MPU-ORZ3/5044-5/Lp/16                                                            Poznań, 22 kwietnia 2016 r.
1905/16


OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
 zagospodarowania przestrzennego

„Strzeszyn Północ” w Poznaniu

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 j.t. z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Poznania uchwały nr XXV/337/VII/2016 z dnia 23 lutego 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Strzeszyn Północ” w Poznaniu.

Granice obszaru objętego sporządzaniem planu określone są na załączniku graficznym.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Prusa 3, 60-819 Poznań,
w terminie do dnia 16 maja 2016 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.