Uchwała nr LXI/642/IV/2005

Rady Miasta Poznania

z dnia 18 stycznia 2005r.

 

w sprawie        uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
w rejonie ul. Świątniczki w Poznaniu.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 214, poz. 1806) oraz
w związku z art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, z 2004r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492), Rada Miasta Poznania uchwala, co następuje:

 

 

Rozdział I

Przepisy ogólne

 

§1

 

1.      Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Świątniczki w Poznaniu, zwany dalej planem.

2.      Plan obejmuje działkę nr 15 i część działki nr 26/7, ark. 40, obr. Krzesiny, o powierzchni 1,69ha.

3.      Integralnym załącznikiem Nr 1 do uchwały jest rysunek planu w skali 1:500.

4.      Załącznikiem Nr 2 jest wyrys ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Poznania” - uchwała Nr XXI/276/III/99 Rady Miasta Poznania z dnia 23 listopada 1999r., zmieniona uchwałą
Nr XXV/171/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 10 lipca 2003r.

5.      Załącznikiem Nr 3 są rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu.

6.      Załącznikiem Nr 4 są rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz
o zasadach ich finansowania.


§2

 

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)      „ustawie” – rozumie się przez to ustawę z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717),

2)      „rysunku planu” – rozumie się przez to rysunek planu, o którym mowa w §1 ust.3,

3)      „stawie retencyjnym” i „budowli regulacyjnej” – rozumie się przez to urządzenia służące kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami),

4)       „nieprzekraczalnym poziomie lustra wody” – rozumie się przez to ustalony poziom maksymalnego piętrzenia wody w stawie retencyjnym

5)      „modernizacji” – rozumie się przez to budowę i roboty budowlane zgodnie
z  ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.) wyłącznie w zakresie odbudowy, przebudowy oraz remontu istniejącego obiektu budowlanego,

6)      „wymianie” – rozumie się przez to demontaż istniejących i montaż nowych elementów sieci infrastruktury technicznej,

7)      „obiektach małej architektury” – rozumie się przez to pojęcie obiektów małej architektury zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2000r Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.) z wyłączeniem obiektów, o których mowa w art. 3. pkt. 4 lit. a tej ustawy,

8)      „drodze pieszo-rowerowej” – rozumie się przez to pas terenu przeznaczony do ruchu pieszych i rowerzystów,

9)      „terenach zieleni publicznej urządzonej” – rozumie się przez to tereny zagospodarowane drzewami, krzewami, trawnikami oraz obiektami małej architektury, wraz z drogą pieszo-rowerową, wg indywidualnej koncepcji zagospodarowania terenu,

10)   „drzewach o szczególnych walorach przyrodniczych” – rozumie się przez to drzewa w dobrym stanie zdrowotnym, cechujące się wysokimi walorami estetycznymi oraz unikalnymi rozmiarami dla danego gatunku,

11)  „ogrodzeniu ażurowym” – rozumie się przez to umożliwiające naturalny przepływ powietrza ogrodzenie terenu, w którym łączna powierzchnia prześwitów, otworów winna wynosi co najmniej 75% ogrodzenia między słupami,

12)  „całkowitej wysokości ogrodzenia” – rozumie się przez to wymiar mierzony od powierzchni terenu do najwyżej położonej części elementu ogrodzenia.

 

§3

 

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest określenie przeznaczenia całego terenu objętego planem na cele publiczne, w szczególności na funkcje stawu retencyjnego i uzupełniająco na funkcje zieleni publicznej urządzonej.

 

§4

 

 1. Na rysunku planu stosuje się następujące oznaczenia, będące obowiązującymi ustaleniami planu:

 

1)      granica uchwalenia planu, której oznaczenie odsunięto o odległość 1,0m
w celu zapewnienia czytelności rysunku,

2)      przeznaczenie terenu oznaczone symbolem literowym,

3)      linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania, 

4)      nieprzekraczalna linia korony projektowanej skarpy wokół stawu retencyjnego, 

5)      nieprzekraczalny zasięg lustra wody,

6)      zasięg stanowiska archeologicznego,

7)      teren przeznaczony na plac zabaw dla dzieci,

8)      drzewa o szczególnych walorach przyrodniczych.

 

2.      Na rysunku planu stosuje się następujące oznaczenia informacyjne:

1)      geometria jezdni, chodników, miejsc postojowych, drogi pieszo-rowerowej, placu do zawracania dla samochodów oraz zjazd
z ul. Świątniczki,

2)      przebieg istniejących i projektowanych elementów sieci infrastruktury technicznej,

3)      projektowana skarpa przy stawie retencyjnym.


§5

 

1.      Ustala się przeznaczenie całości terenu objętego planem na lokalne cele publiczne.

 

2.      W zakresie obowiązującego przeznaczenia, zasad zagospodarowania terenu, ograniczeń w ich użytkowaniu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ustala się:

1)      teren stawu retencyjnego – oznaczony na rysunku planu symbolem WS, dla którego ustalenia szczegółowe zawarto w §6,

2)      teren zieleni publicznej urządzonej, oznaczony na rysunku planu symbolem ZP, dla którego ustalenia szczegółowe zawarto w §7,

3)      teren dróg publicznych oznaczony na rysunku planu symbolem KD-L, dla którego ustalenia szczegółowe zawarto w §8.

 

 1. W zakresie określenia zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego w granicach planu, ustala się:

1)      obowiązek uwzględnienia wymogów ochrony środowiska, z uwagi na położenie granic planu na terenie wskazanym w uchwale Nr CV/610/94 Rady Miasta Poznania z dnia 10 maja 1994r. w sprawie utworzenia użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych,

2)      ochronę istniejącego drzewostanu, z wyjątkiem terenu WS,

3)      zakaz wprowadzania ścieków oraz innych zanieczyszczeń do stawu retencyjnego,

4)      segregację odpadów w miejscach ich powstawania i gromadzenia
oraz usuwanie ich zgodnie z miejskim systemem utylizacji odpadów,

5)      stosowanie nawierzchni umożliwiających infiltrację wód opadowych,
z wyłączeniem terenu KD-L.

 

 1. W zakresie określenia zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
  oraz dóbr kultury współczesnej, ustala się:

1)      rewitalizację i modernizację stawu retencyjnego również ze względu na historyczne powiązanie tego obiektu z dawną wsią Krzesinki,

2)      obowiązek powiadomienia właściwych służb konserwatora zabytków archeologicznych z 7-dniowym wyprzedzeniem o terminie planowanego rozpoczęcia robót ziemnych na południowej skarpie stawu retencyjnego,
ze względu na zasięg stanowiska archeologicznego, oznaczonego na rysunku planu.

 

 1. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych obowiązują zasady zagospodarowania terenu określone w §6, §7, §8
  i §9.

 

 1. Nie określa się parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu w granicach planu, ponieważ nie ustala się możliwości zabudowy ani realizacji obiektów budowlanych innych niż określone w §6, §7 §8
  i §9.

 

 1. Na podstawie przepisów odrębnych podlegają ochronie w szczególności:

1)      stanowisko archeologiczne,

2)      wody – na terenie WS.

 

 1. W granicach planu nie występuje konieczność scalania gruntów wymagająca zastosowania procedury zgodnie z przepisami szczególnymi. Ustala się:

1)      możliwość podziału nieruchomości, wyłącznie w sposób zgodny
z ustalonymi liniami rozgraniczającymi,

2)      możliwość łączenia nieruchomości w ramach terenu ZP.

 

 1. W zakresie określenia zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, ustala się:

1)      obowiązek uwzględnienia ustaleń zawartych w §6, §7, §8 i §9,

2)      powiązanie uzbrojenia terenu w sieci infrastruktury technicznej
z systemem miejskim.

 

 1. W granicach planu nie ustala się tymczasowego zagospodarowania, urządzania
   i użytkowania terenów.

Rozdział II

Przepisy szczegółowe

 

§6

 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem WS, ustala się:

1)      przeznaczenie terenu na funkcje stawu retencyjnego oraz modernizację
istniejącego stawu retencyjnego, polegającą w szczególności na:

a)      usunięciu drzew i krzewów,

b)      odmuleniu dna stawu wraz z ukształtowaniem jego niwelety,

c)      wykorzystaniu pozyskanego urobku przy kształtowaniu nasypów wokół stawu retencyjnego,

d)      ukształtowaniu skarpy wokół stawu retencyjnego z zastosowaniem zabezpieczenia przed osuwaniem się mas ziemnych,

2)      uwzględnienie ustaleń dotyczących infrastruktury technicznej, zawartych 
w §9, ust.1, pkt 6,

3)      nieprzekraczalną linię korony projektowanej skarpy wokół stawu retencyjnego zgodnie z rysunkiem planu,

4)      nieprzekraczalny poziom lustra wody o rzędnej 80,80m n.p.m.,

5)      wprowadzenie zieleni niskiej na projektowanej skarpie wokół stawu retencyjnego przy zapewnieniu swobodnego dostępu do wody.

 

 

§7

 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZP, ustala się:

 

1)      przeznaczenie terenu na funkcje zieleni publicznej urządzonej,

2)      zakaz zabudowy dotyczący budynków oraz obiektów tymczasowych,
z wyjątkiem obiektów małej architektury, o których mowa w pkt 5,

3)      uwzględnienie i uporządkowanie istniejącego drzewostanu oraz wprowadzenie nowych nasadzeń drzew i krzewów, a także ochronę drzew
o szczególnych walorach przyrodniczych, oznaczonych na rysunku planu, polegającą na bezkolizyjnym wprowadzaniu elementów zagospodarowania terenu, o których mowa w pkt 5, 6, 7, 8,

4)      uwzględnienie ustaleń dotyczących infrastruktury technicznej, zawartych
w §9 ust.1 pkt 1, 6,7 oraz ust.2, 

5)      możliwość wprowadzenia obiektów małej architektury, jako uzupełnienie zagospodarowania terenów zieleni urządzonej,  a w szczególności:

a)      placu zabaw dla dzieci na terenie oznaczonym na rysunku planu,

b)      ławek wzdłuż drogi pieszo-rowerowej,

c)      koszy na śmieci wzdłuż drogi pieszo-rowerowej,

d)      oświetlenia drogi pieszo-rowerowej,

6)      ogrodzenie ażurowe terenu o całkowitej wysokości 1,8m, w granicach działki nr 15, względnie tylko od strony ul. Świątniczki, wzbogacone zielenią
z zakazem stosowania betonowych elementów prefabrykowanych i litego muru,

7)      zakaz wprowadzania urządzeń reklamowych w formie tablic  zarówno wolno stojących, jak i umieszczonych na ogrodzeniach,

8)      wprowadzenie drogi pieszo-rowerowej o szerokości min. 3,0m dookoła stawu retencyjnego w odległości nie mniejszej niż 1,5m od linii rozgraniczającej teren WS, z dopuszczeniem ruchu pojazdów samochodowych związanych
z obsługą budowli regulacyjnej,

9)      możliwość korzystania z drogi pieszo-rowerowej jako zjazdu z ulicy Świątniczki oraz z placu do zawracania przez pojazdy samochodowe wyłącznie w przypadku konserwacji stawu retencyjnego, porządkowania terenu oraz poboru wody dla celów przeciwpożarowych, z uwzględnieniem §5 ust.3 pkt 5,

10)  zakaz parkowania samochodów, z zastrzeżeniem ust.9,

11)  potrzeby parkingowe zabezpieczone na terenie KD-L.

 

§8

 

1.      Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KD-L ustala się:

1)      przeznaczenie terenu na funkcje dróg publicznych,

2)      zakaz zabudowy dotyczący budynków,

3)      zagospodarowanie urządzoną zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenu,

4)      uwzględnienie wymagań technicznych wynikających z lokalizacji istniejących i planowanych urządzeń infrastruktury technicznej, wymienionych w §9, pokazanych na rysunku planu,

5)      minimalne wymagane wyposażenie i parametry – wg tabeli nr 1, przy czym:

a)      symbol KD-L odpowiada klasie ulicy lokalnej wg rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowa­nie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999r.),

b)      szerokości jezdni i chodników dotyczą odcinka między skrzyżowaniami,

c)      geometrię i rozmieszczenie poszczególnych elementów zagospodarowania w pasie drogowym, tj. jezdni, chodników, miejsc postojowych przedstawia rysu­nek planu; dopuszcza się zmianę geometrii i rozmieszczenia, pod warun­kiem zachowania wszystkich wymaganych planem elementów i ich mini­malnych parametrów.

 

2. Ustalenia szczegółowe dla terenu dróg publicznych oznaczonego na rysunku planu symbolem KD-L wg tabeli nr 1:

 

Sym­bol

Nazwa

Szer.

w liniach

rozgra­nicze­nia

Szer.

jezdni

Szer.

chodnika

Dostępność

 

Inne

 

KD-L

ulica Świątniczki

wg rys. planu

5.0m + 

kol. inne

obustron-ne 2.0m

bez ograniczeń

+

kol. inne

Skrzyżowanie z ul. Zawiertowską o geometrii jak na rysunku planu, częściowo poza jego granicami.

Zatoka postojowa na 4 stanowiska o szer. 2,5m wzdłuż pd. str. jezdni.

Niepubliczny zjazd na teren ZP. Fragment drogi pieszo-rowerowej.

 

 

§9

 

Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej:

 

1.      W zakresie wodociągów i kanalizacji sanitarnej i deszczowej ustala się:

1)      zaopatrzenie w wodę z istniejącego na terenie KD-L i ZP wodociągu
o średnicy ø 110,

2)      w zależności od potrzeb: modernizację, bądź wymianę istniejącego przewodu wodociągowego,

3)      odprowadzenie ścieków sanitarnych do projektowanego na terenie KD-L kanału sanitarnego o średnicy min ø 250,

4)      odprowadzenie ścieków deszczowych do projektowanego na terenie KD-L kanału deszczowego o średnicy min ø 400,

5)      zakaz wprowadzania jakichkolwiek ścieków z terenu KD-L do stawu,

6)      modernizację istniejącej budowli regulacyjnej stanowiącej punkt  poboru wody na terenie WS, oraz rurociągu odpływowego o średnicy ø 300 na terenach WS i ZP ,

7)      odprowadzenie wód opadowych z terenu ZP bezpośrednio do gruntu
i stawu z dopuszczeniem możliwości drenażu wód.

 

2.      W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się w zależności od potrzeb: modernizację, bądź wymianę istniejącego gazociągu średniego ciśnienia g200 w terenie ZP.

 

3.      W zakresie elektroenergetyki ustala się w zależności od potrzeb: modernizację, bądź wymianę sieci elektroenergetycznych.

 

4.      W zakresie telekomunikacji ustala się w zależności od potrzeb:

1)      modernizację, bądź wymianę telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej na terenie KD-L.

2)      lokalizację węzłów telekomunikacyjnych i szafek kablowych na terenie KD-L.

 

Rozdział III

Przepisy końcowe

 

§10

 

Ustala się stawkę służącą naliczeniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości 0%.

§11

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

 

§12

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.