Poznań, dnia 1 października 2009 r.

PREZYDENT

MIASTA POZNANIA

 

MPU-ORZ2/7322-592-1/Tr/09

 

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
 zagospodarowania przestrzennego

„Rejon ul. Romana Maya” w Poznaniu

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Poznania uchwały Nr LVI/744/V/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony między: ulicą Starołęcką, ulicą Hetmańską, od wschodu terenami przemysłowymi, ulicą Śliską, ulicą Romana Maya, od południa ulicą Forteczną.

 

Granice obszaru objętego sporządzaniem planu określone są na załączniku graficznym.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. B. Prusa 3, 60-819 Poznań, w terminie do dnia 22 października 2009 r.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.