MPU-ORZ1/5044-28/Qz/15                                                        Poznań, dnia 6 listopada 2015 r.
5891/15


OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
 zagospodarowania przestrzennego

„W rejonie ulicy Przyjemnej” w Poznaniu

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 j.t. z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Poznania uchwały nr XVII/192/VII/2015 z dnia 29 września 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulicy Przyjemnej” w Poznaniu.

Granice obszaru objętego sporządzaniem planu określone są na załączniku graficznym.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Prusa 3, 60-819 Poznań,
w terminie do dnia 27 listopada 2015 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.