UCHWAŁA NR XXIII/428/VIII/2020

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 25 lutego 2020r.

 

 

 

w sprawie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulicy Berdychowo” w Poznaniu.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, poz. 235, poz. 730, poz. 1009, poz. 1524, poz. 1696, poz. 1716 i poz. 1815) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulicy Berdychowo” w Poznaniu, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania” (przyjętego uchwałą Nr LXXII/1137/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 23 września 2014 r.), zwany dalej „planem”.

2. Granice obszarów objętych planem określa rysunek planu.

3. Integralnymi częściami uchwały są:

1) załącznik nr 1 – stanowiący część graficzną, zwany „rysunkiem planu”, opracowany w skali 1:1000 i zatytułowany: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulicy Berdychowo” w Poznaniu;

2) załącznik nr 2 – stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;

3) załącznik nr 3 – stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania.

 

§ 2

 

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci dachowych nie większym niż 12°;

2) kampusie – należy przez to rozumieć zabudowę usług edukacji, w szczególności budynki dydaktyczne, naukowe, konferencyjne, jednostki naukowo-badawczo-wdrożeniowe, inkubatory technologii, a także związane z ich działalnością obiekty sportowo-rekreacyjne, budynki usług oświaty, ochrony zdrowia i gastronomii oraz zamieszkania zbiorowego;

3) łączniku – należy przez to rozumieć nadziemne przejście między budynkami w postaci otwartej lub obudowanej kładki o przezroczystych ścianach;

4) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni wszystkich budynków zlokalizowanych na działce budowlanej, wyznaczonych przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi ścian budynku na powierzchnię terenu;

5) strefie zieleni – należy przez to rozumieć obszar pokryty drzewami, krzewami oraz ich skupiskami wraz z pozostałymi składnikami szaty roślinnej;

6) tablicy informacyjnej – należy przez to rozumieć element informacji turystycznej, przyrodniczej lub porządkowej.

 

§ 3

 

W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1U, 2U;

2) teren zieleni urządzonej w obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, oznaczony na rysunku planu symbolem ZP/ZZ;

3) teren drogi publicznej, oznaczony na rysunku planu symbolem KD-D;

4) tereny wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczone na rysunku planu symbolami 1WS, 2WS.

 

§ 4

 

W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) ustala się lokalizację zabudowy zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu, z dopuszczeniem przekroczenia linii zabudowy w granicach danego terenu o nie więcej niż 1,0 m przez takie części i elementy budynków jak: okapy, gzymsy, balkony, wykusze, schody i pochylnie oraz urządzenia dla osób z niepełnosprawnościami;

2) zakazuje się lokalizacji:

a) nowych tymczasowych obiektów budowlanych, z wyjątkiem przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia ich budowy lokalizowanych na terenie ZP/ZZ,

b) napowietrznych sieci infrastruktury technicznej,

c) wolno stojących stacji transformatorowych zlokalizowanych na terenie ZP/ZZ,

d) klimatyzatorów, wentylatorów i innych urządzeń technicznych na elewacjach budynków;

3) dopuszcza się lokalizację:

a) urządzeń budowlanych,

b) sieci infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem pkt 2 lit. b i c,

c) kondygnacji podziemnych,

d) tablic informacyjnych,

e) klimatyzatorów, wentylatorów i innych urządzeń technicznych, zlokalizowanych za ścianami attykowymi, w sposób niewidoczny z przestrzeni publicznych,

f) łączników, poza wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy, sytuowanych nie niżej niż 3,5 m od poziomu terenu,

g) ciągów pieszych, rowerowych i pieszo-rowerowych, innych niż wymagane planem;

4) dopuszcza się, w przypadku przebudowy lub zmiany sposobu użytkowania budynków na terenach 1U i 2U, zachowanie istniejącej wysokości budynku, intensywności zabudowy, powierzchni zabudowy oraz udziału powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej.

 

§ 5

 

W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

1) ustala się:

a) zachowanie istniejących drzew, a w przypadku kolizji z planowaną zabudową, infrastrukturą techniczną, drogą lub pracami związanymi z ochroną przeciwpowodziową wymóg ich przesadzenia lub usunięcia i wprowadzenia nowych nasadzeń,          

b) na terenie ZP/ZZ ochronę krajobrazu poprzez zachowanie istniejących i wprowadzenie nowych elementów zieleni niskiej, stanowiącej element biologiczny doliny rzecznej oraz roślinności służącej umacnianiu skarp lub wałów,

c) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów,

d) w zakresie kształtowania komfortu akustycznego w środowisku zapewnienie dopuszczalnych poziomów hałasu w przypadku lokalizacji:

- szkół, przedszkoli i żłobków – jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,

- szpitali – jak dla terenów szpitali w miastach,

- domów studenckich i hoteli pracowniczych – jak dla terenów zabudowy zamieszkania zbiorowego,

e) zapewnienie wymaganych standardów akustycznych na granicach z terenami o zdefiniowanych wymaganiach akustycznych w środowisku,

f) stosowanie zasad akustyki architektonicznej i budowlanej w budynkach z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi;

2) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem przedsięwzięć dopuszczonych ustaleniami planu oraz inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej.

 

§ 6

 

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się ochronę terenu wynikającą z położenia w obszarze wewnętrznego pierścienia fortów w rejonie Cytadeli Tumskiej oraz w rejonie Fortu Rocha/Raucha, objętego wpisem do rejestru zabytków pod numerem A 245.

 

§ 7

 

W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się stosowanie jednorodnej nawierzchni w obrębie poszczególnych terenów KD-D oraz ZP/ZZ.

 

§ 8

 

W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustala się:

1) uwzględnienie wymagań i ograniczeń wynikających z przebiegu sieci infrastruktury technicznej, w tym wskazanej na rysunku planu;

2) uwzględnienie w zagospodarowaniu terenów ograniczeń wysokości zabudowy wynikających z położenia w rejonie lotniska Poznań-Ławica;

3) uwzględnienie w zagospodarowaniu terenów ograniczeń wynikających z położenia w obszarze zagrożonym ruchami masowymi ziemi, wskazanym na rysunku planu;

4) uwzględnienie w zagospodarowaniu terenów ograniczeń wynikających z położenia we wskazanych na rysunku planu obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest:

a) wysokie i wynosi 10%,

b) średnie i wynosi 1%;

5) uwzględnienie w zagospodarowaniu terenów ograniczeń wynikających z położenia we wskazanym na rysunku planu obszarze, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi 0,2%;

6) uwzględnienie w zagospodarowaniu terenów 1U i 2U ograniczeń w zakresie lokalizacji zjazdów z położonych poza granicami planu przyległych dróg publicznych, wynikających z ich klasyfikacji;

7) zakaz lokalizacji:

a) obiektów usługowo-handlowych:

- wolno stojących,

- o powierzchni sprzedaży powyżej 300 m2,

b) wolno stojących garaży jednokondygnacyjnych oraz zespołów garaży jednokondygnacyjnych,

c) budynków na terenach komunikacji oraz na terenie zieleni urządzonej, z uwzględnieniem § 4 pkt 2 lit. a.

 

§ 9

 

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1U:

1) ustala się:

a) lokalizację kampusu,

b) strefę zieleni, wskazaną na rysunku planu,

c) powierzchnię zabudowy nie większą niż 50% powierzchni działki budowlanej,

d) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 35% powierzchni działki budowlanej,

e) intensywność zabudowy nie mniejszą niż 0,5 i nie większą niż 5,5,

f) wysokość zabudowy nie większą niż 18,0 m, przy czym nie więcej niż 78,0 m n.p.m.,

g) dachy płaskie,

h) zapewnienie stanowisk postojowych zgodnie z § 15 pkt 5-9,

i) dostęp do terenu KD-D lub przyległych dróg publicznych pozostających poza granicami planu, z zastrzeżeniem § 8 pkt 6,

j) powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych, z wyłączeniem działek pod lokalizację obiektów infrastruktury technicznej, nie mniejszą niż 800 m2;

2) w strefie zieleni wskazanej na rysunku planu zakazuje się lokalizacji:

a) nawierzchni utwardzonych, z wyjątkiem ciągów pieszych, rowerowych lub pieszo-rowerowych,

b) stanowisk postojowych dla samochodów oraz dojazdów;

3) dopuszcza się:

a) zachowanie istniejących: stacji paliw, stacji gazu oraz myjni samochodowych,

b) lokalizację:

- obiektów usługowo-handlowych, z zastrzeżeniem § 8 pkt 7 lit. a,

- garaży wielopoziomowych,

c) lokalizację wiat rowerowych poza wyznaczonymi liniami zabudowy, o wysokości do 4 m,

d) zachowanie i przebudowę istniejących budynków lub ich części, usytuowanych niezgodnie z ustalonymi na rysunku planu liniami zabudowy.

 

§ 10

 

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2U:

1) ustala się:

a) lokalizację kampusu,

b) powierzchnię zabudowy nie większą niż 50% powierzchni działki budowlanej,

c) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 35% powierzchni działki budowlanej,

d) intensywność zabudowy nie mniejszą niż 0,5 i nie większą niż 6,0,

e) wysokość zabudowy nie większą niż 25,0 m,

f) dachy płaskie,

g) zapewnienie stanowisk postojowych zgodnie z § 15 pkt 5-9,

h) dostęp do przyległych dróg publicznych pozostających poza granicami planu, z zastrzeżeniem § 8 pkt 6,

i) powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych, z wyłączeniem działek pod lokalizację obiektów infrastruktury technicznej, nie mniejszą niż 800 m2,

j) lokalizację ciągu pieszego, wskazanego na rysunku planu, z dopuszczeniem zamiany na ciąg pieszo-rowerowy;

2) dopuszcza się:

- lokalizację obiektów usługowo-handlowych, z zastrzeżeniem § 8 pkt 7 lit. a,

- wiat rowerowych poza wyznaczonymi liniami zabudowy o wysokości do 4 m;

- zachowanie i przebudowę istniejących budynków lub ich części, usytuowanych niezgodnie z ustalonymi na rysunku planu liniami zabudowy.

 

§ 11

 

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZP/ZZ:

1) ustala się:

a) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 80% powierzchni terenu,

b) zakaz lokalizacji stanowisk postojowych dla samochodów,

c) lokalizację ciągów pieszych i rowerowych, wskazanych na rysunku planu, z dopuszczeniem zamiany na ciągi pieszo-rowerowe;

2) dopuszcza się lokalizację:

a) obiektów mostowych, w tym kładek dla ruchu pieszego i rowerowego,

b) urządzeń wodnych, budowli hydrotechnicznych i inżynierskich,

c) niekubaturowych obiektów sportowo-rekreacyjnych,

d) przystani wodnych;

3) dopuszcza się wydzielanie działek pod lokalizację:

a) obiektów infrastruktury technicznej,

b) ciągów pieszych, rowerowych i pieszo-rowerowych.

 

§ 12

 

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1WS i 2WS:

1) ustala się zachowanie cieków jako otwartych;

2) dopuszcza się:

a) lokalizację:

- obiektów mostowych, w tym kładek dla ruchu pieszego i rowerowego,

- urządzeń wodnych, budowli hydrotechnicznych i inżynierskich,

- przystani wodnych,

b) użytkowanie terenu 1WS jako drogi wodnej.

 

§ 13

 

W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się na terenach 1U i 2U:

1) minimalną powierzchnię działki 800 m2,

2) minimalną szerokość frontu działki 26 m,

3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasów drogowych 50°-130°.

 

§ 14

 

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KD-D ustala się:

1) drogę klasy dojazdowej;

2) szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu;

3) lokalizację:

a) jezdni zakończonej placem do zawracania pojazdów,

b) chodników po obu stronach jezdni,

c) ścieżki rowerowej.

 

§ 15

 

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:

1) zachowanie ciągłości powiązań elementów pasa drogowego, w szczególności jezdni, chodników i ścieżek rowerowych, w granicach planu oraz z zewnętrznym układem drogowym;

2) zastosowanie dla elementów układu drogowego parametrów zgodnych z klasyfikacją, w zakresie niedefiniowanym ustaleniami planu;

3) dopuszczenie stosowania technicznych elementów uspokojenia ruchu na terenie KD-D, w tym lokalnych zwężeń jezdni;

4) na terenie KD-D dopuszczenie lokalizacji dodatkowych, innych niż ustalone planem, elementów zagospodarowania pasa drogowego;

5) nakaz zapewnienia na działce budowlanej stanowisk postojowych dla samochodów osobowych w łącznej liczbie nie mniejszej niż:

a) na każde 1000 m2 powierzchni budynków biurowych, administracji publicznej: 10 stanowisk postojowych,

b) na każde 100 miejsc dydaktycznych w szkołach policealnych lub uczelniach wyższych: 12 stanowisk postojowych,

c) na każde 1000 m2 powierzchni budynków handlowych o powierzchni większej niż 100 m2: 10 stanowisk postojowych,

d) na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych o powierzchni większej niż 100 m2: 10 stanowisk postojowych,

e) na każde 100 miejsc w teatrach, kinach, salach konferencyjnych, widowiskowych lub wystawienniczych: 5 stanowisk postojowych,

f) na każde 10 gabinetów w przychodniach zdrowia, w tym przychodniach przyszpitalnych: 3 stanowiska postojowe,

g) na każde 10 łóżek w szpitalach: 2 stanowiska postojowe,

h) na każde 10 łóżek w domach studenckich: 0,5 stanowiska postojowego,

i) na każde 10 łóżek w hotelach: 2 stanowiska postojowe,

j) na każdych 100 uczniów w szkołach podstawowych lub ponadpodstawowych: 2 stanowiska postojowe,

k) na każde 100 dzieci w żłobkach lub przedszkolach: 2 stanowiska postojowe,

l) na każdych 100 korzystających jednocześnie z obiektów lub terenów sportu i rekreacji: 10 stanowisk postojowych,

m) na każde 1000 m2 powierzchni budynków innych niż wymienione w lit. a-l: 10 stanowisk postojowych;

6) dla obiektów o powierzchni mniejszej lub równej 100 m2 mieszczących drobne usługi, rzemiosło, handel lub gastronomię, dopuszczenie rezygnacji ze stanowisk postojowych dla samochodów osobowych;

7) nakaz zapewnienia na działce budowlanej stanowisk dla rowerów w łącznej liczbie nie mniejszej niż:

a) na każde 1000 m2 powierzchni budynków biurowych, administracji publicznej: 5 stanowisk,

b) na każde 100 miejsc dydaktycznych w szkołach policealnych lub uczelniach wyższych: 15 stanowisk,

c) na każde 1000 m2 powierzchni budynków handlowych o powierzchni większej niż 100 m2: 10 stanowisk,

d) na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych o powierzchni większej niż 100 m2: 5 stanowisk,

e) na każde 100 miejsc w teatrach, kinach, salach konferencyjnych, widowiskowych lub wystawienniczych: 10 stanowisk,

f) na każde 10 gabinetów w przychodniach zdrowia, w tym przychodniach przyszpitalnych: 6 stanowisk,

g) na każde 10 łóżek w szpitalach: 0,2 stanowiska,

h) na każde 10 łóżek w domach studenckich: 5 stanowisk,

i) na każde 10 łóżek w hotelach: 1 stanowisko,

j) na każdych 100 uczniów w szkołach podstawowych lub ponadpodstawowych: 50 stanowisk,

k) na każde 100 dzieci w żłobkach lub przedszkolach: 5 stanowisk,

l) na każde 1000 m2 powierzchni budynków innych niż wymienione w lit. a-k: 6 stanowisk;

8) przy obliczaniu wymaganej liczby stanowisk postojowych dla samochodów osobowych i rowerów, uzależnionej od powierzchni budynku, uwzględnienie jego powierzchni użytkowej, pomniejszonej o powierzchnię pomieszczeń pomocniczych, technicznych, gospodarczych i technologicznych nieprzeznaczonych na pobyt ludzi, powierzchnię magazynową oraz zaplecze komunikacyjne, w tym powierzchnię garażową;

9) co najmniej 5% udziału stanowisk postojowych przystosowanych do obsługi pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w wymaganej liczbie stanowisk postojowych dla samochodów osobowych;

10) zaokrąglenie liczby stanowisk do najbliższej wartości całkowitej, przy czym nie może to być mniej niż 1 stanowisko;

11) w przypadku lokalizacji usług wymagających dostaw towarów nakaz zapewnienia na działce budowlanej miejsc do przeładunku towarów, zlokalizowanych poza stanowiskami określonymi w pkt 5 i 7;

12) dla wyznaczonych w planie ciągów, szerokość:

a) ciągów pieszych nie mniejszą niż 2,0 m,

b) ciągów rowerowych nie mniejszą niż 2,0 m,

c) ciągów pieszo-rowerowych nie mniejszą niż 4,5 m;

13) dopuszczenie zmniejszenia szerokości elementów, o których mowa w pkt 12:

a) w przypadku istniejących ciągów niespełniających wymagań,

b) w przypadku kolizji z istniejącymi elementami zagospodarowania.

 

§ 16

 

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się:

1) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci;

2) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej.

 

§ 17

 

Dla obszarów objętych planem ustala się stawkę służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.

 

§ 18

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

 

§ 19

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.