UCHWAŁA NR LXII/861/V/2009

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 3 listopada 2009 r.

 

 

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szczepankowo – rejon ul. Salickiej” w Poznaniu.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) Rada Miasta Poznania uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.      Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Szczepankowo – rejon ul. Salickiej” w Poznaniu, po stwierdzeniu jego zgodności ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania” (uchwała Nr XXXI/299/V/08 Rady Miasta Poznania z dnia 18 stycznia 2008 r.), zwany dalej „planem”.

2.      Plan obejmuje część działki nr 31, ark. 26, obręb Kobylepole. Szczegółowy przebieg granicy obszaru objętego planem określa rysunek planu.

 

 

 

§ 2

 

Integralnymi częściami uchwały są:

1)       rysunek planu, opracowany w skali 1:1000, zatytułowany: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Szczepankowo – rejon ul. Salickiej” w Poznaniu, wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały;

2)       rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały;

3)       rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały.

 

§ 3

 

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały mowa jest o:

1)      budynku pomocniczym – należy przez to rozumieć wolno stojący garaż, budynek gospodarczy, altanę;

2)      dachu stromym – należy przez to rozumieć dach o kącie pochylenia połaci dachowych od 30º do 45º;

3)      działce budowlanej – należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

4)      linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć linię wydzielającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

5)      nieprzekraczalnej linii zabudowy należy przez to rozumieć linię wyznaczającą minimalną odległość od linii rozgraniczającej, w jakiej można sytuować budynek;

6)      obowiązującej linii zabudowy należy przez to rozumieć linię wyznaczającą odległość od linii rozgraniczającej tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, zgodnie z którą należy sytuować ścianę budynku;

7)      ogrodzeniu ażurowym – należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym część ażurowa pomiędzy elementami konstrukcyjnymi stanowi nie mniej niż 60% długości całkowitej ogrodzenia;

8)      powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię terenu zajętą przez wszystkie budynki w stanie wykończonym na działce budowlanej; powierzchnia ta jest wyznaczona przez rzuty pionowe zewnętrznych krawędzi tych budynków na powierzchnię terenu, z wyjątkiem powierzchni obiektów budowlanych i ich kondygnacji podziemnych nie- wystających ponad powierzchnię terenu oraz powierzchni elementów drugorzędnych, np. schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych, daszków;

9)      stacji bazowej telefonii komórkowej – należy przez to rozumieć obiekt radiokomunikacyjny składający się z urządzeń elektro-przesyłowych, konstrukcji wsporczej i zestawów anten;

10)  systemie informacji miejskiej należy przez to rozumieć system tablic informacyjnych, opisujących i ułatwiających orientację w mieście, w tym tablicę z nazwą ulicy, numerem posesji, tablicę informującą o obiektach użyteczności publicznej;

11)  szyldzie należy przez to rozumieć oznaczenie jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich siedzib lub miejsc wykonywania działalności;

12)  terenie należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

13)  urządzeniu reklamowym należy przez to rozumieć nośnik informacji i promocji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi, nie- będący szyldem, elementem systemu informacji miejskiej lub znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach drogowych.

 

§ 4

 

Ustala się przeznaczenie na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – teren oznaczony symbolem MN.

§ 5

 

W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1)      ustala się zakaz lokalizacji:

a)      nadziemnych elementów sieci infrastruktury technicznej,

b)      ogrodzeń betonowych oraz z elementów prefabrykowanych,

c)      urządzeń reklamowych,

d)      stacji bazowych telefonii komórkowej;

2)      dopuszcza się lokalizację:

a)      ogrodzeń wyłącznie ażurowych lub w formie żywopłotów, na podmurówce
o wysokości nie większej niż 0,5 m,

b)      budynków pomocniczych,

c)      szyldów,

d)      elementów sytemu informacji miejskiej,

e)      dojść i dojazdów.

 

§ 6

 

W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1)      ustala się:

a)      wykorzystywanie nadmiaru mas ziemnych pozyskanych podczas prac budowlanych na obszarze działki budowlanej lub ich usuwanie zgodnie z przepisami odrębnymi,

b)      w przypadku zanieczyszczenia gleby lub ziemi rekultywację terenu, zgodnie z przepisami odrębnymi,

c)      segregację i wywóz odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi,

d)      odprowadzenie ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej,

e)      zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w granicach działki budowlanej, zgodnie z przepisami odrębnymi, z dopuszczeniem odprowadzenia ich do sieci kanalizacji deszczowej,

f)        zakaz realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych do gromadzenia ścieków,

g)      zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

h)      zakaz stosowania kotłów, pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe, z wyjątkiem paliw ze źródeł odnawialnych,

i)        nakaz uzyskania określonych przepisami odrębnymi dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a do czasu ich uzyskania nakaz stosowania zasad akustyki budowlanej i architektonicznej w budynkach mieszkalnych;

2)      dopuszcza się:

a)      stosowanie indywidualnych systemów grzewczych przystosowanych do spalania paliw płynnych, gazowych, odnawialnych z biomasy oraz z innych ekologicznych źródeł, zgodnie z przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem pkt 1 lit. h,

b)      lokalizację kondygnacji podziemnych, pod warunkiem, że ich budowa nie doprowadzi do zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego oraz destabilizacji stosunków wodnych, powodując ich niekorzystne oddziaływanie na stateczność gruntów.

 

§ 7

 

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej nie podejmuje się ustaleń.

 

§ 8

 

W zakresie wymagań wynikających z potrzeby kształtowania przestrzenni publicznych nie podejmuje się ustaleń.

 

§ 9

 

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1)      ustala się:

a)      lokalizację budynków zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu, z zastrzeżeniem pkt 2 lit. a,

b)     lokalizację nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego na jednej działce budowlanej,

c)      powierzchnię działki budowlanej nie mniej niż 1000 m2,

d)     powierzchnię zabudowy nie więcej niż 25% powierzchni działki budowlanej i nie więcej niż 200 m2,

e)      powierzchnię budynku pomocniczego nie więcej niż 40 m2,

f)       powierzchnię biologicznie czynną nie mniej niż 50% powierzchni działki budowlanej,

g)      wysokość zabudowy nie większą niż:

-  dla budynku mieszkalnego – 10 m do kalenicy dachu stromego,

-  dla budynku pomocniczego – 2,5 m do gzymsu dachowego,

h)      dla budynków mieszkalnych dach stromy,

i)        dla budynków pomocniczych dach stromy lub płaski;

2)     dopuszcza się:

a)       lokalizację budynków pomocniczych odsuniętych od obowiązującej linii zabudowy w głąb działki budowlanej,

b)      w pasie terenu między linią zabudowy a północną lub wschodnią granicą planu lokalizowanie obiektów służących do czasowego gromadzenia odpadów.

 

§ 10

 

W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych nie podejmuje się ustaleń.

 

§ 11

 

W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości nie podejmuje się ustaleń.

 

§ 12

 

W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczeń w jego użytkowaniu nie podejmuje się ustaleń.

 

§ 13

 

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)       ustala się:

a)dostęp do przyległych dróg publicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi,

b)      zapewnienie potrzeb parkingowych dla samochodów osobowych w liczbie nie mniejszej niż 2 miejsca postojowe na działce dla każdego budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz dodatkowe 2 miejsca w przypadku lokalizacji usług w budynku mieszkalnym,

c)zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej,

d)      zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej;

2)     dopuszcza się:

a)      zaopatrzenie w gaz i ciepło z sieci gazowej lub cieplnej,

b)      roboty budowlane w zakresie przyłączy oraz sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczególności sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej.

 

§ 14

 

Nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania
i użytkowania terenu.

 

§ 15

 

Ustala się stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

 

§ 16

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

 

§ 17

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.