Sprostowanie

Informuję, że na łamach Gazety Wyborczej Poznań Nr  78. 9292 w dniu 4 kwietnia 2018 r., środa, omyłkowo umieszczono ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „MoraskoRadojewoUmultowo” klin zieleni w rejonie ul. Umultowskiej w Poznaniu.
Prawidłowe ogłoszenie publikowane jest poniżej.

MPU-ORZ2/5044-28/Ma1h/17                                                Poznań, dnia 6 kwietnia 2018 r.
1407/18


OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „MoraskoRadojewoUmultowo

klin zieleni w rejonie ul. Umultowskiej w Poznaniu

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (...) (Dz. U. Nr 130, poz. 871) oraz Uchwały Rady Miasta Poznania nr XXVII/203/IV/2003 z dnia 9 września 2003 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „MoraskoRadojewoUmultowo” klin zieleni w rejonie ul. Umultowskiej w Poznaniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 13 kwietnia 2018 r. do 15 maja 2018 r., w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, w godz. od 9:00 do 13:00.

Granice obszaru objętego projektem planu określone są na załączniku graficznym.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2018 r. w sali sesyjnej nr 3 Urzędu Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań o godz. 17:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Poznania w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 maja 2018 r.

Informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.