Poznań, dnia 5 listopada 2008 r.

PREZYDENT

MIASTA POZNANIA

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
 zagospodarowania przestrzennego

„Spławie – rejon ulicy Ostrowskiej” w Poznaniu

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Poznania uchwały nr XLII/495/V/2008 z dnia 16 września 2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar o następującym przebiegu granicy: wzdłuż ulicy Spławie, wschodniej granicy działek: nr 7/7, 7/8, 7/5, 7/4, 7/3, 7/2, 7/1, 14, 8/2, ark. 16, obręb Spławie, nr 5, 8, 12, 15, 11/3, 11/4 ark. 20, obręb Krzesiny, drogi serwisowej po północnej stronie autostrady A2, północnej granicy ulicy Chrzanowskiej, zachodniej granicy działki nr 7/2, ark. 20, obręb Krzesiny, zachodniej granicy ulicy Ostrowskiej.

 

Granice obszaru objętego planem określone są na załączniku graficznym.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Prusa 3, 60-819 Poznań, w terminie do dnia 28 listopada 2008 r.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.