MPU-ORZ2/5044-15/Rj/16                                                   Poznań, dnia 21 września 2016 r.
4795/16


OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
 zagospodarowania przestrzennego

„Łacina – Południe” w Poznaniu

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 j.t. ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Poznania uchwały nr XXXIII/517/VII/2016 z dnia 12 lipca 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łacina – Południe” w Poznaniu.

Granice obszaru objętego sporządzaniem planu określone są na załączniku graficznym.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Prusa 3, 60-819 Poznań,
w terminie do dnia 12 października 2016 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.