UCHWAŁA NR XLIX/636/V/2009

Rady Miasta Poznania

z dnia 10 lutego 2009 r.

 

 

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „PÓŁNOCNO – ZACHODNIEGO KLINA ZIELENI” w Poznaniu – część F „Kiekrz Wschód”

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237) Rada Miasta Poznania uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.      Po stwierdzeniu zgodności ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania” – uchwała Nr XXXI/299/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 18 stycznia 2008 roku, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „PÓŁNOCNO – ZACHODNIEGO KLINA ZIELENI” w Poznaniu – część F „Kiekrz Wschód”, zwany dalej „planem”.

2.      Integralnymi częściami uchwały są:

1)      załącznik Nr 1 – stanowiący część graficzną, zwaną dalej „rysunkiem planu”, opracowany w skali 1: 1000 i zatytułowany: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „PÓŁNOCNO – ZACHODNIEGO KLINA ZIELENI” w Poznaniu – część F „Kiekrz Wschód”;

2)      załącznik Nr 2 – stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;

3)      załącznik Nr 3 – stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

3.      Granice obszaru objętego planem określa rysunek planu.

 

§ 2

 

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)      dachu stromym – należy przez to rozumieć dach dwuspadowy, wielospadowy
o symetrycznym kącie spadku połaci dachowych oraz kącie nachylenia od 30o do 45o;

2)      dominancie – należy przez to rozumieć wyróżniający się w otaczającej zabudowie wysokością lub formą budynek lub jego część;

3)      działce budowlanej – należy przez to rozumieć działkę budowlaną, zgodnie z ustawą
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

4)      nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię określającą najmniejszą odległość od linii rozgraniczającej terenu, w jakiej mogą być sytuowane budynki;

5)      obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, wzdłuż której należy sytuować co najmniej 60% szerokości elewacji budynku;

6)      powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię wszystkich budynków zlokalizowanych na działce, mierzoną po obrysie ścian zewnętrznych, bez schodów, ramp, tarasów;

7)      reklamie – należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący szyldem, tablicą informacyjną lub znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach drogowych;

8)      stacji bazowej telefonii komórkowej – należy przez to rozumieć obiekt radiokomunikacyjny składający się z urządzeń elektro – przesyłowych oraz konstrukcji wsporczej i zestawów anten;

9)      strefie lokalizacji boisk i urządzeń do gier – należy przez to rozumieć plenerowe, służące rekreacji na wolnym powietrzu boiska,w większości kryte murawą, urządzenia do gier zespołowych i ćwiczeń indywidualnych;

10)  szyldzie – należy przez to rozumieć oznaczenie jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich siedzib lub miejsc wykonywania działalności;

11)  tablicy informacyjnej – należy przez to rozumieć element systemu informacji miejskiej,  informacji turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej;

12)  terenie – należy przez to rozumieć powierzchnię o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wyznaczoną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

13)  uciążliwości dla środowiska – należy przez to rozumieć zjawiska fizyczne lub stany  powodujące przekroczenie standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych;

14)  usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć usługi nie zaliczone do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych oraz niepowodujące uciążliwości, o których mowa w pkt. 14;13;

15)  zieleni izolacyjno-krajobrazowej – należy przez to rozumieć gęste nasadzenia zieleni wysokiej i średniej, głównie zimozielonej, formowane w pasy o szerokości nie mniejszej niż 5,0 m;

16)  zieleni naturalnej – należy przez to rozumieć zieleń nieurządzoną, tj. niekultywowane drzewa, krzewy, byliny, rośliny okrywowe i trawy.

 

§ 3

 

Ustala się następujące przeznaczenie terenów:

1)      teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczony na rysunku planu symbolem MW;

2)      tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN i 10MN;

3)      tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1MN/U i 2MN/U;

4)       tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1U, 2U, 3U, 4U5U;

1)      teren usług sportu i rekreacji, oznaczony na rysunku planu symbolem US;

5)      teren usług zdrowia i zieleni urządzonej, oznaczony na rysunku planu symbolem UZ/ZP;

6)      teren zieleni naturalnej,urządzonej, oznaczony na rysunku planu symbolem ZO;ZP;

7)      tereny zieleni naturalnej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1ZO i 2ZO;

8)      teren wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczony na rysunku planu symbolem WS;

9)      tereny infrastruktury technicznej elektroenergetyki, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1E i 2E;

10)  tereny infrastruktury technicznej kanalizacji, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1K i 2K;

11)  tereny komunikacji:

a)      tereny dróg publicznych klasy zbiorczej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KD-Z i 2KD-Z,

b)      tereny dróg publicznych klasy lokalnej, oznaczone na rysunku planu symbolami:     1KD-L i 2KD-L,

c)      1KD-Z, 2KD-Z, 1KD-L, 2KD-L, 3KD-L,tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczone na rysunku planu symbolami:   1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 1KD-Dxr2KD-Dxr,

d)      tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KDWxs, 2KDWxs, 3KDWxs, 4KDWxs, 5KDWxs,

e)      5KDWxs iteren parkingu wewnętrznego, oznaczonego na rysunku planu symbolem KDWpp,

f)        tereny kolei, oznaczone na rysunku planu symbolami 1kk i 2kk.

 

§ 4

 

1.      Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MW, dla którego obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenu ustala się:

1)     lokalizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego;

2)     dopuszczenie lokalizacji:

a)      obiektów małej architektury,w istniejącej suterenie usług, w szczególności usług zdrowia,

b)      sieci infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem ust. 10 pkt 5 i 6,6 i 7,

c)      dojść i dojazdów,

d)      stanowisk postojowych.

2.      W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się zakaz lokalizacji:

1)     reklam i szyldów;wolno stojących;

2)     ogrodzeń pełnych i z betonowych elementów prefabrykowanych;

3)     budynków gospodarczych i garaży;

4)     tymczasowych obiektów budowlanych;

5)     stacji bazowych telefonii komórkowej.

3.      W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1)     zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenu,
z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

2)     odprowadzanie ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej;

3)     odprowadzanie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej;

4)     zakaz lokalizacji zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowe i komunalne oraz przydomowych oczyszczalni ścieków;

5)     zagospodarowanie odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi;

6)     nakaz zagospodarowania mas ziemnych uzyskanych w wyniku prac ziemnych, a spełniających standardy jakości gleby lub ziemi, na terenach ich powstawania, poprzez wykorzystanie ich do kształtowania terenów zieleni towarzyszącej inwestycjom; dopuszczenie usuwania ich poza obszar planu, zgodnie z przepisami odrębnymi;

7)     zachowanie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

8)     dopuszczenie stosowania indywidualnych systemów grzewczych zgodnie z przepisami odrębnymi, z zastrzeżeniem pkt 9;

9)     zakaz stosowania pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe z wyjątkiem biomasy.

4.      W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się:

1)      nadzór konserwatorski i archeologiczny nad robotami budowlanymi, jeżeli wymagają tego przepisy odrębne;

2)      zakaz wydzielania dróg wewnętrznych.

5.      W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych nie podejmuje się ustaleń.

6.      W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, ustala się:

1)     powierzchnię zabudowy nie większą niż 50%;40% powierzchni terenu;

2)     powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 30% powierzchni terenu;

3)     sytuowanie zabudowy zgodnie z wyznaczonymi liniami zabudowy, przed którymi na odległość do 1,5 m dopuszcza się sytuowanie: wykuszy, balkonów, galerii, tarasów, schodów;

4)     wysokość zabudowy:

a)      7 m – w przypadku dachu płaskiego, jednak nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne, z zastrzeżeniem lit. b i c,b-d,

b)     dopuszczenie nadbudowy trzeciej kondygnacji jako poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi,

c)      nadziemnej w dachu stromym,w przypadku rozbiórki istniejącego budynku –  3 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi,

d)     12 m – w przypadku dachu stromego;

5)     powierzchnię działki budowlanej za wyjątkiem działek wydzielanych pod infrastrukturę techniczną nie mniejszą niż 750,0 m2.

7.      W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych nie podejmuje się ustaleń.

8.      W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości nie podejmuje się ustaleń.

9.      W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, nie podejmuje się ustaleń.

10.  W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, ustala się:

1)     dostęp do drogi publicznej 4KD-D;

2)     lokalizację stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, w ilości nie mniejszej niż:

a)      1,5 stanowiska postojowego na każde mieszkanie w budynku wielorodzinnym,
w tym dla pojazdów osób niepełnosprawnych 1 stanowisko na każde 30 mieszkań,

b)      30 stanowisk postojowych na każde 1000,0 m² powierzchni użytkowej lokali usługowych, w tym 3 dla pojazdów osób niepełnosprawnych;

3)     zapewnienie stanowisk postojowych dla rowerów;

4)     dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej, wtym
 w szczególnościtym w szczególności sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej;

5)     powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

6)     zakaz lokalizacji nadziemnychnapowietrznych sieci infrastruktury technicznej;

7)     zakaz lokalizacji wolno stojących stacji transformatorowych.

11.  W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia
i użytkowania terenów, nie podejmuje się ustaleń.

12.  Ustala się stawkę stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36     ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

 

§ 5

 

1.      Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN i 10MN, dla których obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1)     lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolno stojącej na terenach: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN i 9MN;

2)     lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych w układzie wolno stojącym lub bliźniaczymzabudowie wolno stojącej lub bliźniaczej na terenach 8MN i 10MN, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 1;

3)     dopuszczenie zachowania istniejącej zabudowy usługowej i rzemieślniczej, bez prawa rozbudowy i przebudowy;

4)     dopuszczenie lokalizacji:

a)      obiektów małej architektury,

b)      sieci infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem ust. 10 pkt 6 i 7,

c)      dojść i dojazdów,

d)      garaży jedno- i dwustanowiskowych albo budynków gospodarczych.

2.      W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1)     ujednolicenie w ramach terenu geometrii i kolorystyki dachów oraz materiałóww przypadku dachów stromych, stosowanie dachówki lub materiału imitującego do ich pokrycia;

2)     sytuowanie szyldów na elewacjach budynków, ogrodzeniach lub jako wolno stojących;

3)     zakaz lokalizacji:

a)      reklam,

b)     ogrodzeń pełnych i z betonowych elementów prefabrykowanych,

c)      tymczasowych obiektów budowlanych,

d)     stacji bazowych telefonii komórkowej;

4)     dopuszczenie lokalizacji tablic informacyjnych.

3.      W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1)      zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów, z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

2)      zachowanie naturalnego ukształtowania terenu, z zastrzeżeniem pkt 3;

3)      dopuszczenie na działce nr 226/4,nr 427, ark. 08, obręb Kiekrz, robót ziemnych umożliwiających dostęp działki do terenu 1KD-Z;

4)      zachowanie oczka wodnego na terenie 9MN;

5)      lokalizację, z uwzględnieniem przepisów odrębnych, zieleni izolacyjno – krajobrazowej:

a)      na terenie 9MN na granicy z terenem 1K,

b)     na terenie 10MN na granicy z terenami 2KD-Dxr i 5 KD-D;

6)      odprowadzanie ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej;

7)      zagospodarowanie wód opadowych na terenie lub odprowadzenie ich do kanalizacji deszczowej;

8)      zakaz lokalizacji zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowe i komunalne oraz przydomowych oczyszczalni ścieków;

9)      zagospodarowanie odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi;

10)   nakaz zagospodarowania mas ziemnych uzyskanych w wyniku prac ziemnych, a spełniających standardy jakości gleby lub ziemi, na terenach ich powstawania, poprzez wykorzystanie ich do kształtowania terenów zieleni towarzyszącej inwestycjom; dopuszczenie usuwania ich poza obszar planu, zgodnie z przepisami odrębnymi;

11)  nakaz zachowania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

12)  dopuszczenie stosowania indywidualnych systemów grzewczych, z uwzględnieniem przepisów odrębnych, z zastrzeżeniem pkt 13;

13)  zakaz stosowania pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe z wyjątkiem biomasy.

4.      W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się:

1)     na terenie 7MN zachowanie figurki przydrożnej, oznaczonej na rysunku planu;

2)     zakaz nasadzeń zieleni osiągającej docelowo więcej niż 10,0 m wysokości wzdłuż osi widokowych na bryłę kościoła, zgodnie z rysunkiem planu;

3)     zakaz wydzielania nowych dróg wewnętrznych, w obszarze cennym kulturowo;

4)     nadzór konserwatorski i archeologiczny nad robotami budowlanymi w obszarze cennym kulturowo i jeżeli wymagają tego przepisy odrębne.

5.      W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych nie podejmuje się ustaleń.

6.      W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, ustala się:

1)      dopuszczenie lokalizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych bliźniaczych na terenach 8MN i 10MN wyłącznie na działkach o szerokości frontu nie przekraczającej 18,0 m;

2)      dopuszczenie lokalizacji jednego budynku mieszkalnego na każdej działce budowlanej;

3)      dopuszczenie lokalizacji jednego budynku gospodarczego albo garażu na każdej działce budowlanej;

4)      powierzchnię zabudowy działki budowlanej:

a)      dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej nie większą niż 25%,

b)      dla zabudowy bliźniaczej nie większą niż 35%;

5)      powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 50% powierzchni działki budowlanej;

6)      sytuowanie zabudowy zgodnie z wyznaczonymi liniami zabudowy, przed którymi na odległość do 1,5 m dopuszcza się sytuowanie: wykuszy, balkonów, galerii, tarasów;

7)      sposób kształtowania zabudowy:

a)      dachy strome, z dopuszczeniem dachów płaskich na terenie 1MN i 10MN, z zastrzeżeniem lit. d,

b)     wysokość budynków mieszkalnych jednorodzinnych:

-        w przypadku dachów płaskich 2 kondygnacje nadziemne, tj. do 7,0 m;

-        w przypadku dachów stromych – 1 kondygnacja nadziemna i użytkowe poddasze,poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi, tj. do 10,0 m, przy wysokości okapu nie więcej niż 3,5 m od poziomu terenu,:

-        dopuszczenie 1 kondygnacji podziemnej,

c)      wysokość budynków gospodarczych i garaży:

-         w przypadku dachów płaskich – 1 kondygnacja nadziemna, tj. do 3,0 m,

-        w przypadku dachów stromych – 1 kondygnacja nadziemna, do 5,0 m,

d)     dopuszczenie dla budynku gospodarczego i garażu przykrycia dachem płaskim z obowiązkiem zastosowania przynajmniej z trzech stron budynku, w tym bezwzględnie od strony terenów komunikacji, attyki wyprowadzonej powyżej najwyższego punktu połaci dachowej,

e)      w przypadku budynku gospodarczego albo garażu zblokowanego z budynkiem mieszkalnym i krytego dachem płaskim przeznaczonym na taras nie wymaga się stosowania attyki, o której mowa w lit. d,

f)       dla budynków gospodarczych i garaży realizowanych na różnych działkach przy ich wspólnych granicach – jednakowe parametry zabudowy, jak: wysokość górnej krawędzi elewacji, kształt i wysokość dachów, materiały wykończeniowe,

g)      w przypadku realizacji obiektów w sposób, o którym mowa w lit. f, dopuszczenie dachów jednospadowych;

8)     powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej w zabudowie wolno stojącej za wyjątkiem działek pod infrastrukturę techniczną:

a)      na terenach 1MN, 2MN, 3MN,4MN, 5MN i 6MN nie mniejszą niż 750,0 m²,

b)      na terenach 7MN, 8MN i 10MN nie mniejszą niż 1000,0 m²,

c)      na terenieterenach 4MN i 9MN nie mniejszą niż 2500,0 m²;

9)     powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej w zabudowie bliźniaczej za wyjątkiem działek pod infrastrukturę techniczną nie mniejszą niż 450,0 m²;

10) szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej za wyjątkiem działek pod infrastrukturę techniczną:

a)      dla zabudowy wolno stojącej nie mniejszą niż 18,0 m,

b)      dla zabudowy bliźniaczej nie mniejszą niż 14,0 m.

7.      W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych, nie podejmuje się ustaleń.

8.      W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości nie podejmuje się ustaleń.

9.      W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy,  nie podejmuje się ustaleń.

10.  W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się:

1)     dostęp działek budowlanych na terenie:

a)      1MN do dróg publicznych 1KD-D, 1KD-L i 2KD-L,1KD-Z, 1KD-L i 1KD-D, przy czym dla działki nr 354/26 ark. 07, obręb Kiekrz, do drogi 1KD-L istniejącym zjazdem zlokalizowanym poza obszarem planu,

b)     2MN do dróg publicznych 2KD-L,1KD-Z, 2KD-D i 3KD-D, a dla działek nie mających bezpośredniego dostępu do dróg publicznych poprzez drogę wewnętrzną 1KDWxs,

c)      3MN do dróg publicznych 2KD-Z, 2KD-L1KD-Z, 2KD-Z i 3KD-D,

d)     4MN do drogi publicznej 2KD-Z poprzez drogę wewnętrzną 2KDWxs,

e)      5MN do drogi publicznej 2KD-Z poprzez drogi wewnętrzne 2KDWxs i 3KDWxs,

f)       6MN do drogi publicznej 2KD-Z poprzez drogę wewnętrzną 3KDWxs,

g)      7MN do drogi publicznej 4KD-D,

h)      8MN do dróg publicznych 1KD-Z, 2KD-Z i 4KD-D,

i)        9MN do dróg publicznych 3KD-L2KD-L i 4KD-D,

j)       10MN do dróg publicznych 1KD-Z, 3KD-L,2KD-L, 5KD-D, a dla działek nie mających bezpośredniego dostępu do dróg publicznych poprzez drogę wewnętrzną 5KDWxs;

2)     lokalizację stanowisk postojowych dla samochodów osobowych na poszczególnych działkach, w łącznej ilości nie mniejszej niż:

a)      2 stanowiska postojowe na każdy dom w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej,

b)     45 stanowisk postojowych, w tym 6 dla pojazdów osób niepełnosprawnych na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej w obiektach handlowych,

c)      36 stanowisk postojowych, w tym 6  dla pojazdów osób niepełnosprawnych na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych,

d)     32 stanowiska postojowe, w tym 2 dla pojazdów osób niepełnosprawnych na każdych 100 zatrudnionych;

3)     lokalizację stanowisk postojowych dla rowerów, w łącznej ilości nie mniejszej niż:

a)      20 stanowisk postojowych na każde 1000,0 m² powierzchni użytkowej lokali handlowych,

b)      15 stanowisk postojowych na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych,

c)      15 stanowisk postojowych na każdych 100 zatrudnionych;

4)     dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w tym
w szczególności sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej;

5)     powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci zgodnie z przepisami odrębnymi;

6)     zakaz lokalizacji nadziemnychnapowietrznych sieci infrastruktury technicznej;

7)     zakazdopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowych.wolno stojących stacji transformatorowych, dla działek o szerokości frontu nie mniejszej niż 24,0 m.

11.  W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia
i użytkowania terenów, nie podejmuje się ustaleń.

12.  Ustala się stawkę stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

 

§ 6

 

1.      Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1MN/U i 2MN/U, dla których obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1)      lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych i budynków usługowych albo budynków mieszkalno-usługowych;

2)      dopuszczenie lokalizacji:

a)      usług nieuciążliwych,

b)      obiektów małej architektury;

c)      sieci infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem ust. 10 pkt 6 i 7;7 i 8;

d)      dojść i dojazdów,

e)      stanowisk postojowych,

f)        garaży jedno- i dwustanowiskowych.dwustanowiskowych albo budynków gospodarczych,

2.      W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1)     ujednolicenie w ramach terenu geometrii i kolorystyki dachów oraz materiałóww przypadku dachów stromych, stosowanie dachówki lub materiału imitującego do ich pokrycia;

2)     sytuowanie szyldów na elewacjach budynków, ogrodzeniu lub wolno stojących;

3)     zakaz lokalizacji:

a)      reklam,

b)     ogrodzeń pełnych i z betonowych elementów prefabrykowanych,

c)      tymczasowych obiektów budowlanych,

d)     stacji bazowych telefonii komórkowej;

4)     dopuszczenie lokalizacji tablic informacyjnych.

3.      W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1)      zachowanie w zagospodarowaniu terenu istniejących drzew oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów;

2)      zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów, z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

3)      zachowanie naturalnego ukształtowania terenu;

4)      odprowadzanie ścieków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej;

5)      odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej;

6)      zakaz lokalizacji zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowe i komunalne oraz przydomowych oczyszczalni ścieków;

7)      zagospodarowanie odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi;

8)      nakaz zagospodarowania mas ziemnych uzyskanych w wyniku prac ziemnych, a spełniających standardy jakości gleby lub ziemi, na terenach ich powstawania, poprzez wykorzystanie ich do kształtowania terenów zieleni towarzyszącej inwestycjom; dopuszczenie usuwania ich poza obszar planu, zgodnie z przepisami odrębnymi;

9)      nakaz zachowania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

10)  dopuszczenie stosowania indywidualnych systemów grzewczych, z uwzględnieniem przepisów odrębnych, z zastrzeżeniem pkt 11;

11)  zakaz stosowania pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe z wyjątkiem biomasy.

4.      W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się:

1)      na terenie 1MN/U zakaz nasadzeń zieleni osiągającej docelowo więcej niż 10,0 m wysokości wzdłuż osi widokowych na bryłę kościoła, zgodnie z rysunkiem planu;

2)      zakaz wydzielania nowych dróg wewnętrznych, w obszarze cennym kulturowo;

3)      nadzór konserwatorski i archeologiczny nad robotami budowlanymi, w obszarze cennym kulturowo i jeżeli wymagają tego przepisy odrębne.

5.      W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych nie podejmuje się ustaleń.

6.      W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, ustala się:

1)     lokalizację jednego budynku mieszkalno – usługowego albo jednego budynku mieszkalnego i jednego usługowego na każdej działce budowlanej;

2)     dopuszczenie lokalizacji jednego budynku gospodarczego albo garażu na każdej działce budowlanej;

3)     powierzchnię zabudowy nie większą niż 35% działki budowlanej;

4)     powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 40% powierzchni działki budowlanej;

5)     sytuowanie zabudowy zgodnie z wyznaczonymi liniami zabudowy, przed którymi na odległość do 1,5 m dopuszcza się sytuowanie: wykuszy, balkonów, galerii, tarasów;

6)     sposób kształtowania zabudowy:

a)      wysokość budynków mieszkalnych jednorodzinnych:

        2 kondygnacje nadziemne, w tym użytkowe poddasze,poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi, tj. do 10,0 m, przy wysokości okapu nie więcej niż 4,0 m od poziomu terenu,

        dopuszczenie 1 kondygnacji podziemnej,

b)     wysokość budynków mieszkalno – usługowych: 2 kondygnacje nadziemne i użytkowe poddasze,i poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi, tj. do 13,0 m,

c)      wysokość budynków usługowych: 1 kondygnacja nadziemna, tj. do 7,0 m,

d)     dachy strome, z zastrzeżeniem lit. e,

e)      dopuszczenie dla budynku gospodarczego i garażu przykrycia dachem płaskim z obowiązkiem zastosowania, przynajmniej z trzech stron budynku, w tym bezwzględnie od strony terenów komunikacji, attyki wyprowadzonej powyżej najwyższego punktu połaci dachowej,

f)       wysokość budynków gospodarczych i garaży:

-        w przypadku dachów płaskich – 1 kondygnacja nadziemna, tj. do 3,0 m,

-        w przypadku dachów stromych do 5,0 m,

g)      w przypadku budynku gospodarczego i garażu zblokowanego z budynkiem mieszkalnym i krytego dachem płaskim przeznaczonym na taras, nie wymaga się stosowania attyki, o której mowa w lit. e,

h)      dla budynków gospodarczych i garaży realizowanych na różnych działkach przy ich wspólnych granicach – jednakowe parametry zabudowy, jak: wysokość górnej krawędzi elewacji, kształt i wysokość dachów, materiały wykończeniowe,

i)        w przypadku realizacji obiektów w sposób, o którym mowa w lit. h, dopuszczenie dachów jednospadowych;

7)     powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych, za wyjątkiem działek wydzielanych pod infrastrukturę techniczną, nie mniejszą niż 750,0 m²;

8)     szerokość frontu nowo wydzielonych działek budowlanych, za wyjątkiem działek wydzielanych pod infrastrukturę techniczną, nie mniejszą niż 18,0 m, i za wyjątkiem działki nr 420/6 ark. 08, obręb Kiekrz, dla której wymóg ten dotyczy tylko frontu działki od terenu 1KD-Z (ulicy Chojnickiej).

7.      W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych, nie podejmuje się ustaleń.

8.      W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości nie podejmuje się ustaleń.

9.      W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy nie podejmuje się ustaleń.

10.  W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się:

1)     dostęp działek budowlanych na terenie:

a)      1MN/U do dróg publicznych 1KD-Z i 4KD-D,

b)     2MN/U do drogi publicznej 1KD-Z, a dla działek nie mających bezpośredniego dostępu do dróg publicznych poprzez drogę wewnętrzną 4KDWxs;

2)     lokalizację stanowisk postojowych dla samochodów osobowych na poszczególnych działkach, w łącznej ilości nie mniejszej niż:

a)      2 stanowiska postojowe na każdy dom w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej,

b)     45 stanowisk postojowych, w tym 6 dla pojazdów osób niepełnosprawnych na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej w obiektach handlowych,

c)      36 stanowisk postojowych, w tym 6  dla pojazdów osób niepełnosprawnych na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych,

d)     50 stanowisk postojowych, w tym 3 dla pojazdów osób niepełnosprawnych na każde 100 łóżek w obiekcie hotelowym,

e)      32 stanowiska postojowe, w tym 2 dla pojazdów osób niepełnosprawnych na każdych 100 zatrudnionych;

3)     lokalizację stanowisk postojowych dla rowerów, w łącznej ilości nie mniejszej niż:

a)      20 stanowisk postojowych na każde 1000,0 m² powierzchni użytkowej lokali handlowych,

b)     15 stanowisk postojowych na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych,

c)      15 stanowisk postojowych na każdych 100 zatrudnionych;

4)     zapewnienie w granicach terenu stanowisk do przeładunku towarów, poza stanowiskami postojowymi;

5)     dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w tym
w szczególności sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, ciepłowniczej, gazowej, telekomunikacyjnej;

6)     powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

7)     zakaz lokalizacji nadziemnychnapowietrznych sieci infrastruktury technicznej;

8)     zakazdopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowych wbudowanych w budynek usługowy.

11.  W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia
i użytkowania terenów, nie podejmuje się ustaleń.

12.  Ustala się stawkę stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36    ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

 

§ 7

 

1.      Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1U, 2U, 3U, 4U i 5U, dla których obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenów:

1)     ustala się lokalizację usług nieuciążliwych;

2)     dopuszcza się:

a)      na terenie 3U i 4U zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, bez prawa przebudowy, rozbudowy i nadbudowy,

b)     lokalizację obiektów małej architektury,

c)      lokalizację sieci infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem ust. 10 pkt 6 - 8,7 - 9,

d)     lokalizację dojść i dojazdów,

e)      lokalizację stanowisk postojowych.

2.      W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1)     ujednolicenie w ramach terenu geometrii i kolorystyki dachów oraz materiałóww przypadku dachów stromych, stosowanie w ramach terenu dachówki lub materiału imitującego do ich pokrycia;

2)     sytuowanie szyldów wyłącznie na elewacjach budynków;

3)     na terenie 5U dopuszczenie lokalizacji dominanty, zgodnie z rysunkiem planu;

4)     zakaz lokalizacji:

a)      budynków gospodarczych i garaży wolno stojących,

b)     tymczasowych obiektów budowlanych,

c)      lokalizacji ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych,

d)     stacji bazowych telefonii komórkowej;

5)     dopuszczenie lokalizacji tablic informacyjnych.

3.      W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1)     zachowanie w zagospodarowaniu terenu istniejących drzew oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów;

2)     zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów, z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

3)     odprowadzanie ścieków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej;

4)     odprowadzanie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej;

5)      zakaz lokalizacji zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowe i komunalne oraz przydomowych oczyszczalni ścieków;

6)      zagospodarowanie odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi;

7)      nakaz zapewnienia właściwego klimatu akustycznego poprzez zastosowanie przegród o odpowiedniej izolacyjności w pomieszczeniach wymagających ochrony akustycznej w budynkach mieszkalnych i pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi na terenach 3U i 4U w zasięgu oddziaływania ponadnormatywnego hałasu kolejowego;

8)      nakaz zagospodarowania mas ziemnych uzyskanych w wyniku prac ziemnych, a spełniających standardy jakości gleby lub ziemi, na terenach ich powstawania, poprzez wykorzystanie ich do kształtowania terenów zieleni towarzyszącej inwestycjom; dopuszczenie usuwania ich poza obszar planu, zgodnie z przepisami odrębnymi;

9)      dopuszczenie stosowania indywidualnych systemów grzewczych zgodnie z przepisami odrębnymi, z zastrzeżeniem pkt 10;

10)  zakaz stosowania pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe, z wyjątkiem biomasy.

4.      W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się nadzór konserwatorski i archeologiczny nad robotami budowlanymi, w obszarze cennym kulturowo i jeżeli wymagają tego przepisy odrębne.

5.      W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się:

1)     zakaz lokalizacji reklam wolno stojących;

2)     sytuowanie reklam wyłącznie na elewacjach budynków, przy czym ich powierzchnia nie może przekraczać 20 % powierzchni danej elewacji.

6.      W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, ustala się:

1)     powierzchnię zabudowy nie większą niż 40% powierzchni terenu;

2)     powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 30% powierzchni terenu;

3)     sytuowanie zabudowy zgodnie z wyznaczonymi liniami zabudowy, przed którymi na odległość do 1,5 m dopuszcza się sytuowanie: wykuszy, balkonów, galerii, tarasów;

1)     zagospodarowanie terenu 4U od strony 2kk i terenu 5U od strony terenów kolejowych poza obszarem planu, z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

4)     sposób kształtowania zabudowy:

a)      na terenie 1U i 2U dachy płaskie,

b)     na terenie 3U, 4U i 5U dachy strome;strome,

c)      wysokość budynków:

-    w przypadku dachów płaskich – 3 kondygnacje nadziemne, tj. do 10,0 m;m,

-  w przypadki dachów stromych - 2 kondygnacje nadziemne i użytkowe poddasze,poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi, tj. do 12,0 m, z zastrzeżeniem lit. d,

-    dopuszczenie 1 kondygnacji podziemnej,

d)     wysokość dominanty na terenie 5U – do 15,0 m,m,

e)      powierzchnię dominanty nie większą niż 1/3 całkowitej powierzchni zabudowy;

5)      powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych, za wyjątkiem działek pod infrastrukturę techniczną, nie mniejszą niż 1500,0 m2.

7.      W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych, nie podejmuje się ustaleń.

8.      W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości nie podejmuje się ustaleń.

9.      W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy nie podejmuje się ustaleń.użytkowaniu ustala się zagospodarowanie terenu 4U od strony terenu 2kk i terenu 5U od strony terenów kolejowych poza obszarem planu, z uwzględnieniem przepisów odrębnych.;

10.  W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, ustala się:

1)     dostęp działek na terenie:

a)      1U do drogi publicznej 3KD-L2KD-L poprzez drogę wewnętrzną 4KDWxs,

b)     2U do drogi publicznej 3KD-L,2KD-L,

c)      3U do drogi publicznej 1KD-Z i 5KD-D,

d)     4U do drogi publicznej 1KD-Z,

e)      5U do drogi publicznej 1KD-Z;

2)     lokalizację stanowisk postojowych dla samochodów osobowych na poszczególnych działkach w łącznej ilości nie mniejszej niż:

a)      45 stanowisk postojowych, w tym 6 dla pojazdów osób niepełnosprawnych na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej w obiektach handlowych,

b)      30 stanowisk postojowych, w tym 3 dla pojazdów osób niepełnosprawnych na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej biur i urzędów,

c)      36 stanowisk postojowych, w tym 6  dla pojazdów osób niepełnosprawnych na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych,

d)      30 stanowisk postojowych, w tym 3 dla pojazdów osób niepełnosprawnych na każde 1000 m² powierzchni użytkowej obiektów usługowych, innych niż wymienione w lit. a-c,

e)      50 stanowisk postojowych, w tym 3 dla pojazdów osób niepełnosprawnych na każde 100 łóżek w obiekcie hotelowym,

f)        32 stanowiska postojowe, w tym 2 dla pojazdów osób niepełnosprawnych na każdych 100 zatrudnionych;

3)      lokalizację stanowisk postojowych dla rowerów, łącznej ilości nie mniejszej niż:

a)      20 stanowisk postojowych na każde 1000,0 m² powierzchni użytkowej lokali handlowych,

b)      15 stanowisk postojowych na każde 1000,0 m² powierzchni użytkowej biur i urzędów,

c)      15 stanowisk postojowych na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych,

d)      15 stanowisk postojowych na każde 1000,0 m² powierzchni użytkowej obiektów usługowych, innych niż wymienione w lit. a-c,

e)      15 stanowisk postojowych na każdych 100 zatrudnionych;

4)      zapewnienie w granicach terenu stanowisk do przeładunku towarów, poza stanowiskami postojowymi;

5)      dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w tym
w szczególności sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej;

6)      powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi;

7)      zakaz lokalizacji nadziemnychnapowietrznych sieci infrastruktury technicznej;

8)      dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowych wbudowanych w budynek o innym przeznaczeniu, zgodnie z przepisami odrębnymi;

9)      na terenie 5U dopuszczenie lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej na budynkach o wysokości nie mniejszej niż 15 m, przy czym wysokość konstrukcji wsporczej nie większa niż 1/31/2 wysokości budynku.

11.  W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia
i użytkowania terenów, nie podejmuje się ustaleń.

12.  Ustala się stawkę stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

 

 

 

 

 

§ 8

 

1.      Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem US, dla którego obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenu:

1)      ustala się lokalizację boisk i urządzeń do gier;

1)      dopuszcza się lokalizację:

1)      budynku wyłącznie dla obsługi funkcji sportu i rekreacji,

1)      stadniny koni i ośrodka hipoterapii,

1)      placów zabaw,

1)      obiektów małej architektury,

1)      dojść i dojazdów,

1)      stanowisk postojowych,

1)      sieci infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem ust. 10 pkt 5 i 6.

1.      W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1)      ujednolicenie w ramach terenu geometrii i kolorystyki dachów oraz materiałów do ich pokrycia;

1)      zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych i z betonowych elementów prefabrykowanych;

1)      dopuszczenie lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych w formie przekryć namiotowych lub pneumatycznych;

1)      zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej.

1.      W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1)      zachowanie w zagospodarowaniu terenu istniejących drzew oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów;

1)      zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenu,
z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

1)      zachowanie i ochronę oczka wodnego;

1)      odprowadzanie ścieków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej;

1)      zagospodarowanie wód opadowych na terenie lub odprowadzanie ich do sieci kanalizacji deszczowej;

6)      zakaz lokalizacji zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowe i komunalne oraz przydomowych oczyszczalni ścieków;

6)      zagospodarowanie odpadów na terenie zgodnie z przepisami odrębnymi;

6)      dopuszczenie stosowania indywidualnych systemów grzewczych zgodnie z przepisami odrębnymi, z zastrzeżeniem pkt 9;

6)      zakaz stosowania pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe, z wyjątkiem biomasy.

4.      W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się:

1)      zakaz wydzielania dróg wewnętrznych;

1)      nadzór konserwatorski i archeologiczny nad robotami budowlanymi, jeżeli wymagają tego przepisy odrębne.

2)      ilości nie mniejszej niż:

a)      3 stanowiska postojowe na każde 100,0 m² powierzchni użytkowej obiektów usługowych,

a)      3 miejsca postojowe na każdych 10 zatrudnionych;

1.      dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w tym
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UZ/ZP, dla którego obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu w zakresie przeznaczenia terenu:

1)      ustala się lokalizację budynków usług zdrowia;

2)     dopuszcza się lokalizację :

a)      obiektów i urządzeń sportowych służących rehabilitacji,

b)      placów zabaw,

c)      obiektów małej architektury,

d)      budynków gospodarczych,

e)      dojść i dojazdów,

f)        stanowisk postojowych,  wyłącznie przed frontową elewacją istniejącej zabudowy, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 3,

g)      sieci infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem ust. 10 pkt 6.

2.      W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1)      ujednolicenie w ramach terenu geometrii i kolorystyki dachów oraz materiałów do ich pokrycia;

1)      zakaz lokalizacji ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych;

2)      zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej;

3)      dopuszczenie lokalizacji tablic informacyjnych i szyldów.

3.      W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1)      zachowanie w zagospodarowaniu terenu istniejących drzew oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 2;

2)      zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenu,
z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

3)      zachowanie naturalnego ukształtowania terenu;

4)      odprowadzanie ścieków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej;

5)      odprowadzanie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej z dopuszczeniem zagospodarowania ich na terenie działki, zgodnie z przepisami odrębnymi;

6)      zakaz lokalizacji zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowe i komunalne oraz przydomowych oczyszczalni ścieków;

7)      zagospodarowanie odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi;

8)      nakaz zagospodarowania mas ziemnych uzyskanych w wyniku prac ziemnych, a spełniających standardy jakości gleby lub ziemi, na terenach ich powstawania, poprzez wykorzystanie ich do kształtowania terenów zieleni towarzyszącej inwestycjom; dopuszczenie usuwania ich poza obszar planu, zgodnie z przepisami odrębnymi;

9)      dopuszczenie stosowania indywidualnych systemów grzewczych zgodnie z przepisami odrębnymi, z zastrzeżeniem pkt 10;

10)  zakaz stosowania pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe, z wyjątkiem biomasy;

11)  zachowanie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów szpitali w miastach, zgodnie z przepisami odrębnymi;

12)  dopuszczenie lokalizacji przegród przeciwhałasowych wzdłuż granicy z linią kolejową z uwzględnieniem przepisów odrębnych.

4.      W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się:

1)      ochronę konserwatorską parku o charakterze krajobrazowym, wpisanym do rejestru zabytków województwa wielkopolskiego Nr 1840/A, zgodnie z rysunkiem planu;

2)      zachowanie historycznego założenia parkowego, poprzez odtworzenie kompozycji i nasadzeń;

3)      zachowanie przedpola w formie istniejącego podjazdu z gazonem, pomiędzy bramą główną a dawnym budynkiem dworskim na głównej osi kompozycyjnej.

5.      W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się zakaz lokalizacji reklam.

6.      W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, ustala się:

1)     powierzchnię zabudowy nie większą niż 10% powierzchni terenu;

2)     powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 80% powierzchni terenu;

3)     sytuowanie zabudowy zgodnie z wyznaczonymi liniami zabudowy, przed którymi na odległość do 1,5 m dopuszcza się sytuowanie: wykuszy, balkonów, galerii, tarasów;

4)     zagospodarowanie terenu od strony linii kolejowej, poza obszarem planu, zgodnie z przepisami odrębnymi;

5)     sposób kształtowania zabudowy:

a)      wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych i użytkowe poddasze,poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi, tj. do 14,0 m,

b)      poziom posadzki parteru budynków do 0,3 m nad poziomem terenu,

c)      dachy strome;

6)      powierzchnię działki budowlanej, za wyjątkiem działek wydzielanych pod infrastrukturę techniczną, nie mniejszą niż 55000,0 m2.

7.      W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych, nie podejmuje się ustaleń.

8.      W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości nie podejmuje się ustaleń.

9.      W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy nie podejmuje się ustaleń.

10.  W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się:

1)     dostęp do drogi publicznej 4KD-D;

2)     lokalizację stanowisk postojowych dla samochodów osobowych na terenie w łącznej ilości nie mniejszej niż:

a)      10 stanowisk postojowych, w tym 3 dla pojazdów osób niepełnosprawnych na każde 10 łóżek w szpitalu:,

b)     32 stanowiska postojowe, w tym 2 dla pojazdów osób niepełnosprawnych na każdych 100 zatrudnionych;

3)     lokalizację stanowisk postojowych dla rowerów, w łącznej ilości nie mniejszej niż:

a)      2 stanowiska postojowe na każdych 10 łóżek w szpitalu,

b)      15 stanowisk postojowych na każdych 100 zatrudnionych;

4)     dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w tym
w szczególności sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej;

5)     powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci zgodnie z przepisami odrębnymi;

6)     zakaz lokalizacji nadziemnychnapowietrznych sieci infrastruktury technicznej;

7)     nakaz zapewnienia, niezależnie od zasilania z sieci, dodatkowego własnego ujęcia wody oraz własnego źródła energii elektrycznej i cieplnej, zgodnie z przepisami odrębnymi.

11.  W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia
i użytkowania terenów, nie podejmuje się ustaleń.

12.  Ustala się stawkę stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

 

 

 

 

 

§ 109

 

1.      Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZO,ZP, dla którego obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenówterenu dopuszcza się lokalizację:

1)      obiektów małej architektury;

1)      placów zabaw;

2)      tablic informacyjnych;dojść i dojazdów;

3)      stanowisk postojowych;

4)      sieci infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem ust. 10 pkt 4 i 5;5 i 6.

1)      stacji bazowej telefonii komórkowej;

1)      dróg pieszych i rowerowych;

1)      dojść i dojazdów.

2.      W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1)        zakaz lokalizacji ogrodzeń, z wyjątkiem miejsc, w których wymagane jest zapewnienie bezpieczeństwa, z zakazem stosowaniaogrodzeń pełnych i z betonowych elementów prefabrykowanych;

1)        zakaz stosowania nawierzchni bitumicznych, z wyjątkiem dróg rowerowych;

2)        zakaz lokalizacji miejsc postojowych;stacji bazowych telefonii komórkowej.

3.      W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1)      zachowanie i ochronę istniejących drzew;

1)      zachowanie istniejącego ukształtowania terenu;w zagospodarowaniu terenu istniejących drzew oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów;

2)      zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenu,
z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

3)      zagospodarowanie wód opadowych na terenie;

4)      zagospodarowanie odpadów,odpadów na terenie zgodnie z przepisami odrębnymi;odrębnymi.

1)      dopuszczenie zalesień.

4.      W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się nadzór konserwatorski i archeologiczny nad robotami budowlanymi, jeżeli wymagają tego przepisy odrębne.

4.      W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się zakaz lokalizacji reklam.

4.      W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

1)      powierzchnię biologicznie czynną terenu nie mniejszą niż 80%;

1)      wysokość stacji bazowej telefonii komórkowej nie więcej niż 35 m.

4.      W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych nie podejmuje się ustaleń.

4.      W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości nie podejmuje się ustaleń.

4.      W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala się zakaz lokalizacji budynków.

4.      W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury techniczne ustala się:

1)      dostęp do drogi publicznej  2KD-Z, wyłącznie dla pojazdów obsługi technicznej;

1)      dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w tym
w szczególności sieci: elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej;

1)      powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci zgodnie z przepisami odrębnymi;

1)      zakaz lokalizacji nadziemnych sieci infrastruktury technicznej;

1)      zakaz lokalizacji stacji transformatorowych.

W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów, nie podejmuje się ustaleń.

Ustala się stawkę stanowiącą podstawę do określenia opłaty, o której mowa art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

 

§ 11

 

3.      Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem WS, dla którego obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu,  w zakresie przeznaczenia terenu:

1)      ustala się zachowanie wód powierzchniowych –  rzeki Samicy;

1)      dopuszcza się lokalizację:

a)      sieci infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem ust. 10 pkt 4,

a)      budowli hydrotechnicznych, przepustów i mostów,

a)      dojść i dojazdów;

2.      W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1)      zakaz budowy ogrodzeń, z wyjątkiem miejsc, w których wymagane jest zapewnienie bezpieczeństwa, z zakazem stosowania betonowych elementów prefabrykowanych;

1)      zachowanie powszechnego dostępu do wód powierzchniowych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

3.      W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1)      zakaz umacniania brzegów materiałami uniemożliwiającymi naturalną wegetację roślin;

1)      zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenu, z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

1)      zachowanie naturalnego ukształtowania terenu;

1)      nakaz umożliwienia dostępu do wód powierzchniowych na potrzeby wykonywania robót konserwacyjnych i hydrotechnicznych.

4.      W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się nadzór konserwatorski i archeologiczny nad robotami budowlanymi, jeżeli wymagają tego przepisy odrębne.

4.      W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się zakaz lokalizacji reklam.

4.      W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu nie podejmuje się ustaleń.

4.      W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych, nie podejmuje się ustaleń.

4.      W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości nie podejmuje się ustaleń.

4.      W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, nie podejmuje się ustaleń.

4.      W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się:

1)      dostęp do drogi publicznej 1KD-Z, wyłącznie dla pojazdów obsługi technicznej;

1)      powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci zgodnie z przepisami odrębnymi;

1)      dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w tym
w szczególności sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej;

1)      zakaz lokalizacji napowietrznych elementów sieci infrastruktury technicznej.

11.      W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia
i użytkowania terenów, nie podejmuje się ustaleń.

11.      Ustala się stawkę stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36    ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

 

§ 12

 

1.      Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1E i 2E, dla których obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenu:

1)      ustala się lokalizację wolno stojącej małogabarytowej wnętrzowej stacji transformatorowej;

1)      dopuszcza się lokalizację:

a)      sieci infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem ust. 10 pkt 4,

a)      dojść i dojazdów.

1.      W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się zakaz lokalizacji:

1)      ogrodzeń pełnych i z betonowych elementów prefabrykowanych;

1)      reklam;

1)      tymczasowych obiektów budowlanych;

1)      stacji bazowych telefonii komórkowej.

1.      W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1)      zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów,
z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

1)      zagospodarowanie wód opadowych na terenie lub odprowadzanie do sieci kanalizacji deszczowej.

1.      W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się nadzór konserwatorski i archeologiczny nad robotami budowlanymi, jeżeli wymagają tego przepisy odrębne.

1.      W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych nie podejmuje się ustaleń.

1.      W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

1)      powierzchnię zabudowy nie większą niż 60% powierzchni działki budowlanej;

1)      powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 25% powierzchni działki budowlanej;

1)      wysokość zabudowy 1 kondygnacja nadziemna tj. do 2,5 m,

1)      dachy dowolne.

1.      W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych, nie podejmuje się ustaleń.

1.      W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości, nie podejmuje się ustaleń.

1.      W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, nie podejmuje się ustaleń.

1.      W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się:

1)      dostęp do dróg publicznych:

a)      dla terenu 1E do drogi publicznej 2KD-Z,

a)      dla terenu 2E dostęp do drogi publicznej 5KD-D;

1)      dopuszczenie się robót budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczególności sieci: elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej;

1)      powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci zgodnie z przepisami odrębnymi;

1)      zakaz lokalizacji nadziemnych sieci infrastruktury technicznej.

1.      W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia
i użytkowania terenów, nie podejmuje się ustaleń.

1.      Ustala się stawkę stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36    ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

 

 

§ 13

 

1.      Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1K i 2K, dla których obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenu:

1)      ustala się:

a)      na terenie 1K lokalizację sieci infrastruktury technicznej – kanału sanitarnego,

a)      na terenie 2K lokalizację przepompowni ścieków,

2)      dopuszcza się lokalizację:

a)      sieci infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem ust. 10 pkt 4,

a)      stacji bazowej telefonii komórkowej n terenie 2K,

a)      dojść i dojazdów;

3)      zakaz lokalizacji obiektów budowlanych innych niż wymienione w pkt 1 i 2

3)      nakaz umożliwienia na terenie 2K dostępu do terenu WS na potrzeby wykonywania robót konserwacyjnych i hydrotechnicznych na cieku wodnym.

2.      W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych i z betonowych elementów prefabrykowanych;

2.      W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1)      zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów,
z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

1)      zagospodarowanie wód opadowych na terenie z dopuszczeniem odprowadzenia do sieci kanalizacji deszczowej;

1)      zagospodarowanie odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi.

4.      W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się nadzór konserwatorski i archeologiczny nad robotami budowlanymi, jeżeli wymagają tego przepisy odrębne.

4.      W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zakazuje się lokalizacji reklam.

4.      W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 60% powierzchni terenu.

4.      W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych, nie podejmuje się ustaleń.

4.      W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości, nie podejmuje się ustaleń.

4.      W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala się zagospodarowanie, zgodnie z przepisami odrębnymi, terenu:

1)      1K – od strony terenu 1kk,

1)      2K – od strony terenu 2kk.

4.      W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się:

1)      dostęp do dróg publicznych terenu:

a)      1K do drogi publicznej 3KD-L, wyłącznie dla pojazdów obsługi technicznej;

a)      2K do drogi publicznej 1KD-Z, wyłącznie dla pojazdów obsługi technicznej;

2)      dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w tym
w szczególności sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej;

2)      powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci zgodnie z przepisami odrębnymi;

2)      zakaz lokalizacji nadziemnych sieci infrastruktury technicznej.

11.      W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia
i użytkowania terenów, nie podejmuje się ustaleń.

11.      Ustala się stawkę stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36    ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

 

§ 14

 

1.      Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KD-Z, 2KD-Z, 1KD-L, 2KD-L, 3KD-L, 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 1KD-Dxr, 2KD-Dxr, 1KDWxs, 2KDWxs, 3KDWxs, 4KDWxs, 5KDWxs, KDWpp, 1kk i 2kk, dla których obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia dopuszcza się lokalizację:

1)      sieci infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem ust. 10 pkt 19;

1)      drogowych obiektów inżynieryjnych;

1)      budynków – wyłącznie na terenach 1kk i 2kk;

1)      obiektów małej architektury.

1.      W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1)      zakaz lokalizacji ogrodzeń, z wyjątkiem związanych z bezpieczeństwem ruchu;

1)      dopuszczenie lokalizacji tablic informacyjnych i znaków drogowych związanych z organizacją ruchu;

1)      zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej;

1)      zakaz budowy napowietrznych sieci infrastruktury technicznej, z wyjątkiem kolejowej sieci trakcyjnej na terenach 1kk i 2kk.

1.      W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1)      zachowanie w zagospodarowaniu terenu istniejących drzew, z zastrzeżeniem, że w przypadku przebudowy układu drogowego dopuszcza się wycięcie lub przesadzenie drzew i odtworzenie szpaleru drzew w nowej linii nasadzeń;

1)      zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów,
z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

1)      na terenie 2kk nakaz odtworzenia zieleni parkowej w strefie wyznaczonej na rysunku planu;

1)      odprowadzanie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej, z zastrzeżeniem     pkt 5;

1)      na terenach 1KD-Dxr, 2KD-Dxr i KDWpp dopuszczenie zagospodarowania wód opadowych na terenie,

1)      dopuszczenie na terenach 2KD-Dxr, 1kk, 2kklokalizacji przegród przeciwhałasowych. .

1.      W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się:

1)      nadzór konserwatorski i archeologiczny nad robotami budowlanymi, w obszarze cennym kulturowo i jeżeli wymagają tego przepisy odrębne;

1)      na terenie 4KD-D zachowanie historycznej nawierzchni - bruku kamiennego naturalnego,

1)      zachowanie budynku dworca.

1.      W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się:

1)      na terenach 1KD-Dxs, 2KD-Dxs i 2kk jednorodne zaprojektowanie posadzki, wyłącznie z naturalnych materiałów, zgodnie z rysunkiem planu;

1)      dopuszczenie lokalizacji:

wiat przystankowych na przystankach komunikacji zbiorowej,

kiosków wbudowanych w wiaty przystankowe komunikacji zbiorowej;

3)      zakaz lokalizacji reklam, z wyjątkiem umieszczonych na i w wiatach przystankowych;

3)      zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych.

1.      W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się zachowanie lub odtworzenie w istniejących gabarytach i parametrach budynków kolejowych na terenach 1kk i 2kk.

1.      W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych, nie podejmuje się ustaleń.

1.      W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości nie podejmuje się ustaleń.

1.      W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala się

1)      zakaz lokalizacji budynków;

1)      zagospodarowanie terenów 3KD-L, 5KD-D, 2KD-Dxr – od strony terenów kolejowych , zgodnie z przepisami odrębnymi.

1.      W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się:

1)      szerokości dróg w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu;

1)      klasyfikację dróg publicznych:

a)      dla terenów 1KD-Z i 2KD-Z – drogi klasy zbiorczej,

a)      dla terenów 1KD-L, 2KD-L, 3KD-L – drogi klasy lokalnej,

a)      dla terenów 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 1KD-Dxr, 2KD-Dxr – drogi klasy dojazdowej;

3)      dla terenów 1KD-Z i 2KD-L lokalizację:

a)      jezdni z dwoma pasami ruchu,

a)      obustronnego chodnika,

a)      dwukierunkowej ścieżki rowerowej;

4)      dla terenu 2KD-Z lokalizację:

a)      jezdni z dwoma pasami ruchu,

a)      obustronnego chodnika;

5) dla terenów 1KD-L i 3KD-L lokalizację:

a)      jezdni z dwoma pasami ruchu,

a)      co najmniej jednostronnego chodnika;

6) dla terenów 1KD-D, 3KD-D i 4KD-D lokalizację:

a)      jezdni z dwoma pasami ruchu,

a)      co najmniej jednostronnego chodnika;

7) dla terenów 2KD-D i 5KD-D lokalizację:

a)      jezdni z dwoma pasami ruchu, zakończonej placem do zawracania,

a)      co najmniej jednostronnego chodnika;

8)      dla terenów 1KD-Dxr i 2KD-Dxr lokalizację drogi dla pieszych i rowerzystów;

8)      dla terenów 1KDWxs, 2KDWxs, 3KDWxs, 4KDWxs, 5KDWxs lokalizację pieszo-jezdni z placem do zawracania;

8)      dla terenu KDWpp:

a)      lokalizację stanowisk postojowych dla samochodów osobowych,

a)      zagospodarowanie zielenią nieutwardzonych części terenu, nie mniej niż 20 % powierzchni terenu;

11)      dla terenu 1kk, 2kk:

a)      lokalizację urządzeń i budowli kolejowych,

a)      parametry linii i urządzeń kolejowych stosownie do kategorii linii i wymagań określonych w przepisach odrębnych,

a)      dopuszczenie lokalizacji przegrody przeciwhałasowej;

12)      dla terenu 4KD-D zachowanie istniejącej organizacji ruchu – droga jednokierunkowa;

12)      zachowanie ciągłości powiązań elementów pasa drogowego, w szczególności jezdni, ścieżek rowerowych, chodników w granicy obszaru planu oraz z zewnętrznym układem komunikacyjnym, z uwzględnieniem ustaleń planu;

12)      na terenach 1KD-Z, 2KD-Z, 1KD-Lprzystosowanie jezdni do prowadzenia komunikacji autobusowej;

15)      parametry układu drogowego zgodnie z klasyfikacją i przepisami odrębnymi,
w zakresie nie definiowanym ustaleniami planu;

15)      dopuszczenie lokalizacji dodatkowych, innych niż ustalonych planem, elementów układu komunikacyjnego, zgodnie z przepisami odrębnymi;

15)      dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w tym
w szczególności sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej;

15)      powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci zgodnie z przepisami odrębnymi;

15)      zakaz lokalizacji nadziemnych sieci infrastruktury technicznej.

1.      W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia
i użytkowania terenów, nie podejmuje się ustaleń.

1.      Ustala się stawkę stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36     ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

 

§ 15

 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

 

§ 16

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

4.      W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się:

1)      zakaz wydzielania dróg wewnętrznych;

2)      nadzór konserwatorski i archeologiczny nad robotami budowlanymi, jeżeli wymagają tego przepisy odrębne.

5.      W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się zakaz lokalizacji reklam.

6.      W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, ustala się powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 80% powierzchni terenu.

7.      W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych, nie podejmuje się ustaleń.

8.      W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości nie podejmuje się ustaleń.

9.      W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustala się:

1)       zakaz lokalizacji budynków;

2)      zagospodarowanie terenu od strony terenu 2kk z uwzględnieniem przepisów odrębnych.

10.  W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się:

1)     dostęp do drogi publicznej 5KD-D;

2)     dopuszczenie lokalizacji nie więcej niż 6 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, w tym dla osób niepełnosprawnych;

3)     dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w tym
w szczególności sieci: elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej;

4)     powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci zgodnie z przepisami odrębnymi;

5)     zakaz lokalizacji napowietrznych sieci infrastruktury technicznej;

6)     zakaz lokalizacji stacji transformatorowych.

11.  W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia
i użytkowania terenów, nie podejmuje się ustaleń.

12.  Ustala się stawkę stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36    ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

 

§ 10

 

1.      Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1ZO i 2ZO, dla których obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenów dopuszcza się lokalizację:

1)      obiektów małej architektury;

2)      placów zabaw;

3)      tablic informacyjnych;

4)      sieci infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem ust. 10 pkt 5 i 6;

5)      na terenie 2ZO budynku wyłącznie dla obsługi funkcji sportu i rekreacji, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 3;

6)      na terenie 2ZO boisk i urządzeń do gier w strefie wyznaczonej na rysunku planu;

7)      dróg pieszych i rowerowych;

8)      dojść i dojazdów.

2.      W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu  przestrzennego ustala się:

1)      zakaz lokalizacji ogrodzeń, za wyjątkiem miejsc, w których wymagane jest zapewnienie bezpieczeństwa, z zakazem stosowania betonowych elementów prefabrykowanych;

2)      dopuszczenie na terenie 2ZO lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych w formie przekryć namiotowych lub pneumatycznych;

3)      zakaz stosowania nawierzchni bitumicznych, z wyjątkiem dróg rowerowych;

4)      dopuszczenie na terenie 1ZO stacji bazowej telefonii komórkowej.

3.      W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1)      zachowanie i ochronę istniejących drzew;

2)      zachowanie istniejącego ukształtowania terenu;

3)      na terenie 2ZO zachowanie i ochronę oczka wodnego, cieków wodnych i urządzeń melioracyjnych;

4)      zagospodarowanie wód opadowych na terenie;

5)      zagospodarowanie odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi;

6)      dopuszczenie zalesień.

4.      W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się nadzór konserwatorski i archeologiczny nad robotami budowlanymi, jeżeli wymagają tego przepisy odrębne.

5.      W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się zakaz lokalizacji reklam.

6.      W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

1)     powierzchnię zabudowy nie większą niż 100,0 m2;

2)     powierzchnię biologicznie czynną terenu nie mniejszą niż 80% powierzchni terenu;

3)     sytuowanie zabudowy wyłącznie w strefie lokalizacji boisk i urządzeń do gier;

4)     sposób kształtowania zabudowy:

a)      dachy strome,

b)     wysokość dla lokalizacji budynku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 1 kondygnacja nadziemna nie więcej niż 5,0 m od poziomu terenu;

5)     wysokość stacji bazowej telefonii komórkowej nie więcej niż 35,0 m.

7.      W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych nie podejmuje się ustaleń.

8.      W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości nie podejmuje się ustaleń.

9.      W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustala się zakaz lokalizacji budynków, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5.

10.  W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury techniczne ustala się:

1)      dostęp do drogi publicznej  2KD-Z, wyłącznie dla pojazdów obsługi technicznej;

2)      zapewnienie w granicach terenu stanowisk postojowych dla rowerów;

3)      dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w tym
w szczególności sieci: elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej;

4)      powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci zgodnie z przepisami odrębnymi;

5)      zakaz lokalizacji napowietrznych sieci infrastruktury technicznej;

6)      zakaz lokalizacji stacji transformatorowych.

11.  W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów, nie podejmuje się ustaleń.

12.  Ustala się stawkę stanowiącą podstawę do określenia opłaty, o której mowa art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

 

§ 11

 

1.      Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem WS, dla którego obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu,  w zakresie przeznaczenia terenu:

1)      ustala się zachowanie wód powierzchniowych –  rzeki Samicy Kierskiej;

2)      dopuszcza się lokalizację:

a)      sieci infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem ust. 10 pkt 4,

b)      budowli hydrotechnicznych, przepustów i mostów,

c)      dojść i dojazdów;

2.      W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1)     zakaz budowy ogrodzeń, z wyjątkiem miejsc, w których wymagane jest zapewnienie bezpieczeństwa, z zakazem stosowania betonowych elementów prefabrykowanych;

2)     zachowanie powszechnego dostępu do wód powierzchniowych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

3.      W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1)      zakaz umacniania brzegów materiałami uniemożliwiającymi naturalną wegetację roślin;

2)      zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenu, z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

3)      zachowanie naturalnego ukształtowania terenu;

4)      nakaz umożliwienia dostępu do wód powierzchniowych na potrzeby wykonywania robót konserwacyjnych i hydrotechnicznych.

4.      W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się nadzór konserwatorski i archeologiczny nad robotami budowlanymi, jeżeli wymagają tego przepisy odrębne.

5.      W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się zakaz lokalizacji reklam.

6.      W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu nie podejmuje się ustaleń.

7.      W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych, nie podejmuje się ustaleń.

8.      W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości nie podejmuje się ustaleń.

9.      W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, nie podejmuje się ustaleń.

10.  W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się:

1)     dostęp do drogi publicznej 1KD-Z wyłącznie dla pojazdów obsługi technicznej;

2)     powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci zgodnie z przepisami odrębnymi;

3)     dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w tym
w szczególności sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej;

4)     zakaz lokalizacji napowietrznych elementów sieci infrastruktury technicznej.

11.  W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia
i użytkowania terenów, nie podejmuje się ustaleń.

12.  Ustala się stawkę stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36    ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

 

§ 12

 

1.      Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1E i 2E, dla których obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenu:

1)     ustala się lokalizację wolno stojącej małogabarytowej stacji transformatorowej;

2)     dopuszcza się lokalizację:

a)      sieci infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem ust. 10 pkt 4,

b)     dojść i dojazdów.

2.      W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się zakaz lokalizacji:

1)      ogrodzeń pełnych i z betonowych elementów prefabrykowanych;

2)      reklam;

3)      tymczasowych obiektów budowlanych;

4)      stacji bazowych telefonii komórkowej.

3.      W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1)     zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów,
z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

2)     zagospodarowanie wód opadowych na terenie lub odprowadzanie do sieci kanalizacji deszczowej;

3)     nakaz zagospodarowania mas ziemnych uzyskanych w wyniku prac ziemnych, a spełniających standardy jakości gleby lub ziemi, na terenach ich powstawania, poprzez wykorzystanie ich do kształtowania terenów zieleni towarzyszącej inwestycjom; dopuszczenie usuwania ich poza obszar planu, zgodnie z przepisami odrębnymi.

4.      W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się nadzór konserwatorski i archeologiczny nad robotami budowlanymi, jeżeli wymagają tego przepisy odrębne.

5.      W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych nie podejmuje się ustaleń.

6.      W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

1)     powierzchnię zabudowy nie większą niż 60% powierzchni działki budowlanej;

2)     powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 25% powierzchni działki budowlanej;

3)     wysokość zabudowy 1 kondygnacja nadziemnej, tj. do 2,5 m;

4)     dachy dowolne.

7.      W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych, nie podejmuje się ustaleń.

8.      W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości, nie podejmuje się ustaleń.

9.      W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, nie podejmuje się ustaleń.

10.  W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się:

1)      dostęp do dróg publicznych:

a)      dla terenu 1E do drogi publicznej 2KD-Z,

b)     dla terenu 2E dostęp do drogi publicznej 5KD-D;

2)      dopuszczenie  robót budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w tym
w szczególności sieci elektroenergetycznej;

3)      powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci zgodnie z przepisami odrębnymi;

4)      zakaz lokalizacji napowietrznych sieci infrastruktury technicznej.

11.  W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia
i użytkowania terenów, nie podejmuje się ustaleń.

12.  Ustala się stawkę stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36    ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

 

§ 13

 

1.      Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1K i 2K, dla których obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenu:

1)     ustala się:

a)      na terenie 1K lokalizację sieci infrastruktury technicznej – kanału sanitarnego,

b)     na terenie 2K lokalizację przepompowni ścieków;

2)     dopuszcza się lokalizację:

a)      sieci infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem ust. 10 pkt 4,

b)     stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie 2K,

c)      dojść i dojazdów;

3)     zakaz lokalizacji obiektów budowlanych innych niż wymienione w pkt 1 i 2;

4)     nakaz umożliwienia na terenie 2K dostępu do terenu WS na potrzeby wykonywania robót konserwacyjnych i hydrotechnicznych na cieku wodnym.

2.      W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych i z betonowych elementów prefabrykowanych.

3.      W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1)     zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów,
z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

2)     zagospodarowanie wód opadowych na terenie z dopuszczeniem odprowadzenia do sieci kanalizacji deszczowej;

3)     zagospodarowanie odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi;

4)      nakaz zagospodarowania mas ziemnych uzyskanych w wyniku mas ziemnych, a spełniających standardy jakości gleby lub ziemi, na terenach ich powstawania, poprzez wykorzystanie ich do kształtowania terenów zieleni towarzyszącej inwestycjom; dopuszczenie usuwania ich poza obszar planu, zgodnie z przepisami odrębnymi.

4.      W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się nadzór konserwatorski i archeologiczny nad robotami budowlanymi, jeżeli wymagają tego przepisy odrębne.

5.      W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zakazuje się lokalizacji reklam.

6.      W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

1)       powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 60% powierzchni terenu;

2)      wysokość stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie 2K – nie więcej niż 35,0 m od poziomu terenu;

7.      W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych, nie podejmuje się ustaleń.

8.      W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości, nie podejmuje się ustaleń.

9.      W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustala się zagospodarowanie, zgodnie
z przepisami odrębnymi, terenu:

1)     1K – od strony terenu 1kk,

2)     2K – od strony terenu 2kk.

10.  W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się:

1)     dostęp do dróg publicznych terenu:

a)      1K do drogi publicznej 2KD-L, wyłącznie dla pojazdów obsługi technicznej,

b)     2K do drogi publicznej 1KD-Z, wyłącznie dla pojazdów obsługi technicznej;

2)     dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w tym
w szczególności sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej;

3)     powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci zgodnie z przepisami odrębnymi;

4)     zakaz lokalizacji napowietrznych sieci infrastruktury technicznej.

11.  W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia
i użytkowania terenów, nie podejmuje się ustaleń.

12.  Ustala się stawkę stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36    ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

 

§ 14

 

1.      Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KD-Z, 2KD-Z, 1KD-L, 2KD-L, 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 1KD-Dxr, 2KD-Dxr, 1KDWxs, 2KDWxs, 3KDWxs, 4KDWxs, 5KDWxs, KDWpp, 1kk i 2kk, dla których obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia dopuszcza się lokalizację:

1)     sieci infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem ust. 10 pkt 18;

2)     drogowych obiektów inżynieryjnych;

3)     budynków – wyłącznie na terenach 1kk i 2kk;

4)     obiektów małej architektury.

2.      W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1)      zakaz lokalizacji ogrodzeń, z wyjątkiem związanych z bezpieczeństwem ruchu;

2)      dopuszczenie lokalizacji tablic informacyjnych i znaków drogowych związanych        z organizacją ruchu;

3)      zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej;

4)      zakaz budowy napowietrznych sieci infrastruktury technicznej, z wyjątkiem kolejowej sieci trakcyjnej na terenach 1kk i 2kk.

3.      W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1)      zachowanie w zagospodarowaniu terenu istniejących drzew, z zastrzeżeniem, że w przypadku przebudowy układu drogowego dopuszcza się wycięcie lub przesadzenie drzew i odtworzenie szpaleru drzew w nowej linii nasadzeń;

2)      zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów,
z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

3)      nakaz zagospodarowania mas ziemnych uzyskanych w wyniku prac ziemnych, a spełniających standardy jakości gleby lub ziemi, na terenach ich powstawania, poprzez wykorzystanie ich do kształtowania terenów zieleni towarzyszącej inwestycjom; dopuszczenie usuwania ich poza obszar planu, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4)      odprowadzanie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej, z zastrzeżeniem     pkt 4;

5)      na terenach 1KD-Dxr, 2KD-Dxr i KDWpp dopuszczenie zagospodarowania wód opadowych na terenie,

6)      na terenach 2KD-Dxr, 1kk, 2kk dopuszczenie lokalizacji przegród przeciwhałasowych.

4.      W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się:

1)      nadzór konserwatorski i archeologiczny nad robotami budowlanymi, w obszarze cennym kulturowo i jeżeli wymagają tego przepisy odrębne;

2)      na terenie 4KD-D zachowanie historycznej nawierzchni - bruku kamiennego naturalnego;

3)      zachowanie budynku dworca.

5.      W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się:

1)     na terenach 1KD-Dxr, 2KD-Dxr i 2kk jednorodne zaprojektowanie posadzki, wyłącznie z naturalnych materiałów;

2)     dopuszczenie lokalizacji:

a)      wiat przystankowych na przystankach komunikacji zbiorowej,

b)      kiosków wbudowanych w wiaty przystankowe komunikacji zbiorowej;

3)     zakaz lokalizacji reklam, z wyjątkiem umieszczonych na i w wiatach przystankowych;

4)     zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych.

6.      W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się zachowanie lub odtworzenie w istniejących gabarytach i parametrach budynków kolejowych na terenach 1kk i 2kk.

7.      W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych, nie podejmuje się ustaleń.

8.      W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości nie podejmuje się ustaleń.

9.      W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala się:

1)     zakaz lokalizacji budynków;

2)     zagospodarowanie terenów 2KD-L, 5KD-D, 2KD-Dxr – od strony terenów kolejowych , zgodnie z przepisami odrębnymi.

10.  W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się:

1)     szerokości dróg w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu;

2)     klasyfikację dróg publicznych:

a)      dla terenów 1KD-Z i 2KD-Z – drogi klasy zbiorczej,

b)     dla terenów 1KD-L, 2KD-L – drogi klasy lokalnej,

c)      dla terenów 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 1KD-Dxr, 2KD-Dxr – drogi klasy dojazdowej;

3)     dla terenu 1KD-Z lokalizację:

a)      jezdni z dwoma pasami ruchu,

b)      obustronnego chodnika,

c)      dwukierunkowej ścieżki rowerowej;

4)     dla terenu 2KD-Z lokalizację:

a)      jezdni z dwoma pasami ruchu,

b)     obustronnego chodnika;

5) dla terenów 1KD-L i 2KD-L lokalizację:

a)      jezdni z dwoma pasami ruchu,

b)      co najmniej jednostronnego chodnika;

6) dla terenów 1KD-D, 3KD-D i 4KD-D lokalizację:

a)      jezdni z dwoma pasami ruchu,

b)     co najmniej jednostronnego chodnika;

7) dla terenów 2KD-D i 5KD-D lokalizację:

a)      jezdni z dwoma pasami ruchu, zakończonej placem do zawracania samochodów,

b)     co najmniej jednostronnego chodnika;

8)     dla terenów 1KD-Dxr i 2KD-Dxr lokalizację drogi dla pieszych i rowerzystów;

9)     dla terenów 1KDWxs, 2KDWxs, 3KDWxs, 4KDWxs, 5KDWxs lokalizację pieszo-jezdni z placem do zawracania samochodów;

10) dla terenu KDWpp:

a)      lokalizację stanowisk postojowych dla samochodów osobowych,

b)     zagospodarowanie zielenią nieutwardzonych części terenu, nie mniej niż 20% powierzchni terenu;

11) dla terenu 1kk, 2kk:

a)      lokalizację urządzeń i budowli kolejowych,

b)     parametry linii i urządzeń kolejowych stosownie do kategorii linii i wymagań określonych w przepisach odrębnych,

c)      dopuszczenie lokalizacji przegrody przeciwhałasowej,

d)     na terenie 2kk zapewnienie miejsc postojowych dla rowerów;

12) zachowanie ciągłości powiązań elementów pasa drogowego, w szczególności jezdni, ścieżek rowerowych, chodników w granicy obszaru planu oraz z zewnętrznym układem komunikacyjnym, z uwzględnieniem ustaleń planu;

13) na terenach 1KD-Z, 2KD-Z, 1KD-L i 2KD-L przystosowanie jezdni do prowadzenia komunikacji autobusowej;

14)  parametry układu drogowego zgodnie z klasyfikacją i przepisami odrębnymi,
w zakresie nie definiowanym ustaleniami planu;

15)  dopuszczenie lokalizacji dodatkowych, innych niż ustalonych planem, elementów układu komunikacyjnego, zgodnie z przepisami odrębnymi;

16)  dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w tym
w szczególności sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej;

17)  powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci zgodnie z przepisami odrębnymi;

18)  zakaz lokalizacji napowietrznych sieci infrastruktury technicznej.

10.  W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia
i użytkowania terenów, nie podejmuje się ustaleń.

10.11. Ustala się stawkę stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

 

§ 15

 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

 

§ 16

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.