Poznań, dnia 22 listopada 2007 r.

PREZYDENT

MIASTA POZNANIA

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
 zagospodarowania przestrzennego

„Rejon ulic R. Dmowskiego i

J. Krauthofera” w Poznaniu

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 127, poz. 880) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Poznania uchwały nr XXV/237/V/2007 z dnia 6 listopada 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony u zbiegu ulicy R. Dmowskiego (wraz z tą ulicą) oraz J. Krauthofera.

 

Granice obszaru objętego planem określone są na załączniku graficznym.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. B Prusa 3, 60-819 Poznań, w terminie do dnia 14 grudnia 2007 r.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.