UCHWAŁA NR XLIX/637/V/2009

Rady Miasta Poznania

    z dnia 10 lutego 2009 r.

 

 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „PARK NAD WARTĄ” w Poznaniu

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz.1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) Rada Miasta Poznania uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.      Po stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania – uchwała Nr XXXI/299/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 18 stycznia 2008 roku, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „PARK NAD WARTĄ” w Poznaniu, zwany dalej „planem”.

2.      Granice obszaru objętego planem określa rysunek planu.

3.      Integralne części uchwały stanowią:

1)      rysunek planu zatytułowany Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „PARK NAD WARTĄ” w Poznaniu, opracowany w skali 1 : 2000, stanowiący załącznik Nr 1;

2)      rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych
do projektu planu, stanowiące załącznik Nr 2;

3)      rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach
ich finansowania, stanowiące załącznik Nr 3.

 

§ 2

 

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)      akcencie architektonicznym – należy przez to rozumieć część budynku wyróżniającą się w otoczeniu formą i wysokością, podkreślającą kompozycję urbanistyczną i ułatwiającą orientację w terenie;

2)      działce budowlanej – należy przez to rozumieć działkę budowlaną, zgodnie z ustawą
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

3)      klinie zieleni – należy przez to rozumieć fragment systemu terenów zielonych miasta Poznania, ukształtowany wzdłuż doliny rzeki Warty, pełniący w strukturze przestrzennej miasta funkcje ekologiczne, klimatyczne i rekreacyjne;

4)      nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczającą minimalną odległość, w jakiej można sytuować budynki od linii rozgraniczającej tereny
o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

5)      obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, na której nakazuje się sytuować ścianę elewacji budynku;

6)      ogrodzeniu ażurowym – należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym część ażurowa stanowi co najmniej 80% długości całkowitej ogrodzenia, z podmurówką o wysokości nie większej niż 0,3 m;

7)      ogródku gastronomicznym – należy przez to rozumieć tymczasowy obiekt budowlany, nie połączony trwale z gruntem i nie wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród, zadaszony w formie markiz lub parasoli, przeznaczony do świadczenia usług gastronomicznych, znajdujący się w sąsiedztwie lokalu gastronomicznego, który stanowi dla niego stosowne zaplecze socjalno-sanitarne;

8)      powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni rzutów wszystkich budynków na działce lub terenie, mierzoną po zewnętrznym obrysie ścian kondygnacji przyziemnej lub nadziemnej w przypadku, gdy jej obrys występuje poza obrys kondygnacji przyziemnej, bez schodów, ramp i tarasów;

9)      stacji bazowej telefonii komórkowej – należy przez to rozumieć obiekt radiokomunikacyjny składający się z urządzeń elektro-przesyłowych oraz konstrukcji wsporczej i zestawów anten;

10)  szyldzie – należy przez to rozumieć oznaczenie jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich siedzib lub miejsc wykonywania działalności;

11)  tablicy informacyjnejnależy przez to rozumieć element systemu informacji miejskiej, informacji turystycznej lub przyrodniczej;

12)  terenie – należy przez to rozumieć powierzchnię o określonym przeznaczeniu
i określonych zasadach zagospodarowania, wyznaczoną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, kolorem i symbolem literowym lub cyfrowo-literowym;

13)  urządzeniu reklamowym - należy przez to rozumieć wszelkie urządzenia będące nośnikami informacji lub promocji wizualnej, w jakiejkolwiek materialnej formie.

 

§ 3

 

Na obszarze planu ustala się następujące przeznaczenie terenów:

1)      tereny zieleni urządzonej – park publiczny, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP i 5ZP;

2)      tereny zieleni urządzonej, sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1ZP/US, 2ZP/US, 3ZP/US, 4ZP/US i 5ZP/US;

3)      teren zabudowy usługowej, oznaczony na rysunku planu symbolem U;

4)      teren drogi publicznej, oznaczony na rysunku planu symbolem KD-G
-ul. Bolesława Krzywoustego;

5)      teren drogi publicznej częściowo na obszarze bezpośrednio zagrożonym powodzią, oznaczony na rysunku planu symbolem KD-Z/ZZ;

6)      tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KDW, 3KDW
i 4KDW;

7)      teren drogi wewnętrznej częściowo na obszarze bezpośrednio zagrożonym powodzią, oznaczony na rysunku planu symbolem 2KDW/ZZ.

 

 

§ 4

 

W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1)      ochronę walorów krajobrazowych klina zieleni – utrzymanie istniejącego krajobrazu, eksponowanych panoram oraz wprowadzenie nowych elementów zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z ustaleniami planu;

2)      lokalizację punktów widokowych w kierunku panoramy Wildy, w miejscach wyznaczonych na rysunku planu;

3)      lokalizację zabudowy, zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy;

4)      zakaz lokalizacji ogrodzeń betonowych oraz ogrodzeń z elementów prefabrykowanych;

5)      zakaz lokalizacji urządzeń reklamowych, z wyjątkiem miejsc wskazanych w planie;

6)      dopuszczenie lokalizacji tablic informacyjnych i szyldów na elewacjach budynków
i na ogrodzeniach, z uwzględnieniem pkt 7;

7)      zakaz lokalizacji tablic informacyjnych i szyldów w sposób przesłaniający elementy
i detale architektoniczne budynków o wartościach historycznych, oznaczonych na rysunku planu;

8)      zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej;

9)      zakaz lokalizacji nadziemnych sieci infrastruktury technicznej.

 

§ 5

 

W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1)      ochronę istniejących drzew, a w przypadku ich kolizji z planowaną budową nakaz przesadzenia lub wprowadzenia nowych nasadzeń;

2)      zachowanie i ochronę wód stawu, w tym naturalnie ukształtowanej linii brzegowej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

3)      zagospodarowanie zielenią wszystkich terenów wolnych od utwardzenia;

4)      nakaz dostosowania zieleni do lokalnych warunków glebowo-wodnych oraz warunków środowiska miejskiego;

5)      rekultywację gleby lub ziemi w przypadku ich zanieczyszczenia, zgodnie z przepisami odrębnymi;

6)      wykorzystywanie nadmiaru mas ziemnych pozyskanych podczas prac budowlanych
w obrębie danego terenu lub usuwanie ich, zgodnie z przepisami odrębnymi;

7)      segregację i wywóz odpadów, zgodnie z planem gospodarki odpadami dla miasta Poznania i przepisami odrębnymi;

8)      odprowadzenie ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej;

9)      zagospodarowanie wód opadowych w obrębie danego terenu, zgodnie z przepisami odrębnymi, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3 pkt 16, ust. 4 pkt 15, ust. 5 pkt 11 i ust. 6 pkt 8;

10)  dopuszczenie nawierzchni umożliwiających infiltrację wód opadowych dla terenu parkingów i dróg pieszych, z uwzględnieniem § 8 ust. 6 pkt 9;

11)  dopuszczenie stosowania indywidualnych systemów grzewczych, z zastrzeżeniem pkt 12, zgodnie z przepisami odrębnymi;

12)   zakaz stosowania w nowo budowanych budynkach pieców, trzonów kuchennych i kotłów na paliwo stałe, z wyjątkiem paliw odnawialnych z biomasy.

 

§ 6

 

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się:

1)      ochronę budynków o wartościach historycznych, oznaczonych na rysunku planu, poprzez zachowanie bryły, formy dachu i kompozycji elewacji;

2)      przeprowadzenie rozpoznania archeologicznego, jeżeli wymagają tego przepisy odrębne.

 

§ 7

 

W zakresie zasad kształtowania przestrzeni publicznych ustala się:

1)      tereny oznaczone symbolami 1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP i 5ZP oraz tereny dróg publicznych jako obszary przestrzeni publicznych, dla których nakazuje się zachowanie swobodnego dostępu i zachowanie ciągłości bulwaru nadwarciańskiego;

2)      zakaz lokalizacji ogrodzeń na terenach 1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP i 5ZP;

3)      dopuszczenie lokalizacji obiektów małej architektury;

4)      dopuszczenie nasadzeń żywopłotów i drzew wzdłuż dróg pieszych i ścieżek rowerowych, z uwzględnieniem punktów widokowych;

5)      dopuszczenie urządzeń reklamowych w obiektach wiat przystankowych;

6)      dopuszczenie lokalizacji wolno stojących tablic informacyjnych;

7)      stosowanie spójnych elementów zagospodarowania w nawierzchniach posadzek,
w obiektach małej architektury i w oświetleniu.

 

§ 8

 

1. Dla terenów oznaczonych symbolami 1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP i 5ZP w zakresie parametrów
i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, ustala
się:

1)      utrzymanie istniejącego zagospodarowania terenu, w tym: placów zabaw, boisk, urządzeń sportowych i urządzeń rekreacyjnych, pod warunkiem zachowania pozostałych ustaleń planu;

2)      zakaz lokalizacji budynków, z zastrzeżeniem pkt 3 i pkt 4;

3)      dopuszczenie na terenie 2ZP lokalizacji budynku socjalnego o parametrach:

a)      powierzchnia zabudowy nie większa niż 400 m2,

b)      wysokość nie większa niż 5,0 m,

c)      dach płaski;

4)      dopuszczenie na terenie 2ZP zachowania istniejącego budynku, wyłącznie dla obsługi sportu i rekreacji, bez prawa rozbudowy;

5)      lokalizację na terenie 2ZP i 3ZP budowli sportowych i urządzeń rekreacyjnych;

6)      lokalizację na terenie 2ZP kładki pieszo-rowerowej przez Wartę wraz z urządzeniami dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z rysunkiem planu;

7)      nakaz zachowania na terenie 2ZP widoku na kościół, zgodnie z rysunkiem planu;

8)      stosowanie przepuszczalnych nawierzchni boisk i placów zabaw;

9)      udział powierzchni biologicznie czynnej terenu - nie mniejszy niż 75 %;

10)  zakaz lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów;

11)  dostępność do terenów wyłącznie dla ruchu pieszego i rowerowego, z zastrzeżeniem pkt 12;

12)  dopuszczenie dostępności dla pojazdów obsługi technicznej:

a)      terenu 1ZP – jednym zjazdem z terenu KD-Z/ZZ,

b)      terenu 2ZP – poprzez drogę 2KDW/ZZ do terenu KD-Z/ZZ, przy czym dostęp do budynku, o którym mowa w pkt 3, z wykorzystaniem istniejących dróg pieszych
i ścieżek rowerowych,

c)      terenu 3ZP – poprzez drogę 2KDW/ZZ do terenu KD-Z/ZZ,

d)      terenów 4ZP i 5ZP – poprzez drogę 4KDW oraz drogę wewnętrzną poza obszarem planu do ul. Ludwika Zamenhofa;

13)  zachowanie istniejących i dopuszczenie lokalizacji nowych dróg pieszych, zejść ze skarpy, urządzeń dla osób niepełnosprawnych i ścieżek rowerowych,
z uwzględnieniem § 12;

14)  zachowanie istniejącej i dopuszczenie lokalizacji nowej sieci infrastruktury technicznej, z uwzględnieniem § 12.

 

2. Dla terenów oznaczonych symbolami 1ZP/US, 2ZP/US, 3ZP/US, 4ZP/US i 5ZP/US
w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, ustala
się:

1)     dla terenów 1ZP/US, 2ZP/US, 3ZP/US, 4ZP/US i 5ZP/US lokalizację budynków
o funkcji sportowo-rekreacyjnej wraz z zapleczem, z uwzględnieniem pkt 2;

2)     dla terenu 1ZP/US lokalizację budynków administracyjno-biurowych wraz
z zapleczem, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego;

3)     zakaz lokalizacji budynków na granicy działek budowlanych;

4)     dopuszczenie funkcji gastronomicznej wyłącznie jako wbudowanej w obiekty sportowo-rekreacyjne, z zastrzeżeniem pkt 7 i pkt 8 oraz z wyjątkiem organizacji imprez okolicznościowych;

5)     dopuszczenie lokalizacji budowli sportowych i innych urządzeń rekreacyjnych;

6)     dopuszczenie lokalizacji obiektów małej architektury;

7)     dopuszczenie lokalizacji na działce budowlanej jednego ogródka gastronomicznego,
z uwzględnieniem pkt 8;

8)     odległość ogródka gastronomicznego nie większą niż 10 m od budynków i nie mniejszą niż 5,0 m od granicy działki budowlanej;

9)     wysokość zabudowy nie większą niż 5,0 m;

10) dowolny kształt dachu;

11) dopuszczenie miejscowego zwiększenia wysokości części budynków w formie wieżyczki obserwacyjnej lub akcentu architektonicznego:

a)      o wysokości nie większej niż 8,0 m od poziomu terenu,

b)     o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 9,0 m2,

c)      o dowolnej geometrii dachu;

12) dopuszczenie dla budowli sportowych przekryć namiotowych o wysokości według potrzeb dla danego obiektu;

13) wysokość masztów oświetleniowych boisk nie większą niż 14 m;

14) powierzchnię zabudowy:

a)      dla terenu 1ZP/US, 2ZP/US, 3ZP/US i 4ZP/US nie większą niż 30% powierzchni działki budowlanej,

b)     dla terenu 5ZP/US zgodnie z liniami zabudowy, wyznaczonymi na rysunku planu;

15)  udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż:

a)dla terenu 1ZP/US - 30% powierzchni działki budowlanej,

b)      dla terenu 2ZP/US, 3ZP/US, i 4ZP/US – 40% powierzchni działki budowlanej,

c)dla terenu 5ZP/US – 40% powierzchni terenu;

16)  dopuszczenie wydzielenia nowych działek budowlanych, pod warunkiem zapewnienia dostępu do drogi publicznej;

17)  powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej:

a)      dla terenu 1ZP/US nie mniejszą niż 1 600 m2 ,

b)      dla terenu 2ZP/US nie mniejszą niż 3 500 m2 ,

c)      dla terenu 3ZP/US nie mniejszą niż 6 000 m2,

d)      dla terenu 4ZP/US nie mniejszą niż 1 400 m2 ,

e)      dla terenu 5ZP/US nie mniejszą niż 15 000 m2;

18)  dopuszczenie wydzielenia działki budowlanej o powierzchni nie mniejszej niż 50 m2 w przypadku lokalizacji wolno stojącej małogabarytowej stacji transformatorowej;

19)  dopuszczenie lokalizacji na granicy działki budowlanej ogrodzeń ażurowych
o wysokości nie większej niż 1,6 m;

20)  dopuszczenie lokalizacji ogrodzeń z siatki  dla zabezpieczenia boisk sportowych;

21)  dopuszczenie robót budowlanych, związanych z istniejącą instalacją radiokomunikacyjną na terenie 1ZP/US;

22)  nakaz zapewnienia:

a)      miejsc postojowych dla rowerów, w ilości nie mniejszej niż 2 miejsca na każde
100 m2 powierzchni użytkowej budynków oraz 2 miejsca postojowe na każde
10 miejsc w obiektach gastronomicznych,

b)      miejsc postojowych dla pojazdów obsługi i dostaw towarów,

c)      na terenie 1ZP/US - miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w ilości nie mniejszej niż 3 miejsca na każde 100 m2 powierzchni użytkowej oraz co najmniej 1 miejsce dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

d)      na terenie 5ZP/US - miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ilości nie mniejszej niż 1 miejsce na każdych 10 równoczesnych użytkowników obiektów sportowych, w tym miejsc dla osób niepełnosprawnych, z dopuszczeniem lokalizacji części miejsc postojowych na terenie 4KDW;

23)  na terenach 2ZP/US, 3ZP/US i 4ZP/US zakaz lokalizacji miejsc postojowych innych niż wymienione w pkt 22 lit. a i lit b;

24)  dostęp do dróg publicznych dla samochodów:

a)      terenu 1ZP/US, ograniczony wyłącznie do uprawnionych służb, poprzez teren 2ZP
i drogę 2KDW/ZZ do terenu KD-Z/ZZ,

b)      terenu 2ZP/US, ograniczony wyłącznie do pojazdów obsługi i dostaw towarów, poprzez teren 2ZP oraz przez drogi 2KDW/ZZ i 3KDW do terenu KD-Z/ZZ,

c)      terenu 3ZP/US, ograniczony wyłącznie do pojazdów obsługi i dostaw towarów, poprzez teren 3ZP oraz przez drogi 2KDW/ZZ i 3KDW do terenu KD-Z/ZZ,

d)      terenu 4ZP/US, ograniczony wyłącznie do pojazdów obsługi i dostaw towarów, poprzez drogę 2KDW/ZZ do terenu KD-Z/ZZ,

e)      terenu 5ZP/US, poprzez drogę 4KDW oraz drogę wewnętrzną poza obszarem planu do ul. Ludwika Zamenhofa;

25)  zachowanie istniejącej i dopuszczenie lokalizacji nowej sieci infrastruktury technicznej, z uwzględnieniem § 12.

 

3. Dla terenu oznaczonego symbolem U w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, ustala się:

1)     lokalizację obiektu handlowego o powierzchni sprzedaży od 300 m2 do 1000 m2;

2)     dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowej wbudowanej w budynek;

3)     powierzchnię zabudowy nie większą niż 1400 m2;

4)     szerokość elewacji budynku od strony 1KDW nie większą niż 35 m;

5)     wysokość budynku nie większą niż 8,0 m;

6)     dach płaski;

7)     zakaz lokalizacji ogrodzeń;

8)     udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 30 % powierzchni działki budowlanej, z uwzględnieniem pkt 9;

9)     lokalizację zieleni wysokiej, zgodnie z rysunkiem planu;

10) eksponowanie wyznaczonych na rysunku planu elewacji budynku;

11) zachowanie dopuszczalnych poziomów hałasu na granicy z terenami zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej poza obszarem planu, zgodnie z przepisami odrębnymi;

12) dopuszczenie lokalizacji jednego urządzenia reklamowego wolno stojącego po wschodniej stronie budynku oraz urządzeń reklamowych montowanych na elewacjach budynku, przy czym:

a)wysokość urządzenia reklamowego wolno stojącego nie może być wyższa niż 8 m,

a powierzchnia planszy nie może być większa niż 8 m2,

b)      urządzenie reklamowe montowane na elewacji budynku nie może przekroczyć obrysu danej elewacji, a jego powierzchnia nie może przekroczyć 5 % powierzchni tej elewacji oraz nie może przesłonić detalu eksponowanych elewacji;

13) lokalizację chodnika szerokości nie mniejszej niż 2,25 m, po wschodniej stronie obiektu handlowego, łączącego Osiedle Piastowskie z przystankami komunikacji zbiorowej na terenie KD-G;

14) nakaz lokalizacji:

a)       miejsc postojowych dla rowerów, w ilości nie mniejszej niż 2 miejsca na każde 100 m2 powierzchni użytkowej obiektu handlowego,

b)      miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w przypadku rozbudowy obiektu, w ilości nie mniejszej niż 4,5 miejsca na każde 100 m2 powierzchni użytkowej obiektu handlowego, w tym nie mniej niż 1 miejsce dla pojazdów osób niepełnosprawnych na każde 100 m2 powierzchni użytkowej obiektu handlowego, przy czym dopuszcza się zlokalizowanie nie więcej niż 25 miejsc postojowych jako naziemnych,

c)      miejsc postojowych dla pojazdów obsługi i dostaw towarów, zlokalizowanych poza miejscami postojowymi dla samochodów osobowych;

15) dostęp do drogi publicznej dla samochodów poprzez drogę 1KDW do terenu
KD-Z/ZZ;

16) odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej;

17) zachowanie istniejącej i dopuszczenie lokalizacji nowej sieci infrastruktury technicznej, z uwzględnieniem § 12.

 

4. Dla terenu oznaczonego symbolem KD-G – ul. Bolesława Krzywoustego w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, ustala się:

1)      drogę publiczną klasy głównej;

2)      szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu;

3)      lokalizację dwóch jezdni po trzy pasy ruchu, z zastrzeżeniem pkt 5 i pkt 6;

4)      lokalizację wydzielonego torowiska tramwajowego między jezdniami,
z zastrzeżeniem pkt 5;

5)      na odcinku przyległym do mostu Królowej Jadwigi, lokalizację jednej jezdni
o czterech pasach ruchu z wbudowanym torowiskiem tramwajowym oraz obustronnych dróg pieszo – rowerowych, o szerokości nie mniejszej niż 3 m;

6)      lokalizację dodatkowego pasa ruchu na wlocie skrzyżowania z drogą KD-Z/ZZ;

7)      lokalizację pary przystanków tramwajowych na wysepkach, o szerokości nie mniejszej niż 4 m, w rejonie skrzyżowania z drogą KD-Z/ZZ;

8)      lokalizację przystanków autobusowych na wylotach skrzyżowań z drogą KD-Z/ZZ
i ul. Serafitek;

9)      lokalizację chodników, o szerokości nie mniejszej niż 2,25 m, po obu stronach drogi,
z zastrzeżeniem pkt 5;

10)  lokalizację zejść na poziom drogi KD-Z/ZZ przy przyczółkach mostu Królowej Jadwigi;

11)  lokalizację dwukierunkowych ścieżek rowerowych po obu stronach drogi, na odcinku od skrzyżowania z drogą KD-Z/ZZ do mostu Królowej Jadwigi, z zastrzeżeniem
pkt 5;

12)  lokalizację dwukierunkowej ścieżki rowerowej o szerokości nie mniejszej niż 3 m, po południowej stronie drogi, na odcinku od skrzyżowania z terenem KD-Z/ZZ do wschodniej granicy planu;

13)  lokalizację skrzyżowań na prawe skręty z terenem KD-Z/ZZ oraz z ustalonymi
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Kampus Politechniki Poznańskiej w paśmie Warta w Poznaniu” drogami: zbiorczą - bulwarem nadwarciańskim oraz dojazdową – ul. Serafitek;

14)  zakaz lokalizacji zjazdów, z wyjątkiem istniejących;

15)  odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej;

16)  zachowanie istniejącej i dopuszczenie lokalizacji nowej sieci infrastruktury technicznej, z uwzględnieniem § 12.

 

5. Dla terenu oznaczonego symbolem KD-Z/ZZ w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, ustala się:

1)      drogę publiczną klasy zbiorczej;

2)      szerokość w liniach rozgraniczających 14 m, z poszerzeniami, zgodnie z rysunkiem planu;

3)      lokalizację jednej jezdni o dwóch pasach ruchu, z dodatkowym pasem na wlocie skrzyżowania z terenem KD-G;

4)      lokalizację drogi pieszej wzdłuż odcinka prowadzonego na wale przeciwpowodziowym, z uwzględnieniem pkt 10;

5)      lokalizację fragmentu ścieżki rowerowej o szerokości nie mniejszej niż 3 m, łączącej tereny KD-G i 1KDW;

6)      lokalizację fragmentu mostu Królowej Jadwigi, o zagospodarowaniu jak w ust. 4 pkt 5;

7)      lokalizację skrzyżowania na prawe skręty z drogą KD-G;

8)      lokalizację zjazdów na drogi 1KDW i 2KDW/ZZ;

9)      zakaz lokalizacji zjazdów innych niż wymienione w pkt 8;

10)  dopuszczenie zmian w ukształtowaniu wału przeciwpowodziowego, zgodnie
z przepisami odrębnymi;

11)  odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej;

12)  zachowanie istniejącej i dopuszczenie lokalizacji nowej sieci infrastruktury technicznej, z uwzględnieniem § 12.

6. Dla terenów oznaczonych symbolem 1KDW, 2KDW/ZZ, 3KDW i 4KDW w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, ustala się:

1)      drogi wewnętrzne;

2)      szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z  rysunkiem planu;

3)      na terenie 1KDW - lokalizację jezdni, obustronnych chodników o szerokości nie mniejszej niż 3,5 m oraz fragmentu ścieżki rowerowej o szerokości nie mniejszej niż 3 m, łączącej tereny KD-Z/ZZ i 2ZP;

4)      na terenie 2KDW/ZZ:

a)      lokalizację drogi pieszej i ścieżki rowerowej o szerokości łącznej nie mniejszej niż 6 m z dopuszczeniem ruchu pojazdów uprawnionych służb na terenie 1ZP/US oraz pojazdów obsługi i dostaw towarów na pozostałe tereny przyległe, z uwzględnieniem pkt 7,

b)     dopuszczenie lokalizacji zjazdów na tereny przyległe, w tym do ewentualnej przystani statków pasażerskich na rzece Warcie;

5)      na terenie 3KDW – lokalizację drogi pieszej o szerokości nie mniejszej niż 5 m, z dopuszczeniem ruchu pojazdów obsługi i dostaw towarów na tereny przyległe;

6)      na terenie 4KDW – lokalizację drogi pieszo – jezdnej o szerokości nie mniejszej niż 3,5 m, zakończonej placem do zawracania samochodów oraz dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów osobowych;

7)      dopuszczenie zmian w ukształtowaniu skarpy wału przeciwpowodziowego,
z zastrzeżeniem
§ 11 pkt 4;

8)      odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej z terenu 1KDW;

9)      dopuszczenie nawierzchni umożliwiających infiltrację wód opadowych dla terenu 2KDW/ZZ, 3KDW i 4KDW;

10)  zachowanie istniejącej i dopuszczenie lokalizacji nowej sieci infrastruktury technicznej, z uwzględnieniem § 12.

 

§ 9

 

W zakresie granic i sposobu zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie określa się, zgodnie z rysunkiem planu, granice obszaru bezpośrednio zagrożonego powodzią, dla którego sposób zagospodarowania ustala się w § 8 ust. 5 i ust. 6, z uwzględnieniem przepisów odrębnych.

 

§ 10

 

W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości nie wyznacza się terenów wymagających wszczęcia procedury scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych.

 

§ 11

 

W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu ustala się:

1)      zakaz lokalizacji budynków na terenach 1ZP, 2ZP, 3ZP 4ZP i 5ZP, z uwzględnieniem
§ 8 ust. 1, pkt 3;

2)      zakaz lokalizacji budynków na terenach dróg publicznych KD-G i KD-Z/ZZ oraz dróg wewnętrznych 1KDW, 2KDW/ZZ, 3KDW i 4KDW;

3)     zachowanie pasów ochronnych od infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4)     zakaz zabudowy oraz nasadzeń drzew i krzewów na terenach przebiegu i w pasach ochronnych infrastruktury technicznej.

 

§ 12

 

W zakresie określenia zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej ustala się:

1)      powiązania drogowe na obszarze planu:

a)      skrzyżowaniami, o których mowa w § 8 ust. 4 i ust. 5,

b)      z istniejącymi i planowanymi, zewnętrznymi elementami układu komunikacyjnego;

2)     klasyfikację i parametry techniczne dróg zgodnie z § 8 ust. 4, ust. 5 i ust. 6;

3)     na terenach dróg publicznych i wewnętrznych - dopuszczenie lokalizacji dodatkowych, innych niż ustalone planem, elementów układu komunikacyjnego, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4)     dopuszczenie korekty lokalizacji dróg pieszych, pieszo – rowerowych i ścieżek rowerowych, pod warunkiem zachowania ich ciągłości;

5)     powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz dostęp do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi;

6)     dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w tym sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej i monitoringu wizyjnego;

7)      lokalizację oświetlenia terenu wzdłuż istniejących i planowanych dróg pieszych i ścieżek rowerowych;

8)     dopuszczenie lokalizacji wolno stojących małogabarytowych stacji transformatorowych o wysokości nie większej niż 1,80 m lub wbudowanych
w budynki o innym przeznaczeniu na terenach dopuszczonych w planie, zgodnie
z przepisami odrębnymi.

 

 

§ 13

 

W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów, nie podejmuje się ustaleń.

 

§ 14

 

Ustala się stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

 

§ 15

 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

 

§ 16

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.