UCHWAŁA NR XVII/269/VIII/2019

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 24 września 2019r.

 

 

 

w sprawie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulic Ułańskiej i Grunwaldzkiej” w Poznaniu.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309 i poz. 1696) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, poz. 235, poz. 730, poz. 1009, poz. 1524, poz. 1696 i poz. 1716) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulic Ułańskiej i Grunwaldzkiej” w Poznaniu po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania” (uchwała Nr LXXII/1137/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 23 września 2014 r.), zwany dalej „planem”.

2. Granicę obszaru objętego planem określa rysunek planu.

3. Integralnymi częściami uchwały są:

1) załącznik nr 1 – stanowiący część graficzną, zwany „rysunkiem planu”, opracowany w skali 1:1000 i zatytułowany: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulic Ułańskiej i Grunwaldzkiej” w Poznaniu;

2) załącznik nr 2 – stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;

3) załącznik nr 3 – stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania.

 

§ 2

 

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o kącie pochylenia połaci dachowych nie większym niż 12°;

2) ogródku gastronomicznym – należy przez to rozumieć obiekt przeznaczony do świadczenia usług gastronomicznych, niewydzielony z przestrzeni za pomocą przegród i nieposiadający fundamentu, wykonany w formie umożliwiającej demontaż, znajdujący się w sąsiedztwie lokalu usługowego, który stanowi dla niego zaplecze socjalno-sanitarne;

3) pieszo-jezdni – należy przez to rozumieć pas terenu przeznaczony dla ruchu pieszych i pojazdów na zasadach obowiązujących w strefie zamieszkania;

4) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni wszystkich budynków zlokalizowanych na działce budowlanej, wyznaczonych przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi ścian budynku na powierzchnię terenu;

5) strefie zieleni wysokiej – należy przez to rozumieć strefę nasadzeń drzew wysokich i krzewów, nawiązujących do historycznego założenia obszaru, zlokalizowanych w sąsiedztwie budynków chronionych planem;

6) tablicy informacyjnej – należy przez to rozumieć element informacji turystycznej, przyrodniczej lub porządkowej.

 

§ 3

 

W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1MW i 2MW;

2) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1MW/U, 2MW/U, 3MW/U, 4MW/U, 5MW/U, 6MW/U i 7MW/U;

3) teren zabudowy usługowej, oznaczony na rysunku planu symbolem U;

4) tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1ZP, 2ZP, 3ZP4ZP;

5) tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolami KD-Z, KD-L i KD-D;

6) teren publicznego ciągu pieszo-rowerowego, oznaczony na rysunku planu symbolem kxr;

7) teren drogi wewnętrznej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDW.

 

§ 4

 

W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) ustala się:

a) lokalizację zabudowy zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu, z dopuszczeniem przekroczenia linii zabudowy o nie więcej niż 1,5 m przez takie części i elementy budynków, jak: okapy, gzymsy, balkony, wykusze, schody i pochylnie oraz urządzenia dla osób niepełnosprawnych, przy czym elementy te nie mogą wykraczać poza linie rozgraniczające terenów,

b) w przypadku obowiązującej linii zabudowy nakaz lokalizacji co najmniej 50% długości elewacji budynku na tej linii,

c) lokalizację garaży wyłącznie jako podziemnych, przy czym strop garażu podziemnego nie może wystawać ponad powierzchnię terenu;

2) zakazuje się lokalizacji:

a) tymczasowych obiektów budowlanych, z wyjątkiem ogródków gastronomicznych na terenach MW/U, U i ZP,

b) nowych napowietrznych elementów sieci infrastruktury technicznej,

c) kondygnacji podziemnych i garaży podziemnych pod strefami zieleni wysokiej wskazanymi na rysunku planu,

d) wolno stojących stacji transformatorowych,

e) stacji benzynowych, myjni, warsztatów samochodowych,

f) wolno stojących budynków gospodarczych, garażowych, wiat,

g) klimatyzatorów, wentylatorów i innych urządzeń technicznych na elewacjach budynków oraz na połaciach dachowych;

3) dopuszcza się lokalizację:

a) kondygnacji podziemnych i garaży podziemnych, w tym poza wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy, z wyłączeniem terenów dróg publicznych, publicznego ciągu pieszo-rowerowego oraz terenów 1ZP i 2ZP, z zastrzeżeniem pkt 2 lit. c,

b) sieci i obiektów infrastruktury technicznej,

c) klimatyzatorów, wentylatorów, paneli słonecznych i innych urządzeń technicznych, zlokalizowanych za ścianami attykowymi lub w ramach ostatniej kondygnacji ukrytych za estetycznym obudowaniem, w sposób niewidoczny z przestrzeni publicznych,

d) tarasów i ogrodów na dachach budynków,

e) tablic informacyjnych,

f) ciągów pieszych, rowerowych i pieszo-rowerowych, innych niż wskazane na rysunku planu,

g) urządzeń sportowo-rekreacyjnych oraz placów zabaw.

 

§ 5

 

W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu ustala się:

1) ochronę istniejących drzew, w szczególności w strefach zieleni wysokiej wskazanych na rysunku planu, a w przypadku kolizji z infrastrukturą lub zabudową, wymóg ich przesadzenia lub wprowadzenia nowych nasadzeń, z uwzględnieniem § 6 pkt 3;

2) dopuszczenie na terenach dróg publicznych i publicznego ciągu pieszo-rowerowego nasadzenia drzew, pod warunkiem, że nie koliduje to z parametrami drogi i infrastrukturą techniczną;

3) lokalizację stref zieleni wysokiej zgodnie z rysunkiem planu;

4) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenu;

5) zapewnienie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku:

a) dla terenów 1MW i 2MW – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

b) dla terenu 1MW/U – jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych,

c) dla terenów 2MW/U, 3MW/U, 4MW/U, 5MW/U, 6MW/U i 7MW/U – jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych, a w przypadku lokalizacji żłobków, przedszkoli, szkół, domów opieki społecznej lub szpitali – jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, terenów domów opieki społecznej lub terenów szpitali w miastach, w granicach działki budowlanej, na której lokalizowana będzie taka zabudowa;

6) zapewnienie wymaganych standardów akustycznych na granicach z terenami o zdefiniowanych wymaganiach akustycznych w środowisku;

7) dopuszczenie:

a) stosowania zasad akustyki architektonicznej i budowlanej w budynkach z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi,

b) stosowania indywidualnych systemów grzewczych, przy czym zakazuje się stosowania pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe.

 

§ 6

 

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej ustala się:

1) na terenie całego obszaru planu ochronę fragmentu zespołu urbanistyczno-architektonicznego najstarszych dzielnic miasta, wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr A239;

2) na terenach 2MW, 2MW/U, 6MW/U, 7MW/U, U ochronę budynków chronionych planem, wskazanych na rysunku planu, poprzez zachowanie kompozycji elewacji budynku, w tym detali architektonicznych, wysokości sytuowania gzymsów oraz rodzaju okładziny elewacyjnej, z dopuszczeniem ich przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania;

3) ochronę istniejącego starodrzewu na terenie objętym planem.

 

§ 7

 

W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustala się:

1) uwzględnienie wymagań i ograniczeń wynikających z przebiegu sieci infrastruktury technicznej;

2) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem przedsięwzięć dopuszczonych ustaleniami planu oraz inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej;

3) ze względu na położenie w rejonie lotniska Poznań-Ławica, ograniczenie maksymalnej wysokości obiektów budowlanych od 136 m n.p.m. do 140 m n.p.m., zgodnie z rysunkiem planu;

4) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 1900 m2;

5) zakaz lokalizacji budynków na terenach ZP, kxr oraz na terenach dróg.

 

§ 8

 

W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się stosowanie spójnych elementów zagospodarowania w zakresie oświetlenia oraz nawierzchni, w granicach poszczególnych terenów dróg publicznych, terenu publicznego ciągu pieszo-rowerowego i terenów zieleni urządzonej.

 

§ 9

 

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MW i 2MW ustala się:

1) lokalizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zabudowie śródmiejskiej, z dopuszczeniem lokalizacji usług wyłącznie w parterach budynków;

2) dla terenu 1MW:

a) powierzchnię zabudowy nie większą niż 50% powierzchni działki budowlanej,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 30% powierzchni działki budowlanej,

c) intensywność zabudowy działki budowlanej nie mniejszą niż 1 i nie większą niż 4,1,

d) wysokość budynków nie mniejszą niż 10 m i nie większą niż 18 m, i nie więcej niż 5 kondygnacji nadziemnych,

e) nakaz wycofania piątej kondygnacji o nie mniej niż 3 m względem lica każdego budynku od strony terenu KD-D,

f) dachy płaskie,

g) powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych nie mniejszą niż 2000 m2, z wyłączeniem działek pod lokalizację obiektów infrastruktury technicznej;

3) dla terenu 2MW:

a) powierzchnię zabudowy nie większą niż 40% powierzchni działki budowlanej,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 45% powierzchni działki budowlanej,

c) intensywność zabudowy działki budowlanej nie mniejszą niż 0,4 i nie większą niż 3,6,

d) wysokość:

- budynków nie mniejszą niż 10 m i nie większą niż 18 m, i nie więcej niż 5 kondygnacji nadziemnych,

- budynków chronionych planem, zgodnie ze stanem istniejącym w dniu uchwalenia planu, nie większą niż 13 m,

e) dachy płaskie, z zachowaniem istniejącej geometrii dachów dla budynków chronionych planem,

f) dla nowych budynków nakaz wycofania piątej kondygnacji o nie mniej niż 3 m względem lica każdego budynku,

g) powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych nie mniejszą niż 2000 m2, z wyłączeniem działek pod lokalizację obiektów infrastruktury technicznej;

4) zapewnienie stanowisk postojowych zgodnie z § 16 pkt 6-8;

5) dostęp do przyległych dróg publicznych.

 

§ 10

 

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MW/U, 2MW/U, 3MW/U, 4MW/U, 5MW/U, 6MW/U i 7MW/U ustala się:

1) lokalizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub mieszkalno-usługowych lub usługowych w zabudowie śródmiejskiej;

2) dla terenu 1MW/U:

a) zakaz lokalizacji żłobków, przedszkoli, szkół, domów opieki społecznej, szpitali,

b) nakaz lokalizacji usług w parterach budynków,

c) powierzchnię zabudowy nie większą niż 45% powierzchni działki budowlanej,

d) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 35% powierzchni działki budowlanej,

e) intensywność zabudowy działki budowlanej nie mniejszą niż 1,3 i nie większą niż 5,2,

f) wysokość budynków nie mniejszą niż 12 m i nie większą niż 22 m, i nie więcej niż 6 kondygnacji nadziemnych,

g) dachy płaskie,

h) powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych nie mniejszą niż 3000 m2, z wyłączeniem działek pod lokalizację obiektów infrastruktury technicznej,

i) dostęp do dróg publicznych, w tym poza granicą planu, poprzez drogę wewnętrzną;

3) dla terenu 2MW/U:

a) powierzchnię zabudowy nie większą niż 35% powierzchni działki budowlanej,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 40% powierzchni działki budowlanej,

c) intensywność zabudowy działki budowlanej nie mniejszą niż 0,5 i nie większą niż 3,4,

d) wysokość budynku chronionego planem zgodnie ze stanem istniejącym w dniu uchwalenia planu, nie większą niż 13 m,

e) dach dla budynku chronionego planem zachowujący istniejącą geometrię,

f) powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych nie mniejszą niż 1800 m2, z wyłączeniem działek pod lokalizację obiektów infrastruktury technicznej,

g) dostęp do dróg publicznych, w tym poza granicą planu, poprzez drogę wewnętrzną;

4) dla terenu 3MW/U:

a) powierzchnię zabudowy nie większą niż 50% powierzchni działki budowlanej,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 25% powierzchni działki budowlanej,

c) intensywność zabudowy działki budowlanej nie mniejszą niż 1 i nie większą niż 5,3,

d) wysokość budynków nie mniejszą niż 10 m i nie większą niż 18 m, i nie więcej niż 4 kondygnacje nadziemne, a w strefie wyższej zabudowy, wskazanej na rysunku planu, dopuszczenie wysokości budynku nie większą niż 22 m i nie więcej niż 6 kondygnacji nadziemnych,

e) dachy płaskie,

f) powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych nie mniejszą niż 1900 m2, z wyłączeniem działek pod lokalizację obiektów infrastruktury technicznej,

g) dostęp do przyległej drogi publicznej;

5) dla terenu 4MW/U:

a) powierzchnię zabudowy nie większą niż 50% powierzchni działki budowlanej,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 30% powierzchni działki budowlanej,

c) intensywność zabudowy działki budowlanej nie mniejszą niż 1 i nie większą niż 5,3,

d) wysokość budynków nie mniejszą niż 10 m i nie większą niż 18,5 m, i nie więcej niż 5 kondygnacji nadziemnych, a w strefie wyższej zabudowy, wskazanej na rysunku planu, dopuszczenie wysokości budynku nie większą niż 22 m i nie więcej niż 6 kondygnacji nadziemnych,

e) dachy płaskie,

f) powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych nie mniejszą niż 1200 m2, z wyłączeniem działek pod lokalizację obiektów infrastruktury technicznej,

g) dostęp do przyległej drogi publicznej lub do dróg publicznych poprzez drogę wewnętrzną;

6) dla terenu 5MW/U:

a) powierzchnię zabudowy nie większą niż 50% powierzchni działki budowlanej,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 30% powierzchni działki budowlanej,

c) intensywność zabudowy działki budowlanej nie mniejszą niż 1 i nie większą niż 4,8,

d) wysokość budynków nie mniejszą niż 10 m i nie większą niż 18,5 m, i nie więcej niż 5 kondygnacji nadziemnych,

e) nakaz wycofania piątej kondygnacji o nie mniej niż 3 m względem lica każdego budynku,

f) dachy płaskie,

g) powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych nie mniejszą niż 2500 m2, z wyłączeniem działek pod lokalizację obiektów infrastruktury technicznej,

h) dostęp do przyległej drogi publicznej;

7) dla terenu 6MW/U:

a) nakaz lokalizacji usług w parterach budynków, w tym w budynkach chronionych planem,

b) powierzchnię zabudowy nie większą niż 50% powierzchni działki budowlanej,

c) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 20% powierzchni działki budowlanej,

d) intensywność zabudowy działki budowlanej nie mniejszą niż 0,4 i nie większą niż 5,

e) wysokość:

- budynków nie mniejszą niż 10 m i nie większą niż 18,5 m, i nie więcej niż 5 kondygnacji nadziemnych, a w strefie wyższej zabudowy, wskazanej na rysunku planu, dopuszczenie wysokości budynku nie większą niż 32 m i nie więcej niż 7 kondygnacji nadziemnych,

- budynków chronionych planem zgodnie ze stanem istniejącym w dniu uchwalenia planu, nie większą niż 9 m,

f) dachy płaskie, z zachowaniem istniejącej geometrii dachów dla budynków chronionych planem,

g) powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych nie mniejszą niż 4500 m2, z wyłączeniem działek pod lokalizację obiektów infrastruktury technicznej,

h) dostęp do przyległych dróg publicznych;

8) dla terenu 7MW/U:

a) powierzchnię zabudowy nie większą niż 60% powierzchni działki budowlanej,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 20% powierzchni działki budowlanej,

c) intensywność zabudowy działki budowlanej nie mniejszą niż 1 i nie większą niż 5,5,

d) wysokość:

- budynków nie mniejszą niż 10 m i nie większą niż 18,5 m, i nie więcej niż 5 kondygnacji nadziemnych,

- budynków chronionych planem zgodnie ze stanem istniejącym w dniu uchwalenia planu, nie większą niż 14 m,

e) dachy płaskie, z zachowaniem istniejącej geometrii dachów dla budynków chronionych planem,

f) nakaz wycofania piątej kondygnacji o nie mniej niż 3 m względem lica każdego budynku od strony terenów KD-Z i KD-D,

g) dopuszczenie zachowania parametrów i charakteru istniejącej zabudowy od strony terenu KD-Z,

h) powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych nie mniejszą niż 3000 m2, z wyłączeniem działek pod lokalizację obiektów infrastruktury technicznej,

i) dostęp do przyległych dróg publicznych;

9) lokalizację ciągów pieszych na terenach 3MW/U, 4MW/U i 6MW/U, wskazanych w sposób orientacyjny na rysunku planu;

10) zapewnienie stanowisk postojowych zgodnie z § 16 pkt 6-8.

 

§ 11

 

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U ustala się:

1) lokalizację budynków usługowych w zabudowie śródmiejskiej, przy czym zakazuje się lokalizacji żłobków, przedszkoli, szkół, domów opieki społecznej, szpitali;

2) powierzchnię zabudowy nie większą niż 45% powierzchni działki budowlanej;

3) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 30% powierzchni działki budowlanej;

4) intensywność zabudowy działki budowlanej nie mniejszą niż 0,4 i nie większą niż 4,2;

5) wysokość:

a) budynków nie mniejszą niż 10 m i nie większą niż 18,5 m, i nie więcej niż 4 kondygnacje nadziemne,

b) budynków chronionych planem, zgodnie ze stanem istniejącym w dniu uchwalenia planu, nie większą niż 11 m;

6) dachy płaskie, z zachowaniem istniejącej geometrii dachów dla budynków chronionych planem;

7) powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych nie mniejszą niż 2000 m2, z wyłączeniem działek pod lokalizację obiektów infrastruktury technicznej;

8) dopuszczenie połączenia budynków chronionych planem za pomocą łącznika, uwzględniającego charakter budynków chronionych planem:

a) o przezroczystych ścianach w nie mniej niż 70%,

b) o wysokości nie większej niż 7 m i nie więcej niż 1 kondygnacji,

c) o szerokości do 10 m;

9) zapewnienie stanowisk postojowych zgodnie z § 16 pkt 6-8;

10) dostęp do dróg publicznych, w tym poza granicą planu, poprzez drogę wewnętrzną.

 

§ 12

 

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZP, 2ZP, 3ZP i 4ZP ustala się:

1) zakaz lokalizacji naziemnych stanowisk postojowych dla samochodów;

2) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż:

a) 70% terenu 1ZP i terenu 2ZP,

b) 50% terenu 3ZP i terenu 4ZP;

3) na terenie 4ZP lokalizację ciągu pieszego, wskazanego w sposób orientacyjny na rysunku planu;

4) na terenach 3ZP i 4ZP intensywność zabudowy nie mniejszą niż 0 i nie większą niż 1.

 

§ 13

 

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem kxr ustala się:

1) lokalizację publicznego ciągu pieszo-rowerowego, z dopuszczeniem zamiany na ciąg pieszy i ciąg rowerowy;

2) szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu;

3) lokalizację rzędu drzew, wskazanego w sposób orientacyjny na rysunku planu.

 

§ 14

 

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami KD-Z, KD-L i KD-D ustala się:

1) w zakresie klasyfikacji dróg publicznych:

a) na terenie KD-Z drogę klasy zbiorczej,

b) na terenie KD-L drogę klasy lokalnej,

c) na terenie KD-D drogę klasy dojazdowej;

2) szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu;

3) na terenie KD-Z:

a) lokalizację jezdni, ścieżki rowerowej i obustronnych chodników,

b) dopuszczenie zamiany chodnika i ścieżki rowerowej na ścieżkę pieszo-rowerową,

c) dopuszczenie zamiany ścieżki rowerowej na inne rozwiązania ułatwiające ruch rowerowy;

4) na terenie KD-L lokalizację jezdni i obustronnych chodników;

5) na terenie KD-D:

a) lokalizację jezdni i obustronnych chodników,

b) dopuszczenie rezygnacji z lokalizacji chodnika w przypadku gdy równolegle do drogi, w jej bezpośrednim sąsiedztwie, na przyległym terenie zlokalizowano ogólnodostępne dojście.

 

§ 15

 

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDW ustala się:

1) szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu;

2) lokalizację jezdni oraz co najmniej jednostronnego chodnika, z dopuszczeniem zamiany jezdni i chodnika na pieszo-jezdnię;

3) dopuszczenie rezygnacji z lokalizacji chodnika w przypadku gdy równolegle do drogi, w jej bezpośrednim sąsiedztwie, na przyległym terenie zlokalizowano ogólnodostępne dojście;

4) intensywność zabudowy nie mniejszą niż 0 i nie większą niż 2.

 

§ 16

 

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:

1) na terenach dróg publicznych parametry zgodnie z klasyfikacją, w zakresie niedefiniowanym ustaleniami planu;

2) na terenie drogi wewnętrznej oraz dla wyznaczonych w planie ciągów, szerokość:

a) jezdni nie mniejszą niż 4,5 m,

b) pieszo-jezdni nie mniejszą niż 5,0 m,

c) ciągów rowerowych nie mniejszą niż 2,0 m,

d) ciągów pieszo-rowerowych nie mniejszą niż 4,5 m,

e) chodników i ciągów pieszych nie mniejszą niż 2,0 m,

3) dopuszczenie zmniejszenia szerokości elementów, o których mowa w pkt 1 i 2:

a) w przypadku istniejących dróg niespełniających wymagań, o których mowa w pkt 1 i 2,

b) w przypadku kolizji z istniejącymi elementami zagospodarowania,

c) dla jezdni ze względu na potrzebę uspokojenia ruchu;

4) zachowanie ciągłości powiązań elementów pasa drogowego, w granicach obszaru planu oraz z zewnętrznym układem drogowym;

5) dopuszczenie lokalizacji na terenach dróg:

a) technicznych elementów uspokojenia ruchu,

b) stosowania rozwiązań przeciwhałasowych, z wyłączeniem ekranów akustycznych,

c) dodatkowych, innych niż ustalone planem, elementów zagospodarowania pasa drogowego;

6) nakaz zapewnienia na działce budowlanej stanowisk postojowych dla samochodów w łącznej liczbie nie mniejszej niż:

a) na każde mieszkanie w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej: 1 stanowisko postojowe, jednak nie więcej niż 1,4 stanowiska postojowego,

b) na każde 1000 m2 powierzchni budynków biurowych, administracji publicznej lub banków: 10 stanowisk postojowych,

c) na każde 1000 m2 powierzchni budynków handlowych o powierzchni większej niż 100 m2: 10 stanowisk postojowych,

d) na każde 1000 m2 powierzchni hal targowych lub targowisk: 10 stanowisk postojowych,

e) na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych o powierzchni większej niż 100 m2: 10 stanowisk postojowych,

f) na każde 100 miejsc w teatrach, kinach, salach konferencyjnych, widowiskowych lub wystawienniczych: 5 stanowisk postojowych,

g) na każde 10 stanowisk pracy w obiektach pomocy społecznej: 2 stanowiska postojowe,

h) na każde 10 gabinetów w przychodniach zdrowia, w tym przychodniach przyszpitalnych: 3 stanowiska postojowe,

i) na każde 10 łóżek w szpitalach: 2 stanowiska postojowe,

j) na każde 10 łóżek w domach studenckich: 0,5 stanowiska postojowego,

k) na każde 10 łóżek w hotelach: 2 stanowiska postojowe,

l) na każde 100 miejsc dydaktycznych w szkołach policealnych lub uczelniach wyższych: 12 stanowisk postojowych,

m) na każdych 100 uczniów w szkołach podstawowych lub ponadpodstawowych: 2 stanowiska postojowe,

n) na każde 100 dzieci w żłobkach lub przedszkolach: 2 stanowiska postojowe,

o) na obiekt kultu religijnego: 5 stanowisk postojowych,

p) na każde 100 stanowisk pracy w zakładach produkcyjnych lub rzemieślniczych: 5 stanowisk postojowych,

r) na każde 1000 m2 powierzchni budynków, innych niż wymienione w lit. a-p: 10 stanowisk postojowych;

7) dla obiektów o powierzchni mniejszej lub równej 100 m2 mieszczących drobne usługi, rzemiosło, handel lub gastronomię, dopuszczenie rezygnacji ze stanowisk postojowych dla samochodów osobowych;

8) nakaz zapewnienia na działce budowlanej stanowisk dla rowerów w łącznej liczbie nie mniejszej niż:

a) na każde mieszkanie w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej: 1 stanowisko,

b) na każde 1000 m2 powierzchni budynków biurowych, administracji publicznej lub banków: 5 stanowisk,

c) na każde 1000 m2 powierzchni budynków handlowych o powierzchni większej niż 100 m2: 10 stanowisk,

d) na każde 1000 m2 powierzchni hal targowych lub targowisk: 8 stanowisk,

e) na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych o powierzchni większej niż 100 m2: 5 stanowisk,

f) na każdy obiekt o powierzchni mniejszej lub równej 100 m2 mieszczący drobne usługi, rzemiosło, handel lub gastronomię: 1 stanowisko,

g) na każde 100 miejsc w teatrach, kinach, salach konferencyjnych, widowiskowych lub wystawienniczych: 10 stanowisk,

h) na każde 10 stanowisk pracy w obiektach pomocy społecznej: 5 stanowisk,

i) na każde 10 gabinetów w przychodniach zdrowia, w tym przychodniach przyszpitalnych: 6 stanowisk,

j) na każde 10 łóżek w szpitalach: 0,2 stanowiska,

k) na każde 10 łóżek w domach studenckich: 5 stanowisk,

l) na każde 10 łóżek w hotelach: 1 stanowisko,

m) na każde 100 miejsc dydaktycznych w szkołach policealnych lub uczelniach wyższych: 15 stanowisk,

n) na każdych 100 uczniów w szkołach podstawowych lub ponadpodstawowych: 50 stanowisk,

o) na każde 100 dzieci w żłobkach lub przedszkolach: 5 stanowisk,

p) na obiekt kultu religijnego: 10 stanowisk,

r) na każde 100 stanowisk pracy w zakładach produkcyjnych lub rzemieślniczych: 10 stanowisk,

s) na każde 1000 m2 powierzchni budynków, innych niż wymienione w lit. a-r: 6 stanowisk;

9) przy obliczaniu wymaganej liczby stanowisk postojowych dla samochodów osobowych i rowerów, uzależnionej od powierzchni budynku, uwzględnienie jego powierzchni użytkowej, pomniejszonej o powierzchnię pomieszczeń pomocniczych, technicznych, gospodarczych i technologicznych nieprzeznaczonych na pobyt ludzi, powierzchnię magazynową oraz zaplecze komunikacyjne, w tym powierzchnię garażową;

10) co najmniej 5% udział stanowisk postojowych przystosowanych do obsługi pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w wymaganej liczbie stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, z wyłączeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

11) zaokrąglenie liczby stanowisk do najbliższej wartości całkowitej, przy czym nie może to być mniej niż 1 stanowisko;

12) w przypadku lokalizacji usług wymagających dostaw towarów, nakaz zapewnienia na działce budowlanej miejsc do przeładunku towarów, zlokalizowanych poza stanowiskami określonymi w pkt 6 i 8.

 

§ 17

 

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się:

1) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci;

2) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w tym sieci teletransmisyjnej, systemu monitoringu wizyjnego oraz systemu służb ratowniczych i bezpieczeństwa publicznego.

 

§ 18

 

Dla obszaru objętego planem ustala się stawkę służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 1%.

 

§ 19

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

 

§ 20

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.