UCHWAŁA NR XXX/416/VI/2012

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 17 kwietnia 2012r.

 

 

 

w sprawie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Morasko – Radojewo – Umultowo” w rejonie Strumienia Różanego i ulicy Umultowskiej w Poznaniu.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 153, poz. 901) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

1. Po stwierdzeniu zgodności ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania” – uchwała Nr XXXI/299/V/08 Rady Miasta Poznania z dnia 18 stycznia 2008 roku, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Morasko – Radojewo – Umultowo” w rejonie Strumienia Różanego i ulicy Umultowskiej w Poznaniu, zwany dalej planem.

2. Granicę obszarów objętych planem miejscowym określa rysunek planu.

3. Integralnymi częściami uchwały są:

1) rysunek planu, zatytułowany Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Morasko – Radojewo – Umultowo” w rejonie Strumienia Różanego i ulicy Umultowskiej w Poznaniu, opracowany w skali 1:1000, stanowiący załącznik Nr 1;

2) rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik Nr 2;

3) rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik Nr 3.

 

§ 2

 

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni wszystkich budynków zlokalizowanych na działce budowlanej, wyznaczonych przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi ścian budynku na powierzchnię terenu;

2) reklamie – należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie, wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący elementem Systemu Informacji Miejskiej, szyldem lub znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach drogowych;

3) szyldzie – należy przez to rozumieć oznaczenie siedziby przedsiębiorcy lub miejsca świadczenia usług.

 

§ 3

 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1ZL, 2ZL i 3ZL, dla których obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia ustala się tereny lasów.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) ustala się zagospodarowanie terenów zgodnie z planem urządzenia lasów;

2) dopuszcza się lokalizację:

a) ciągów pieszych i rowerowych,

b) obiektów małej architektury,

c) elementów Systemu Informacji Miejskiej,

d) urządzeń wodnych;

3) zakazuje się lokalizacji:

a) reklam,

b) ogrodzeń z wyjątkiem związanych z gospodarką leśną.

3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) na terenie 3ZL zachowanie dotychczasowego sposobu użytkowania obszaru cennego przyrodniczo, oznaczonego na rysunku planu;

2) zagospodarowanie odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi.

4. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, zakazuje się:

1) lokalizacji budynków;

2) nasadzeń drzew i krzewów oraz lokalizacji zabudowy w strefie 0,5 m od osi kabla telekomunikacji dalekosiężnej, zlokalizowanego w ul. Umultowskiej – poza planem.

5. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) ustala się powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) dopuszcza się roboty budowlane w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w tym infrastruktury krytycznej.

6. Ustala się stawkę stanowiącą podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

 

§ 4

 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1Z i 2Z, dla których obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia ustala się tereny zieleni.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) dopuszcza się lokalizację:

a) ogrodzeń wykonanych wyłącznie z drewna,

b) ciągów pieszych i rowerowych,

c) urządzeń służących ochronie przyrody,

d) obiektów małej architektury,

e) elementów Systemu Informacji Miejskiej,

f) urządzeń wodnych;

2) zakazuje się lokalizacji reklam.

3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) zachowanie dotychczasowego sposobu użytkowania obszaru cennego przyrodniczo, oznaczonego na rysunku planu, z uwzględnieniem ust. 5 pkt 2 i 3;

2) zagospodarowanie odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) zakaz regulacji i umacniania brzegów Strumienia Różanego, z wyjątkiem istniejących urządzeń wodnych, z uwzględnieniem ust. 5 pkt 2 i 3;

4) zakaz wykonywania prac ziemnych trwale przekształcających rzeźbę terenu, z uwzględnieniem ust. 5 pkt 2 i 3.

4. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, zakazuje się:

1) lokalizacji budynków;

2) nasadzeń drzew i krzewów oraz lokalizacji zabudowy w strefie 0,5 m od osi kabla telekomunikacji dalekosiężnej, zlokalizowanego w ul. Umultowskiej – poza planem.

5. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) dopuszcza się na terenie 2Z lokalizację drogi wewnętrznej wzdłuż przebiegu kolektora sanitarnego o średnicy 600 mm;

2) dopuszcza się lokalizację zbiorników retencyjnych;

3) dopuszcza się roboty budowlane w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w tym infrastruktury krytycznej;

4) ustala się powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) zakazuje się lokalizacji nadziemnych elementów sieci infrastruktury technicznej.

6. Ustala się stawkę, stanowiącą podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

 

§ 5

 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem RM, dla którego obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia ustala się teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym, hodowlanym i ogrodniczym.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zakazuje się lokalizacji:

1) ogrodzeń pełnych i ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych;

2) reklam.

3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenu;

2) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie lub odprowadzenie ich do sieci kanalizacji deszczowej, rowów lub cieków;

3) zapewnienie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy zagrodowej;

4) zagospodarowanie odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) zakaz stosowania pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe, z wyjątkiem paliw odnawialnych z biomasy.

4. W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

1) lokalizowanie zabudowy zgodnie z wyznaczonymi liniami, z dopuszczeniem wysunięcia na odległość do 1,5 m: wykuszy, balkonów, tarasów, schodów;

2) zabudowę wolno stojącą;

3) powierzchnię zabudowy nie większą niż 20% powierzchni działki budowlanej;

4) powierzchnię terenu biologicznie czynnego nie mniejszą niż 50% powierzchni działki budowlanej;

5) wysokość zabudowy – nie więcej niż 9,0 m;

6) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 2000,0 m2, z wyjątkiem działek pod infrastrukturę techniczną;

7) szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 35,0 m z wyjątkiem działek pod infrastrukturę techniczną;

8) kąt nachylenia połaci dachowej większy niż 30o;

9) lokalizację jednego budynku mieszkalnego na terenie działki budowlanej.

5. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się:

1) dostęp do przyległej drogi publicznej – poza planem;

2) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w tym infrastruktury krytycznej.

6. Ustala się stawkę procentową do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

 

§ 6

 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem K, dla którego obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia ustala się teren infrastruktury technicznej – kanalizacji.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zakazuje się lokalizacji:

1) ogrodzeń pełnych i ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych;

2) reklam.

3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenu;

2) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie lub odprowadzenie ich do sieci kanalizacji deszczowej, rowów lub cieków.

4. W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

1) wysokość zabudowy – nie większą niż 3,0 m;

2) dachy dowolne.

5. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się:

1) zachowanie przepompowni ścieków;

2) dostęp do drogi publicznej – poza planem, poprzez teren 2Z;

3) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w tym infrastruktury krytycznej.

6. Ustala się stawkę procentową do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

 

§ 7

 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

 

§ 8

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.