MPU-ORZ2/5044-39/Rn/15                                                   Poznań, dnia 21 czerwca 2018 r.
2712/18


OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Powstań Narodowych” w Poznaniu

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Poznania nr XXI/271/VII/2015 z dnia 8 grudnia 2015 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Powstań Narodowych” w Poznaniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 28 czerwca 2018 r. do 27 lipca 2018 r., w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, w godz. od 9:00 do 13:00.

Granice obszaru objętego projektem planu określone są na załączniku graficznym.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 3 lipca 2018 r. w sali sesyjnej nr 3 Urzędu Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań o godz. 17:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Poznania w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 sierpnia 2018 r.

Informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.