MPU-ORZ1/5044-10/C1h/18                                                      Poznań, dnia 11 maja 2018 r.
1764/18


OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
 zagospodarowania przestrzennego

„Park im. J.H. Dąbrowskiego” w Poznaniu

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Poznania uchwały nr LXIV/1179/VII/2018 z dnia 27 marca 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park im. J.H. Dąbrowskiego” w Poznaniu.

Granice obszaru objętego sporządzaniem planu określone są na załączniku graficznym.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań,
w terminie do dnia 4 czerwca 2018 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.