UCHWAŁA NR XXI/368/VIII/2019

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 17 grudnia 2019r.

 

 

 

w sprawie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie mostu Królowej Jadwigi w paśmie rzeki Warty” w Poznaniu.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, poz. 235, poz. 730, poz. 1009, poz. 1524, poz. 1696, poz. 1716 i poz. 1815) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „W rejonie mostu Królowej Jadwigi w paśmie rzeki Warty” w Poznaniu, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania” (uchwała Nr LXXII/1137/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 23 września 2014 roku), zwany dalej „planem”.

2. Granice obszaru objętego planem oznaczono na rysunku planu.

3. Integralnymi częściami uchwały są:

1) załącznik nr 1 – rysunek planu, zatytułowany: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „W rejonie mostu Królowej Jadwigi w paśmie rzeki Warty” w Poznaniu, opracowany w skali 1:1000;

2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

 

§ 2

 

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci dachowych nie większym niż 12 stopni;

2) dachu stromym – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci dachowych większym niż 22 stopnie, co najmniej dwuspadowy;

3) klinie zieleni – należy przez to rozumieć element pierścieniowo-klinowego systemu terenów zieleni miasta Poznania;

4) ogrodzeniu ażurowym – należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym część ażurowa stanowi nie mniej niż 60% całego ogrodzenia;

5) pieszo-jezdni – należy przez to rozumieć pas terenu przeznaczony dla ruchu pieszych i pojazdów na zasadach obowiązujących w strefie zamieszkania;

6) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni wszystkich budynków zlokalizowanych na działce budowlanej, wyznaczonych przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi ścian budynku na powierzchnię terenu;

7) szyldzie – należy przez to rozumieć oznaczenie jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich siedzib lub miejsc wykonywania działalności;

8) tablicy informacyjnej – należy przez to rozumieć element systemu informacji miejskiej, informacji turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej oraz tablicę z oznaczeniem urządzeń infrastruktury technicznej;

9) urządzeniu reklamowym – należy przez to rozumieć nośnik informacji w jakiejkolwiek materialnej formie, wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący szyldem lub tablicą informacyjną.

 

§ 3

 

W zakresie przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania ustala się:

1) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub zabudowy usługowej, oznaczony na rysunku planu symbolem MW/U;

2) teren zabudowy usługowej, oznaczony na rysunku planu symbolem U;

3) tereny usług sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku planu symbolami 1US i 2US;

4) tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1ZP i 2ZP;

5) tereny zieleni otwartej, w części objęte obszarami szczególnego zagrożenia powodzią, oznaczone na rysunku planu symbolami 1ZO/ZZ i 2ZO/ZZ;

6) teren wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczony na rysunku planu symbolem WS;

7) tereny komunikacji:

a) dróg publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolami: KD-G, KD-Z, KD-D, KD-Dxs,

b) dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KDWxs i 2KDWxs.

 

§ 4

 

W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zakazuje się lokalizacji:

a) urządzeń reklamowych,

b) tymczasowych obiektów budowlanych, z wyjątkiem przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia ich budowy lokalizowanych na terenach ZO/ZZ,

c) ogrodzeń:

- pełnych,

- z betonowych przęseł prefabrykowanych,

- na terenach komunikacji, z wyjątkiem służących zapewnieniu bezpieczeństwa,

- na terenach ZO/ZZ i WS, z dopuszczeniem zachowania istniejących,

d) napowietrznych sieci infrastruktury technicznej, z dopuszczeniem trakcji związanej z obsługą transportu publicznego,

e) wolno stojących stacji transformatorowych, z wyjątkiem terenów U, 1US, 2US2ZP, na których dopuszcza się ich lokalizację,

f) klimatyzatorów, wentylatorów i anten na elewacjach budynków widocznych od strony dróg publicznych;

2) dopuszcza się lokalizację:

a) szyldów o powierzchni nie większej niż 1,5 m2 na elewacjach budynków,

b) urządzeń reklamowych:

- na elewacjach budynków nieprzesłaniających otworów okiennych, drzwiowych oraz detali architektonicznych, o łącznej powierzchni nie większej niż 2,0 m2,

- umieszczonych w wiatach przystankowych,

- na terenie U jednego wolno stojącego pylonu reklamowego stacji benzynowej, o wysokości do 8 m i powierzchni ekspozycji nie większej niż 10 m2,

c) tablic informacyjnych,

d) ogrodzeń ażurowych o wysokości nie większej niż 1,8 m, a w przypadku lokalizacji ogrodzeń służących zabezpieczeniu urządzeń i boisk sportowych – o dowolnej wysokości,

e) sieci infrastruktury technicznej,

f) obiektów małej architektury,

g) urządzeń budowlanych,

h) urządzeń i niekubaturowych obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenach MW/U, U, US, ZP, ZO/ZZ,

i) ciągów pieszych, rowerowych lub pieszo-rowerowych,

j) wiat przystankowych na terenach komunikacji,

k) kondygnacji podziemnych,

l) urządzeń i obiektów ochrony przeciwpowodziowej,

m) urządzeń wodnych.

 

§ 5

 

W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) ustala się:

a) ochronę walorów krajobrazowych klina zieleni poprzez wprowadzenie zagospodarowania terenów zgodnie z ustaleniami planu,

b) zagospodarowanie zielenią wszystkich powierzchni terenu wolnych od utwardzenia,

c) w zakresie kształtowania komfortu akustycznego w środowisku i w budynkach, zapewnienie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku:

- dla terenu MW/U jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych, a w przypadku lokalizacji obiektów zamieszkania zbiorowego, zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, domów opieki społecznej lub szpitali – zapewnienie dla danego terenu w granicach działki budowlanej dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku odpowiednio jak dla terenów zabudowy zamieszkania zbiorowego, terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, terenów domów opieki społecznej lub terenów szpitali w miastach,

- dla terenu U w przypadku lokalizacji obiektów zamieszkania zbiorowego, zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, domów opieki społecznej lub szpitali – zapewnienie dla danego terenu w granicach działki budowlanej dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku odpowiednio jak dla terenów zabudowy zamieszkania zbiorowego, terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, terenów domów opieki społecznej lub terenów szpitali w miastach,

- dla terenu 2ZP jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych,

- na granicach wspólnych z terenami o zdefiniowanych wymaganiach akustycznych w środowisku,

- dopuszczenie stosowania zasad akustyki architektonicznej i budowlanej w budynkach z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi,

d) ochronę istniejących drzew, a w przypadku ich kolizji z infrastrukturą lub planowaną zabudową wymóg ich przesadzenia lub usunięcia i wprowadzenia nowych nasadzeń w granicach planu,

e) lokalizację rzędów drzew w miejscach wskazanych na rysunku planu, pod warunkiem, że nie kolidują one z infrastrukturą techniczną;

2) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem inwestycji przewidzianych planem oraz inwestycji celu publicznego, z uwzględnieniem § 9 pkt 2 lit. b.

 

§ 6

 

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się:

1) na terenie całego obszaru planu ochronę zespołu urbanistyczno-architektonicznego najstarszych dzielnic miasta, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A239;

2) ochronę terenu 2ZP jako założenia parkowo-rekreacyjnego wraz z istniejącymi budynkami, objętego wpisem do rejestru zabytków pod numerem A290;

3) ochronę budynków wskazanych na rysunku planu, poprzez zachowanie dotychczasowej bryły budynku, kąta nachylenia połaci dachowych, kompozycji elewacji oraz historycznych detali architektonicznych, z dopuszczeniem przebudowy budynków zgodnie z przeznaczeniem terenu oraz odtworzenia detali architektonicznych.

 

§ 7

 

W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych na terenach ZP, ZO/ZZ i dróg publicznych ustala się stosowanie w granicach poszczególnych terenów spójnych elementów zagospodarowania, takich jak: obiekty małej architektury, oświetlenie oraz nawierzchnie.

 

§ 8

 

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MW/U:

1) ustala się:

a) lokalizację zabudowy zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu,

b) powierzchnię zabudowy nie większą niż 45% powierzchni działki budowlanej,

c) intensywność zabudowy od 0,5 do 2,70,

d) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 35% działki budowlanej,

e) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 700 m2, z wyjątkiem działek pod infrastrukturę techniczną,

f) dachy o dowolnej geometrii,

g) wysokość zabudowy:

- nie większą niż 12 m dla dachu płaskiego,

- nie większą niż 16 m dla dachu stromego, w nawiązaniu do istniejącego budynku chronionego planem,

h) dostęp do przyległej drogi publicznej zlokalizowanej poza granicą planu lub do drogi publicznej zlokalizowanej poza granicą planu poprzez drogi wewnętrzne;

2) dopuszcza się zachowanie istniejących budynków, z możliwością ich rozbudowy lub nadbudowy, zgodnie z ustaleniami planu, z zastrzeżeniem § 6 pkt 3,

3) zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2.

 

§ 9

 

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U:

1) ustala się:

a) lokalizację zabudowy zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu,

b) powierzchnię zabudowy nie większą niż 30% powierzchni działki budowlanej,

c) intensywność zabudowy od 0,6 do 2,4,

d) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 50% działki budowlanej,

e) dachy o dowolnej geometrii,

f) wysokość zabudowy nie większą niż 16 m,

g) nie mniej niż dwie kondygnacje nadziemne,

h) powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej nie mniejszą niż 1000 m2, z wyjątkiem działek pod infrastrukturę techniczną,

i) dostęp do przyległych dróg publicznych lub do dróg publicznych poprzez drogi wewnętrzne, z zastrzeżeniem § 17 pkt 2 lit. b;

2) dopuszcza się:

a) zachowanie istniejących budynków, z możliwością ich rozbudowy lub nadbudowy, zgodnie z parametrami określonymi w planie,

b) lokalizację stacji paliw;

3) zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 1000 m2.

 

§ 10

 

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1US i 2US:

1) ustala się:

a) lokalizację zabudowy zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu,

b) powierzchnię zabudowy na terenie 1US nie większą niż 30% powierzchni działki budowlanej,

c) intensywność zabudowy na terenie 1US od 0,1 do 1,8,

d) udział powierzchni biologicznie czynnej:

- na terenie 1US nie mniejszy niż 50% działki budowlanej,

- na terenie 2US nie mniejszy niż 60% powierzchni terenu,

e) powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej:

- na terenie 1US nie mniejszą niż 1500 m2, z wyjątkiem działek pod infrastrukturę techniczną,

- na terenie 2US nie mniejszą niż 2500 m2, z wyjątkiem działek pod infrastrukturę techniczną,

f) wysokość zabudowy nie większą niż 12 m,

g) dachy o dowolnej geometrii,

h) dostęp do przyległych dróg publicznych lub do dróg publicznych poprzez drogi wewnętrzne;

2) dopuszcza się:

a) zachowanie, przebudowę oraz odbudowę istniejących budynków na terenie 2US, bez możliwości ich rozbudowy lub nadbudowy,

b) lokalizację jednego nowego budynku o powierzchni zabudowy do 150 m2 na terenie 2US,

c) na terenie 1US lokalizację, jako towarzyszących zabudowie usług sportu i rekreacji, usług: kultury, hotelarstwa, ochrony zdrowia, konferencyjnych, biurowych, handlu lub gastronomii, na nie więcej niż 49% powierzchni użytkowej budynków i budowli sportowych,

d) na terenie 1US lokalizację usług szkolnictwa wyższego,

e) lokalizację przekryć namiotowych, pneumatycznych oraz zadaszeń membranowych,

f) lokalizację masztów oświetleniowych boisk o wysokości nie większej niż 16,0 m.

 

§ 11

 

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZP i 2ZP:

1) ustala się:

a) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 60% terenu,

b) na terenie 1ZP lokalizację dojść i dojazdów zapewniających dostęp do linii brzegowej rzeki Warty w strefie wskazanej na rysunku planu,

c) na terenie 1ZP lokalizację ciągu pieszego i rowerowego lub pieszo-rowerowego łączącego tereny 2KDWxs i KD-G,

d) dostęp do przyległych dróg publicznych lub do dróg publicznych zlokalizowanych poza granicą planu poprzez drogi wewnętrzne, z zastrzeżeniem § 17 pkt 2 lit. c;

2) dopuszcza się:

a) zachowanie, przebudowę oraz odbudowę istniejących budynków na terenie 2ZP,

b) lokalizację jednego nowego budynku o powierzchni zabudowy do 150 m2 i wysokości nie większej niż 5 m, z dowolną geometrią dachu na terenie 2ZP,

c) funkcję sportowo-rekreacyjną i kultury oraz towarzyszącą im funkcje administracyjno-biurową, wystawienniczą, konferencyjną lub gastronomiczną,

d) lokalizację masztów oświetleniowych boisk o wysokości nie większej niż 16,0 m na terenie 2ZP;

3) zakazuje się lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów na terenie 1ZP.

 

§ 12

 

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZO/ZZ i 2ZO/ZZ:

1) ustala się:

a) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 70% terenu,

b) lokalizację dojść i dojazdów zapewniających dostęp do linii brzegowej rzeki Warty w strefach wskazanych na rysunku planu,

c) na przedłużeniu terenu KD-G w strefie wskazanej na rysunku planu lokalizację mostu wyposażonego w jezdnie, torowisko tramwajowe oraz dwustronne chodniki i ścieżki rowerowe, z dopuszczeniem zamiany na ścieżki pieszo-rowerowe lub pasy rowerowe,

d) na terenie 2ZO/ZZ lokalizację ciągu pieszego wzdłuż brzegu rzeki Warty,

e) lokalizację ciągów pieszych i rowerowych lub pieszo-rowerowych wskazanych na rysunku planu;

2) zakazuje się lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów.

 

§ 13

 

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem WS ustala się na przedłużeniu terenu KD-G, w strefie wskazanej na rysunku planu, lokalizację mostu wyposażonego w jezdnie, torowisko tramwajowe oraz dwustronne chodniki i ścieżki rowerowe, z dopuszczeniem zamiany na ścieżki pieszo-rowerowe lub pasy rowerowe.

 

§ 14

 

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami KD-G, KD-Z, KD-D, KD-Dxs ustala się:

1) szerokość dróg w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu;

2) klasę drogi publicznej:

a) główną na terenie KD-G,

b) zbiorczą na terenie KD-Z,

c) dojazdową na terenach KD-D i KD-Dxs;

3) dla terenu KD-G:

a) lokalizację dwóch jezdni,

b) lokalizację dwustronnych chodników,

c) lokalizację przystanku tramwajowego i torowiska tramwajowego, z dopuszczeniem przystosowania ich do obsługi komunikacji autobusowej,

d) zakaz lokalizacji stanowisk postojowych dla samochodów,

e) dopuszczenie lokalizacji ścieżek rowerowych, pasów rowerowych oraz innych rozwiązań umożliwiających ruch rowerowy,

f) dopuszczenie lokalizacji przystanku autobusowego w zatoce,

g) zapewnienie powiązania stref dojść i dojazdów, wskazanych na rysunku planu na terenie 1ZO/ZZ;

4) dla terenu KD-Z lokalizację elementów pasa drogowego lub ich fragmentów, w nawiązaniu do zagospodarowania drogi położonej poza granicami planu;

5) dla terenu KD-D:

a) lokalizację jezdni,

b) lokalizację co najmniej jednostronnego chodnika;

6) dla terenu KD-Dxs:

a) lokalizację pieszo-jezdni,

b) dopuszczenie zamiany pieszo-jezdni na jezdnię i ścieżkę pieszo-rowerową.

 

§ 15

 

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDWxs i 2KDWxs ustala się:

1) szerokość dróg w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu;

2) lokalizację pieszo-jezdni;

3) dopuszczenie zamiany pieszo-jezdni na jezdnię i jednostronny chodnik.

 

§ 16

 

W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym dla działek budowlanych powstałych w wyniku scalania i podziału, z wyjątkiem działek pod lokalizację infrastruktury technicznej, ustala się:

1) na terenie MW/U:

a) minimalna powierzchnia działki 700 m2,

b) minimalna szerokość frontu działki 11 m,

c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego 50° – 130°;

2) na terenie U:

a) minimalna powierzchnia działki 1000 m2,

b) minimalna szerokość frontu działki 20 m,

c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego 50° – 130°;

3) na terenie 1US:

a) minimalna powierzchnia działki 1500 m2,

b) minimalna szerokość frontu działki 20 m,

c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego 50° – 130°;

4) na terenie 2US:

a) minimalna powierzchnia działki 2500 m2,

b) minimalna szerokość frontu działki 20 m,

c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego 50° – 130°.

 

§ 17

 

W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy:

1) ustala się uwzględnienie w zagospodarowaniu:

a) wymagań i ograniczeń wynikających z przebiegu istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej, w tym wskazanych na rysunku planu,

b) wymagań i ograniczeń wynikających z położenia na obszarze zagrożonym ruchami masowymi ziemi, wskazanym na rysunku planu,

c) ograniczeń wynikających z położenia na obszarze obejmującym tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego, w szczególności lokalizację elementów zagospodarowania dopuszczonych w ustaleniach planu pod warunkiem, że nie utrudni to ochrony przed powodzią,

d) ograniczeń wynikających z położenia na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10%, w szczególności lokalizację elementów zagospodarowania dopuszczonych w ustaleniach planu pod warunkiem, że nie utrudni to ochrony przed powodzią,

e) ograniczeń wynikających z położenia na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1%, w szczególności lokalizację elementów zagospodarowania dopuszczonych w ustaleniach planu pod warunkiem, że nie utrudni to ochrony przed powodzią,

f) ograniczeń wynikających z położenia na obszarach, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi 0,2%, w szczególności lokalizację elementów zagospodarowania dopuszczonych w ustaleniach planu pod warunkiem, że nie utrudni to ochrony przed powodzią,

g) terenów 1ZP i KD-Dxs ograniczeń wynikających z lokalizacji wału przeciwpowodziowego;

2) zakazuje się:

a) lokalizacji budynków na terenach komunikacji oraz na terenach 1ZP, 1ZO/ZZ, 2ZO/ZZ i WS, z wyjątkiem kiosków ulicznych wbudowanych w wiaty przystankowe na terenach komunikacji,

b) dla terenu U zakaz bezpośredniego dostępu dla samochodów do dróg KD-G i KD-Z, z wyłączeniem dostępu do istniejącej stacji paliw i usług towarzyszących,

c) lokalizacji nowych zjazdów z terenów KD-G i KD-Z, z wyjątkiem zjazdu na teren 1KDWxs.

 

§ 18

 

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:

1) nakaz zapewnienia na działce budowlanej stanowisk postojowych dla samochodów osobowych w łącznej liczbie nie mniejszej niż:

a) na każde mieszkanie w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej: 1 stanowisko postojowe, jednak nie więcej niż 1,4 stanowiska postojowego,

b) na każde 1000 m2 powierzchni budynków biurowych, administracji publicznej lub banków: 10 stanowisk postojowych,

c) na każde 1000 m2 powierzchni budynków handlowych o powierzchni większej niż 100 m2: 10 stanowisk postojowych,

d) na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych o powierzchni większej niż 100 m2: 10 stanowisk postojowych,

e) na każde 100 miejsc w teatrach, kinach, salach konferencyjnych, widowiskowych lub wystawienniczych: 5 stanowisk postojowych,

f) na każde 10 stanowisk pracy w obiektach pomocy społecznej: 2 stanowiska postojowe,

g) na każde 10 gabinetów w przychodniach zdrowia, w tym przychodniach przyszpitalnych: 3 stanowiska postojowe,

h) na każde 10 łóżek w szpitalach: 2 stanowiska postojowe,

i) na każde 10 łóżek w domach studenckich: 0,5 stanowiska postojowego,

j) na każde 10 łóżek w hotelach: 2 stanowiska postojowe,

k) na każde 100 miejsc dydaktycznych w szkołach policealnych lub uczelniach wyższych: 12 stanowisk postojowych,

l) na każdych 100 uczniów w szkołach podstawowych lub ponadpodstawowych: 2 stanowiska postojowe,

m) na każde 100 dzieci w żłobkach lub przedszkolach: 2 stanowiska postojowe,

n) na obiekt kultu religijnego: 5 stanowisk postojowych,

o) na każdych 100 korzystających jednocześnie z obiektów lub terenów sportu i rekreacji: 10 stanowisk postojowych,

p) na każde 1000 m2 powierzchni budynków, innych niż wymienione w lit. a-o: 10 stanowisk postojowych;

2) dla obiektów o powierzchni mniejszej lub równej 100 m2 mieszczących drobne usługi, rzemiosło, handel lub gastronomię dopuszczenie rezygnacji ze stanowisk postojowych dla samochodów osobowych;

3) nakaz zapewnienia na działce budowlanej stanowisk dla rowerów w łącznej liczbie nie mniejszej niż:

a) na każde mieszkanie w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej: 1 stanowisko,

b) na każde 1000 m2 powierzchni budynków biurowych, administracji publicznej lub banków: 5 stanowisk,

c) na każde 1000 m2 powierzchni budynków handlowych o powierzchni większej niż 100 m2: 10 stanowisk,

d) na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych o powierzchni większej niż 100 m2: 5 stanowisk,

e) na każdy obiekt o powierzchni mniejszej lub równej 100 m2 mieszczący drobne usługi, rzemiosło, handel lub gastronomię: 1 stanowisko,

f) na każde 100 miejsc w teatrach, kinach, salach konferencyjnych, widowiskowych lub wystawienniczych: 10 stanowisk,

g) na każde 10 stanowisk pracy w obiektach pomocy społecznej: 5 stanowisk,

h) na każde 10 gabinetów w przychodniach zdrowia, w tym przychodniach przyszpitalnych: 6 stanowisk,

i) na każde 10 łóżek w szpitalach: 0,2 stanowiska,

j) na każde 10 łóżek w domach studenckich: 5 stanowisk,

k) na każde 10 łóżek w hotelach: 1 stanowisko,

l) na każde 100 miejsc dydaktycznych w szkołach policealnych lub uczelniach wyższych: 15 stanowisk,

m) na każdych 100 uczniów w szkołach podstawowych lub ponadpodstawowych: 50 stanowisk,

n) na każde 100 dzieci w żłobkach lub przedszkolach: 5 stanowisk,

o) na obiekt kultu religijnego: 10 stanowisk,

p) na każde 1000 m2 powierzchni budynków, innych niż wymienione w lit. a-o: 6 stanowisk;

4) przy obliczaniu wymaganej liczby stanowisk postojowych dla samochodów osobowych i rowerów, uzależnionej od powierzchni budynku, uwzględnienie jego powierzchni użytkowej, pomniejszonej o powierzchnię pomieszczeń pomocniczych, technicznych, gospodarczych i technologicznych nieprzeznaczonych na pobyt ludzi, powierzchnię magazynową oraz zaplecze komunikacyjne, w tym powierzchnię garażową;

5) co najmniej 5% udział stanowisk postojowych przystosowanych do obsługi pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w wymaganej liczbie stanowisk postojowych dla samochodów osobowych;

6) zaokrąglenie liczby stanowisk do najbliższej wartości całkowitej, przy czym nie może to być mniej niż 1 stanowisko;

7) w przypadku lokalizacji usług wymagających dostaw towarów nakaz zapewnienia na działce budowlanej miejsc do przeładunku towarów, zlokalizowanych poza stanowiskami określonymi w pkt 1 i 3;

8) zachowanie ciągłości powiązań elementów pasa drogowego, w szczególności jezdni, pieszo-jezdni, chodników i ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych, w granicach obszaru planu oraz z zewnętrznym układem komunikacyjnym;

9) dopuszczenie stosowania rozwiązań przeciwhałasowych ograniczających hałas samochodowy oraz tramwajowy, z wyjątkiem ekranów akustycznych;

10) dopuszczenie stosowania dodatkowych, innych niż ustalone planem, elementów układu komunikacyjnego;

11) dopuszczanie stosowania elementów uspokojenia ruchu na terenach dróg klasy D oraz wewnętrznych;

12) na terenach dróg publicznych:

a) parametry zgodnie z klasyfikacją w zakresie niedefiniowanym ustaleniami planu,

b) szerokość pieszo-jezdni nie mniejszą niż 5,0 m;

13) na terenach dróg wewnętrznych oraz dla wyznaczonych w planie ciągów szerokość:

a) jezdni nie mniejszą niż 4,5 m,

b) pieszo-jezdni nie mniejszą niż 5,0 m,

c) ścieżek i ciągów rowerowych nie mniejszą niż 2,0 m,

d) ścieżek i ciągów pieszo-rowerowych nie mniejszą niż 4,5 m,

e) chodników i ciągów pieszych nie mniejszą niż 2,0 m;

14) dopuszczenie zmniejszenia szerokości elementów, o których mowa w pkt 12 i 13:

a) w przypadku istniejących dróg i ciągów niespełniających wymagań, o których mowa w pkt 12 i 13,

b) w przypadku kolizji z istniejącymi elementami zagospodarowania,

c) dla jezdni i pieszo-jezdni ze względu na potrzebę uspokojenia ruchu.

 

§ 19

 

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) ustala się:

a) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci,

b) zachowanie istniejących sieci infrastruktury technicznej wskazanych na rysunku planu, z dopuszczeniem ich przełożenia,

c) lokalizację projektowanych sieci infrastruktury technicznej wskazanych na rysunku planu;

2) dopuszcza się:

a) roboty budowlane w zakresie sieci:

- infrastruktury technicznej, w tym w szczególności: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej,

- monitoringu wizyjnego oraz systemu służb ratowniczych i bezpieczeństwa publicznego,

b) lokalizację stacji transformatorowych wbudowanych w budynek o innym przeznaczeniu,

c) lokalizację urządzeń oczyszczających wody opadowe i roztopowe.

 

§ 20

 

Ustala się stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

 

§ 21

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

 

§ 22

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.