UCHWAŁA NR .........................

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia ................................

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulicy Piastowskiej w paśmie rzeki Warty” w Poznaniu.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i poz. 1566) uchwala się, co następuje:

§ 1

 

1.        Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulicy Piastowskiej w paśmie rzeki Warty” w Poznaniu, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, (uchwała Nr LXXII/1137/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 23 września 2014 r.), zwany dalej „planem”.

2.        Granicę obszaru objętego planem określa rysunek planu.

3.        Integralnymi częściami uchwały są:

1)       załącznik Nr 1 – stanowiący część graficzną, zwaną „rysunkiem planu”, opracowany w skali 1: 1 000 i zatytułowany: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulicy Piastowskiej w paśmie rzeki Warty” w Poznaniu;

2)       załącznik Nr 2 – stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;

3)       załącznik Nr 3 – stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania, o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.


§ 2

 

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)        dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia nie większym niż 12 stopni;

2)        dachu stromym – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia większym niż 22 stopnie, co najmniej dwuspadowy z symetrycznym kątem nachylenia połaci dachowych;

3)        intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy, tj. sumę powierzchni całkowitej kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków na działce budowlanej, w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej;

4)        klinie zieleni – należy przez to rozumieć fragment systemu zieleni miasta Poznania, obejmujący: lasy, doliny rzek i strumieni, usługi sportu i rekreacji w zieleni, pełniący w strukturze przestrzennej miasta funkcje ekologiczne i klimatyczne;

5)        ogrodzeniu ażurowym – należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym część ażurowa stanowi nie mniej niż 80% powierzchni całkowitej ogrodzenia;

6)        ogródku gastronomicznym – należy przez to rozumieć tymczasowy obiekt budowlany, zadaszony w formie markiz lub parasoli, przeznaczony do świadczenia usług gastronomicznych, znajdujący się w sąsiedztwie lokalu gastronomicznego, który stanowi dla niego zaplecze socjalno-sanitarne;

7)        parkingu w zieleni należy przez to rozumieć parking naziemny, na którym każde 5 stanowisk postojowych dla samochodów przedzielone jest zielenią wysoką;

8)        pieszo-jezdni – należy przez to rozumieć pas terenu przeznaczony dla ruchu pieszych i pojazdów na zasadach obowiązujących w strefie zamieszkania;

9)        powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni wszystkich budynków zlokalizowanych na działce budowlanej, wyznaczonych przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi ścian budynku na powierzchnię terenu;

10)    szyldzie – należy przez to rozumieć oznaczenie jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich siedzib lub miejsc wykonywania działalności;

11)    tablicy informacyjnej należy przez to rozumieć element systemu informacji turystycznej, przyrodniczej lub porządkowej;

12)    urządzeniu sportowo-rekreacyjnym   należy przez to rozumieć urządzenie lub budowlę służące uprawianiu sportu oraz rekreacji na wolnym powietrzu;

13)    urządzeniu turystycznym   należy przez to rozumieć urządzenie takie jak: stół, ławka i ich zadaszenia, kąpielisko, miejsce na ognisko;

14)    urządzeniu reklamowym – należy przez to rozumieć nośnik informacji w jakiejkolwiek materialnej formie, wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący szyldem lub tablicą informacyjną.

 

§ 3

 

W zakresie przeznaczenia terenu oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania ustala się:

1)   teren sportu i rekreacji w klinie zieleni, oznaczony symbolem US;

2)   tereny zieleni otwartej w klinie zieleni, w części objęte obszarami szczególnego zagrożenia powodzią, oznaczone symbolami 1ZO/ZZ, 2ZO/ZZ;

3)   teren wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczony symbolem WS;

4)   teren rodzinnych ogrodów działkowych w klinie zieleni, oznaczony symbolem ZD;

5)   teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyki, oznaczony symbolem E;

6)   tereny dróg publicznych, oznaczone symbolami KD-Z, KD-Dxs, 1KD-Dxr, 2KD-Dxr.

 

§ 4

 

W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1)        zakazuje się lokalizacji:

a)        na terenach US, 1ZO/ZZ, 2ZO/ZZ, ZD, tymczasowych obiektów budowlanych, z wyjątkiem: sezonowych ogródków gastronomicznych, przekryć namiotowych, powłok pneumatycznych i urządzeń sportowo-rekreacyjnych,

b)        urządzeń reklamowych,

c)        nowych napowietrznych sieci infrastruktury technicznej,

d)       ogrodzeń, z wyjątkiem ogrodzeń służących zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego i ogrodzeń, o których mowa w § 9 pkt 13 lit. c, § 12 pkt 9 lit. b tiret trzecie, § 13 pkt 10 lit. a;

2)   dopuszcza się lokalizację:

a)        tablic informacyjnych,

b)        szyldów o powierzchni nie większej niż 1 m2,

c)        obiektów małej architektury,

d)       toalet automatycznych,

e)        urządzeń turystycznych,

f)         urządzeń wodnych,

g)        sieci infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem pkt 1 lit. c.

 

§ 5

 

W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1)        na terenie US zachowanie istniejących drzew, a w przypadku konieczności ich usunięcia, nakaz przesadzenia lub wprowadzenia nowych nasadzeń w granicach terenu;

2)        na terenach 1ZO/ZZ, 2ZO/ZZ zachowanie istniejących drzew, z dopuszczeniem ich usunięcia wyłącznie w przypadku prac związanych z ochroną przeciwpowodziową;

3)        zagospodarowanie zielenią wszystkich powierzchni terenu wolnych od utwardzenia;

4)        w zakresie wód opadowych i roztopowych:

a)        na terenach US, 1ZO/ZZ, 2ZO/ZZ, WS, ZD, KD-Dxs, 1KD-Dxr, 2KD-Dxr zagospodarowanie w granicach terenów, przy czym dla terenów dróg dopuszcza się zagospodarowanie na przyległych terenach,

b)        na terenach E, KD-Z zagospodarowanie w granicach terenów, z dopuszczeniem odprowadzenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej;

5)        zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem dróg oraz inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej oraz inwestycji określonych w planie;

6)        zakaz stosowania pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe;

7)        dopuszczenie stosowania indywidualnych systemów grzewczych, z zastrzeżeniem pkt 6.

 

§ 6

 

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się:

1)        na terenie całego obszaru planu ochronę „zespołu urbanistyczno-architektonicznego kolebki miasta”, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A 239;

2)        na terenie 1ZO/ZZ zachowanie i ochronę budynku Miejskich Łazienek Rzecznych wraz z otoczeniem, oznaczonego na rysunku planu, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A 267, zgodnie z ustaleniami planu.

 

§ 7

 

W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się stosowanie jednorodnych stylistycznie elementów małej architektury, nawierzchni i oświetlenia w obrębach poszczególnych terenów.

 

§ 8

 

W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustala się:

1)        granice obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, dla których:

                       a)              prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat,

                      b)              prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat;

2)        granicę obszaru, dla którego prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat;

3)        granicę obszaru obejmującego tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub  uszkodzenia wału przeciwpowodziowego.

 

§ 9

 

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników zagospodarowania na terenie oznaczonym symbolem US ustala się:

1)        lokalizację budynków zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy, z zastrzeżeniem pkt 10;

2)        powierzchnię zabudowy nie większą niż 10% powierzchni działki budowlanej;

3)        intensywność zabudowy od 0,1 do 0,3;

4)        wysokość zabudowy nie większą niż 12 m;

5)        dachy płaskie lub strome;

6)        udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 30% działki budowlanej;

7)        powierzchnię nowych działek budowlanych nie mniejszą niż 26 000 m2, z wyłączeniem działek przeznaczonych pod infrastrukturę techniczną, dojścia, dojazdy, parkingi;

8)        orientacyjną lokalizację projektowanej elektroenergetycznej linii kablowej WN-110 kV, zgodnie z rysunkiem planu;

9)        zachowanie linii elektroenergetycznych WN-110 kV,  z uwzględnieniem § 17 pkt 4 lit. c;

10)    uwzględnienie w planowanej zabudowie ograniczeń wynikających z obszaru oddziaływania linii elektroenergetycznych WN-110 kV, z uwzględnieniem § 17 pkt 4 lit. c;

11)    dostęp do przyległych dróg publicznych, w tym do drogi położonej poza granicami planu, z zastrzeżeniem § 15 pkt 8;

12)    zakaz dostępu dla samochodów do terenu 1KD-Dxr;

13)    dopuszczenie lokalizacji:

                       a)           towarzyszących zabudowie usług sportu i rekreacji, usług: hotelarstwa, gastronomii, handlu, konferencyjnych, biurowych, szkolnictwa wyższego, na nie więcej niż 25% powierzchni użytkowej budynku,

                      b)           dojść, dojazdów,

                       c)           ogrodzeń ażurowych o wysokości do 1,5 m,

                      d)           ciągów pieszych i rowerowych;

14)   na działce budowlanej nakaz zapewnienia stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, wyłącznie w formie parkingu w zieleni, w łącznej liczbie nie mniejszej niż:

                       a)           na każde 1 000 m2 powierzchni użytkowej biur lub urzędów: 30 stanowisk postojowych, w tym 3 dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową,

                      b)           na każde 1 000 m2 powierzchni użytkowej w obiektach handlowych: 45 stanowisk postojowych, w tym 6 dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową,

                       c)           na każde 1 000 m2 powierzchni użytkowej w obiektach szkolnictwa wyższego: 10 stanowisk postojowych, w tym 1 dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową,

                      d)           na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych: 36 stanowisk postojowych, w tym 6 dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową,

                       e)           na każde 100 miejsc w salach konferencyjnych: 37 stanowisk postojowych, w tym 5 dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową,

                       f)           na każde 100 łóżek w hotelach: 50 stanowisk postojowych, w tym 3 dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową,

                      g)           na każdych 100 korzystających jednocześnie z terenów sportu i rekreacji: 20 stanowisk postojowych, w tym 4 dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową;

15)   na działce budowlanej, nakaz zapewnienia stanowisk postojowych dla rowerów,
w łącznej liczbie nie mniejszej niż:

                     a)             na każde 1 000 m2 powierzchni użytkowej biur lub urzędów: 15 stanowisk postojowych,

                    b)             na każde 1 000 m2 powierzchni użytkowej w obiektach handlowych: 20 stanowisk postojowych,

                     c)             na każde 1 000 m2 powierzchni użytkowej w obiektach szkolnictwa wyższego: 20 stanowisk postojowych,

                    d)             na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych: 15 stanowisk postojowych,

                     e)             na każde 100 miejsc w salach konferencyjnych: 5 stanowisk postojowych,

                     f)             na każdych 100 korzystających jednocześnie z terenów sportu i rekreacji: 5 stanowisk postojowych;

16)   na każdej działce budowlanej, na której zlokalizowane są usługi wymagające dostaw towarów ustala się zapewnienie miejsc do przeładunku towarów, zlokalizowanych poza stanowiskami postojowymi wymienionymi w pkt 14 i 15.

 

§ 10

 

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników zagospodarowania na terenach oznaczonych symbolami 1ZO/ZZ, 2ZO/ZZ ustala się:

1)        na terenie 1ZO/ZZ:

                       a)           powierzchnię zabudowy nie większą niż 600 m2,

                      b)           intensywność zabudowy od 0,001 do 0,009,

                       c)           wysokość zabudowy nie większą niż 11 m,

                      d)           dach stromy, kryty dachówką ceramiczną w kolorze z palety czerwonej lub pomarańczowej,

                       e)           wykończenie elewacji budynku tynkiem w kolorze z palety barw: białej, beżowej;

2)        udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 80% działki;

3)       powierzchnię nowych działek budowlanych, z wyłączeniem działek przeznaczonych pod infrastrukturę techniczną:

a)         nie mniejszą niż 150 000 m2 dla terenu 1ZO/ZZ,

b)        nie mniejszą niż 30 000 m2 dla terenu 2ZO/ZZ;

4)        dostęp do przyległych dróg publicznych, dla samochodów ograniczony do pojazdów obsługi terenów zieleni;

5)        lokalizację:

a)         dojazdu w strefie wyznaczonej na rysunku planu, o szerokości nie mniejszej niż 3,5 m, zapewniającego dostęp do linii brzegowej rzeki Warty,

b)        kładki nad Wartą dla ruchu pieszego i rowerowego, wraz z urządzeniami dla osób niepełnosprawnych, połączonej z drogami publicznymi, zgodnie z orientacyjnym punktem wskazanym na rysunku planu,

c)         ciągu pieszo-rowerowego w strefie wyznaczonej na rysunku planu,

d)        urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe;

6)        na terenie 1ZO/ZZ zachowanie:

a)         istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej, wskazanego na rysunku planu,

b)        elektroenergetycznej linii napowietrznej WN-110 kV, wskazanej na rysunku planu, z uwzględnieniem § 17 pkt 4 lit. c;

7)       dopuszczenie lokalizacji:

a)         w budynku wpisanym do rejestru zabytków biur, usług gastronomicznych, hotelarskich, konferencyjnych, handlu o powierzchni sprzedaży nie większej niż 100 m2,

b)        ciągów pieszych i rowerowych,

c)         przystani rzecznych,

d)        dojść i dojazdów zapewniających dostęp do linii brzegowej rzeki Warty, w tym schodów i pochylni wbudowanych w skarpy;

8)        nakaz zapewnienia na terenie miejsc postojowych dla rowerów w łącznej liczbie nie mniejszej niż:

a)      na każde 1 000 m2 powierzchni użytkowej biur i urzędów: 15 stanowisk postojowych – zlokalizowanych w sąsiedztwie budynku,

b)      na każde 1 000 m2 powierzchni użytkowej lokali handlowych: 20 stanowisk postojowych – zlokalizowanych w sąsiedztwie budynku,

c)      na każde 100 miejsc w lokalach gastronomicznych: 15 stanowisk postojowych – zlokalizowanych w sąsiedztwie budynku,

d)     na każde 100 miejsc w salach konferencyjnych: 5 stanowisk postojowych – zlokalizowanych w sąsiedztwie budynku,

e)      na każdych 100 korzystających jednocześnie z terenów sportu i rekreacji: 5 stanowisk postojowych.

 

§ 11

 

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników zagospodarowania na terenie oznaczonym symbolem WS ustala się:

1)        ochronę wód powierzchniowych śródlądowych;

2)        lokalizację kładki nad Wartą dla ruchu pieszego i rowerowego, wraz z urządzeniami dla osób niepełnosprawnych,

3)        dopuszczenie lokalizacji budowli hydrotechnicznych.

 

§ 12

 

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników zagospodarowania na terenie oznaczonym symbolem ZD ustala się:

1)        intensywność zabudowy od 0,0003 do 0,003;

2)        udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 70% powierzchni terenu;

3)        lokalizację altan działkowych;

4)        dostęp do przyległych dróg publicznych lub do dróg publicznych przez drogę KD-Z, z zastrzeżeniem pkt 8 i § 15  pkt 8;

5)        powierzchnię nowych działek budowlanych nie mniejszą niż 10 500 m2, z wyłączeniem działek przeznaczonych pod infrastrukturę techniczną;

6)        zachowanie istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej;

7)        zachowanie elektroenergetycznej linii napowietrznej WN-110 kV, z uwzględnieniem § 17 pkt 4 lit. c;

8)        zakaz dostępu dla samochodów do terenów 1KD-Dxr, 2KD-Dxr, i położonej poza granicami planu ulicy Hetmańskiej;

9)        dopuszczenie:

a)        lokalizacji budynków administracyjno-socjalnych:

-       zgodnie z wyznaczonymi maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, wyznaczonymi na rysunku planu,

-       o wysokości 1 kondygnacji nadziemnej, lecz nie większej niż 8 m,

-       z dachem płaskim lub stromym,

b)        lokalizacji:

-       dojść, dojazdów oraz parkingów w zieleni,

-       ciągów pieszych i rowerowych,

-       ogrodzeń ażurowych o wysokości do 1,5 m,

c)         wydzielania działek przeznaczonych pod infrastrukturę techniczną,

d)        obiektów i urządzeń związanych z istniejącymi wodami powierzchniowymi, takich jak mostki, kaskady, przepusty,

e)         zachowania istniejących wód powierzchniowych.

 

§ 13

 

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników zagospodarowania na terenie oznaczonym symbolem E ustala się:

1)        lokalizację stacji elektroenergetycznej GPZ-110/15 kV, z uwzględnieniem § 17 pkt 4 lit. c;

2)        wysokość budynku nie większą niż 12 m;

3)        dach stromy, kryty dachówką ceramiczną w kolorze z palety czerwonej lub pomarańczowej;

4)        udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 5% powierzchni działki budowlanej;

5)        powierzchnię zabudowy nie większą niż 15% powierzchni działki budowlanej;

6)        intensywność zabudowy od 0,08 do 0,25;

7)        powierzchnię nowych działek budowlanych nie mniejszą niż 7 000  m2;

8)        zachowanie linii elektroenergetycznych WN-110 kV, z uwzględnieniem § 17 pkt 4 lit. c;

9)        orientacyjną lokalizację projektowanej linii kablowej WN-110 kV;

10)    dopuszczenie lokalizacji:

a)         ogrodzeń ażurowych o wysokości nie większej 2 m,

b)        miejsc postojowych, dojść, dojazdów;

11)    dostęp do przyległej drogi publicznej.

 

§ 14

 

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników zagospodarowania na terenach oznaczonych symbolami KD-Z, KD-Dxs, 1KD-Dxr, 2KD-Dxr ustala się:

1)        szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu;

2)        klasyfikację dróg publicznych:

a)         klasę zbiorczą na terenie KD-Z,

b)        klasę dojazdową na terenach KD-Dxs, KD-Dxr;

3)        dla terenu KD-Z:

a)         lokalizację elementów pasa drogowego lub ich fragmentów, w nawiązaniu do zagospodarowania drogi położonej poza granicami planu,

b)        zakaz lokalizacji stanowisk postojowych dla samochodów,

c)         zachowanie istniejącej linii elektroenergetycznej WN-110kV, z uwzględnieniem § 17 pkt 4 lit. c;

4)        dla terenu KD-Dxs:

a)         lokalizację pieszo-jezdni o szerokości nie mniejszej niż 5 m, zakończonej placem do zawracania samochodów, z uwzględnieniem lit. b,

b)        dopuszczenie zamiany pieszo-jezdni na jezdnię i jednostronny chodnik,

c)         dopuszczenie lokalizacji stanowisk postojowych dla samochodów;

5)        dla terenów 1KD-Dxr, 2KD-Dxr:

a)         lokalizację chodnika i ścieżki rowerowej, z dopuszczeniem zamiany na ścieżkę pieszo-rowerową o szerokości nie mniejszej niż 3,5 m,

b)        na terenie 2KD-Dxr przystosowanie nawierzchni do prowadzenia ruchu samochodowego związanego z techniczną obsługą wałów przeciwpowodziowych i urządzeń wodnych,

c)         na terenie 2KD-Dxr zachowanie istniejącego kolektora deszczowego,

d)        zachowanie elektroenergetycznej linii napowietrznej WN-110 kV, z uwzględnieniem § 17 pkt 4 lit. c,

e)         dopuszczenie przebudowy lub przesunięcia istniejących zjazdów.

 

§ 15

 

W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu ustala się:

1)        ograniczenia w zagospodarowaniu terenów w obszarze oddziaływania linii elektroenergetycznych WN-110 kV;

2)        na terenach 1ZO/ZZ, 2ZO/ZZ uwzględnienie w zagospodarowaniu ograniczeń wynikających z położenia na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest:

a)         wysokie i wynosi raz na 10 lat, w szczególności lokalizację elementów zagospodarowania dopuszczonych w ustaleniach planu, pod warunkiem, że nie utrudni to ochrony przed powodzią,

b)        średnie i wynosi raz na 100 lat, w szczególności lokalizację elementów zagospodarowania dopuszczonych w ustaleniach planu, pod warunkiem, że nie utrudni to ochrony przed powodzią;

3)        na terenach 1ZO/ZZ, 2ZO/ZZ, 2KD-Dxr, KD-Dxs uwzględnienie w zagospodarowaniu ograniczeń wynikających z położenia na obszarze, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat, w szczególności lokalizację elementów zagospodarowania dopuszczonych w ustaleniach planu, pod warunkiem, że nie utrudni to ochrony przed powodzią;

4)        na terenach US, ZD, E, KD-Z, KD-Dxs, 1KD-Dxr, 2KD-Dxr uwzględnienie w zagospodarowaniu ograniczeń wynikających z położenia na obszarze obejmującym tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego, w szczególności lokalizację elementów zagospodarowania dopuszczonych w ustaleniach planu, pod warunkiem, że nie utrudni to ochrony przed powodzią;

5)        uwzględnienie w zagospodarowaniu ograniczeń wynikających z lokalizacji wału przeciwpowodziowego na terenach KD-Dxs, 2KD-Dxr, z dopuszczeniem jego przebudowy;

6)        zachowanie ciągłości istniejącego systemu melioracyjnego, z dopuszczeniem jego przebudowy;

7)        uwzględnienie ograniczeń w zagospodarowaniu terenów wynikających z przebiegu istniejących i planowanych sieci infrastruktury technicznej, w tym wskazanych na rysunku planu;

8)        zakaz powiązań dla ruchu samochodowego terenu KD-Z z terenem 1KD-Dxr;

9)        zakaz lokalizacji nowych zjazdów z terenu KD-Z, z uwzględnieniem § 14 pkt 5 lit. e;

10)    uwzględnienie połączenia kładki nad Wartą dla ruchu pieszego i rowerowego z drogami publicznymi, zgodnie z orientacyjnym punktem wskazanym na rysunku planu.

 

§ 16

 

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji dla terenów komunikacji ustala się:

1)        zachowanie ciągłości powiązań elementów pasa drogowego, w szczególności jezdni, pieszo-jezdni, chodników, ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych, w granicach obszaru planu oraz z zewnętrznym układem komunikacyjnym;

2)        parametry dróg publicznych zgodnie z ustaleniami planu i klasyfikacją;

3)        dopuszczenie lokalizacji:

a)         dodatkowych, innych niż ustalone planem, elementów układu drogowego,

b)        drogowych obiektów inżynierskich;

4)        dopuszczenie stosowania technicznych elementów uspokojenia ruchu.

 

§ 17

 

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się:

1)        zaopatrzenie w wodę pitną z sieci wodociągowej;

2)        powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci;

3)        dopuszczenie robót budowlanych w zakresie:

a)         sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczególności sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej,

b)        systemu monitoringu wizyjnego, służb ratowniczych i bezpieczeństwa publicznego;

4)        dopuszczenie:

a)         lokalizacji i przebudowy urządzeń i obiektów ochrony przeciwpowodziowej,

b)        korzystania z indywidualnych studni dla celów gospodarczych,

c)         skablowania elektroenergetycznych linii napowietrznych WN-110 kV oraz zastąpienia napowietrzno-wnętrzowej stacji elektroenergetycznej GPZ-110/15 kV stacją wnętrzową.

 

§ 18

 

Ustala się stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

 

§ 19

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

 

§ 20

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.