 1KD-L, 2KD-L, 3KD-L, 1KD-D,

d)       dopuszczenie realizacji kanałów sanitarnych o średnicy min. Ø250 dla terenów
o symbolach: 2KD-D, i częściowo w terenach o symbolach: 1KD-D, 2KD-L;

 

10)  w zakresie kanalizacji deszczowej ustala się:

a)       odprowadzenie ścieków deszczowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,

b)       lokalizację zbiornika retencyjnego na terenie o symbolu 1ZP i odprowadzenie do niego ścieków deszczowych uprzednio oczyszczonych z terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej,

c)       dopuszczenie realizacji zbiornika retencyjnego na terenie o symbolu 2ZP
i odprowadzenie do niego ścieków deszczowych uprzednio oczyszczonych
z terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej,

d)       dopuszczenie zachowania istniejących kanałów deszczowych o średnicy Ø250,300,400 w terenach o symbolach: KD-Z, 1KD-L, 2KD-L, 3KD-L, 1KD-D,

e)       dopuszczenie zachowania istniejących kanałów deszczowych o średnicy Ø300, 500, 600, 800, w terenie o symbolu KD-G,

f)         dopuszczenie realizacji kanału deszczowego o średnicy min. Ø300 w terenie
o symbolu 2KD-D, oraz częściowo w terenach o symbolach 1KD-D i 2KD-L;

 

11)  w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:

a)       możliwość korzystania z gazu ziemnego z gazowej sieci dystrybucyjnej średniego i niskiego ciśnienia i innych ekologicznych źródeł ciepła,

b)       dopuszczenie realizacji planowanych sieci cieplnych na terenach: 3MW, 4MW, 5MW, 6MW, 3U, 3U/Z, 1ZP, 1KX, 4KX oraz na terenach komunikacji: KD-G, 1KD-D, 2KD-D, przy zachowaniu pasa ochronnego szerokości 5,0m wolnego od trwałych nasadzeń i zadrzewień;

 

12)  w zakresie sieci gazowej ustala się:

a)       dopuszczenie zachowania istniejących gazociągów średniego i niskiego ciśnienia w terenach komunikacji: KD-G, KD-Z, 1KD-L, 2KD-L, 3KD-L,

b)       zaopatrzenie w gaz nowych odbiorców dla celów bytowo – gospodarczych oraz grzewczych z:

-         planowanego gazociągu średniego ciśnienia w miejscu nieczynnego gazociągu niskiego ciśnienia g150 w terenie KD-Z, poprzez realizację gazociągów średniego ciśnienia w terenach: 1ZP, 2ZP, 1KX, 6MW, 1KD-D,

-         istniejącego gazociągu niskiego ciśnienia w terenie komunikacji 2KD-L
z możliwością jego przekwalifikowania na średnie ciśnienie;

 

13)  w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się;

a)       dla terenów 1E, 2E, 3E – zgodnie z ust.6 pkt 5,

b)       dopuszczenie likwidacji wolnostojącej stacji transformatorowej typu miejskiego na terenie 1ZP i odtworzenie jej w ramach usunięcia kolizji jako stacji wolno stojącej o wysokości nie większej niż 2,5m od poziomu terenu lub wbudowanej w budynek o innym przeznaczeniu - na terenie 1MW,

c)       lokalizację stacji transformatorowych typu miejskiego na terenach 1MW, 3MW, 4MW, 6MW – jako stacje wolno stojące o wysokości nie większej niż 2,5m od poziomu terenu lub wbudowane w budynki o innym przeznaczeniu,

d)       lokalizację stacji transformatorowych typu miejskiego lub konsumenckiego na terenach 2U i 3U/Z – jako stacje wolno stojące o wysokości nie większej niż 2,5m od poziomu terenu lub wbudowane w budynki o innym przeznaczeniu,

e)       dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowych typu miejskiego na terenach 2MW i 5MW – jako stacje wolno stojące o wysokości nie większej niż 2,5m od poziomu terenu lub wbudowane w budynki o innym przeznaczeniu,

f)         w przypadku projektowania stacji jako wbudowanych w budynki o innym przeznaczeniu, pomieszczenia przeznaczone na stacje transformatorowe należy zlokalizować na pierwszej kondygnacji,

g)       w przypadku stacji wolnostojących typu miejskiego grunty pod stacje należy wydzielić w postaci samodzielnych działek o powierzchni 50 do 70 m2,

h)       powiązanie planowanych stacji z istniejącą siecią elektroenergetyczną liniami kablowymi SN;

 

14)  w zakresie telekomunikacji ustala się:

a)       dopuszczenie lokalizowania węzłów telekomunikacyjnych i szafek kablowych na terenach komunikacji oraz na innych terenach ze swobodnym dostępem do drogi publicznej,

b)       zakaz lokalizacji instalacji radiokomunikacyjnych w formie anten stacji bazowych telefonii komórkowej montowanych na wolnostojących masztach,

c)       dopuszczenie lokalizowania urządzeń radiokomunikacyjnych w formie anten stacji bazowych telefonii komórkowej montowanych na dachach budynków których wysokość jest większa niż 15m na terenach 1MW, 2MW, 3MW, 4MW, 5MW, 6MW, 7MW i 2U, przy czym wysokość masztu nie może być większa niż 1/3 wysokości budynku, na którym jest on montowany.

 

11.  Nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia
i użytkowania terenów.

 

12.  Ustala się stawkę służącą naliczeniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości 30%.

 

 

Rozdział III

 

Przepisy końcowe

 

§4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

 

§5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.