UCHWAŁA NR XVI/249/VIII/2019

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 3 września 2019r.

 

 

 

w sprawie

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulic Powstańców Wielkopolskich, Ratajczaka i Kościuszki” w Poznaniu.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i poz.1309) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, poz. 235, poz. 730,  poz. 1009 i poz. 1524) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulic Powstańców Wielkopolskich, Ratajczaka i Kościuszki” w Poznaniu.

2. Granice obszaru objętego planem oznaczono na rysunku stanowiącym załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Opracowanie obejmuje problematykę wskazaną w art. 15 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

§ 3

 

Opracowanie i uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulic Powstańców Wielkopolskich, Ratajczaka i Kościuszki" w Poznaniu może następować odrębnie dla poszczególnych fragmentów tego obszaru.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.