UCHWAŁA NR XIX/136/IV/2003

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 3 czerwca 2003 r.

                                                                                                         

w sprawie        uchwalenia  miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego

                        „PODOLANY  ZACHÓD A”  w Poznaniu

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) i w związku z art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, z 1997 r. Nr 141, poz. 943, z 1999 r. Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112) oraz art. 7 ust. 1 i art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 1995 r. Nr 16, poz. 78 i Nr 141, poz. 692, z 1997 r. Nr 60, poz. 370, Nr 80, poz. 505 i Nr 160, poz. 1079,z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 81, poz. 875 i Nr 100, poz. 1085 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984), Rada Miasta Poznania uchwala, co następuje:

 

Rozdział I

 

Przepisy ogólne

 

§1

 

  1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Podolany Zachód A” w Poznaniu.
  2. Plan obejmuje obszar, którego granice wyznaczają: ul. Sucholeska, ul. Biskupińska, linia kolejowa Poznań-Oborniki, północna obwodnica kolejowa, projektowana droga Poznań-Piła, oraz obszar działek o numerach geodezyjnych 50, 51, 52/2, 52/4, 52/5, 52/6, 52/7, 53, 54/6, ark. 04, obręb Strzeszyn.
  3. Integralnymi częściami planu są:

1)      rysunek planu, zwany dalej rysunkiem, zatytułowany: „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Podolany Zachód A”, określający granice obszaru obowiązywania planu, opracowany w skali 1: 2000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2)      dokumentacja dotycząca zgody na przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, stanowiąca załącznik nr 2 do uchwały (niepublikowana).

 

§2

 

Przedmiotem ustaleń planu są:

 

1)        tereny budownictwa mieszkaniowego, oznaczone na rysunku symbolem M;

2)        tereny działalności gospodarczej oznaczone na rysunku symbolem Ag;

3)        tereny zieleni publicznej, oznaczone symbolami: Zl, Zi;

4)        tereny ogrodów działkowych, oznaczone na rysunku planu symbolem: do;

5)        tereny urządzeń i tras komunikacyjnych, oznaczone na rysunku symbolami: kK, kGP, kZ, kD;

6)        zasady obsługi infrastrukturą techniczną;

7)        zasady ochrony środowiska przyrodniczego, zdrowia ludzi, w tym ochrony akustycznej;

8)        zasady kształtowania sfery przestrzenno - wizualnej.

 

 

§ 3

 

Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

 

1)        symbole oznaczające przeznaczenie terenu;

2)        linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania;

3)        linie zabudowy;

4)        obiekty zabytkowe;

5)        klasyfikacja ulic, szerokość linii rozgraniczających, odległości zabudowy.

 

 

Rozdział II

 

Przepisy szczegółowe

 

§ 4

 

Dla terenów  budownictwa  mieszkaniowego „ M “   ustala się:

 

1)      prawo budowy i rozbudowy:

 

a)  domów mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących, bliźniaczych
i szeregowych, małych domów wielorodzinnych, mieszczących się w gabarytach zabudowy określonych w § 4 pkt 3 lit. k,l i n, m, oraz budynków pomocniczych;

b)  urządzeń towarzyszących: dojść, dojazdów, obiektów małej architektury, ogrodów przydomowych i ogrodzeń;

2)            nowe budynki mieszkalne powinny nawiązywać do skali i charakteru zabudowy istniejącej oraz być sytuowane w kierunku budynków już istniejących;

3)            ustalenia zawarte w ust.1 muszą być realizowane w nawiązaniu do określonego planem układu przestrzennego sieci ulicznej i aktualnej struktury własności gruntów, z zachowaniem następujących zasad gospodarowania przestrzenią:

 

a)  wybór rodzaju i typu zabudowy musi uwzględniać indywidualne warunki, wynikające z istniejącej sytuacji w terenie oraz z pozostałych ustaleń niniejszego planu, co w skrajnym przypadku oznacza konieczność dobudowy brakujących segmentów mieszkalnych na działkach graniczących z już istniejącymi segmentami typu bliźniaczego, w celu zakończenia całości inwestycji,

b)  na jednej działce możliwe jest usytuowanie tylko jednego budynku mieszkalnego i jednego budynku pomocniczego, jeżeli pozwolą na to wymiary tej działki,

c)  zabudowa musi być sytuowana w następujący sposób: domy mieszkalne tylko  zgodnie z wyznaczonymi liniami zabudowy, budynki pomocnicze na posesji, bez prawa przekraczania wyznaczonych linii zabudowy,

d)  budynki mieszkalne, obok funkcji podstawowej, mogą mieścić również pomieszczenia pomocnicze, np. gospodarcze, garażowe dla samochodów osobowych, małe lokale handlu detalicznego i usługowego, nieuciążliwe dla otoczenia, związane bezpośrednio z obsługą mieszkańców, z zakazem produkcji,

e)  pomieszczenia pomocnicze w budynkach mieszkalnych  należy lokalizować od strony ulicy, a w części terenu przy linii kolejowej – także od strony torów kolejowych, i nie mogą być one większe niż  1/3 ogólnej powierzchni wewnętrznej budynku,

f)    budynki pomocnicze mogą pełnić funkcje: garaży, pawilonów  ogrodowych, altan,

g)  zakazuje się lokalizacji  jakichkolwiek  obiektów generujących ruch samochodowy, dostawczo - odbiorczy, zanieczyszczenie powietrza, hałas, itp. uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich działek,

h)  dopuszczalny, maksymalny % zabudowy działki :

- z zabudową wolno stojącą i bliźniaczą na działkach do 800 m2 do 25 % ich     powierzchni, powyżej 800 m2 do 20% ich powierzchni,

                   - z zabudową  szeregową, do 50% ich powierzchni,

i)    minimalna wielkość nowo tworzonych  działek:

 - w zabudowie szeregowej  -  200 m2,

 -  w zabudowie bliźniaczej  -  350 m2,

 - pozostałe                           -  500 m2,

j)    udział zieleni w zagospodarowaniu działek wolno stojących i bliźniaczych - minimum 50% ich powierzchni, działek szeregowych - minimum 40% ich powierzchni,

k)   maksymalną długość  zespołu budynków  mieszkalnych  ustala się na 50 m,

l)     maksymalną powierzchnię zabudowy budynku mieszkalnego ustala się na 300m2,

ł)    maksymalną powierzchnię zabudowy budynku pomocniczego ustala się
     na 40,0 m2,

m)nieprzekraczalna maksymalna wysokość od poziomu terenu wynosi:

 - dla budynku mieszkalnego -   10,0 m  do kalenicy w przypadku dachu stromego lub 7,5 m do stropu dachowego w przypadku dachu  płaskiego,

 -  dla budynku pomocniczego   -   2,5 m,

n)  budynek mieszkalny o 1 kondygnacji  naziemnej musi mieć dach stromy,

o)  parkowanie pojazdów należy zapewnić w granicach własnej działki,

p)  ogrodzenia - na granicy działek, do wysokości maksimum 1,5 m, ażurowe co najmniej na 60% swojej długości, koniecznie wzbogacone zielenią,

q)  dokonanie wtórnych podziałów posesji  może nastąpić tylko w sposób  zapewniający wjazd z istniejącej lub projektowanej w planie ulicy na nowo wydzielone działki budowlane, z możliwością przyłączenia ich do miejskich  sieci uzbrojenia technicznego.

 


§ 5

 

 

Dla terenów działalności gospodarczej, oznaczonej na rysunku symbolem „Ag”, ustala się:

 

1)             na terenach działalności gospodarczej dopuszcza się prawo budowy i rozbudowy: obiektów magazynowych, produkcyjnych i usługowych, urządzeń towarzyszących: dojść, dojazdów, parkingów, obiektów małej architektury, zieleńców i ogrodzeń;

2)             nowe budynki powinny nawiązywać do skali i charakteru zabudowy istniejącej;

3)             na terenach działalności gospodarczej zakazuje się lokalizacji zabudowy mieszkaniowej;

4)             ustalenia zawarte w pkt. 1 muszą być realizowane w nawiązaniu do określonego rysunkiem planu układu przestrzennego sieci ulicznej i aktualnej struktury własności  gruntów, z uwzględnieniem możliwości dokonywania wtórnych podziałów posesji i zachowaniem następujących zasad gospodarowania przestrzenią:

a)      uciążliwości wynikające z działalności gospodarczej nie mogą przekraczać granic działki lub zespołu działek o podobnym  przeznaczeniu,

b)      zabudowa musi być sytuowana w odniesieniu do  nieprzekraczalnych linii zabudowy,

c)      dopuszczalna, maksymalna wysokość budynków magazynowych, produkcyjnych i usługowych wynosi 7.5 m od poziomu terenu do gzymsu lub stropu dachowego,

d)      udział zieleni w zagospodarowaniu działki wynosi minimum  20% jej powierzchni,

e)      parkowanie pojazdów ( w tym klientów) oraz dowóz towaru należy zapewnić w granicach własnej działki,

f)        wjazdy na działki narożne należy lokalizować  w maksymalnej odległości od skrzyżowania ulic,

g)      ogrodzenia - na granicy działek, do wysokości maksimum 1,5m ,  ażurowe na co najmniej  60% swojej długości, wzbogacone zielenią;

5)   dokonanie wtórnych podziałów posesji może nastąpić tylko w sposób zapewniający bezpośredni wjazd z istniejącej lub projektowanej w planie ulicy na nowo wydzielone działki budowlane i przyłączenie ich do miejskich sieci uzbrojenia technicznego.

 

 

§ 6

 

Dla terenów zieleni publicznej ustala się następujący sposób zagospodarowania i użytkowania:

 

1)      na terenach oznaczonych na rysunku symbolem 1Zl – utrzymanie i ewentualne uzupełnienie istniejącego zalesienia jako części terenów otwartych, ogólnodostępnych;

2)      na terenach oznaczonych na rysunku symbolem 4 Zi – nasadzenie drzew i krzewów, dopuszcza się możliwość budowy zespołu pawilonów handlowo – usługowych
o łącznej powierzchni do 200 m2, z obsługą komunikacyjną od strony
ul. Biskupińskiej, zapewniających izolację między planowaną drogą
4 kZ a terenami mieszkaniowymi.

 

 

§ 7

 

Dla terenów ogrodów działkowych, oznaczonych na rysunku symbolem „do”, ustala się następujący sposób zagospodarowania i użytkowania:

 

1)     utrzymanie istniejących ogrodów;

2)      możliwość budowy altan, budowy i rozbudowy urządzeń towarzyszących: dojść, dojazdów, parkingów, obiektów małej architektury, zieleńców i ogrodzenia na granicy posesji.

 

 

§ 8

Dla terenów komunikacji ustala się:

 

1)      budowę jednotorowej łącznicy kolejowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 2kK ( pomiędzy liniami kolejowymi Zieliniec – Kiekrz i Poznań - Piła ), z przejściem górą nad planowaną trasą komunikacyjną 1kGP;

2)     w zależności od miejsca położenia i według symboli umieszczonych na rysunku planu
  możliwość modernizacji, rozbudowy i budowy następujących ulic publicznych:

a)      1kGP – ulica klasy głównej, ruchu przyspieszonego, z:

-         dwoma jezdniami po dwa pasy ruchu, z pasem rozdziału

-         skrzyżowaniem skanalizowanym z projektowaną ulicą zbiorczą 3kZ,
z dodatkowymi pasami dla skrętów

-         wiaduktem nad ulicą w ciągu projektowanej łącznicy 2kK

-         wiaduktem nad ulicą w ciągu projektowanej ulicy zbiorczej  4kZ

-         niweletą trasy zapewniającą skrajnię pod ww. wiaduktami oraz pod torowiskiem kolejowym położonym bezpośrednio na północ od granic planu,   

b)      3kZ  -  ulica klasy zbiorczej, z:

-         jedną jezdnią, z dwoma pasami ruchu i dodatkowymi pasami dla skrętów:

-         skanalizowanym skrzyżowaniem z projektowaną ulicą główną ruchu

przyspieszonego 1kGP

-         zwykłym skrzyżowaniem z projektowaną ulicą zbiorczą 4kZ,

c)      4kZ – ulica klasy zbiorczej, z:

-         jedna jezdnią, z dwoma pasami ruchu i dodatkowymi pasami dla skrętów oraz wydzieloną ścieżką rowerową

-         wiaduktem nad linią kolejową Poznań – Piła

-         zwykłym skrzyżowaniem z projektowaną ulicą zbiorczą 3kZ

-         niweletą trasy zapewniającą skrajnię nad projektowaną trasą 1kGP oraz linią kolejową Zieliniec – Kiekrz,

d)      5kD – ulica klasy dojazdowej z jedna jezdnią, o dwóch pasach ruchu  zakończoną placem do zawracania samochodów;

 

3)      ustala się również możliwość prowadzenia tras autobusowych ulicami 1kGP, 3kZ  i 4kZ z lokalizacją przystanków w zatokach;

4)      dopuszcza się realizację chodników w ulicach klasy zbiorczej i dojazdowej.

 

 

 

§ 9

 

 

Ustalenia w zakresie obsługi  zabudowy infrastrukturą techniczną:

 

1)            ustala się docelowe podłączenie obszaru objętego planem do miejskiej sieci uzbrojenia;

2)            ustala się realizację sieci wodociągowej o średnicy Ø 150 w ulicach 3 kZ i 4 kZ;

3)            ustala się utrzymanie istniejącego kolektora sanitarnego Podolańskiego o średnicy
Ø 400 w ulicy 4 kZ i 1 kGP, z możliwością korekty jego trasy, wynikającą z projektów technicznych ww. ulic;

4)            ustala się realizację kanału sanitarnego o średnicy Ø 200 w ulicy 3 kZ;

5)            ustala się realizację kolektora deszczowego o średnicy Ø 800 w ulicy 1 kGP;

6)            ustala się realizację kanału deszczowego o średnicy Ø 300 w ulicy 3 kZ;

7)            ustala się realizację kanału deszczowego o średnicy Ø 400 w ulicy 4 kZ;

8)            nowo projektowaną sieć uzbrojenia technicznego należy zrealizować całościowo
w liniach rozgraniczających ulic;

9)            w przypadku etapowej realizacji sieci ulicznej, decyzje o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu muszą uwzględniać  ich strefowanie w celu zapewnienia pełnego uzbrojenia technicznego, zgodnie z ustaleniami planu;

10)        po zrealizowaniu sieci kanalizacji sanitarnej zakazuje się używania zbiorników bezodpływowych do gromadzenia ścieków komunalnych;

11)        wyznacza się lokalizację stacji transformatorowej, oznaczoną na rysunku  symbolem e, na terenach zieleni izolacyjnej;

12)        pozostawia się istniejące urządzenia sieciowe na gruntach prywatnych,
z zastrzeżeniem zapewnienia do nich dostępu w celu konserwacji przez gestorów poszczególnych sieci.

 

 

 

§ 10

 

 

 

Ustala się szczególne warunki  zagospodarowania terenu w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego, zdrowia ludzi, w tym ochrony akustycznej:

 

1)     na terenie objętym planem zakazuje się lokalizowania obiektów szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz mogących pogorszyć stan środowiska;

2)     ustala się ochronę i rewitalizację drzewostanów przyulicznych, z wprowadzaniem nowych nasadzeń zieleni drzewiastej i krzewiastej, ze stosowaniem ekologicznych środków ochrony przed gołoledzią;

3)     ustala się obowiązek wykonania docelowo pełnego uzbrojenia terenów
w podstawową sieć infrastruktury technicznej, w powiązaniu z systemem miejskim: wodociąg, kanalizację sanitarną, z odprowadzeniem ścieków do sieci miejskiej, kanalizację deszczową, skablowaną podziemną sieć energetyczną, telefoniczną, sieć gazową;

4)     gromadzenie odpadów bytowych z każdej posesji w pojemnikach zlokalizowanych na terenie posesji, odprowadzanie tych odpadów  zgodnie z systemem gospodarki odpadowej miasta Poznania;

5)     ustala się obowiązek stosowania w nowo realizowanych obiektach ekologicznego systemu grzewczego, tj. paliw płynnych i gazowych lub nowoczesnego ogrzewania elektrycznego, oraz promowanie nowych, niekonwencjonalnych źródeł energii;

6)     ustala się następujące zasady ochrony akustycznej dla terenu zabudowy 5Mn:

a)      wyznacza się dopuszczalny, równoważny poziom dźwięku w środowisku
zewnętrznym:
- dla hałasu komunikacyjnego - w czasie całej pory dziennej i nocnej:
 L*AT (D/N) = 60/50 dB - na obrzeżach terenu objętego planem - wzdłuż linii
                                      kolejowej Podolany - Strzeszyn, a także  w zabudowie
                                      jednorodzinnej niskiej z usługami
 L*AT(D/N) = 55/45 dB - w zabudowie jednorodzinnej, niskiej, bez usług,
- dla pozostałych obiektów i grup źródeł hałasu - w czasie 8-miu godzin pory   dziennej i jednej godziny w nocy:
   L*AT(D/N) = 50-45/40 dB - na granicy terenów usługowych i działalności
                                             gospodarczej, z terenami odpowiednio jw,

b)      poziom dźwięku w środowisku zewnętrznym, wymagany dla terenu zabudowy mieszkaniowej 5 Mn, wymaga działań ochronnych, które muszą być zrealizowane
w liniach rozgraniczających terenów i obiektów stanowiących źródło hałasu,

c)      celem uzyskania komfortu akustycznego (pkt a) wymaga się utrzymania strefy
ochronnej oraz wprowadzenia lub utrzymania usług niewymagających komfortu
akustycznego - wzdłuż ulic układu podstawowego i linii kolejowych,

d)      w projektowaniu i realizacji nowej zabudowy wymagającej komfortu akustycznego, należy stosować zasady akustyki architektonicznej i urbanistycznej.

 

 

 

§11

 

 

Ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenu w zakresie kształtowania sfery przestrzenno-wizualnej:

 

1)            na wszystkich terenach, niezależnie od ich planowanego przeznaczenia, ustala się obowiązek dostosowania realizowanych elementów zagospodarowania skalą, jakością i charakterem do pełnionych funkcji, krajobrazu, architektury istniejącego
i planowanego otoczenia;

2)            sposób zagospodarowania i podział nieruchomości nie może ograniczać
i uniemożliwiać zgodnego z prawem dysponowania sąsiednimi posesjami;

3)            zabronione jest sytuowanie wszelkich obiektów budowlanych i urządzeń tymczasowych, które nie są ściśle związane lub kolidują z planowaną podstawową funkcją terenu;

4)            zakazuje się realizacji zabudowy substandardowej, a istniejąca zabudowa o tym charakterze winna być modernizowana;

5)            przestrzenie publiczne należy wyposażyć  w obiekty małej architektury oraz zieleń towarzyszącą;


6)            na obszarach zabudowy mieszkaniowej, na terenach zieleni publicznej oraz na terenach ogrodów działkowych wyklucza się lokalizację urządzeń reklamowych
i wolno stojących tablic informacyjnych, jak i w przyległym do tych terenów pasie drogowym, z dopuszczeniem ich na terenach Ag, pod warunkiem utrzymania harmonii  z otoczeniem  oraz niekolizyjności z układem komunikacyjnym.

 

 

 

 

Rozdział  III

 

Przepisy końcowe

 

 

§12

 

Dla terenów objętych planem ustala się 0 % stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym.

 

§13

 

Na obszarze określonym w § 1 traci moc Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego miasta Poznania, przyjęty uchwałą Rady  Miejskiej Poznania nr X/58/II/94
z dnia 6 grudnia 1994r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego
Nr 22, poz. 246.

 

§ 14

 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

 

§ 15

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XIX/136/VI/2003
RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 3 czerwca 2003 r.

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podolany Zachód A” w Poznaniu.

 

 

Teren objęty opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podolany Zachód A” w Poznaniu, stanowi część obszaru Podolan, dla którego Rada Miejska Poznania podjęła uchwałę Nr XLIII/275/II/96 z dnia 19 czerwca 1996 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podolany”. Do uchwały tej wprowadzono zmiany: uchwałą Nr XLVI/298/II/96 Rady Miejskiej Poznania z dnia 17 września 1996 r., oraz uchwałą Nr LXXXIII/955/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 26 marca 2002 r.

Ze względu na wielkość obszaru zdecydowano o opracowaniu planu w częściach, rozpoczynając od terenów najintensywniejszego zagospodarowania mieszkaniowego, tj. obszaru „Podolany Zachód”. Dla terenu tego opracowano projekt planu i przeprowadzono procedurę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz.139 z późn. zmianami).

W związku ze złożonymi skargami do NSA, na uchwałę Rady Miasta Poznania rozstrzygającą zarzuty wniesione do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podolany –Zachód”, plan uchwalono wyłączając z granic planu część terenów, których dotyczyły skargi.

Po rozstrzygnięciu zarzutów przez NSA, Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę
Nr LXXXV/977/III/2002 z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie ponowienia procedury sporządzania planu dla części terenu objętego opracowaniem obszaru „Podolany – Zachód” w Poznaniu. Obszar, dla którego ponowiono procedurę, oraz teren do niego przyległy, wyłączony z uchwalenia m.p.z.p. „Podolany Zachód” otrzymał nazwę „Podolany Zachód A”. Zgodnie z uchwałą o ponowieniu procedury, uzyskano dla części terenu objętego opracowaniem m.p.z.p. „Podolany Zachód A” opinie (w terminie od 5 do 25 września
2002 r.), oraz uzgodnienia (w terminie od 26 września do 16 października 2002 r.), organów
i instytucji właściwych do opiniowania i uzgadniania planów. Uzyskano też zgodę Wojewody Wielkopolskiego na przeznaczenie w planie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów leśnych, stanowiących część lasów ochronnych Miasta Poznania.

Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą , o której mowa w przepisach o ochronie środowiska, w dniach od 27 grudnia 2002 r. do 27 stycznia 2003 r. Zawiadomienie o terminie wyłożenia planu ukazało się w prasie w dn.18 grudnia 2002 r., oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Poznania, o terminie wyłożenia poinformowano zainteresowanych indywidualnymi pismami. W okresie przewidzianym ustawą na składanie protestów i zarzutów do projektu planu, nie złożono pism kwestionujących ustalenia planu.

W związku z dopełnieniem dla terenu objętego sporządzaniem m.p.z.p. „Podolany Zachód A” procedury przewidzianej ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym, możliwe jest uchwalenie planu przez Radę Miasta.

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ”Podolany Zachód A” stworzy podstawy prawne do wydawania decyzji administracyjnych na tym obszarze, szczególnie na terenach, dla których plan przewiduje nowe przeznaczenie.

W planie zabezpieczono tereny na cele publiczne, pod planowany układ komunikacyjny, w tym wylot drogi nr 11 w kierunku Piły. Ustalenia planu chronią tereny zieleni, ogrodów działkowych oraz lasów ochronnych dla miasta Poznania. Na ostatni etap – uchwalenie planu oczekuje teren zabudowy mieszkaniowej, wyłączony z planu „Podolany Zachód”, którego dotyczyła skarga oddalona przez Naczelny Sąd Administracyjny.

W związku powyższym przyjęcie uchwały jest uzasadnione.