UCHWAŁA  nr  LXVII/768/III/2001

RADY  MIASTA  POZNANIA

z dnia 17 lipca  2001 r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego  planu   zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 28, 29/2 , 29/3 i 29/4 ark. 20 obręb Krzyżowniki w Poznaniu.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt.  5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74  z późn. zm.) i w związku z art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z późn. zm.)Rada  Miasta Poznania uchwala co następuje.

 

Rozdział I

Przepisy ogólne

 

§1.

1.      Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działek nr 28, 29/2, 29/3 i 29/4 ark. 20 obręb Krzyżowniki w Poznaniu zwany dalej planem.

2.      Powierzchnia obszaru objętego planem wynosi  0.24 ha.

3.      Granice planu określa rysunek planu, zatytułowany ”Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 28, 29/2, 29/3 i 29/4 ark. 20 obręb Krzyżowniki w Poznaniu”,  opracowany w skali 1:1000, stanowiący integralną część planu i załącznik do niniejszej uchwały, zwany dalej rysunkiem.

 

§2.

Celem planu jest zmiana przeznaczenia terenu z funkcji mieszkaniowej na usługową.

 

§3.

Przedmiotem ustaleń planu są:

1.      tereny  usług, oznaczone na rysunku planu symbolem U,

2.      tereny komunikacji oznaczone symbolem kE,

3.      zasady obsługi zabudowy infrastrukturą techniczną.

 

§4.

Następujące   oznaczenia   graficzne   na   rysunku   planu   są obowiązującymi ustaleniami planu:

1.      przeznaczenie terenów,

2.      linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach,

3.      zieleń izolacyjna.

 

 

Rozdział II

Przepisy szczegółowe

 

§5.

1. Ustala się tereny usług, oznaczone na rysunku planu symbolem U.

2. Na terenach U ustala się następujące zasady zagospodarowania:

1)      przeznaczenie terenu - lokalizacja usług,

2)      zakaz lokalizacji usług mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, 

3)      dopuszcza się, jako przeznaczenie uzupełniające, pozostawienie funkcji mieszkaniowej istniejących budynków mieszkalnych,

4)      wprowadza się zakaz rozbudowy i modernizacji  istniejących oraz budowy nowych budynków mieszkalnych,

5)      ustala się maksymalną intensywność zabudowy kubaturowej dla każdej działki  do 60% jej całkowitej powierzchni,

6)      ustala się udział zieleni w zagospodarowaniu w wysokości minimum 20%   powierzchni działki stanowiący obszar o nieutwardzonej nawierzchni gruntowej, biologicznie czynnej, pokryty nasadzeniami w formie drzew, krzewów, roślin okrywowych i trawy,

7)      dopuszcza się lokalizację budynków:

a)      w odległości min. 4 m od północnych granic posesji,

b)      w granicy posesji (dotyczy granicy wschodniej, zachodniej i południowej) z zastrzeżeniem pkt. 12),

8)      ustala się lokalizację pasa zieleni izolacyjnej o szerokości minimum 3 m wzdłuż północnej granicy parceli – pas drzew i krzewów zimozielonych o zwartej strukturze,

9)      ustala się maksymalną wysokość zabudowy na trzy kondygnacje i 11 m od poziomu terenu do kalenicy lub ścianki attykowej,

10)  ustala się obsługę komunikacyjną terenu od strony południowej
z lokalnej jezdni dojazdowej wzdłuż ulicy Dąbrowskiego poprzez teren komunikacji, oznaczony na rysunku planu symbolem kE,

11)  dopuszcza się lokalizację  jednego wjazdu i wyjazdu z ulicy Łebskiej na działkę nr 29/3 oraz z ulicy Człopskiej na działkę 29/2,

12)  realizacja wjazdu od strony wschodniej i/lub zachodniej terenu U wymaga cofnięcia linii zabudowy na odległość 5 m od granic nieruchomości od ul. Człopskiej i/lub Łebskiej,

13)  miejsca postojowe dla pracowników i klientów należy  zorganizować w ramach własnej parceli i/lub na terenie komunikacji w granicach obowiązywania planu,

14)  zezwala się na urządzenie na każdej działce do 6  miejsc postojowych dla samochodów osobowych i jednego samochodu ciężarowego,

15)  zakazuje się lokalizacji wejść do budynków w ścianach przylegających do granicy posesji,

3.      Ustala się teren komunikacji, oznaczony na rysunku planu symbolem kE (fragment pasa drogowego ul. Dąbrowskiego).

4.      Na terenie kE ustala się następujące zasady zagospodarowania:

1)      ustala  się lokalizację wyłącznie jednego wjazdu i jednego wyjazdu na lokalną drogę dojazdową wzdłuż ulicy Dąbrowskiego,

2)      dopuszcza się  lokalizację wjazdów na teren U,

3)      dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych,

4)      dopuszcza się lokalizację sieci podziemnej infrastruktury technicznej,

5)      zakazuje się grodzenia terenu,

6)      ustala się zastosowanie nawierzchni rozbieralnej.

 

§6.

1.      Zasady obsługi terenu infrastrukturą techniczną ustala się  następująco:

1)        dostawa wody z  sieci wodociągowej istniejącej w ulicach Człopskiej, Łebskiej oraz na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem kE,

2)        jako odbiornik ścieków sanitarnych z terenu U ustala się:

a)     kolektor sanitarny Ø 1,20 m tzw. Smochowicki istniejący w ul. Dąbrowskiego i Łebskiej,

b)     kanał Ø 0,25 m istniejący w ul. Człopskiej,

3)      odprowadzenie wód opadowych poprzez system kanalizacji deszczowej realizowanej dla osiedla Krzyżowniki z wylotem do Krzyżanki,  

4)      zasilanie w energię elektryczną z istniejącej stacji transformatorowej MST-837 przy ul. Człopskiej oraz sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia,

5)      w zakresie telekomunikacji - przyłączenie do istniejącej   w ul.  Dąbrowskiego sieci telefonicznej,

6)      zasilanie w gaz z istniejących gazociągów średniego  ciśnienia: Dn 200 stal ułożonego w ulicy Dąbrowskiego lub  Dn 180 PE ułożonego w ul. Łebskiej, w przypadku realizacji doprowadzenia gazu do nowych odbiorców, szafki przeznaczone na kurek główny i urządzenia pomiarowe należy realizować na granicy posesji pomiędzy terenem U i kE

7)      zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych kotłowni elektrycznych, gazowych lub olejowych. 

2.      Przyłączenie realizowanej na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem U infrastruktury do infrastruktury technicznej zewnętrznej odbywać się będzie  na warunkach określonych przez gestorów sieci.

 

§7.

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. zagospodarowaniu przestrzennym ustala się 15% stawkę,  służącą naliczeniu jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ust.3 tejże ustawy.

 

§8.

Na obszarze określonym w § 1 traci moc uchwała nr CV/607/94 Rady Miejskiej Poznania z dnia 10 maja 1994 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Poznań Krzyżowniki, opublikowana w Dz. U. Woj. Pozn. 1994 Nr 12 poz. 115 z 12 lipca 1994 r. oraz uchwała nr X/58/II/94 Rady Miejskiej Poznania z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, opubl. w Dz. Urz. Woj. Pozn. z 1994 r. Nr 22, poz. 246.

 

§9.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Poznania.

 

§10.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.