UCHWAŁA NR LXVII/915/V/2010

Rady Miasta Poznania

z dnia 2 lutego 2010 r.

 

 

 

w sprawie        miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Rataje – Park II” w Poznaniu

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41
i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) Rada Miasta Poznania uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.      Po stwierdzeniu zgodności ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania” – uchwała Nr XXXI/299/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 18 stycznia 2008 roku, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Rataje – Park II” w Poznaniu, zwany dalej „planem”.

2.      Granice obszaru objętego planem określa rysunek planu.

3.      Integralne części uchwały stanowią:

1)        rysunek planu, zatytułowany Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Rataje – Park II” w Poznaniu, opracowany w skali 1 : 2000, stanowiący załącznik
Nr 1;

2)        rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych
do projektu planu, stanowiące załącznik Nr 2;

3)        rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach
ich finansowania, stanowiące załącznik Nr 3.

 

§ 2

 

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)      linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć linię rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2)      oczku wodnym – należy przez to rozumieć otwarty, sztuczny zbiornik wodny
o powierzchni do 0,5 ha;

3)      ogrodzeniu ażurowym – należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym część ażurowa stanowi nie mniej niż 70% powierzchni całkowitej ogrodzenia;

4)      ogródku gastronomicznym – należy przez to rozumieć tymczasowy obiekt budowlany, nie połączony trwale z gruntem i nie wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród, zadaszony w formie markiz lub parasoli, przeznaczony do świadczenia usług gastronomicznych, znajdujący się w sąsiedztwie lokalu gastronomicznego, który stanowi dla niego stosowne zaplecze socjalno-sanitarne;

5)      stacji bazowej telefonii komórkowej – należy przez to rozumieć obiekt radiokomunikacyjny składający się z urządzeń elektro-przesyłowych oraz konstrukcji wsporczej i zestawów anten;

6)      strefie zieleni wysokiej – należy przez to rozumieć pas terenu przeznaczony
pod nasadzenia drzew i krzewów, stanowiący izolację wizualną i akustyczną;

7)      szyldzie – należy przez to rozumieć oznaczenie jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich siedzib lub miejsc świadczenia usług;

8)      tablicy informacyjnej – należy przez to rozumieć element systemu informacji miejskiej, informacji turystycznej lub przyrodniczej;

9)      terenie – należy przez to rozumieć powierzchnię o określonym przeznaczeniu
i zasadach zagospodarowania, wyznaczoną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczoną kolorem i symbolem cyfrowo-literowym;

10)  urządzeniu reklamowym - należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej
w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi
i zamocowaniami, niebędący szyldem, tablicą informacyjną lub znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach drogowych.

 

§ 3

 

Na obszarze planu ustala się następujące przeznaczenie terenów:

1)      tereny zieleni urządzonej – park publiczny, oznaczone na rysunku planu symbolami 1ZP, 2ZP, 3ZP i 4ZP;

2)      tereny zieleni urządzonej z lokalizacją inwestycji celu publicznego w zakresie sieci infrastruktury technicznej kanalizacyjnej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1ZP/K i 2ZP/K;

3)      tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolem 1KDW i 2KDW.

 

§ 4

 

W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1)      zakaz lokalizacji napowietrznych sieci infrastruktury technicznej;

2)      zakaz lokalizacji wolno stojących stacji transformatorowych;

3)      zakaz sadzenia drzew i krzewów wysokich, w pasie o szerokości nie mniejszej niż 10,0 m
od osi widokowych na terenach 2ZP i 4ZP, wskazanych na rysunku planu;

4)      zakaz lokalizacji ogrodzeń na terenie parku oraz w granicy obszaru objętego planem, wskazanej na rysunku, z zastrzeżeniem § 8 ust. 1 pkt 11 i 12 oraz ust. 2 pkt 6;

5)      dopuszczenie nasadzeń żywopłotów wzdłuż dróg pieszych i ścieżek rowerowych,
z uwzględnieniem pkt 3.

 

§ 5

 

W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1)      zagospodarowanie terenu, z uwzględnieniem istniejących cennych gatunkowo drzew
i krzewów;

2)      zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia terenów, w tym zielenią wysoką w strefach wskazanych na rysunku planu;

3)      nakaz dostosowania zieleni do lokalnych warunków glebowo-wodnych oraz warunków środowiska miejskiego;

4)      rekultywację gleby lub ziemi w przypadku ich zanieczyszczenia, zgodnie z przepisami odrębnymi;

5)      wykorzystywanie nadmiaru mas ziemnych pozyskanych podczas prac ziemnych
w obrębie terenów lub usuwanie ich, zgodnie z przepisami odrębnymi;

6)      segregację i zagospodarowanie odpadów, zgodnie z planem gospodarki odpadami
dla miasta Poznania i przepisami odrębnymi;

7)      zachowanie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na granicy z terenami zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zlokalizowanej poza planem, zgodnie z przepisami odrębnymi;

8)      zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w obrębie danego terenu, zgodnie
z przepisami odrębnymi, z zastrzeżeniem pkt 9;

9)      odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu 1KDW do sieci kanalizacji deszczowej;

10)  dopuszczenie nawierzchni umożliwiających infiltrację wód opadowych i roztopowych
dla dróg pieszych, placów, boisk sportowych, miejsc postojowych i terenu 2KDW;

11)  zaopatrzenie w wodę budynku, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 2, z miejskiej sieci wodociągowej;

12)  odprowadzenie ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej;

13)  dopuszczenie stosowania indywidualnych systemów grzewczych w budynku, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 2, z zastrzeżeniem pkt 14, zgodnie z przepisami odrębnymi;

14)  zakaz stosowania pieców, trzonów kuchennych i kotłów na paliwo stałe, z wyjątkiem paliw odnawialnych z biomasy.

 

§ 6

 

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się przeprowadzenie rozpoznania archeologicznego, jeżeli wymagają
tego przepisy odrębne.

 

 

 

§ 7

 

W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
ustala się:

1)      obszar objęty granicami uchwalenia planu jako obszar przestrzeni publicznej, dla której nakazuje się zachowanie swobodnego dostępu, z zastrzeżeniem § 8 ust. 1 pkt 2 i 17, zgodnie z pozostałymi ustaleniami planu;

2)      lokalizację punktów widokowych w kierunku bryły kościoła w miejscach oznaczonych na rysunku planu;

3)      nakaz wykształcenia placów na terenie 1ZP, 2ZP i 4ZP, zgodnie z rysunkiem planu,
z uwzględnieniem pkt 5;

4)      obudowę oczka wodnego materiałami budowlanymi pochodzenia naturalnego;

5)      stosowanie spójnych elementów zagospodarowania w nawierzchniach posadzek,
w obiektach małej architektury i oświetleniu;

6)      zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej;

7)      zakaz lokalizacji urządzeń reklamowych;

8)      zakaz lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów, z zastrzeżeniem § 8 ust. 1 pkt 17.

 

§ 8

 

1.      Dla terenów oznaczonych symbolami 1ZP, 2ZP, 3ZP i 4ZP w zakresie parametrów
i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

1)       zakaz lokalizacji budynków, z uwzględnieniem pkt 2;

2)       dopuszczenie na terenie 1ZP zachowania istniejącego budynku mieszkalno-usługowego, bez prawa rozbudowy i nadbudowy, wskazanego na rysunku planu,
z uwzględnieniem pkt 3 i 4;

3)       dopuszczenie funkcji gastronomicznej w budynku, o którym mowa w pkt 2;

4)       dopuszczenie na terenie 1ZP lokalizacji jednego ogródka gastronomicznego przy budynku, o którym mowa w pkt 2, zgodnie z rysunkiem planu;

5)       dopuszczenie lokalizacji szyldów o łącznej powierzchni nie większej niż 1 m2, wyłącznie na elewacji budynku, o którym mowa w pkt 2;

6)       powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 70%;

 

7)       lokalizację budowli sportowych, urządzeń rekreacji plenerowej i urządzeń związanych z organizacją parku;

8)       dopuszczenie lokalizacji obiektów małej architektury;

9)       dopuszczenie lokalizacji oczka wodnego, fontanny z kaskadami wodnymi na terenie 4ZP, z uwzględnieniem § 7 pkt 4 i 5;

10)   dopuszczenie lokalizacji wolno stojących tablic informacyjnych;

11)   dopuszczenie lokalizacji ogrodzeń ażurowych wyłącznie na granicy działek szkolnych oraz ośrodka zdrowia na terenie 2ZP i 3ZP, z uwzględnieniem pkt 12;

12)   dopuszczenie lokalizacji ogrodzeń z siatki dla zabezpieczenia boisk sportowych
i urządzeń związanych z organizacją parku;

13)   lokalizację dróg pieszych i ścieżek rowerowych, zgodnie z rysunkiem planu,
z uwzględnieniem pkt 16;

14)   szerokość ścieżki rowerowej nie mniejszą niż 3,0 m;

15)   szerokość drogi pieszej nie mniejszą niż 3,0 m;

16)   w przypadku równoległego przebiegu ścieżek rowerowych i dróg pieszych nakaz lokalizacji pasa zieleni między nimi o szerokości nie mniejszej niż 1,0 m;

17)   lokalizację na dz. nr 6/22 i 6/23, ark. 13, obr. Rataje miejsc postojowych:

a)          dla rowerów w ilości nie mniejszej niż:

-         2 miejsca postojowe na każde 100,0 m2 powierzchni użytkowej obiektu usługowego,

-         1,5 miejsca postojowego na każde 10 miejsc w obiektach gastronomicznych,

b)            dla samochodów osobowych w ilości nie mniej niż:

-         1,5 miejsca postojowego na mieszkanie,

-         4,5 miejsca postojowego na każde 100 m2 powierzchni użytkowej obiektu usługowego, z uwzględnieniem 0,6 miejsca postojowego dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

-         3,6 miejsca postojowego na każde 10 miejsc w obiektach gastronomicznych,
w tym 0,6 miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych;

18)   dostęp do terenów wyłącznie dla ruchu pieszego i rowerowego, z zastrzeżeniem
pkt
. 19 i 20;

19)   dostęp do budynku, o którym mowa w pkt. 2, z dróg publicznych poza planem, jednym zjazdem poprzez teren 1KDW;

20)   dopuszczenie dostępu dla pojazdów obsługi technicznej terenu:

a)         1ZP do dróg publicznych poza planem poprzez teren 1KDW,

b)         2ZP do dróg publicznych poza planem poprzez teren 1KDW,

c)         3ZP do dróg publicznych poza planem – jednym zjazdem,

d)         4ZP do dróg publicznych poza planem – jednym zjazdem poprzez teren 3ZP
i 2ZP/K oraz do dróg publicznych poza planem;

21)   dopuszczenie lokalizacji innych niż wyznaczone na rysunku planu dróg pieszych
i ścieżek rowerowych, zgodnie z pozostałymi ustaleniami planu;

22)   dopuszczenie zachowania istniejącej i lokalizacji nowej sieci infrastruktury technicznej, z uwzględnieniem § 12.

2.      Dla terenów oznaczonych symbolami 1ZP/K i 2ZP/K w zakresie parametrów
i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

1)      dopuszczenie lokalizacji dróg pieszych i ścieżek rowerowych, z uwzględnieniem
pkt 9;

2)      szerokość drogi rowerowej nie mniejszą niż 3,0 m;

3)      szerokość drogi pieszej nie mniejszą niż 3,0 m;

4)      w przypadku równoległego przebiegu ścieżek rowerowych i dróg pieszych nakaz lokalizacji pasa zieleni między nimi o szerokości nie mniejszej niż 1,0 m;

5)      powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 70%;

6)      dopuszczenie lokalizacji ogrodzeń ażurowych na granicy działki szkoły
oraz na granicy obszaru objętego planem, z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

7)      zakaz lokalizacji budynków;

8)      dostęp do terenów wyłącznie dla ruchu pieszego i rowerowego, z zastrzeżeniem
pkt 9;

9)      dopuszczenie dostępu dla pojazdów obsługi technicznej terenu:

a)         1ZP/K do dróg publicznych poza planem poprzez teren 4ZP, z uwzględnieniem § 8 ust. 1 pkt 20 lit. d,

b)         2ZP/K – jednym zjazdem do dróg publicznych poza planem poprzez teren 3ZP;

10) dopuszczenie lokalizacji innych niż wyznaczone na rysunku planu dróg pieszych
i ścieżek rowerowych, zgodnie z pozostałymi ustaleniami planu;

11) dopuszczenie zachowania istniejącej i lokalizacji nowej sieci infrastruktury technicznej, z uwzględnieniem § 12.

3.      Dla terenu oznaczonego symbolem 1KDW w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

1)      lokalizację:

a)         drogi o szerokości w liniach rozgraniczających nie mniejszej niż 12,0 m,

b)         jezdni o szerokości nie mniejszej niż 4,5 m,

c)         co najmniej jednostronnego chodnika,

d)         ścieżki rowerowej od połączenia ze ścieżką rowerową na terenie 2ZP w kierunku północnym;

2)      zakaz lokalizacji budynków;

3)      zakaz lokalizacji miejsc postojowych;

4)      dopuszczenie zachowania istniejącej i lokalizacji nowej sieci infrastruktury technicznej, z uwzględnieniem § 12.

4.      Dla terenu oznaczonego symbolem 2KDW w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

1)      dopuszczenie lokalizacji placu do zawracania samochodów;

2)      dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów osobowych i rowerów;

3)      zakaz lokalizacji budynków;

4)      dopuszczenie zachowania istniejącej i lokalizacji nowej sieci infrastruktury technicznej, z uwzględnieniem § 12.

 

§ 9

 

W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie nie podejmuje się ustaleń.

 

§ 10

 

W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości nie wyznacza się terenów wymagających wszczęcia procedury scalania i podziału nieruchomości,
w rozumieniu przepisów odrębnych.

 

§ 11

 

W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń
w ich użytkowaniu, ustala się zakaz nasadzeń drzew i krzewów na terenach 1ZP/K i 2ZP/K oraz w miejscach przebiegu infrastruktury technicznej i ich strefach ochronnych,
zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

§ 12

 

W zakresie określenia zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej ustala się:

1)      zachowanie powiązań dróg wewnętrznych, dróg pieszych i ścieżek rowerowych w granicy obszaru planu oraz z zewnętrznym układem komunikacyjnym, zgodnie z przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem pozostałych ustaleń planu;

2)      dopuszczenie lokalizacji na terenach 1KDW i 2KDW dodatkowych, innych niż ustalone planem elementów układu komunikacyjnego, zgodnie z przepisami odrębnymi,
z uwzględnieniem pozostałych ustaleń planu;

3)      dopuszczenie lokalizacji skrzyżowań dróg pieszych i ścieżek rowerowych;

4)      dopuszczenie zmiany geometrii i rozmieszczenia dróg pieszych i ścieżek rowerowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

5)      dopuszczenie lokalizacji oświetlenia terenu oraz wzdłuż istniejących i planowanych dróg pieszych, ścieżek rowerowych i boisk sportowych;

6)      dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w tym sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej i monitoringu wizyjnego oraz systemu służb ratowniczych
i bezpieczeństwa publicznego.

 

§ 13

 

W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia
i użytkowania terenów nie podejmuje się ustaleń.

 

§ 14

 

Dla obszaru objętego planem ustala się stawkę, służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.

 

 

§ 15

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

 

§ 16

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.