Poznań, dnia 25 marca 2013 r.

 

MPU-ORZ2/5044-18/Ue/12

8155/13

     

     

 

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
 zagospodarowania przestrzennego

„Rejon węzła Spławie” w Poznaniu

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Poznania uchwały nr XLII/635/VI/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon węzła Spławie” w Poznaniu obejmującego obszar położony w rejonie węzła Spławie oraz węzła autostradowego Krzesiny, ulic: Wybieg, Ostrowskiej, Bolesława Krzywoustego w Poznaniu.

Granice obszaru objętego sporządzaniem planu określone są na załączniku graficznym.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Prusa 3, 60-819 Poznań, w terminie do dnia 15 kwietnia 2013 r.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.