UCHWAŁA NR LVIII/757/V/2009

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 07 lipca 2009 r.

 

 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rataje – Łacina” część B w Poznaniu

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492,
z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635,
z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) Rada Miasta Poznania uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.      Po stwierdzeniu zgodności ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania” – uchwała Nr XXXI/299/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 18 stycznia 2008 roku, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Rataje – Łacina” część B w Poznaniu, zwany dalej „planem”.

2.      Granice obszaru objętego planem miejscowym określa rysunek planu.

3.      Integralnymi częściami uchwały są:

1)        rysunek planu, zatytułowany: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Rataje – Łacina” część B w Poznaniu, opracowany w skali 1 : 2000, stanowiący załącznik Nr 1;

2)        rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik Nr 2;

3)        rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik Nr 3.

 

§ 2

 

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)        akcencie architektonicznym – należy przez to rozumieć obiekt małej architektury, np. fontannę, rzeźbę, pomnik, bądź wyróżniającą się część budynku, taką jak attyka, portal, portyk, ryzalit, tympanon, wykusz;

2)        działce budowlanej – należy przez to rozumieć działkę budowlaną, w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

3)        nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczającą minimalną odległość elewacji budynku od linii rozgraniczającej terenu;

4)        obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, na której nakazuje się usytuowanie frontowej elewacji budynku;

5)        ogrodzeniu pełnym – należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym udział powierzchni pełnej wynosi powyżej 40%;

6)        parkingu w zieleni – należy przez to rozumieć parking naziemny, na którym każde 5 stanowisk postojowych przedzielone jest zielenią;

7)        powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię terenu zajętą przez budynek w stanie wykończonym, która jest wyznaczona przez rzut pionowy jego zewnętrznych krawędzi na powierzchnię terenu, z wyjątkiem powierzchni obiektów budowlanych, ich części niewystających ponad powierzchnię terenu oraz powierzchni elementów drugorzędnych;

8)        reklamie – należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący elementem Systemu Informacji Miejskiej, szyldem, lub znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach drogowych;

9)        stacji bazowej telefonii komórkowej – należy przez to rozumieć obiekt radiokomunikacyjny składający się z urządzeń elektro-przesyłowych oraz konstrukcji wsporczej i zestawów anten;

10)    szyldzie – należy przez to rozumieć znak oznaczający siedzibę przedsiębiorcy lub miejsca świadczenia usług;

11)    terenie – należy przez to rozumieć powierzchnię lądową o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wyznaczoną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

12)    zabudowie zwartej – należy przez to rozumieć zabudowę wzdłuż linii zabudowy, w której budynki zlokalizowane na tej samej działce budowlanej albo na działkach graniczących są styczne, lub w której sytuuje się ściany budynku bez otworów okiennych i drzwiowych przy granicach z sąsiednimi działkami budowlanymi;

13)    zieleni – należy przez to rozumieć pojedyncze drzewa lub krzewy oraz ich skupiska, wraz z zajmowanym terenem i pozostałymi składnikami szaty roślinnej.

 

§ 3

 

1.      Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1MW, 2MW, 3MW, 4MW, 5MW, 6MW, 7MW, 8MW, 9MW, 10MW, 11MW, 12MW, dla których obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenów:

1)        ustala się zabudowę mieszkaniową wielorodzinną;

2)        dopuszcza się lokalizację:

a)         usług w parterach budynków,

b)         budynków użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego w strefie elewacji o szczególnym znaczeniu, oznaczonej na rysunku planu,

c)         sieci infrastruktury technicznej,

d)         dojść i dojazdów,

e)         parkingów i garaży;

3)        dopuszcza się zachowanie istniejących budynków użyteczności publicznej.

2.      W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1)      ujednolicenie w ramach terenu geometrii i kolorystyki dachów oraz materiałów do ich pokrycia;

2)      lokalizację parkingów wyłącznie jako parkingów w zieleni;

3)      zakaz lokalizacji ogrodzeń;

4)      zakaz lokalizacji garaży nadziemnych, w tym w parterach budynków, z uwzględnieniem pkt 5;

5)      dopuszczenie lokalizacji garaży wielopoziomowych, wbudowanych w budynki o innym przeznaczeniu, wyłącznie wewnątrz zabudowy zwartej.

3.      W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1)      uwzględnienie istniejących drzew oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów;

2)      zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów,
z uwzględnieniem przepisów odrębnych oraz pkt 3;

3)      na terenie 8MW lokalizację zieleni zgodnie z rysunkiem planu;

4)      odprowadzenie ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej;

5)      zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie z uwzględnieniem przepisów odrębnych lub odprowadzenie ich do kanalizacji deszczowej;

6)      zagospodarowanie odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi;

7)      nakaz zagospodarowania mas ziemnych uzyskanych w wyniku prac ziemnych, a spełniających standardy jakości gleby lub ziemi, na terenach ich powstawania, poprzez wykorzystanie ich do kształtowania terenów zieleni towarzyszącej inwestycjom; dopuszczenie usuwania ich poza obszar planu, zgodnie z przepisami odrębnymi;

8)      zapewnienie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100.000 mieszkańców, zgodnie z przepisami odrębnymi.

4.      W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się:

1)        na terenie 7MW zachowanie przebiegu linii dawnej Średzkiej Kolei Powiatowej, wpisanej do rejestru Konserwatora Zabytków pod nr A 318, poprzez drogę pieszą z zachowaniem istniejących elementów torowiska, tj. szyn i podkładów, zgodnie z rysunkiem planu;

2)        obowiązek przeprowadzenia rozpoznania archeologicznego przy pracach ziemnych w miejscach lokalizacji stanowisk archeologicznych wyznaczonych na rysunku planu, zgodnie z przepisami odrębnymi;

3)        przeprowadzenie rozpoznania archeologicznego przy pracach ziemnych poniżej 0,7 m, jeżeli wymagają tego przepisy odrębne.

5.      W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się:

1)      lokalizację akcentów architektonicznych, z uwzględnieniem pkt 2;

2)      na terenie 8MW lokalizację akcentu architektonicznego, zgodnie z rysunkiem planu;

3)      na terenie 6MW lokalizację ciągu pieszego, zgodnie z rysunkiem planu;

4)      zakaz lokalizacji reklam;

5)      sytuowanie szyldów wyłącznie na elewacjach budynków.

6.      W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

1)        powierzchnię zabudowy działki budowlanej nie większą niż:

a)         na terenach 8MW i 12MW – 40%,

b)         na terenach 1MW, 2MW, 3MW, 4MW, 5MW, 6MW, 9MW, 10MW, 11MW – 50%,

c)         na terenie 7MW – 70%;

2)        powierzchnię terenu biologicznie czynną:

a)         nie mniejszą niż 30% działki budowlanej,

b)         na terenie 7MW nie mniejszą niż 25% działki budowlanej;

3)        lokalizowanie zabudowy zgodnie z wyznaczonymi liniami zabudowy, przed którymi na odległość do 1,5 m dopuszcza się sytuowanie: wykuszy, balkonów, galerii, tarasów;

4)        dopuszczenie lokalizowania zabudowy wewnątrz terenu pod warunkiem usytuowania jej w odległości większej niż 30,0 m od obowiązującej linii zabudowy;

5)        wysokość zabudowy:

a)         od 4 do 5 kondygnacji nadziemnych, tj. od 12,5 do 17,0 m; dopuszcza się budowę dodatkowej, szóstej kondygnacji pod warunkiem jej wycofania w stosunku do linii elewacji frontowej o 2,0 m, przy czym w takim przypadku wysokość zabudowy nie może przekroczyć 20,0 m do najwyższego punktu dachu, z uwzględnieniem lit. b,

b)         na terenach 1MW, 2MW, 7MW, 8MW oraz w strefie elewacji o szczególnym znaczeniu – 6 kondygnacji, tj. od 18,0 do 20,0 m; dopuszcza się budowę dodatkowej, siódmej kondygnacji pod warunkiem jej wycofania w stosunku do linii elewacji frontowej o 2,0 m, przy czym w takim przypadku wysokość zabudowy nie może przekroczyć 24,0 m do najwyższego punktu dachu,

c)         garaży, o których mowa w ust. 2 pkt 5 – do 2,0 m;

6)        w miejscach lokalizacji wejść do budynków zakaz sytuowania poziomu parterów poniżej poziomu terenu;

7)        zakaz stosowania dachów o kącie nachylenia połaci dachowych większym niż 35°;

8)        lokalizowanie zabudowy zwartej, z wyjątkiem terenów 1MW, 8MW, 9MW12MW;

9)        powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 600,0 m², z wyjątkiem działek pod infrastrukturę techniczną i drogi wewnętrzne;

10)    w przypadku lokalizacji małogabarytowej stacji transformatorowej dopuszczenie wydzielenia działki budowlanej o powierzchni nie mniejszej niż 50,0 m2.

7.      W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych podejmuje się ustalenia zgodnie z niniejszym paragrafem.

8.      W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości nie podejmuje się ustaleń.

9.      W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, nie podejmuje się ustaleń.

10.  W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej:

1)        dopuszcza się dostępność dla samochodów:

a)         dla terenu 1MW – do terenu 15KD-D,

b)         dla terenu 2MW – do terenów 11KD-L i 16KD-D,

c)         dla terenu 3MW – do terenów 03KD-Z, 10KD-L i 16KD-D,

d)         dla terenu 4MW – do terenów 10KD-L, 11KD-L i 16KD-D,

e)         dla terenu 5MW – do terenów 10KD-L i 17KD-D,

f)           dla terenu 6MW – do terenów 10KD-L, 17KD-D i 18KD-D,

g)         dla terenu 7MW – poprzez teren 1KDWxs do terenów 05KD-Z i 11KD-L,

h)         dla terenu 8MW – do terenów 05KD-Z i 11KD-L,

i)           dla terenu 9MW – do terenów 12KD-L i 19KD-D,

j)           dla terenów 10MW, 11MW – do terenu 23KD-D i do ul. Milczańskiej – poza granicami planu,

k)         dla terenu 12MW – do ul. Milczańskiej – poza granicami planu;

2)        ustala się zapewnienie stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, w tym dla osób niepełnosprawnych, w łącznej ilości nie mniejszej niż:

a)         1,5 stanowiska postojowego na każde mieszkanie w budynku wielorodzinnym, w tym dla pojazdów osób niepełnosprawnych 1 stanowisko na każde 30 mieszkań,

b)         na każdych 100 zatrudnionych: 32 stanowiska postojowe, w tym 2 dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

c)         na każde 1000 m² powierzchni użytkowej biur i urzędów: 30 stanowisk postojowych, w tym 3 dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

d)         na każde 1000 m² powierzchni użytkowej w obiektach handlowych: 45 stanowisk postojowych, w tym 6 dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

e)         na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych: 36 stanowisk postojowych, w tym 6  dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

f)            na każde 1000 m² powierzchni użytkowej obiektów usługowych, innych niż wymienione w lit. d-e: 30 stanowisk postojowych, w tym 3 dla pojazdów osób niepełnosprawnych;

3)        dla usług nakazuje się zapewnienie stanowisk do przeładunku towarów poza stanowiskami postojowymi;

4)        nakaz zapewnienia stanowisk postojowych dla rowerów, w łącznej ilości nie mniejszej niż:

a)         15 stanowisk postojowych na każdych 100 zatrudnionych,

b)         15 stanowisk postojowych na każde 1000,0 m² powierzchni użytkowej biur i urzędów,

c)         20 stanowisk postojowych na każde 1000,0 m² powierzchni użytkowej lokali handlowych,

d)         15 stanowisk postojowych na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych,

e)         15 stanowisk postojowych na każde 1000,0 m² powierzchni użytkowej obiektów usługowych, innych niż wymienione w lit. b-d;

5)        dopuszcza się roboty budowlane w zakresie sieci infrastruktury technicznej;

6)        nakazuje się powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi;

7)        zakazuje się lokalizowania napowietrznych sieci infrastruktury technicznej;

8)        dopuszcza się, wyłącznie na budynkach, lokalizację stacji bazowych telefonii komórkowej o wysokości do 32,0 m od poziomu terenu, przy czym nie większej niż 1/3 wysokości tych budynków;

9)        dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

11.  W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów nie podejmuje się ustaleń.

12.  Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

 


§ 4

 

1.      Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1U/MW, 2U/MW, 3U/MW, 4U/MW, dla których obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenów:

1)        ustala się zabudowę usługową i mieszkaniową wielorodzinną;

2)        dopuszcza się:

a)         na terenie 4U/MW zachowanie stacji paliw,

b)         lokalizację sieci infrastruktury technicznej,

c)         lokalizację dojść i dojazdów,

d)         lokalizację parkingów i garaży.

2.      W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1)        ujednolicenie w ramach terenu geometrii i kolorystyki dachów oraz materiałów do ich pokrycia;

2)        zakaz lokalizacji ogrodzeń od strony dróg publicznych;

3)        zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych i ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych;

4)        zakaz lokalizacji garaży nadziemnych, w tym w parterach budynków, z uwzględnieniem pkt 5;

5)        na terenie 3U/MW dopuszczenie lokalizacji garażu wielokondygnacyjnego wyłącznie jako garażu zamkniętego;

6)        dopuszczenie realizacji parkingów wyłącznie jako parkingów w zieleni.

3.      W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1)        uwzględnienie istniejących drzew oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów;

2)        zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów, z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

3)        odprowadzenie ścieków bytowych i komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej;

4)        zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie z uwzględnieniem przepisów odrębnych lub odprowadzenie ich do kanalizacji deszczowej;

5)        zagospodarowanie odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi;

6)        nakaz zagospodarowania mas ziemnych uzyskanych w wyniku prac ziemnych, a spełniających standardy jakości gleby lub ziemi, na terenach ich powstawania, poprzez wykorzystanie ich do kształtowania terenów zieleni towarzyszącej inwestycjom; dopuszczenie usuwania ich poza obszar planu, zgodnie z przepisami odrębnymi;

7)        zapewnienie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku jak dla terenów w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100.000 mieszkańców, zgodnie z przepisami odrębnymi;

8)        zakaz lokalizowania funkcji, wymagających komfortu akustycznego w środowisku, zgodnie z przepisami odrębnymi.

4.      W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się przeprowadzenie rozpoznania archeologicznego przy pracach ziemnych poniżej 0,7 m, jeżeli wymagają tego przepisy odrębne.

5.      W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się:

1)        lokalizację akcentów architektonicznych, z uwzględnieniem pkt 2;

2)        na terenie 3U/MW lokalizację akcentu architektonicznego, zgodnie z rysunkiem planu;

3)        sytuowanie szyldów wyłącznie na elewacjach budynków;

4)        dopuszczenie lokalizacji reklam wyłącznie na elewacjach budynków, w sposób nie- przysłaniający detali wystroju architektonicznego;

5)        łączną powierzchnię reklam zlokalizowanych na elewacji jednego budynku nie większą niż 1% powierzchni danej elewacji.

6.      W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

1)        powierzchnię zabudowy działki budowlanej nie większą niż 40%;

2)        powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 30% działki budowlanej;

3)        lokalizowanie zabudowy zgodnie z wyznaczonymi liniami zabudowy, przed którymi na odległość do 1,5 m dopuszcza się sytuowanie: wykuszy, balkonów, galerii, tarasów z zastrzeżeniem pkt 4;

4)        dopuszczenie lokalizowania zabudowy wewnątrz terenu pod warunkiem usytuowania jej w odległości większej niż 30,0 m od obowiązującej linii zabudowy;

5)        wysokość zabudowy:

a)         5 kondygnacji nadziemnych, tj. od 15,0 do 17,0 m; dopuszcza się budowę dodatkowej, szóstej kondygnacji pod warunkiem jej wycofania w stosunku do linii elewacji frontowej o 2,0 m, przy czym w takim przypadku wysokość zabudowy nie może przekroczyć 20,0 m, z uwzględnieniem lit. b,

b)         w strefie elewacji o szczególnym znaczeniu 6 kondygnacji nadziemnych, tj. od 18,0 do 20,0 m; dopuszcza się budowę dodatkowej, siódmej kondygnacji pod warunkiem jej wycofania w stosunku do linii elewacji frontowej o 2,0 m, przy czym w takim przypadku wysokość zabudowy nie może przekroczyć 24,0 m do najwyższego poziomu dachu;

6)        w miejscach lokalizacji wejść do budynków zakaz sytuowania poziomu parterów poniżej poziomu terenu;

7)        zakaz stosowania dachów o kącie nachylenia połaci dachowych większym niż 35°;

8)        na terenie 1U/MW i 2U/MW zabudowa zwarta;

9)        powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 600,0 m², z wyjątkiem działek pod infrastrukturę techniczną i drogi wewnętrzne;

10)    w przypadku lokalizacji małogabarytowej stacji transformatorowej dopuszczenie wydzielenia działki budowlanej o powierzchni nie mniejszej niż 50,0 m2.

7.      W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych nie podejmuje się ustaleń.

8.      W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości nie podejmuje się ustaleń.

9.      W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, nie podejmuje się ustaleń.

10.  W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)        dopuszcza się dostępność dla samochodów :

a)         dla terenu 1U/MW – do terenów 17KD-D i 18KD-D,

b)         dla terenu 2U/MW – do terenu 18KD-D,

c)         dla terenu 3U/MW – do terenów 02KD-G, 05KD-Z i 19KD-D,

d)         dla terenu 4U/MW – do terenów 02KD-G i 12KD-L;

2)        ustala się zapewnienie stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, w tym dla osób niepełnosprawnych, w łącznej ilości nie mniejszej niż:

a)         1,5 stanowiska postojowego na każde mieszkanie w budynku wielorodzinnym, w tym dla pojazdów osób niepełnosprawnych 1 stanowisko na każde 30 mieszkań,

b)         na każdych 100 zatrudnionych: 32 stanowiska postojowe, w tym 2 dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

c)         na każde 1000 m² powierzchni użytkowej biur i urzędów: 30 stanowisk postojowych, w tym 3 dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

d)         na każde 1000 m² powierzchni użytkowej w obiektach handlowych: 45 stanowisk postojowych, w tym 6 dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

e)         na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych: 36 stanowisk postojowych, w tym 6  dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

f)           na każde 100 łóżek w obiekcie hotelowym: 50 stanowisk postojowych, w tym 3 dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

g)         na każde 1000 m² powierzchni użytkowej obiektów usługowych, innych niż wymienione w lit. d-f: 30 stanowisk postojowych, w tym 3 dla pojazdów osób niepełnosprawnych;

3)        dla usług ustala się zapewnienie stanowisk do przeładunku towarów, poza stanowiskami postojowymi;

4)        nakaz zapewnienia stanowisk postojowych dla rowerów, w łącznej ilości nie mniejszej niż:

a)         15 stanowisk postojowych na każdych 100 zatrudnionych,

b)         15 stanowisk postojowych na każde 1000,0 m² powierzchni użytkowej biur i urzędów,

c)         20 stanowisk postojowych na każde 1000,0 m² powierzchni użytkowej lokali handlowych,

d)         15 stanowisk postojowych na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych,

e)         15 stanowisk postojowych na każde 1000,0 m² powierzchni użytkowej obiektów usługowych, innych niż wymienione w lit. b-d;

5)        dopuszcza się roboty budowlane w zakresie sieci infrastruktury technicznej;

6)        nakazuje się powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi;

7)        zakazuje się lokalizowania napowietrznych sieci infrastruktury technicznej;

8)        dopuszcza się, wyłącznie na budynkach, lokalizację stacji bazowych telefonii komórkowej o wysokości do 32,0 m od poziomu terenu, przy czym nie większej niż 1/3 wysokości tych budynków;

9)        dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

11.  W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia
i użytkowania terenów, nie podejmuje się ustaleń.

12.  Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

 

§ 5

 

1.      Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, dla których obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenów:

1)        ustala się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;

2)        dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy usługowej;

3)        dopuszcza się lokalizację:

a)         sieci infrastruktury technicznej,

b)         dojść i dojazdów,

c)         garaży.

2.      W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się zakaz budowy ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych.

3.      W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1)        uwzględnienie istniejących drzew oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów;

2)        zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów, z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

3)        odprowadzenie ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej;

4)        zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie z uwzględnieniem przepisów odrębnych lub odprowadzenie ich do kanalizacji deszczowej;

5)        zagospodarowanie odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi;

6)        nakaz zagospodarowania mas ziemnych uzyskanych w wyniku prac ziemnych, a spełniających standardy jakości gleby lub ziemi, na terenach ich powstawania, poprzez wykorzystanie ich do kształtowania terenów zieleni towarzyszącej inwestycjom; dopuszczenie usuwania ich poza obszar planu, zgodnie z przepisami odrębnymi;

7)        zakaz stosowania pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe z wyjątkiem paliw odnawialnych z biomasy;

8)        zapewnienie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku jak dla terenów w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100.000 mieszkańców, zgodnie z przepisami odrębnymi.

4.      W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się przeprowadzenie rozpoznania archeologicznego przy pracach ziemnych poniżej 0,7 m, jeżeli wymagają tego przepisy odrębne.

5.      W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1)        zakazuje się lokalizacji reklam;

2)        dopuszcza się sytuowanie szyldów wyłącznie na elewacjach budynków.

6.      W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

1)        powierzchnię zabudowy działki budowlanej nie większą niż 40%;

2)        powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 30% działki budowlanej;

3)        lokalizowanie zabudowy zgodnie z wyznaczonymi liniami zabudowy, przed którymi na odległość do 1,5 m dopuszcza się sytuowanie: wykuszy, balkonów, galerii, tarasów, z zastrzeżeniem pkt 4;

4)        dopuszczenie garaży zlokalizowanych w parterach budynków;

5)        dopuszczenie garaży w zabudowie wolno stojącej lub zwartej, zlokalizowanych wyłącznie przy tylnej lub tylnej i bocznych granicach działki w odległości nie mniejszej niż 10,0 m od obowiązującej linii zabudowy;

6)        wysokość zabudowy:

a)         2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe – tj. do 4,0 m do górnej krawędzi elewacji jej gzymsu lub attyki i do 9,0 m do najwyższego punktu dachu,

b)         garaży – do 3,0 m do górnej krawędzi elewacji, jej gzymsu lub attyki i do 6,0 m do najwyższego punktu dachu;

7)        dachy dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachowych większym niż 35°;

8)        jeden budynek mieszkalny na jednej działce;

9)        powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą niż 500,0 m², z wyjątkiem działek pod infrastrukturę techniczną.

7.      W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych nie podejmuje się ustaleń.

8.      W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości nie podejmuje się ustaleń.

9.      W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala się ograniczenia w zagospodarowaniu terenów 2MN i 3MN w obszarze oddziaływania elektroenergetycznej linii napowietrznej WN-110 kV, zgodnie z przepisami odrębnymi, do czasu jej przebudowy na linię kablową.

10.  W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)        dopuszcza się dostępność dla samochodów:

a)         dla terenu 1MN – do terenów 12KD-L i 21KD-D,

b)         dla terenu 2MN – do terenu 20KD-D,

c)         dla terenu 3MN – do terenów 13KD-L, 20KD-D i 21KD-D,

d)         dla terenu 4MN – do terenów 12KD-L, 13KD-L, 21KD-D i 22KD-D;

2)        ustala się zapewnienie stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, w łącznej ilości nie mniejszej niż 2 stanowiska postojowe na każdy budynek mieszkalny w zabudowie jednorodzinnej oraz dodatkowe 2 stanowiska w przypadku lokalizacji na działce funkcji usługowej;

3)        dopuszcza się roboty budowlane w zakresie sieci infrastruktury technicznej;

4)        nakazuje się powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi;

5)        zakazuje się lokalizacji napowietrznych sieci infrastruktury technicznej;

6)        na terenach 2MN i 3MN ustala się przebudowę elektroenergetycznej linii napowietrznej WN-110 kV na linię kablową;

7)        zakazuje się lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej..

11.  W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia
i użytkowania terenów
nie podejmuje się ustaleń.

12.  Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

 

§ 6

 

1.      Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1U, 2U, 3U, 4U, 5U i U/E, dla których obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenów:

1)        na terenach 1U, 2U, 3U, 4U, 5U ustala się zabudowę usługową;

2)        na terenie 2U ustala się zabudowę usługową, wyłącznie szkolnictwa wyższego;

3)        na terenie U/E ustala się zabudowę usługową i infrastruktury technicznej elektroenergetyki;

4)        dopuszcza się lokalizację:

a)         obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży nie większej niż 2000,0 m2,

b)         sieci infrastruktury technicznej,

c)         dojść i dojazdów,

d)         parkingów, garaży wielostanowiskowych.

2.      W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1)        ujednolicenie w ramach terenu geometrii i kolorystyki dachów oraz materiałów do ich pokrycia;

2)        zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych i ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych;

3)        zakaz lokalizacji garaży nadziemnych, w tym w parterach budynków, z wyjątkiem terenu U/E i z uwzględnieniem pkt 4;

4)        na terenie U/E dopuszczenie lokalizacji garażu wielokondygnacyjnego wyłącznie jako garażu zamkniętego;

5)        dopuszczenie zabudowy na granicy działki.

3.      W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1)        uwzględnienie istniejących drzew oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów;

2)        zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów,
z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

3)        zieleń wysoką na nie mniej niż 15% działki budowlanej, na której lokalizowany jest obiekt handlowy o powierzchni sprzedaży powyżej 300,0 m2;

4)        odprowadzenie ścieków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej;

5)        zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie z uwzględnieniem przepisów odrębnych lub odprowadzenie ich do kanalizacji deszczowej;

6)        zagospodarowanie odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi;

7)        nakaz zagospodarowania mas ziemnych uzyskanych w wyniku prac ziemnych, a spełniających standardy jakości gleby lub ziemi, na terenach ich powstawania, poprzez wykorzystanie ich do kształtowania terenów zieleni towarzyszącej inwestycjom; dopuszczenie usuwania ich poza obszar planu, zgodnie z przepisami odrębnymi;

8)        zakaz stosowania pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe, z wyjątkiem paliw odnawialnych z biomasy;

9)        na terenach 1U, 3U i U/E zakaz lokalizowania budynków, wymagających komfortu akustycznego w środowisku, jak dla terenów w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100.000 mieszkańców, zgodnie z przepisami odrębnymi;

10)    zakaz lokalizacji stacji paliw;

11)    nie mniej niż 40% miejsc postojowych planowanych na terenie należy urządzić w ramach parkingów w zieleni.

4.      W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się:

1)        obowiązek przeprowadzenia rozpoznania archeologicznego przy pracach ziemnych w miejscach lokalizacji stanowisk archeologicznych wyznaczonych na rysunku planu, zgodnie z przepisami odrębnymi

2)        przeprowadzenie rozpoznania archeologicznego przy pracach ziemnych poniżej 0,7 m, jeżeli wymagają tego przepisy odrębne.

5.      W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się:

1)         sytuowanie reklam wyłącznie na elewacjach budynków, w sposób nieprzysłaniający detali wystroju architektonicznego, przy czym powierzchnia reklam nie może przekroczyć 1% powierzchni danej elewacji, z uwzględnieniem pkt 2;

2)         dopuszczenie lokalizacji reklam na garażach wielokondygnacyjnych, przy czym powierzchnia reklam nie może przekroczyć powierzchni danej elewacji.

6.      W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

1)        powierzchnię zabudowy działki budowlanej:

a)         na terenach 2U i 3U nie większą niż 60%,

b)         na terenach 1U, 4U, 5U i U/E nie większą niż 50%;

2)        powierzchnię terenu biologicznie czynną:

a)         na terenach 2U i 3U nie mniejszą niż 20% działki budowlanej,

b)         na terenach 1U, 4U, 5U i U/E nie mniejszą niż 30% działki budowlanej;

3)        lokalizowanie zabudowy zgodnie z wyznaczonymi liniami zabudowy, przed którymi na odległość do 1,5 m dopuszcza się sytuowanie: wykuszy, balkonów, galerii, tarasów;

4)        dopuszczenie lokalizowania zabudowy wewnątrz terenu pod warunkiem usytuowania tej zabudowy w odległości większej niż 30,0 m od obowiązującej linii zabudowy;

5)        wysokość zabudowy:

a)         od 2 do 5 kondygnacji nadziemnych, tj. od 11,0 do 17,0 m; dopuszcza się budowę dodatkowej, szóstej kondygnacji pod warunkiem jej wycofania w stosunku do linii elewacji frontowej o 2,0 m, przy czym w takim przypadku wysokość zabudowy nie może przekroczyć 20,0 m, z uwzględnieniem lit. b, c,

b)         na terenie 1U od 2 do 6 kondygnacji nadziemnych, tj. od 11,0 do 25,0 m;

c)         w strefie elewacji o szczególnym znaczeniu – 6 kondygnacji, tj. od 18,0 do 20,0 m; dopuszcza się budowę dodatkowej, siódmej kondygnacji pod warunkiem jej wycofania w stosunku do linii elewacji frontowej o 2,0 m, przy czym w takim przypadku wysokość zabudowy nie może przekroczyć 24,0 m do najwyższego poziomu dachu;

6)        w miejscach lokalizacji wejść do budynków zakaz sytuowania poziomu parterów poniżej poziomu terenu;

7)        zakaz stosowania dachów o kącie nachylenia połaci dachowych większym niż 35°;

8)        powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 600,0 m², z wyjątkiem działek pod infrastrukturę techniczną i drogi wewnętrzne;

9)        w przypadku lokalizacji małogabarytowej stacji transformatorowej dopuszczenie wydzielenia działki budowlanej o powierzchni nie mniejszej niż 50,0 m2.

7.      W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych nie podejmuje się ustaleń.

8.      W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości nie podejmuje się ustaleń.

9.      W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala się ograniczenia w zagospodarowaniu terenu U/E w obszarze oddziaływania napowietrzno-wnętrzowej stacji 110 kV/SN do czasu jej przebudowy na stację wnętrzową i elektroenergetycznej linii napowietrznej WN-110 kV,  zgodnie z przepisami odrębnymi, do czasu jej przebudowy na linię kablową.

10.  W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej:

1)        dopuszcza się dostępność dla samochodów:

a)         dla terenu 1U – do terenów 02KD-G i 15KD-D,

b)         dla terenu 2U – do terenów 03KD-Z i 10KD-L,

c)         dla terenu 3U – do terenu 09KD-L,

d)         dla terenu 4U – do terenów 10KD-L, 11KD-L i 18KD D,

e)         dla terenu 5U – do terenu 13KD-L,

f)           dla terenu U/E – do terenów 12KD-L, 20KD-D i 21KD-D;

2)        ustala się zapewnienie stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, w tym dla osób niepełnosprawnych, w łącznej ilości nie mniejszej niż:

a)         na każdych 100 zatrudnionych: 32 stanowiska postojowe, w tym 2 dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

b)         na każde 1000 m² powierzchni użytkowej biur i urzędów: 30 stanowisk postojowych, w tym 3 dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

c)         na każde 1000 m² powierzchni użytkowej w obiektach handlowych: 45 stanowisk postojowych, w tym 6 dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

d)         na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych: 36 stanowisk postojowych, w tym 6  dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

e)         na każde 100 łóżek w obiekcie hotelowym: 50 stanowisk postojowych, w tym 3 dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

f)            na każde 1000 m² powierzchni użytkowej obiektów usługowych, innych niż wymienione w lit. d-e: 30 stanowisk postojowych, w tym 3 dla pojazdów osób niepełnosprawnych;

3)        ustala się zapewnienie stanowisk do przeładunku towarów, poza stanowiskami postojowymi;

4)        nakaz zapewnienia stanowisk postojowych dla rowerów, w łącznej ilości nie mniejszej niż:

a)            15 stanowisk postojowych na każdych 100 zatrudnionych,

b)            15 stanowisk postojowych na każde 1000,0 m² powierzchni użytkowej biur i urzędów,

c)            20 stanowisk postojowych na każde 1000,0 m² powierzchni użytkowej lokali handlowych,

d)            15 stanowisk postojowych na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych,

e)            15 stanowisk postojowych na każde 1000,0 m² powierzchni użytkowej obiektów usługowych, innych niż wymienione w lit. b-d;

5)        dopuszcza się roboty budowlane w zakresie infrastruktury technicznej;

6)        nakazuje się powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi;

7)        na terenie U/E ustala się przebudowę napowietrzno – wnętrzowej stacji 110 kV/SN na stację wnętrzową i elektroenergetycznej linii napowietrznej WN-110 kV na linię kablową;

8)        zakazuje się lokalizowania napowietrznych sieci infrastruktury technicznej, z wyjątkiem terenu U/E;

9)        na terenie 1U i 3U zakazuje się lokalizowania stacji bazowych telefonii komórkowej;

10)    dopuszcza się, wyłącznie na budynkach, lokalizację stacji bazowych telefonii komórkowej o wysokości do 26,0 m od poziomu terenu, przy czym nie większej niż 1/3 wysokości tych budynków, z zastrzeżeniem pkt 9;

11)    dopuszcza się lokalizację małogabarytowych stacji transformatorowych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

11.  W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów nie podejmuje się ustaleń.

12.  Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

 

§ 7

 

1.      Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UC, dla którego obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenu:

1)        ustala się teren rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000,0 m²;

2)        dopuszcza się lokalizację:

a)         zabudowy usługowej,

b)         sieci infrastruktury technicznej,

c)         dojść i dojazdów,

d)         parkingów i garaży wielostanowiskowych.

2.      W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1)        zakaz lokalizacji ogrodzeń;

2)        dopuszczenie lokalizacji garażu wielokondygnacyjnego wyłącznie jako garażu zamkniętego;

3)        dopuszczenie zabudowy na granicy działki.

3.      W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1)        uwzględnienie istniejących drzew oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów;

2)        zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów,
z uwzględnieniem przepisów odrębnych oraz pkt 3;

3)        lokalizację zieleni zgodnie z rysunkiem planu;

4)        odprowadzenie ścieków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej;

5)        zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie z uwzględnieniem przepisów odrębnych lub odprowadzenie ich do kanalizacji deszczowej;

6)        zagospodarowanie odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi;

7)        nakaz zagospodarowania mas ziemnych uzyskanych w wyniku prac ziemnych, a spełniających standardy jakości gleby lub ziemi, na terenach ich powstawania, poprzez wykorzystanie ich do kształtowania terenów zieleni towarzyszącej inwestycjom; dopuszczenie usuwania ich poza obszar planu, zgodnie z przepisami odrębnymi;

8)        zakaz stosowania pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe z wyjątkiem paliw odnawialnych z biomasy;

9)        zakaz lokalizowania budynków, wymagających komfortu akustycznego w środowisku, jak dla terenów w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100.000 mieszkańców, zgodnie z przepisami odrębnymi.

4.      W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się:

1)      obowiązek przeprowadzenia rozpoznania archeologicznego przy pracach ziemnych w miejscach lokalizacji stanowisk archeologicznych wyznaczonych na rysunku planu, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2)      przeprowadzenie rozpoznania archeologicznego przy pracach ziemnych poniżej 0,7 m, jeżeli wymagają tego przepisy odrębne.

5.      W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się:

1)        zagospodarowanie zielenią terenu między liniami zabudowy a liniami rozgraniczającymi;

2)        sytuowanie reklam wyłącznie na elewacjach budynków, przy czym powierzchnia nie może przekroczyć 1% powierzchni danej elewacji;

3)        lokalizację ciągu pieszego zgodnie z rysunkiem planu.

6.      W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

1)        powierzchnię zabudowy działki budowlanej nie większą niż 60%;

2)        powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 20% działki budowlanej;

3)        lokalizowanie zabudowy zgodnie z wyznaczonymi liniami zabudowy, przed którymi na odległość do 1,5 m dopuszcza się sytuowanie: wykuszy, balkonów, galerii, tarasów;

4)        wysokość zabudowy:

a)         od 3 do 5 kondygnacji nadziemnych, tj. od 15,0 do 28,0 m, z uwzględnieniem lit. b,

b)         garażu – od 15,0 do 28,0 m;

5)        w miejscach lokalizacji wejść do budynków zakaz sytuowania poziomu parterów poniżej poziomu terenu;

6)        zakaz stosowania dachów o kącie nachylenia połaci dachowych większym niż 35°;

7)        w przypadku lokalizacji małogabarytowej stacji transformatorowej dopuszcza się wydzielenie działki budowlanej o powierzchni nie mniejszej niż 50,0 m2.

7.      W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie nie podejmuje się ustaleń.

8.      W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości nie podejmuje się ustaleń.

9.      W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, nie podejmuje się ustaleń.

10.  W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)        dopuszcza się dostępność dla samochodów do terenów 02KD-G i 03KD-Z;

2)        nakazuje się lokalizację drogi wewnętrznej z dwoma pasami ruchu, łączącej teren
02KD-G z terenem 03KD-Z;

3)        ustala się lokalizację stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, w tym dla osób niepełnosprawnych, w łącznej ilości nie mniejszej niż:

a)         na każdych 100 zatrudnionych: 32 stanowiska postojowe, w tym 2 dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

b)         na każde 1000 m2  powierzchni użytkowej biur i urzędów: 30 stanowisk postojowych, w tym 3 dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

c)         na każde 1000 m2  powierzchni użytkowej w obiektach handlowych: 45 stanowisk postojowych, w tym 6 dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

d)         na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych: 36 stanowisk postojowych, w tym 6  dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

e)         na każde 100 łóżek w obiekcie hotelowym: 50 stanowisk postojowych, w tym 3 dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

f)           na każde 100 miejsc w salach konferencyjnych i widowiskowych: 37 stanowisk postojowych, w tym 5 dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

g)          na każde 1000 m² powierzchni użytkowej obiektów usługowych, innych niż wymienione w lit. d-f: 30 stanowisk postojowych, w tym 3 dla pojazdów osób niepełnosprawnych;

4)        ustala się zapewnienie stanowisk do przeładunku towarów, poza stanowiskami postojowymi;

5)        nakaz zapewnienia stanowisk postojowych dla rowerów, w łącznej ilości nie mniejszej niż:

a)            15 stanowisk postojowych na każdych 100 zatrudnionych,

b)            15 stanowisk postojowych na każde 1000,0 m² powierzchni użytkowej biur i urzędów,

c)            20 stanowisk postojowych na każde 1000,0 m² powierzchni użytkowej lokali handlowych,

d)            15 stanowisk postojowych na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych,

e)            5 stanowisk postojowych na każde 100 miejsc w salach konferencyjnych i widowiskowych,

f)              15 stanowisk postojowych na każde 1000,0 m² powierzchni użytkowej obiektów usługowych, innych niż wymienione w lit. b-e;

6)        dopuszcza się roboty budowlane w zakresie infrastruktury technicznej;

7)        nakazuje się powiązanie infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi;

8)        zakazuje się lokalizowania napowietrznych sieci infrastruktury technicznej;

9)        dopuszcza się, wyłącznie na budynkach, lokalizację stacji bazowych telefonii komórkowej o wysokości do 37,0 m od poziomu terenu, przy czym nie większej niż 1/3 wysokości tych budynków;

10)    dopuszcza się lokalizację małogabarytowych stacji transformatorowych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

11.  W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia
i użytkowania terenów nie podejmuje się ustaleń.

12.  Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

 

§ 8

 

1.      Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem P, dla którego obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenów:

1)        ustala się teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów;

2)        dopuszcza się lokalizację:

a)         zabudowy usługowej,

b)         sieci infrastruktury technicznej,

c)         dojść i dojazdów,

d)         parkingów i garaży.

2.      W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1)        zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych i ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych;

2)        dopuszczenie zabudowy na granicy działki.

3.      W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1)        uwzględnienie istniejących drzew oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów;

2)        zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów,
z uwzględnieniem przepisów odrębnych oraz pkt 3;

3)        lokalizację zieleni zgodnie z rysunkiem planu;

4)        odprowadzenie ścieków przemysłowych do sieci kanalizacji sanitarnej;

5)        zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie z uwzględnieniem przepisów odrębnych lub odprowadzenie ich do kanalizacji deszczowej;

6)        zakazuje się umacniania brzegów stawu zlokalizowanego na terenie WS materiałami uniemożliwiającymi naturalną wegetację roślin;

7)        zagospodarowanie odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi;

8)        nakaz zagospodarowania mas ziemnych uzyskanych w wyniku prac ziemnych, a spełniających standardy jakości gleby lub ziemi, na terenach ich powstawania, poprzez wykorzystanie ich do kształtowania terenów zieleni towarzyszącej inwestycjom; dopuszczenie usuwania ich poza obszar planu, zgodnie z przepisami odrębnymi;

9)        zakaz stosowania pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe z wyjątkiem paliw odnawialnych z biomasy;

10)    zakaz lokalizowania budynków wymagających komfortu akustycznego w środowisku, jak dla terenów w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100.000 mieszkańców, zgodnie z przepisami odrębnymi.

4.      W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się przeprowadzenie rozpoznania archeologicznego przy pracach ziemnych poniżej 0,7 m, jeżeli wymagają tego przepisy odrębne.

5.      W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zakazuje się lokalizacji reklam.

6.      W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

1)        powierzchnię zabudowy działki budowlanej nie większą niż 50%;

2)        powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 20% działki budowlanej;

3)        lokalizowanie zabudowy zgodnie z wyznaczonymi liniami zabudowy, przed którymi na odległość do 1,5 m dopuszcza się sytuowanie: wykuszy, balkonów, galerii, tarasów, schodów zewnętrznych, pochylni, ramp;

4)        wysokość zabudowy do 20,0 m do najwyższego punktu dachu.

7.      W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych nie podejmuje się ustaleń.

8.      W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości nie podejmuje się ustaleń.

9.      W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, nie podejmuje się ustaleń.

10.  W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)        dopuszcza się dostępność dla samochodów do terenu 12KD-L poprzez teren 3KDWkk i do terenu 13KD-L poprzez teren 4KDWpp;

2)        ustala się lokalizację stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, w tym dla osób niepełnosprawnych, w łącznej ilości nie mniejszej niż:

a)         na każdych 100 zatrudnionych: 32 stanowiska postojowe, w tym 2 dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

b)         na każde 1000 m² powierzchni użytkowej biur i urzędów: 30 stanowisk postojowych, w tym 3 dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

c)         na każde 1000 m² powierzchni użytkowej obiektów usługowych, innych niż wymienione w lit.b, z wyjątkiem handlowych: 30 stanowisk postojowych, w tym 3 dla pojazdów osób niepełnosprawnych;

3)        ustala się zapewnienie stanowisk do przeładunku towarów, poza stanowiskami postojowymi;

4)        nakaz zapewnienia stanowisk postojowych dla rowerów, w łącznej ilości nie mniejszej niż:

a)         15 stanowisk postojowych na każdych 100 zatrudnionych,

b)         15 stanowisk postojowych na każde 1000,0 m² powierzchni użytkowej biur i urzędów,

c)         15 stanowisk postojowych na każde 1000,0 m² powierzchni użytkowej obiektów usługowych, innych niż wymienione w lit. b, z wyjątkiem handlowych;

5)        dopuszcza się roboty budowlane w zakresie infrastruktury technicznej;

6)        ustala się powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi;

7)        dopuszcza się lokalizację wolno stojących stacji bazowych telefonii komórkowej o wysokości do 32 m od poziomu terenu.

11.  W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów, zakazuje się tymczasowego zagospodarowania terenów.

12.  Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

 

§ 9

 

1.      Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP, 5ZP, 6ZP, 7ZP, dla których obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenów:

1)        ustala się tereny zieleni urządzonej;

2)        dopuszcza się:

a)         na terenie 1ZP zachowanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, bez prawa rozbudowy i przebudowy,

b)         na terenie 6ZP lokalizację miejsc postojowych wyłącznie jako parkingów w zieleni,

c)         lokalizację budowli sportowych,

d)         lokalizację sieci infrastruktury technicznej,

e)         lokalizację dróg pieszych i rowerowych,

f)           lokalizację dojść i dojazdów.

2.      W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1)        zakaz budowy ogrodzeń, z wyjątkiem miejsc, w których wymagane jest zapewnienie bezpieczeństwa, z zakazem stosowania betonowych elementów prefabrykowanych;

2)        zakaz stosowania nawierzchni bitumicznych, z wyjątkiem dróg rowerowych.

3.      W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1)        uwzględnienie istniejących drzew oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów;

2)        zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów,
z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

3)        na terenie 5ZP zakazuje się umacniania brzegów stawu zlokalizowanego na terenie WS materiałami uniemożliwiającymi naturalną wegetację roślin;

4)        na terenie 1ZP odprowadzanie ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej;

5)        zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie z uwzględnieniem przepisów odrębnych, z zastrzeżeniem pkt 6;

6)        na terenie 1ZP dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej;

7)        zagospodarowanie odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi;

8)        na terenie 1ZP zakaz stosowania pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe z wyjątkiem paliw odnawialnych z biomasy;

9)        na terenie 1ZP, dla istniejących budynków, zapewnienie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku jak dla terenów w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100.000 mieszkańców, zgodnie z przepisami odrębnymi.

4.      W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się:

1)        na terenie 5ZP zachowanie przebiegu linii dawnej Średzkiej Kolei Powiatowej, wpisanej do rejestru Konserwatora Zabytków pod nr A 318, poprzez drogę pieszą z zachowaniem istniejących elementów torowiska, tj. szyn i podkładów, zgodnie z rysunkiem planu;

2)        przeprowadzenie rozpoznania archeologicznego przy pracach ziemnych poniżej 0,7 m, jeżeli wymagają tego przepisy odrębne.

5.      W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1)        zakazuje się lokalizacji reklam;

2)        na terenie 1ZP dopuszcza się sytuowanie szyldów wyłącznie na elewacjach budynków;

3)        na terenie 3ZP i 5ZP ustala się lokalizację ciągów pieszych, zgodnie z rysunkiem planu.

6.      W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

1)        powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 70%;

2)        wysokość budowli sportowych do 12,5 m.

7.      W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych, podejmuje się ustalenia zgodnie z niniejszym paragrafem.

8.      W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości nie podejmuje się ustaleń.

9.      W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustala się zakaz lokalizowania budynków.

10.  W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)        zakazuje się dostępu do przyległych dróg publicznych, z uwzględnieniem pkt 2;

2)        dla terenu 1ZP dopuszcza się dostęp dla samochodów do terenów 03KD-Z, 09KD-L15KD-D;

3)        na terenie 7ZP dopuszcza się lokalizację drogi wewnętrznej, łączącej teren 14KD-Lt z ul. Milczańską, poza planem;

4)        na terenie 7ZP dopuszcza się utrzymanie istniejących parkingów wyłącznie jako parkingów w zieleni;

5)        na terenie 1ZP dopuszcza się:

a)         dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zachowanie istniejących stanowisk postojowych,

b)         dla zabudowy usługowej zachowanie istniejących stanowisk postojowych wyłącznie jako parkingów w zieleni;

6)        zakazuje się lokalizowania napowietrznych sieci infrastruktury technicznej;

7)        dopuszcza się roboty budowlane w zakresie sieci infrastruktury technicznej;

8)        nakazuje się powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi;

9)        ustala się zachowanie kolektora sanitarnego na terenie 7ZP, oraz kolektora deszczowego na terenach 6ZP i 7ZP;

10)    zakazuje się lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej;

11)    zakazuje się lokalizacji wolno stojących stacji transformatorowych.

11. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów nie podejmuje się ustaleń.

12. Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

 

§ 10

 

1.      Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem WS, dla którego obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenów:

1)        ustala się teren wód powierzchniowych śródlądowych;

2)        dopuszcza się lokalizację:

a)         sieci infrastruktury technicznej,

b)         budowli hydrotechnicznych i przepustów,

c)         dojść i dojazdów.

2.      W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się zakaz budowy ogrodzeń, z wyjątkiem miejsc, w których wymagane jest zapewnienie bezpieczeństwa, z zakazem stosowania betonowych elementów prefabrykowanych;

3.      W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1)        zakaz umacniania brzegów materiałami uniemożliwiającymi naturalną wegetację roślin;

2)        dopuszczenie użytkowania stawu jako zbiornika retencyjnego dla odbioru wód opadowych lub roztopowych i technologicznych;

3)        dopuszczenie użytkowania stawu dla potrzeb technologicznych obiektów zlokalizowanych na terenie P.

4.      W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej nie podejmuje się ustaleń.

5.      W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zakazuje się lokalizacji reklam.

6.      W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu nie podejmuje się ustaleń.

7.      W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, nie podejmuje się ustaleń.

8.      W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości nie podejmuje się ustaleń.

9.      W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustala się zakaz lokalizowania budynków.

10.  W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)        zakazuje się lokalizowania napowietrznych sieci infrastruktury technicznej;

2)        dopuszcza się roboty budowlane w zakresie sieci infrastruktury technicznej;

3)        nakazuje się powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4)        zakazuje się lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej;

5)        zakazuje się lokalizacji wolno stojących stacji transformatorowych.

11.  W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów, zakazuje się tymczasowego zagospodarowania terenów.

12.  Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

 

§ 11

 

1.      W zakresie przeznaczenia:

1)        dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 01KD-GP, 02KD-G, 03KD-Z, 04KD-Z, 05KD-Z, 06KD-Z, 07KD-Z, 08KD-Z, 09KD-L, 10KD-L, 11KD-L,
12KD-L, 13KD-L, 14KD-Lt, 15KD-D, 16KD-D, 17KD-D, 18KD-D, 19KD-D,
20KD-D
, 21KD-D, 22KD-D, 23KD-D, 24KD-Dxr, 25KD-Dx, 26KD-Dx,
dla których obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, ustala się drogi publiczne;

2)        dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDWxs, 2KDWx, 3KDWkk, 4KDWpp, 5KDWpp, dla których obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, ustala się drogi wewnętrzne;

3)        dopuszcza się lokalizację na terenach, o których mowa w pkt 1 i 2:

a)         sieci infrastruktury technicznej,

b)         drogowych obiektów inżynieryjnych.

2.      W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zakazuje się lokalizacji ogrodzeń, z wyjątkiem związanych z bezpieczeństwem ruchu.

3.      W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1)        uwzględnienie istniejących drzew, w przypadku przebudowy układu drogowego dopuszczenie wycięcia lub przesadzenia drzew kolidujących z tą inwestycją i odtworzenie szpaleru drzew w nowej linii nasadzeń;

2)        dopuszczenie nowych nasadzeń drzew i krzewów, z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

3)        zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów,
z uwzględnieniem przepisów odrębnych oraz pkt 4;

4)        na terenie 14KD-Lt lokalizację zieleni, zgodnie z rysunkiem planu;

5)        odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej;

6)        zagospodarowanie odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi;

7)        nakaz zagospodarowania mas ziemnych uzyskanych w wyniku prac ziemnych, a spełniających standardy jakości gleby lub ziemi, na terenach ich powstawania, poprzez wykorzystanie ich do kształtowania terenów zieleni towarzyszącej inwestycjom; dopuszczenie usuwania ich poza obszar planu, zgodnie z przepisami odrębnymi;

8)        zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej.

4.      W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się:

1)        zachowanie przebiegu linii dawnej Średzkiej Kolei Powiatowej, wpisanej do rejestru Konserwatora Zabytków pod nr A 318, z zachowaniem istniejących elementów torowiska, tj. szyn i podkładów, zgodnie z rysunkiem planu:

a)         na terenie 1KDWxs jako pieszojezdni lub jezdni,

b)         na terenach 2KDWx i 3KDWkk jako drogi pieszej,

c)         na terenach 13KD-L, 24KD-Dxr i 07KD-Z jako drogi rowerowej;

2)        obowiązek przeprowadzenia rozpoznania archeologicznego przy pracach ziemnych w miejscach lokalizacji stanowisk archeologicznych wyznaczonych na rysunku planu, zgodnie z przepisami odrębnymi;

3)        przeprowadzenie rozpoznania archeologicznego przy pracach ziemnych poniżej 0,7 m, jeżeli wymagają tego przepisy odrębne.

5.      W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1)        dopuszcza się lokalizację:

a)         wiat przystankowych na przystankach komunikacji zbiorowej,

b)         kiosków ulicznych wbudowanych w wiaty przystankowe komunikacji zbiorowej;

2)        zakazuje się lokalizacji reklam, z wyjątkiem reklam umieszczonych na i w wiatach przystankowych;

3)        zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów usługowo – handlowych.

6.      W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu nie podejmuje się ustaleń.

7.      W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych, podejmuje się ustalenia zgodnie z niniejszym paragrafem.

8.      W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości nie podejmuje się ustaleń.

9.      W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustala się zakaz lokalizacji budynków.

10.  W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)        ustala się szerokości dróg w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu;

2)        ustala się klasyfikację dróg:

a)         dla terenu 01KD-GP – droga klasy głównej ruchu przyspieszonego,

b)         dla terenu 02KD-G – droga klasy głównej,

c)         dla terenów 03KD-Z, 04KD-Z, 05KD-Z, 06KD-Z, 07KD-Z, 08KD-Z – drogi klasy zbiorczej,

d)         dla terenów 09KD-L, 10KD-L, 11KD-L, 12KD-L, 13KD-L, 14KD-Lt – drogi klasy lokalnej,

e)         dla terenów 15KD-D, 16KD-D, 17KD-D, 18KD-D, 19KD-D, 20KD-D, 21KD-D, 22KD-D, 23KD-D, 24KD-Dxr, 25KD-Dx, 26KD-Dx, – drogi klasy dojazdowej;

3)        dla terenu 01KD-GP ustala się lokalizację:

a)         dwóch jezdni z trzema pasami ruchu,

b)         torowiska tramwajowego z przystankami,

c)         obustronnego chodnika o szerokości co najmniej 3,0 m,

d)         dwukierunkowej drogi rowerowej, po zachodniej stronie z możliwością sytuowania jej częściowo poza planem, o szerokości co najmniej 3,0 m, oraz dwukierunkowej drogi rowerowej od strony terenów 3U, 1ZP, 1U;

4)        dla terenu 02KD-G ustala się lokalizację:

a)         dwóch jezdni z dwoma pasami ruchu z dopuszczeniem jednej jezdni z czterema pasami ruchu,

b)         obustronnego chodnika o szerokości co najmniej 2,25 m;

5)        dla terenu 03KD-Z, 05KD-Z, 06KD-Z ustala się lokalizację:

a)         jezdni z dwoma pasami ruchu,

b)         obustronnego chodnika o szerokości co najmniej 2,25 m,

c)         dwukierunkowej drogi rowerowej od strony terenów 5MW, 2U, 3MW, 3ZP, 2MW, 7MW, 4ZP, 8MW, 6ZP, 11MW o szerokości co najmniej 2,5 m;

6)        dla terenu 04KD-Z ustala się:

a)         lokalizację skrzyżowania z rozdzielonymi jezdniami,

b)         lokalizację obustronnego chodnika, przy czym od strony terenu UC o szerokości co najmniej 5,0 m,

c)         lokalizację dwukierunkowej drogi rowerowej od strony terenu UC, o szerokości co najmniej 2,5 m,

d)         dopuszczenie dwukierunkowej drogi rowerowej od strony terenu 3U/MW;

7)        dla terenu 07KD-Z ustala się lokalizację:

a)         jezdni z dwoma pasami ruchu,

b)         jednostronnego chodnika po wschodniej stronie, o szerokości co najmniej 3,5 m,

c)         dwukierunkowej drogi rowerowej od strony terenu 7ZP, o szerokości co najmniej 3,0 m;

8)        dla terenu 08KD-Z ustala się:

a)         lokalizację dwóch jezdni z dwoma pasami ruchu,

b)         lokalizację obustronnego chodnika o szerokości co najmniej 2,25 m, z możliwością sytuowania częściowo poza planem,

c)         lokalizację obustronnych dwukierunkowych dróg rowerowych, z możliwością sytuowania częściowo poza planem;

9)        dla terenu 09KD-L ustala się lokalizację:

a)         jezdni z dwoma pasami ruchu,

b)         obustronnego chodnika o szerokości co najmniej 2,25 m;

10)    dla terenu 10KD-L ustala się lokalizację:

a)         jezdni z dwoma pasami ruchu,

b)         co najmniej jednostronnego chodnika;

11)    dla terenu 11KD-L ustala się:

a)         lokalizację jezdni z dwoma pasami ruchu,

b)         lokalizację obustronnego chodnika, przy czym od strony terenów 2U/MW, 4U, 4MW i 2MW o szerokości co najmniej 5,0 m,

c)         lokalizację dwukierunkowej drogi rowerowej o szerokości co najmniej 2,5 m od strony terenów 2U/MW, 4U, 4MW i 2MW,

d)         dopuszczenie lokalizacji parkingu wyłącznie na odcinku miedzy 10KD-L,
a 16KD-D;

12)    dla terenu 12KD-L ustala się lokalizację:

a)         jezdni z dwoma pasami ruchu;

b)         obustronnego chodnika, przy czym od strony terenów 3U/MW, 4U/MW i 9MW o szerokości co najmniej 2,75 m;

13)    dla terenu 13KD-L ustala się:

a)         lokalizację jezdni z dwoma pasami ruchu,

b)         lokalizację obustronnego chodnika na odcinku między 24KD-Dxr a 2KD-G,

c)         lokalizację dwukierunkowej drogi rowerowej od strony terenów 2MN, 3MN, 4MN, 5U, P,

d)         dopuszczenie lokalizacji stanowisk postojowych od strony terenów 2MN, 3MN, 4MN;

14)    dla terenu 14KD-Lt ustala się lokalizację:

a)         dwutorowego torowiska tramwajowego z przystankami i podstacją trakcyjną wraz z niezbędną infrastrukturą,

b)         chodnika od strony terenów 6ZP i 7ZP, o szerokości co najmniej 2,25 m,

c)         dwukierunkowej drogi rowerowej, od strony terenów 6ZP i 7ZP, o szerokości co najmniej 2,5 m;

15)    dla terenu 15KD-D ustala się lokalizację:

a)         jezdni z dwoma pasami ruchu,

b)         obustronnego chodnika, przy czym od strony terenu 1ZP o szerokości co najmniej 2,75 m, z placem do zawracania przy granicy z liniami rozgraniczającymi terenu 01KD-GP;

16)    dla terenów 16KD-D, 17KD-D, 18KD-D, 20KD-D i 21KD-D ustala się lokalizację:

a)         jezdni z dwoma pasami ruchu,

b)         obustronnego chodnika;

17)    dla terenu 22KD-D ustala się lokalizację:

a)         jezdni z dwoma pasami ruchu, z placem do zawracania przy granicy z liniami rozgraniczającymi terenu 12KD-L,

b)         jednostronnego chodnika od strony terenu 4MN;

18)    dla terenu 19KD-D ustala się lokalizację:

a)         jezdni z dwoma pasami ruchu,

b)         obustronnego chodnika o szerokości co najmniej 2,25 m;

19)    dla terenu 23KD-D ustala się lokalizację:

a)         jezdni z dwoma pasami ruchu, z placem do zawracania przy granicy z liniami rozgraniczającymi terenu 6ZP,

b)         obustronnego chodnika o szerokości co najmniej 2,75 m;

20)    dla terenu 24KD-Dxr ustala się lokalizację:

a)         chodnika o szerokości co najmniej 3,0 m,

b)         dwukierunkowej drogi rowerowej o szerokości co najmniej 3,0 m;

21)    dla terenów 25KD-Dx, 26KD-Dx, ustala się lokalizację chodnika o szerokości co najmniej 5,0 m;

22)    dla terenu 1KDWxs ustala się lokalizację pieszojezdni;

23)    dla terenu 2KDWx ustala się lokalizację chodnika o szerokości co najmniej 2,25 m;

24)    dla terenu 3KDWkk ustala się:

a)         lokalizację chodnika o szerokości co najmniej 2,25 m,

b)         lokalizację dwukierunkowej drogi rowerowej o szerokości co najmniej 2,5 m,

c)         dopuszczenie lokalizacji bocznicy kolejowej;

25)    dla terenu 4KDWpp ustala się lokalizację:

a)         jezdni manewrowej,

b)         jednostronnego chodnika,

c)         stanowisk postojowych wyłącznie dla samochodów osobowych i autobusów;

26)    dla terenu 5KDWpp ustala się lokalizację:

a)         jezdni manewrowej,

b)         stanowisk postojowych wyłącznie dla samochodów osobowych i autobusów;

27)    nakazuje się zachowanie ciągłości powiązań elementów pasa drogowego, w granicy obszaru planu oraz z zewnętrznym układem komunikacyjnym;

28)    zakazuje się lokalizacji nowych stanowisk postojowych, z wyjątkiem terenów 4KDWpp i 5KDWpp i dróg klasy dojazdowej i lokalnej;

29)    ustala się na terenach 01KD-GP, 02KD-G, 03KD-Z, 04KD-Z, 05KD-Z, 06KD-Z, 07KD-Z, 08KD-Z:

a)         przystosowanie jezdni do prowadzenia komunikacji autobusowej,

b)         lokalizację co najmniej dodatkowego pasa ruchu dla pojazdów skręcających w lewo na skrzyżowaniach, z dopuszczeniem dodatkowego pasa ruchu dla pojazdów skręcających w prawo;

30)    ustala się parametry układu drogowego zgodnie z klasyfikacją i przepisami odrębnymi;

31)    dopuszcza się realizację dodatkowych, innych niż ustalone planem, elementów układu komunikacyjnego, zgodnie z przepisami odrębnymi;

32)    zakazuje się lokalizacji wolno stojących stacji transformatorowych;

33)    dopuszcza się roboty budowlane w zakresie sieci infrastruktury technicznej;

34)    nakazuje się powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi;

35)    zakazuje się lokalizacji napowietrznych sieci infrastruktury technicznej,
z wyjątkiem tramwajowej i kolejowej sieci trakcyjnej;

36)    ustala się zachowanie istniejącego kolektora sanitarnego na terenach 08KD-Z, 01KD-GP, 02KD-G, 04KD-Z, 11KD-L, 23KD-D, 06KD-Z, 07KD-Z;

37)    ustala się zachowanie istniejącego kolektora deszczowego na terenach 01KD-GP, 02KD-G, 04KD-Z, 11KD-L, 06KD-Z, 14KD-Lt;

38)    ustala się na terenie 01KD-GP lokalizację kolektora sanitarnego;

39)    ustala się na terenie 01KD-GP i 08KD-Z lokalizację kolektora deszczowego.

11.  W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia
i użytkowania terenów, nie podejmuje się ustaleń.

12.  Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

 

§ 12

 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

 

§ 13

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.