UCHWAŁA NR XCIII/1055/III/2002

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 9 lipca 2002 r.

 

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  "Obszar Staromiejski w Poznaniu”.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 13 poz. 74 z 1996r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999r. nr 15 poz. 139 z póżniejszymi zmianami), uchwala się co następuje:

 

 

§ 1

 

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Obszar Staromiejski w Poznaniu" obejmujący ustalenia zawarte w §2 niniejszej uchwały, oraz rysunek planu pt. "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Obszaru Staromiejskiego w Poznaniu" w skali podstawowej 1:1000, będący załącznikiem do uchwały.

 

 

§ 2

 

1. USTALENIA WSTĘPNE

 

1)  Ustalenia zawarte w uchwale dotyczącej niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  "Obszar Staromiejski w Poznaniu" określają warunki zagospodarowania i zabudowy terenów na obszarze wyznaczonym ulicami: Solna, Wolnica, Stawna, Garbary, Placem Bernardyńskim, Zieloną, Podgórną i Alejami Karola Marcinkowskiego. Granice uchwalenia planu oznaczono na rysunku planu.

 

2)  Celem niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest:

-          ochrona wartości kulturowych,

-          umożliwienie utworzenia parku kulturowego obejmującego obszar średniowiecznego Poznania ze Starym Rynkiem oraz Wzgórze Św. Wojciecha,

-          poprawa warunków życia i struktury społecznej mieszkańców,

-          regulacja zasad dostępu komunikacyjnego,

-          opanowanie ekspansji usług niepożądanych,

-          wyznaczenie terenów, na których będą lokalizowane lokalne i ponadlokalne cele publiczne.

 

3)  Całość ustaleń zawartych w uchwale stanowią, prócz niniejszych ustaleń wstępnych (ust.1):

-          zestawienie symboli literowo-cyfrowych oznaczających "tereny" i "zbiory ustaleń" (ust.2);

-          tekstowe ustalenia pogrupowane tematycznie w "zbiory ustaleń" przypisane "terenom" (ust.3);

-          tekstowe ustalenia określające znaczenie symboliki zawartej na rysunku planu (ust.4).

 

4)  Każda jednostka terenowa zwana "terenem", jest oznaczona na rysunku planu symbolem literowo-cyfrowym np."OsA03/Mb1":· dwie pierwsze litery symbolu np."Os" - oznaczają "inicjał (identyfikator) planu";· następne znaki przed kreską ułamkową np."A03" - symbol literowy (identyfikator) rejonu urbanistycznego i numer porządkowy (identyfikator) "terenu" w tym rejonie;· pozostałe znaki, za kreską ułamkową np."Mb1" - "zbiór ustaleń" jako niepowtarzalny w całości zestaw jednostkowych ustaleń tekstowych przypisanych "terenowi"  (każdemu "terenowi" przypisano tylko jeden "zbiór ustaleń").

 

5)  Jeżeli w niniejszej uchwale jest mowa o:· planie - rozumie się przez to niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;· obiektach budowlanych, budynkach, budowlach, obiektach małej architektury i tymczasowych obiektach budowlanych - to użyto tych sformułowań w znaczeniu nadanym im w prawie budowlanym z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.Nr 89 z dnia 25 sierpnia 1994 r. poz.414);· działce budowlanej - to użyto tego sformułowania w znaczeniu nadanym mu w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. poz.46);· stanie środowiska i szkodliwych uciążliwościach dla środowiska - to użyto tych sformułowań w znaczeniu nadanym im w ustawie o ochronie i kształtowaniu środowiska z dnia 31 stycznia 1980r. późniejszymi zmianami (tekst jednolity (Dz.U. Nr 49 z dnia 15 kwietnia 1994 r. poz.196);- inwestycjach szczególnie uciążliwych dla środowiska albo mogących pogorszyć stan środowiska - to użyto tych sformułowań w znaczeniu nadanym im w Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie określenia rodzaju inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć stan środowiska (Dz.U.z dnia 23 lipca1998 r. §1, 2); · powierzchni całkowitej budynku - to użyto tego sformułowania w znaczeniu nadanym mu w Polskiej Normie PN-ISO9836;· dachach stromych - rozumie się przez to dachy o pochyleniu większym niż 22 stopni.

 

 

2. ZESTAWIENIE SYMBOLI TERENÓW I ZBIORÓW USTALEŃ

 

 

1) Według terenów

 

OsA001/Mb8, OsA002/Mb7, OsA003/Uo1, OsA004/Us2, OsA005/Mb2, OsA006/Ud2, OsA007/Uc2, OsA008/Ue1, OsA009/Uc3, OsA010/Uf3, OsA011/Mb4, OsA012/Uae3, OsA013/Uq1, OsA014/Uaa4, OsA015/Me1, OsA016/Md4, OsA017/Ur1, OsA018/Up2, OsA019/Mb6, OsA020/Ma1, OsA021/Md2, OsA022/Md3, OsA023/Me4, OsA024/Md1, OsA025/Mk1, OsA026/Up1, OsA027/Mc6, OsA028/Ut1, OsA029/Uaa5, OsA030/Us1, OsA031/Mc2, OsA032/Ui1, OsA033/Mb3, OsA034/Za2, OsA035/Mf1, OsA036/Uai1, OsA037/Mc1, OsA038/Uaa3, OsA039/Mc4, OsA040/Uae5, OsA041/Ms2, OsA042/Um1, OsA043/Mk10, OsA044/Mk4, OsA045/Za3, OsA046/Mk7, OsA047/Uj1, OsA048/Mk2, OsA049/Ml1, OsA050/Uab1, OsA051/Mu6, OsA052/Mk3, OsA053/Mk1, OsA054/Mm3, OsA055/Mu3, OsA056/Ms2, OsA057/Uab2, OsA058/Uc1, OsA059/Uae1, OsA060/Ms4, OsA061/Mu3, OsA062/Mq1, OsA063/Mu5, OsA064/Ud1, OsA065/Mt2, OsA066/Mn1, OsA067/Mn2, OsA068/Ms1, OsA069/Mu4, OsA070/Ml11, OsA071/Uad2, OsA072/Ud3, OsA073/Ml7, OsA074/Mu1, OsA075/Za4, OsA076/Mr1, OsA077/Mr3, OsA078/Uab3, OsA079/Uz2, OsA080/Mu2, OsA081/Mr2, OsA082/Mj1, OsA083/Ms2, OsA084/Mc7, OsA085/Uk1, OsA086/Mp1, OsA087/Uae4, OsA088/Uz1, OsA089/Mm5, OsA090/Mt1, OsA091/Mj2, OsA092/Ra1, OsA093/Uad1, OsA094/Mu3, OsA095/Mb1, OsA096/Mu3, OsA097/Mi1, OsA098/Mm1, OsA099/Uw1, OsA100/Mm4, OsA101/Mt1, OsA102/Mc5, OsA103/Ml6, OsA104/Ml11, OsA105/Uah1, OsA106/Mu2, OsA107/Mp2, OsA108/Me3, OsA109/Ml5, OsA110/Mu7, OsA111/Mu3, OsA112/Mu8, OsA113/Ma2, OsA114/Mk6, OsA115/Ul1, OsA116/Mi3, OsA117/Mu3, OsA118/Mk9, OsA119/Mk8, OsA120/Mu8, OsA121/Mo1, OsA122/Me2, OsA123/Ms3, OsA124/Uag1, OsA125/Uf4, OsA126/Uac1, OsA127/Mc8, OsA128/Mc3, OsA129/Ml11, OsA130/Ml3, OsA131/Mg1, OsA132/Mk11, OsA133/Ul2, OsA134/Ug1, OsA135/Mk12, OsA136/Ml11, OsA137/Uh1, OsA138/Ua1, OsA139/Za1, OsA140/Ml9, OsA141/Ul3, OsA142/Ua3, OsA143/Uaa2, OsA144/Ml4, OsA145/Uf2, OsA146/Uf1, OsA147/Ua4, OsA148/Mm6, OsA149/Un1, OsA150/Uaf1, OsA151/Mh1, OsA152/Ml2, OsA153/Ml10, OsA154/Mk5, OsA155/Ml4, OsA156/Ml2, OsA157/Uaa1, OsA158/Ua2, OsA159/Ml11, OsA160/Uae2, OsA161/Uz3, OsA162/Uv1, OsA163/Mm2, OsA164/Uu1, OsA165/Ml8, OsA166/Mm8, OsA167/Ml12, OsA168/Uv2, OsA169/Ub2, OsA170/Ub1, OsA171/Mm7, OsA172/Za6, OsA173/Mi6, OsA174/Mi4, OsA175/Za5, OsA176/Ma3, OsA177/Mi5, OsA178/Mb5, OsA179/Ma4, OsA180/Mi7, OsA181/Ma3, OsA182/Mi5, OsA183/Mi2, OsB001/Ke2, OsB002/Ke3, OsB003/Kb1, OsB004/Kf1, OsB005/Ka13, OsB006/Kd10, OsB007/Ka6, OsB008/Kd16, OsB009/Ke1, OsB010/Kc2, OsB011/Ka13, OsB012/Kd12, OsB013/Kd3, OsB014/Kc5, OsB015/Kc4, OsB016/Kd5, OsB017/Kc7, OsB018/Kc2, OsB019/Kd11, OsB020/Kc7, OsB021/Kc2, OsB022/Ka13, OsB023/Ka13, OsB024/Kc2, OsB025/Kc3, OsB026/Ka13, OsB027/Ka11, OsB028/Ka3, OsB029/Ka2, OsB030/Kc2, OsB031/Ka10, OsB032/Ka10, OsB033/Kc1, OsB034/Kc2, OsB035/Kc6, OsB036/Kc6, OsB037/Ka1, OsB038/Ka5, OsB039/Kd4, OsB040/Ka12, OsB041/Kc2, OsB042/Ka13, OsB043/Kc2, OsB044/Kc1, OsB045/Kc2, OsB046/Ka13, OsB047/Kc6, OsB048/Kd7, OsB049/Ka13, OsB050/Kc2, OsB051/Kd13, OsB052/Kc2, OsB053/Kd9, OsB054/Kc2, OsB055/Kc2, OsB056/Ka7, OsB057/Ka13, OsB058/Ka13, OsB059/Kd14, OsB060/Kc2, OsB061/Ka8, OsB062/Kd1, OsB063/Kc2, OsB064/Ka9, OsB065/Ka13, OsB066/Kd2, OsB067/Kd6, OsB068/Kc2, OsB069/Ka5, OsB070/Kd8, OsB071/Ka14, OsB072/Ka4, OsB073/Kd15, OsB074/Kd17

 

 

2) Według zbiorów ustaleń

 

OsB037/Ka1, OsB029/Ka2, OsB028/Ka3, OsB072/Ka4, OsB038/Ka5, OsB069/Ka5, OsB007/Ka6, OsB056/Ka7, OsB061/Ka8, OsB064/Ka9, OsB031/Ka10, OsB032/Ka10, OsB027/Ka11, OsB040/Ka12, OsB042/Ka13, OsB005/Ka13, OsB011/Ka13, OsB023/Ka13, OsB022/Ka13, OsB046/Ka13, OsB049/Ka13, OsB057/Ka13, OsB065/Ka13, OsB058/Ka13, OsB026/Ka13, OsB071/Ka14, OsB003/Kb1, OsB033/Kc1, OsB044/Kc1, OsB055/Kc2, OsB041/Kc2, OsB068/Kc2, OsB063/Kc2, OsB050/Kc2, OsB052/Kc2, OsB024/Kc2, OsB018/Kc2, OsB010/Kc2, OsB021/Kc2, OsB034/Kc2, OsB054/Kc2, OsB030/Kc2, OsB060/Kc2, OsB045/Kc2, OsB043/Kc2, OsB025/Kc3, OsB015/Kc4, OsB014/Kc5, OsB047/Kc6, OsB036/Kc6, OsB035/Kc6, OsB020/Kc7, OsB017/Kc7, OsB062/Kd1, OsB066/Kd2, OsB013/Kd3, OsB039/Kd4, OsB016/Kd5, OsB067/Kd6, OsB048/Kd7, OsB070/Kd8, OsB053/Kd9, OsB006/Kd10, OsB019/Kd11, OsB012/Kd12, OsB051/Kd13, OsB059/Kd14, OsB073/Kd15, OsB008/Kd16, OsB074/Kd17, OsB009/Ke1, OsB001/Ke2, OsB002/Ke3, OsB004/Kf1, OsA020/Ma1, OsA113/Ma2, OsA176/Ma3, OsA181/Ma3, OsA179/Ma4, OsA095/Mb1, OsA005/Mb2, OsA033/Mb3, OsA011/Mb4, OsA178/Mb5, OsA019/Mb6, OsA002/Mb7, OsA001/Mb8, OsA037/Mc1, OsA031/Mc2, OsA128/Mc3, OsA039/Mc4, OsA102/Mc5, OsA027/Mc6, OsA084/Mc7, OsA127/Mc8, OsA024/Md1, OsA021/Md2, OsA022/Md3, OsA016/Md4, OsA015/Me1, OsA122/Me2, OsA108/Me3, OsA023/Me4, OsA035/Mf1, OsA131/Mg1, OsA151/Mh1, OsA097/Mi1, OsA183/Mi2, OsA116/Mi3, OsA174/Mi4, OsA182/Mi5, OsA177/Mi5, OsA173/Mi6, OsA180/Mi7, OsA082/Mj1, OsA091/Mj2, OsA025/Mk1, OsA053/Mk1, OsA048/Mk2, OsA052/Mk3, OsA044/Mk4, OsA154/Mk5, OsA114/Mk6, OsA046/Mk7, OsA119/Mk8, OsA118/Mk9, OsA043/Mk10, OsA132/Mk11, OsA135/Mk12, OsA049/Ml1, OsA152/Ml2, OsA156/Ml2, OsA130/Ml3, OsA155/Ml4, OsA144/Ml4, OsA109/Ml5, OsA103/Ml6, OsA073/Ml7, OsA165/Ml8, OsA140/Ml9, OsA153/Ml10, OsA104/Ml11, OsA136/Ml11, OsA129/Ml11, OsA070/Ml11, OsA159/Ml11, OsA167/Ml12, OsA098/Mm1, OsA163/Mm2, OsA054/Mm3, OsA100/Mm4, OsA089/Mm5, OsA148/Mm6, OsA171/Mm7, OsA166/Mm8, OsA066/Mn1, OsA067/Mn2, OsA121/Mo1, OsA086/Mp1, OsA107/Mp2, OsA062/Mq1, OsA076/Mr1, OsA081/Mr2, OsA077/Mr3, OsA068/Ms1, OsA083/Ms2, OsA041/Ms2, OsA056/Ms2, OsA123/Ms3, OsA060/Ms4, OsA090/Mt1, OsA101/Mt1, OsA065/Mt2, OsA074/Mu1, OsA080/Mu2, OsA106/Mu2, OsA094/Mu3, OsA117/Mu3, OsA061/Mu3, OsA111/Mu3, OsA096/Mu3, OsA055/Mu3, OsA069/Mu4, OsA063/Mu5, OsA051/Mu6, OsA110/Mu7, OsA112/Mu8, OsA120/Mu8, OsA092/Ra1, OsA138/Ua1, OsA158/Ua2, OsA142/Ua3, OsA147/Ua4, OsA157/Uaa1, OsA143/Uaa2, OsA038/Uaa3, OsA014/Uaa4, OsA029/Uaa5, OsA050/Uab1, OsA057/Uab2, OsA078/Uab3, OsA126/Uac1, OsA093/Uad1, OsA071/Uad2, OsA059/Uae1, OsA160/Uae2, OsA012/Uae3, OsA087/Uae4, OsA040/Uae5, OsA150/Uaf1, OsA124/Uag1, OsA105/Uah1, OsA036/Uai1, OsA170/Ub1, OsA169/Ub2, OsA058/Uc1, OsA007/Uc2, OsA009/Uc3, OsA064/Ud1, OsA006/Ud2, OsA072/Ud3, OsA008/Ue1, OsA146/Uf1, OsA145/Uf2, OsA010/Uf3, OsA125/Uf4, OsA134/Ug1, OsA137/Uh1, OsA032/Ui1, OsA047/Uj1, OsA085/Uk1, OsA115/Ul1, OsA133/Ul2, OsA141/Ul3, OsA042/Um1, OsA149/Un1, OsA003/Uo1, OsA026/Up1, OsA018/Up2, OsA013/Uq1, OsA017/Ur1, OsA030/Us1, OsA004/Us2, OsA028/Ut1, OsA164/Uu1, OsA162/Uv1, OsA168/Uv2, OsA099/Uw1, OsA088/Uz1, OsA079/Uz2, OsA161/Uz3, OsA139/Za1, OsA034/Za2, OsA045/Za3, OsA075/Za4, OsA175/Za5, OsA172/Za6

 

 

 

 

 

3. ZESTAWIENIE ZBIORÓW USTALEŃ

 

1) Ka1, Ka2, Ka3, Ka4, Ka5, Ka6, Ka7, Ka8, Ka9, Ka10, Ka11, Ka12, Ka13, Ka14, Kb1, Kc1, Kc2, Kc3, Kc4

 

Numer

Treść ustaleń

(znak "X" oznacza obowiązywanie ustalenia)

Ka1

Ka2

Ka3

Ka4

Ka5

Ka6

Ka7

Ka8

Ka9

Ka10

Ka11

Ka12

Ka13

Ka14

Kb1

Kc1

Kc2

Kc3

Kc4

1

Planowane, podstawowe funkcje terenów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Na wskazanym terenie ustala się obowiązek utrzymania i/lub wprowadzenia tylko: mieszkalnictwa oraz, jako towarzyszących, funkcji wymienionych w planie pkt 1.4, z zastrzeżeniem, że powierzchnia użytkowa pomieszczeń przeznaczonych i użytkowanych na cele mieszkaniowe, we wszystkich budynkach usytuowanych na działce nie może być mniejsza niż:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.1

70 % powierzchni całkowitej budynków z wyłączeniem kondygnacji podziemnych.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.2

50 % powierzchni całkowitej budynków z wyłączeniem kondygnacji podziemnych.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.3

istniejąca w chwili uchwalenia planu z wyłączeniem kondygnacji podziemnych.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2

Na wskazanym terenie ustala się obowiązek utrzymania i/lub wprowadzenia tylko: mieszkalnictwa i/lub funkcji wymienionych w planie pkt 1.4.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3

Na wskazanym terenie ustala się obowiązek utrzymania i/lub wprowadzenia funkcji usługowych wymienionych w planie pkt 1.4.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4

Dopuszcza się realizację tylko funkcji:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4.1

kultury;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4.2

kultu religijnego;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4.3

hotelarskich;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4.4

nauki i szkolnictwa wyższego;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4.5

oświaty, zdrowia i opieki społecznej;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4.6

administracji publicznej i organizacji wyższej użyteczności;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4.7

reprezentacyjnych administracji publicznej;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4.8

administracji publicznej z wielopoziomowymi garażami;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4.9

usług pocztowych;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4.10

straży pożarnej;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4.11

handlu, gastronomii, biur i rzemiosła usługowego;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4.12

handlu, gastronomii, biur i rzemiosła usługowego;dalsze ograniczenie funkcji jest konieczne, jeżeli wynika z ustaleń planu dotyczących wymaganych pierzei usługowo-handlowych;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4.13

handlu, gastronomii i rzemiosła usługowego tylko w parterach budynków ew. kondygnacjach podziemnych;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4.14

zdrowia;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5

Na wskazanym terenie ustala się obowiązek wprowadzenia i/lub utrzymania zespołu funkcjonalnego obejmującego tylko: funkcje usługowe jakie ustalono planem dla wymaganych pierzei usługowo-handlowych, również  powyżej parterów budynków, oraz ulice wyłącznie ruchu pieszego.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

Na wskazanym terenie ustala się obowiązek utrzymania i/lub wprowadzenia tylko publicznej zieleni urządzonej.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.7

Na wskazanym terenie ustala się obowiązek utrzymania i/lub wprowadzenia tylko elementów systemu komunikacji miejskiej, w tym urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu, niezbędnych dla funkcjonowania:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.7.1

placu miejskiego i/lub ulicy wyłącznie ruchu pieszego.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

-

-

-

-

1.7.2

placu miejskiego wyłącznie ruchu pieszego z dopuszczeniem dodatkowo funkcji targowiska na powierzchni nie większej niż 30% terenu.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

1.7.3

ulicy o preferencji dla ruchu pieszego z całkowitym zakazem parkowania.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

X

1.7.4

ulicy o preferencji dla ruchu pieszego z zakazem parkowania pojazdów innych niż samochody osobowe mieszkańców.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.7.5

ulicy parkingowej tj. ulicy o preferencjach dla parkowania pojazdów.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.7.6

traktu wyłącznie ruchu pieszego z zielenią.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.8

Na wskazanym terenie przewiduje się zadania dla realizacji  lokalnych i ponadlokalnych celów publicznych.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.9

Na wskazanym terenie przewiduje się zadania dla realizacji  ponadlokalnych celów publicznych.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Szczegółowe ustalenia dotyczące sposobu zagospodarowania terenów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Ze względu na położenie w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej:

X

X

X

X

X

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1.1

wymaga się wyeksponowania dawnego przebiegu średniowiecznych murów miejskich rysunkiem posadzki, a jeśli to możliwe elementami małej architektury lub zielenią.

X

X

X

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1.2

wymaga się wyeksponowania dawnego przebiegu średniowiecznych murów miejskich w rozwiązaniach funkcjonalno-przestrzennych obiektów budowlanych.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1.3

wymaga się wyeksponowania dawnego przebiegu średniowiecznych murów miejskich w rozwiązaniach funkcjonalno-przestrzennych obiektów budowlanych, rysunkiem posadzki, a jeśli to możliwe elementami małej architektury i zielenią; dopuszcza się rekonstrukcję średniowiecznych murów i baszty w formie obiektu użytkowego, poza terenem wyznaczonym w planie do zabudowy, wg projektu rekonstrukcji.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1.4

wymaga się zachowania fragmentu historycznego muru oraz: rekonstrukcji średniowiecznych murów miejskich lub wyeksponowania ich dawnego przebiegu rysunkiem posadzki, elementami małej architektury lub zielenią.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1.5

wymaga się wyeksponowania reliktów dawnej  kolegiaty w zależności od wyników badań archeologicznych.

-

-

-

-

-

-

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1.6

wymaga się projektu rekonstrukcji średniowiecznych murów miejskich z zagospodarowaniem międzymurza, z zaleceniem eksponowania ich również poniżej poziomu terenu.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1.7

wymaga się projektu rekonstrukcji bryły zespołu obiektów historycznych.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1.8

wymaga się projektu rewaloryzacji budynku lub zespołu budynków.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1.9

dopuszcza się wymianę istniejących obiektów na zabudowę z elementami rekonstrukcji zespołu urbanistyczno-architektonicznego, określonymi przez Miejskiego Konserwatora Zabytków (w tym powrót do historycznych linii zabudowy), na podstawie projektu sporządzonego w oparciu o materiały historyczne i ikonograficzne.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1.10

Wymaga się zagospodarowania terenu w oparciu o kompleksowo sporządzony projekt rewaloryzacji.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2

Ustala się następujące zasady kształtowania przekroju ulic i placów oraz ich funkcji komunikacyjnych:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.2.1

wymaga się zrównania poziomów chodników i jezdni, z jednoczesnym utrzymaniem śladu krawężników istniejących w chwili uchwalenia planu.

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

X

X

-

-

2.2.2

wymaga się utrzymania istniejących w chwili uchwalenia planu, parametrów przekroju poprzecznego ulicy lub placu.

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

X

X

-

X

-

-

X

-

2.2.3

wymaga się kształtowania przekroju placu, ulicy lub traktu pieszego wg projektu wymaganego w ustaleniach planu pkt 12.3.

-

-

-

-

-

X

X

X

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

2.2.4

wymaga się utrzymania/wprowadzenia podziału posadzki ulicy na jezdnie i chodniki z zachowaniem różnicy poziomów, oraz zapewnienia parametrów ustalonych dla chodników nie mniejszych niż wymagane  w ustaleniach planu pkt 7.1.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

2.2.5

chodniki muszą składać się z następujących części:a) dwóch traktów ruchu pieszego zlokalizowanych po obu stronach jezdni o łącznej ilości i szerokości pasów ruchu pieszego określonej w planie pkt 7.1.1 - 7.1.5;b) dodatkowych pasów skrajniowych przy krawężnikach jezdni z usytuowanymi na nich drzewami, znakami drogowymi, słupami itp. urządzeniami, o parametrach określonych w planie pkt 7.1.6 a/;  c) dodatkowych pasów skrajniowych przy liniach rozgraniczenia ulicy mieszczących wystające części budynków oraz urządzenia związane z handlem i usługami lub będących przedpolem lokali usługowo-handlowych usytuowanych w parterze budynku, o parametrach określonych w planie pkt 7.1.6 b/.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

2.2.6

chodniki muszą składać się z następujących części:a) co najmniej jednego traktu ruchu pieszego usytuowanego po stronie zabudowy, o ilości i szerokości pasów ruchu pieszego określonych w planie pkt 7.1.1 - 7.1.5;b) dodatkowych pasów skrajniowych przy krawężnikach jezdni z usytuowanymi na nich drzewami, znakami drogowymi, słupami itp. urządzeniami, o parametrach określonych w planie pkt 7.1.6 a/;  c) dodatkowych pasów skrajniowych przy liniach rozgraniczenia ulicy mieszczących wystające części budynków oraz urządzenia związane z handlem i usługami lub będących przedpolem lokali usługowo-handlowych usytuowanych w parterze budynku, o parametrach określonych w planie pkt 7.1.6 b/.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2.7

w miejscu przecięcia się wskazanej ulicy z ulicą wyłącznie o ruchu pieszym, organizacja ruchu pojazdów musi być podporządkowana ruchowi pieszemu.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

X

2.2.8

z uwagi na ruch samochodowy, ruch pieszy i parkowanie - na wskazanym odcinku ulicy muszą być zapewnione w pierwszej kolejności: jak największa liczba miejsc parkowania i ustalone planem parametry chodników (pkt 7.1); dostęp tylko pojazdów alarmowych w akcji, pojazdów porządkowych w określonych dniach i godzinach, dostawczych pojazdów samochodowych w określonych godzinach, innych pojazdów samochodowych o ładowności nie większej niż 3,5 t, oraz rowerów i wózków inwalidzkich.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2.9

z uwagi na ruch samochodowy, ruch pieszy i parkowanie - na wskazanym odcinku ulicy muszą być zapewnione w pierwszej kolejności optymalne, z punktu widzenia potrzeb i wygody przechodniów, warunki ruchu pieszego. dostęp tylko pojazdów alarmowych w akcji, pojazdów porządkowych w określonych dniach i godzinach, dostawczych pojazdów samochodowych w określonych godzinach, oznakowanych pojazdów osobowych mieszkańców i osób niepełnosprawnych, pojazdów z jednorazowym zezwoleniem, pozostałych pojazdów osobowych które nie mają prawa parkować na terenach publicznych, oraz rowerów i wózków inwalidzkich;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2.10

z uwagi na ruch samochodowy i ruch pieszy - na wskazanym odcinku ulicy muszą być zapewnione w pierwszej kolejności optymalne, z punktu widzenia potrzeb i wygody przechodniów, warunki ruchu pieszego.dostęp tylko pojazdów alarmowych w akcji, pojazdów porządkowych w określonych dniach i godzinach, dostawczych pojazdów samochodowych w określonych godzinach, oznakowanych pojazdów osobowych mieszkańców, pojazdów z jednorazowym zezwoleniem, oraz rowerów i wózków inwalidzkich; dopuszcza się dalej idące ograniczenia wynikające z innych przepisów prawa lokalnego;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2.11

z uwagi na ruch samochodowy i ruch pieszy - na wskazanym odcinku ulicy muszą być zapewnione w pierwszej kolejności optymalne, z punktu widzenia potrzeb i wygody przechodniów, warunki ruchu pieszego;dostęp tylko pojazdów alarmowych w akcji, pojazdów porządkowych w określonych dniach i godzinach, dostawczych pojazdów samochodowych w określonych godzinach, oznakowanych pojazdów osobowych mieszkańców które nie mają prawa parkować na terenach publicznych, pojazdów z jednorazowym zezwoleniem, oraz rowerów i wózków inwalidzkich; dopuszcza się dalej idące ograniczenia wynikające z innych przepisów prawa lokalnego.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

X

2.2.12

na wskazanym odcinku ulicy muszą być zapewnione w pierwszej kolejności optymalne, z punktu widzenia potrzeb i wygody przechodniów, warunki ruchu pieszego;dostęp tylko pojazdów alarmowych w akcji, pojazdów porządkowych w określonych dniach i godzinach, dostawczych pojazdów samochodowych w określonych godzinach, oraz rowerów i wózków inwalidzkich.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

-

-

-

2.2.13

na wskazanym odcinku traktu muszą być zapewnione w pierwszej kolejności optymalne, z punktu widzenia potrzeb i wygody przechodniów, warunki ruchu pieszego;dostęp tylko pojazdów alarmowych w akcji, pojazdów porządkowych w określonych dniach i godzinach, oraz rowerów i wózków inwalidzkich.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3

Ustala się następujące wymogi dotyczące sposobu i etapowania realizacji planu:

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

2.3.1

na wskazanym odcinku ulicy przewidziana jest w przyszłości likwidacja istniejącego, w momencie uchwalenia planu, szlaku tramwajowego; okresowo, tj. do czasu likwidacji szlaku tramwajowego, musi być zapewniony priorytet komunikacji tramwajowej w stosunku do komunikacji samochodowej, w tym m.in. płynność ruchu rozkładowych pojazdów tramwajowych.W celu zapewnienia płynności ruchu pojazdów tramwajowych - obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów i urządzeń powodujących zatrzymywanie pociągów poza przystankami komunikacji miejskiej.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

2.3.2

zmiana istniejącej w chwili uchwalenia planu funkcji wskazanego odcinka ulicy, wymaga wyprzedzającej budowy nowego odcinka ulicy łączącego ul. Kozią z ul. Podgórną.

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3.3

realizacja ustaleń planu wymaga uprzedniego usunięcia konfliktu z urządzeniami podziemnymi.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4

Zabronione jest lokalizowanie oraz budowa i rozbudowa:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.4.1

wszelkich obiektów budowlanych i urządzeń o funkcjach produkcyjnych oraz takich, które mogą spowodować szkodliwe uciążliwości dla środowiska lub spowodować wzrost zanieczyszczenia powietrza w rejonie lokalizacji powyżej dopuszczalnych norm (w tym obiektów wytwarzających ciepło dla ogrzewania budynków lub przygotowywania ciepłej wody), a także obiektów budowlanych i urządzeń, które wpływają negatywnie na ład przestrzenny.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4.2

wszelkich obiektów budowlanych o funkcjach innych niż wymagane w ustaleniach planu pkt. 1.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.4.3

wszelkich obiektów budowlanych z wyjątkiem dopuszczonych ustaleniami planu pkt 2.5.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.4.4

magazynów i składowisk, obiektów handlu hurtowego i półhurtowego, stacji paliw, oraz rzemiosła w zakresie: naprawy i obsługi pojazdów, mechaniki i elektromechaniki maszyn i urządzeń, blacharstwa i lakiernictwa.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4.5

wszelkiego rodzaju stałych pawilonów i kiosków.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.4.6

tymczasowych obiektów budowlanych z wyjątkiem przewidzianych pozostałymi ustaleniami planu.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.4.7

ogródków gastronomicznych.

-

X

-

-

-

X

-

-

X

X

-

-

-

-

X

X

-

-

-

2.4.8

stacji transformatorowych, węzłów i stacji redukcyjno-pomiarowych gazu, kotłowni, koncentratorów telefonicznych i innych urządzeń technicznych  w formie wolno stojących obiektów budowlanych;wyjątkowo, w zabudowie istniejącej dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych, redukcyjnych gazu w formie obiektów wolno stojących, lecz tylko w tylnej części działki budowlanej (za zabudową frontową).

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4.9

elementów sieci energetycznych, ciepłowniczych i innych w formie urządzeń napowietrznych.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

X

X

X

X

2.4.10

elementów sieci energetycznych, ciepłowniczych i innych w formie urządzeń napowietrznych, z wyjątkiem sieci trakcyjnej do czasu likwidacji szlaku tramwajowego.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

2.4.11

elementów sieci uzbrojenia technicznego, które zagrażają istniejącym drzewom i kolidują z planowaną zielenią.

-

-

X

-

-

-

X

-

-

-

X

-

-

-

X

-

-

-

X

2.4.12

wszelkich tablic i urządzeń reklamowych i informacyjnych z wyjątkiem przewidzianych pozostałymi ustaleniami planu.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.5

Dopuszcza się lokalizowanie, budowę i rozbudowę:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.5.1

podziemnego garażu (dla terenów zabudowy w oparciu o kompleksowe rozwiązania dla kwartału).

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

2.5.2

podziemnych obiektów infrastruktury technicznej.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.5.3

kiosków typu "Ruch" służących sprzedaży prasy, biletów MPK.

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

2.5.4

obiektów małej architektury.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.5.5

tymczasowych obiektów placów budów sytuowanych wyłącznie w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.5.6

sezonowych ogródków gastronomicznych  oraz tymczasowych obiektów związanych z okazjonalnymi imprezami (jarmarki, kiermasze, koncerty).

X

-

X

X

X

X

X

X

-

-

X

X

X

X

-

-

X

X

X

2.5.7

nieobudowanych, rozbieralnych straganów.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

2.5.8

ciągów pieszych.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5.9

urządzeń oraz tablic reklamowych i informacyjnych dopuszczonych odrębną uchwałą Rady Miejskiej.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.5.10

szyldów firm i instytucji zawieszanych na budynkach w których te firmy i instytucje mają swoje siedziby.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5.11

utrzymania istniejących obiektów związanych z obronnością (schronów lub szczelin lotniczych).

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.6

Powierzchnia użytkowa lokalu usługowego we wszystkich budynkach sytuowanych na działce nie może być większa niż:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.6.1

2000 m2 - dla handlu.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.6.2

150 m2 - dla zdrowia i opieki społecznej.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.6.3

50 m2 - dla rzemiosła usługowego.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.7

Ustala się wymagania dotyczące lokalizacji na terenach ulic i placów urządzeń związanych z handlem i usługami:

X

-

X

X

X

-

X

X

-

-

X

X

X

X

-

-

X

X

X

2.7.1

ogródki gastronomiczne mogą być lokalizowane tylko bezpośrednio przy lokalach gastronomicznych, poza powierzchnią chodnika, z posadzką na jego poziomie, z zastrzeżeniem, że w pasie terenu między ulicą Woźną a Wielką obowiązuje całkowity zakaz ich lokalizacji;  szerokość ogródka gastronomicznego nie może przekroczyć szerokości budynku w którym znajduje się lokal, a jego głębokość nie może przekroczyć 6,5 m.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

2.7.2

ogródki gastronomiczne mogą być lokalizowane tylko bezpośrednio przy frontowej ścianie lokalu gastronomicznego; szerokość ogródka gastronomicznego nie może przekroczyć szerokości budynku w którym znajduje się lokal, a jego głębokość nie może przekroczyć 6,5 m.

-

-

-

-

-

-

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.7.3

ogródki gastronomiczne mogą być lokalizowane tylko bezpośrednio przy lokalach gastronomicznych, tylko na powierzchni chodnika, pod warunkiem, że zachowane zostaną parametry chodników ustalone w planie pkt 7.1; szerokość ogródka gastronomicznego nie może przekroczyć szerokości budynku w którym znajduje się lokal.

X

-

X

X

X

-

-

-

-

-

X

-

X

-

-

-

-

X

X

2.7.4

ogródki gastronomiczne mogą być lokalizowane tylko bezpośrednio przy lokalach gastronomicznych;szerokość ogródka gastronomicznego nie może przekroczyć szerokości budynku w którym znajduje się lokal.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

X

-

-

2.7.5

szerokość ciągłego pasa ulicznego dla przejścia i przejazdu, wolna od urządzeń związanych z handlem i usługami musi wynosić co najmniej 3,5 m.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

2.8

W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w zakresie podziału, zabudowy i zagospodarowania działki - ustala się obowiązek zapewnienia dojazdu do wszystkich obiektów budowlanych o funkcjach mieszkaniowych, usługowych i technicznych (stacje transformatorowe, stacje redukcyjne gazu itp.) które zbudowano przed uchwaleniem planu.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Podział, kształt i powierzchnia działek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Obowiązuje zakaz wszelkich podziałów nieruchomości.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.2

Obowiązuje zakaz wszelkich podziałów terenu z wyjątkiem niezbędnych dla regulacji stanu własnościowo-prawnego w celu realizacji funkcji publicznych (związanych z komunikacją  i uzbrojeniem technicznym).

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3.3

Możliwy jest tylko taki podział terenu który nie ograniczy i nie przekroczy praw ustanowionych przepisami ustaw o ochronie dóbr kultury i o zagospodarowaniu przestrzennym, w tym wynikających z ustaleń planu.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Usytuowanie zabudowy w stosunku do ulic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Zabudowę należy sytuować zgodnie z ustaleniami dotyczącymi linii zabudowy wyznaczonych na rysunku planu;Jeżeli nie zostały wyznaczone linie zabudowy, zabudowę należy sytuować w oparciu o przepisy prawa budowlanego.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.2

Wyznaczona na rysunku planu linia zabudowy może ulec przesunięciu w wyniku sporządzenia projektu wymaganego w ustaleniach planu pkt 2.1.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.3

Zabudowa lokalizowana we frontowej części działki budowlanej, wzdłuż wyznaczonych linii zabudowy musi być realizowana wyprzedzająco w stosunku do zabudowy sytuowanej w głębi działki.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Usytuowanie zabudowy w stosunku do bocznych i tylnych granic działek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

Na wskazanym terenie ustala się obowiązek kształtowania zabudowy zwartej; w tym celu, w pasie terenu o szerokości do 15,0 m mierząc od linii zabudowy w głąb działki, budynek musi przylegać do obydwu bocznych granic działki i być zakończony ścianami szczytowymi bez jakichkolwiek otworów; w przypadku gdy na działce sąsiadującej z boku istnieje budynek zwrócony w stronę działki inwestora elewacją okienną i jest to budynek chroniony ze względów konserwatorskich lub inny wartościowy i/lub trwały, od strony tej działki należy projektowany budynek zakończyć elewacją okienną nie przylegającą do granicy.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.2

Na wskazanym terenie ustala się obowiązek kształtowania zabudowy wolno stojącej.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.3

Na wskazanym terenie ustala się obowiązek sytuowania zabudowy w stosunku do bocznych i tylnych granic działki  według rozwiązań projektu wymaganego w ustaleniach planu pkt. 2.1.

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

Wskaźniki intensywności zabudowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1

Wymagany procent powierzchni zabudowy działki obliczony wg formuły:   Pb/Pdx100%, ("Pb" = suma powierzchni rzutów parterów wszystkich obiektów zlokalizowanych na działce, w ich obrysie zewnętrznym; "Pd" = powierzchnia działki), ustalono w wielkości:

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.1.1

wynikającej z rozwiązań projektu wymaganego w ustaleniach planu pkt. 2.1.

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.1.2

równej wyznaczonej na rysunku planu liniami zabudowy.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.1.3

równej lub mniejszej niż wyznaczona na rysunku planu liniami zabudowy.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.1.4

nie większej niż 50 % - dla działek sąsiadujących z innymi obydwoma bokami, a dla działek narożnikowych - obliczany indywidualnie, w zależności od wielkości działki wg wzoru: Z = 85 - 1,5 x P/100 ("Z" - nieprzekraczalny procent zabudowy; "P" - pow. działki).

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.1.5

nie większej niż 50 % - dla działek sąsiadujących z innymi obydwoma bokami, a dla działek narożnikowych - obliczany indywidualnie, w zależności od wielkości działki wg wzoru: Z = 85 - 1,5 x P/100 ("Z" - nieprzekraczalny procent zabudowy; "P" - pow. działki), z możliwością przekroczenia tego wskaźnika o wielkość wynikającą z projektu budowlanego rewitalizacji,  nie więcej jednak niż o 20%.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

Parametry obiektów budowlanych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1

Ustala się, z zastrzeżeniem przypadku określonego w planie pkt 12.5 następujące wymagane, minimalne parametry części składowych chodników:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

7.1.1

zapewniające warunki ruchu pieszego nie gorsze niż istniejące w chwili uchwalenia planu.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.1.2

łączną ilość pasów ruchu pieszego w ulicy - w liczbie dwóch.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

7.1.3

łączną ilość pasów ruchu pieszego w ulicy - w liczbie trzech.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.1.4

łączną ilość pasów ruchu pieszego w ulicy - w liczbie czterech.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.1.5

szerokość pojedynczego traktu ruchu pieszego w zależności od ilości pasów ruchu pieszego w każdym trakcie:a)1,40 m - dla traktu jednopasowego;b)2,10 m - dla traktu dwupasowego; c)2,90 m - dla traktu trójpasowego; d)3,70 m - dla traktu czteropasowego; w przypadku występowania podcienia, szerokość traktu wynikającą z punktów a-d/ i mieszczącą się w rzeczywistej szerokości podcienia, z wyłączeniem szerokości filarów, zalicza się jako część całej wymaganej szerokości traktu.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

7.1.6

szerokość dodatkowych części składowych chodnika:a)pasa skrajniowego przy krawężniku równą rzeczywistej szerokości terenu mieszczącego drzewa, znaki drogowe, słupy itp. urządzenia, poszerzoną o 0,10 m od strony traktu pieszego, jednak nie mniej niż: - 5,00 m - w przypadku parkowania prostopadłego na chodniku; - 4,50m - w przypadku parkowania ukośnego na chodniku; - 2,50 m - w przypadku parkowania równoległego na chodniku; - 0,50 m - w pozostałych przypadkach; b)pasa skrajniowego przy linii rozgraniczenia ulicy równą rzeczywistej szerokości terenu mieszczącego wystające części budynków oraz urządzenia związane z handlem i usługami, jednak nie mniej niż 0,60 m - w przypadku gdy wzdłuż ulicy w parterze budynku usytuowane są lokale usługowo-handlowe.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

7.2

Obowiązującą wysokość zabudowy, ustalono w wielkości:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.2.1

od poziomu terenu do gzymsu dachowego - jak w chwili uchwalenia planu.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.2.2

od poziomu terenu do gzymsu dachowego - 2 kondygnacje.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.2.3

od poziomu terenu do gzymsu dachowego - 3 kondygnacje.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.2.4

od poziomu terenu do gzymsu dachowego - 4 kondygnacje.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.2.5

od poziomu terenu do gzymsu dachowego - 5 kondygnacji.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.2.6

wynikającej z rozwiązań projektu wymaganego w ustaleniach planu pkt. 2.1.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.3

Obowiązkowo należy utrzymać / budować dach stromy, co najmniej dwuspadowy. Wysokość dachu stromego nie może być większa niż jest to konieczne dla pomieszczenia jednej kondygnacji nie wyższej niż kondygnacje położone poniżej gzymsu dachowego budynku.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.4

W ramach ustalonej obowiązującej wysokości, sytuowany budynek należy w szczegółach zharmonizować z wysokością wartościowych, stałych budynków istniejących w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Ustalona, obowiązująca wysokość dotyczy zarówno zabudowy frontowej jak i oficyn, lecz oficyny nie mogą być wyższe niż budynek frontowy, z uwzględnieniem różnic wysokości terenu.Ustalona, obowiązująca wysokość zabudowy  nie dotyczy indywidualnie wyznaczonych na rysunku planu dominant wysokościowych, oraz obiektów wymienionych w ustaleniach planu pkt 2.1.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.5

W uzasadnionych kompozycyjnie przypadkach, dopuszczalne jest miejscowe przekroczenie ustalonej wysokości (wieżyczki, szczyty itp. akcenty architektoniczne). Suma szerokości elementów wysuniętych z połaci i kondygnacji dachowych  nie może przekroczyć połowy długości dachu.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

Wygląd zewnętrzny obiektów budowlanych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1

W przypadku sytuowania budynku na kilku dawnych działkach budowlanych, wymagane jest kompozycyjne podzielenie jego elewacji na odcinki, w nawiązaniu do historycznych podziałów architektonicznych i/lub geodezyjnych.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.2

Zewnętrzną architekturę obiektów budowlanych oraz wszystkich innych elementów zagospodarowania należy zharmonizować z formami wartościowych obiektów istniejących w sąsiedztwie, pod względem zasad podziałów płaszczyzn i brył, proporcji wymiarów, pochylenia i układu dachów, rozwiązań gzymsów i innych detali, kolorystyki, zastosowania materiałów itp.; projektowane obiekty, również w przypadku rozbudowy lub przebudowy fragmentu obiektu, należy podporządkować celowi uzyskania kompozycyjnie spójnego rozwiązania architektonicznego i/lub urbanistycznego z zastrzeżeniem, że:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.2.1

zakazane jest:- stosowanie żaluzji i rolet zewnętrznych we wszystkich otworach okiennych i drzwiowych, z wyjątkiem zwijanych ozdobnych krat w oknach wystawowych;- obudowywanie balkonów i loggii- umieszczanie urządzeń technicznych na elewacji frontowej budynku, w tym: szafek przyłączy energetycznych, szafek kurka ogniowego, szafek łączności telekomunikacji kablowej i radiowej, anten satelitarnych, telewizyjnych, radiowych i łączności krótkofalowej. (Ustalenie nie dotyczy lokalizacji bankomatów, pod warunkiem niesprzeczności z wytycznymi konserwatorskimi). Dopuszcza się lokalizację przyłącza energetycznego i szafki kurka ogniowego w przejazdach i elewacjach bocznych pod warunkiem indywidualnego rozwiązania uzgodnionego z odpowiednim organem administracji i Miejskim Konserwatorem Zabytków. Wszystkie szafki muszą być licowane ze ścianą budynku.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.2.2

należy stosować tylko:- dachówkę ceramiczną lub blachę miedzianą jako pokrycie stromych połaci dachów;- szlachetne okładziny zewnętrzne; - tynki barwione w masie;- drewnianą stolarkę okienną i drzwiową;- metalowe kute lub drewniane bramy;- metalowe kute kraty;- instalacje kryte pod tynkiem lub inną okładziną zewnętrzną budynku;