UCHWAŁA NR  XXX/285/V/2008

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 15 stycznia 2008 roku

 

 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ”Smochowice Południe” w Poznaniu.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319
i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 127, poz. 880), Rada Miasta Poznania uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.      Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu "Smochowice Południe" w Poznaniu, zwany dalej planem, po stwierdzeniu zgodności ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania" (Uchwała Rady Miasta Poznania Nr XXII/276/III/99 z dnia 23 listopada 1999 roku, zmieniona uchwałą Nr XXV/171/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 10 lipca 2003 r.).

2.      Planem obejmuje się obszar położony pomiędzy: ulicą J. H. Dąbrowskiego – wraz z tą ulicą, zachodnią granicą ogrodów działkowych ROD Wiepofama, północną granicą lotniska Ławica oraz zachodnią granica działki nr 1/6, ark. 25, obręb Krzyżowniki.

3.      Granice uchwalenia planu określa rysunek planu.

4.      Integralną część uchwały stanowi:

1)        rysunek planu, zatytułowany „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Smochowice Południe w Poznaniu”, w skali 1:1000, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały, wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania;

2)        rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały;

3)        rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały.

 

§ 2

 

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)        akcencie urbanistycznym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany lub fragment obiektu budowlanego, sytuowany w miejscu szczególnie eksponowanym
w przestrzeni, wyróżniający się z otoczenia wysokością, formą architektury i podkreślający przestrzeń w miejscu wskazanym na rysunku planu;

2)        dachu stromym – należy przez to rozumieć dach o kącie pochylenia połaci: 30º do 45º;

3)        działce – należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami);

4)        elementach systemu informacji miejskiej – należy przez to rozumieć elementy, które opisują i ułatwiają orientację w mieście oraz związane z instytucjami miejskimi;

5)        nieprzekraczalnej linii zabudowynależy przez to rozumieć linie wyznaczające obszar, na którym dopuszcza się zabudowę;

6)        obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, na której nakazuje się sytuowanie frontowej ściany budynku;

7)        ogrodzeniu pełnym – należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym udział powierzchni pełnej wynosi powyżej 80%;

8)        przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć przeznaczenie, które przeważa na danym obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;

9)        przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć przeznaczenie, które uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe, w sposób określony
w ustaleniach planu;

10)    reklamie [A1] – należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący: elementem systemu informacji miejskiej, szyldem, lub znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach drogowych;

11)    stacji bazowej telefonii komórkowej – należy przez to rozumieć obiekt radiokomunikacyjny składający się z urządzeń elektro – przesyłowych, konstrukcji wsporczej i zestawów anten;

12)    szyldzie – należy przez to rozumieć oznaczenie jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich siedzib lub miejsc wykonywania działalności;

13)    tablicy informacyjnej należy przez to rozumieć element zawierający dane dotyczące prowadzonej na danym obszarze działalności;

14)    usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć usługi, dla których sporządzenie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie jest obligatoryjne.

 

§ 3

 

Przedmiotem ustaleń są:

1)       tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN;

2)       tereny zabudowy usługowej: 1U, 2U, 3U, 4U, 5U;

3)       tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej – usługi nieuciążliwe: 1MN/U, 2MN/U;

4)       tereny zieleni urządzonej: 1ZP, 2ZP;

5)       tereny zieleni urządzonej z wodami powierzchniowymi: 1ZP/WS, 2ZP/WS;

6)       tereny dróg publicznych: 1KD-S, 1KD-Z, 2KD-Z, 1KD-L, 2KD-L, 3KD-L, 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D, 7KD-D, 8KD-D, 9KD‑D, 10KD-D, 11KD-D, 12KD-D, 1KD-Dx;

7)   tereny infrastruktury technicznej:

a)        elektroenergetyki: 1E, 2E,

b)            gazownictwa: 1G.

 

§ 4

 

1.

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1MN, 4MN, 5MN, 6MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN, ustala się:

 

1)

przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

 

2)

przeznaczenie uzupełniające: sieci infrastruktury technicznej.

2.

W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

 

1)

nakaz lokalizacji zabudowy zgodnie z liniami zabudowy oznaczonymi na rysunku planu;

 

2)

maksymalną wysokość ogrodzeń: 1,6 m;

 

3)

lokalizację akcentu urbanistycznego na zamknięciu ulicy Architektów, w miejscu wskazanym na rysunku planu, o maksymalnej wysokości 3,5 metra ponad dopuszczoną na tym terenie wysokość;

 

4)

dopuszczenie lokalizacji:

 

 

a)

obiektów małej architektury,

 

 

b)

elementów systemu informacji miejskiej oraz szyldów wyłącznie na elewacji budynku lub na ogrodzeniu, o maksymalnej powierzchni łącznej 2 m2;

 

5)

zakaz lokalizacji:

 

 

a)

ogrodzeń pełnych na granicy z terenami dróg publicznych,

 

 

b)

nadziemnych sieci infrastruktury technicznej,

 

 

c)

stacji transformatorowych.

3.

W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

 

1)

nakaz ochrony istniejących wartościowych zadrzewień;

 

2)

nakaz usuwania odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi;

 

3)

nakaz stosowania zasad akustyki architektonicznej i budowlanej w budynkach mieszkalnych na terenach 1MN, 4MN, 5MN i 6MN, będących w zasięgu ponadnormatywnego oddziaływania hałasu samochodowego;

 

4)

dopuszcza się kondygnacje podziemne, pod warunkiem, że ich budowa nie doprowadzi do zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego oraz destabilizacji stosunków wodnych, powodując ich niekorzystne oddziaływanie na stateczność gruntów;

 

5)

dopuszcza się zagospodarowanie wód opadowych w obrębie działki;

 

6)

dopuszcza się stosowanie indywidualnych systemów grzewczych zgodnie
z przepisami odrębnymi;

 

7)

zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

4.

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się obowiązek powiadomienia właściwego organu ochrony zabytków o prowadzeniu wszelkich robót ziemnych, jeżeli przepisy odrębne tak stanowią.

5.

Nie ustala się zasad kształtowania przestrzeni publicznych.

6.

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

 

1)

lokalizację zabudowy wolno stojącej lub bliźniaczej;

 

2)

maksymalną powierzchnię zabudowy działki budowlanej:

 

 

a)

dla terenów: 1MN, 4MN, 5MN: 30%,

 

 

b)

dla terenów: 6MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN: 25%;

 

3)

minimalną biologicznie czynną powierzchnię działki budowlanej: 40%;

 

4)

maksymalną wysokość budynku mieszkalnego - 7,5 m do gzymsu w przypadku dachu płaskiego i 10,0 m do kalenicy w przypadku dachu stromego,
z uwzględnieniem ust. 2 pkt 5);

 

5)

dowolny kształt dachu;

 

6)

lokalizację budynków garażowych wyłącznie jako wbudowanych w budynki mieszkalne albo do nich przylegających;

 

7)

maksymalną wysokość budynku garażowego: 3 m do gzymsu;

 

8)

w przypadku sytuowania zabudowy na linii zabudowy obowiązującej dopuszcza się:

 

 

a)

miejscowe wysunięcie części budynku (balkony, wykusze, itp.) przed wskazaną linię, przy czym wysunięte mogą być tylko części budynku powyżej parteru, głębokość wysunięcia nie może przekroczyć 1,3 m, a suma szerokości wysuniętych elementów ściany nie może przekroczyć 30% jej długości,

 

 

b)

miejscowe cofnięcie części budynku za wskazaną linię, przy czym głębokość cofnięcia nie może przekroczyć 10% długości elewacji frontowej budynku, a suma szerokości cofniętych elementów ściany nie może przekroczyć 30% jej długości;

 

9)

zapewnienie dla nowo wydzielonych działek budowlanych bezpośredniego dostępu do drogi publicznej;

 

10)

zakazuje się sytuowania zewnętrznych ścian budynków zabudowy bliźniaczej
w odległości mniejszej niż 3 metry od granicy z sąsiednimi działkami budowlanymi.

7.

Nie ustala się granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych.

8.

Nie wyznacza się terenów wymagających wszczęcia procedury scalania i podziału
w rozumieniu przepisów odrębnych.

9.

Nie ustala się szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń
w ich użytkowaniu.

10.

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i  infrastruktury technicznej ustala się:

 

1)

dostępność dla samochodów do terenów przyległych dróg, zgodnie z przepisami odrębnymi oraz ustaleniami dla terenów dróg, a dla terenu 5MN dodatkowo poprzez strefę zachowania przejazdu;

 

2)

nakaz wydzielenia na działce budowlanej dwóch miejsc postojowych;

 

3)

nakaz odprowadzania ścieków sanitarnych do sieci kanalizacji sanitarnej;

 

4)

dopuszczenie robót budowlanych  w zakresie sieci infrastruktury technicznej
w tym w szczególności: sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej;

 

5)

powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci zgodnie z przepisami odrębnymi.

11.

Nie ustala się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania
i użytkowania terenów.

 

§ 5

 

1.

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2MN, 3MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN ustala się:

 

1)

przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

 

2)

przeznaczenie uzupełniające: sieci infrastruktury technicznej.

2.

W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

 

1)

nakaz lokalizacji zabudowy zgodnie z liniami zabudowy, oznaczonymi na rysunku planu;

 

2)

maksymalną wysokość ogrodzeń: 1,6 m;

 

3)

dopuszczenie łączenia i podziału działek;

 

4)

dopuszczenie lokalizacji:

 

 

a)

obiektów małej architektury,

 

 

b)

elementów systemu informacji miejskiej oraz szyldów wyłącznie na elewacji budynku lub na ogrodzeniu, o maksymalnej powierzchni łącznej 2 m2;

 

5)

zakaz lokalizacji:

 

 

a)

ogrodzeń pełnych na granicy z terenami dróg publicznych,

 

 

b)

nadziemnych sieci infrastruktury technicznej,

 

 

c)

stacji transformatorowych.

3.

W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

 

1)

nakaz zachowania istniejących wartościowych zadrzewień;

 

2)

nakaz wykorzystywania nadmiaru mas ziemnych pozyskanych podczas prac budowlanych w obrębie terenu lub usuwania zgodnie z przepisami odrębnymi;

 

3)

nakaz usuwania odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi;

 

4)

dopuszcza się kondygnacje podziemne, pod warunkiem, że ich budowa nie doprowadzi do zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego oraz destabilizacji stosunków wodnych, powodując ich niekorzystne oddziaływanie na stateczność gruntów;

 

5)

dopuszcza się zagospodarowanie wód opadowych w obrębie działki;

 

6)

dopuszcza się stosowanie indywidualnych systemów grzewczych zgodnie
z przepisami odrębnymi.

4.

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się obowiązek powiadomienia właściwego organu ochrony zabytków o prowadzeniu wszelkich robót ziemnych, jeżeli przepisy odrębne tak stanowią.

5.

Nie ustala się zasad kształtowania przestrzeni publicznych.

6.

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

 

1)

lokalizację zabudowy szeregowej;

 

2)

maksymalną powierzchnię zabudowy działki budowlanej: 45%;

 

3)

minimalną biologicznie czynną powierzchnię działki budowlanej: 35%;

 

4)

wysokość zabudowy – do 8,0 m do górnej krawędzi elewacji lub gzymsu;

 

5)

dachy płaskie;

 

6)

maksymalną szerokość elewacji frontowej budynku mieszkalnego: 7,5 m;

 

7)

lokalizację budynków garażowych jako wbudowanych w budynki mieszkalne;

 

8)

zapewnienie dla nowo wydzielonych działek budowlanych bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

7.

Nie ustala się granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych.

8.

Nie wyznacza się terenów wymagających wszczęcia procedury scalania i podziału
w rozumieniu przepisów odrębnych.

9.

Nie ustala się szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń
w ich użytkowaniu.

10.

W zakresie zasad przebudowy, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się:

 

1)

dostępność dla samochodów do terenów przyległych dróg, zgodnie z przepisami odrębnymi oraz ustaleniami dla terenów dróg;

 

2)

nakaz wydzielenia na działce budowlanej 2 miejsc postojowych;

 

3)

nakaz odprowadzania ścieków sanitarnych do sieci kanalizacji sanitarnej;

 

4)

dopuszczenie robót budowlanych  w zakresie sieci infrastruktury technicznej,
w tym w szczególności: sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej;

 

5)

powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci zgodnie z przepisami odrębnymi.

11.

Nie ustala się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania
i użytkowania terenów.

 

§ 6

 

1.

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U     ustala się:

 

1)

przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa usługowa – usługi nieuciążliwe;

 

2)

przeznaczenie uzupełniające:

 

 

a)      sieci infrastruktury technicznej,

b)      parkingi.

2.

W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

 

1)

nakaz lokalizacji i kształtowania zabudowy zgodnie z wyznaczonymi w planie liniami zabudowy oraz parametrami zabudowy;

 

2)

maksymalną wysokość ogrodzeń: 1,6 m;

 

3)

dopuszcza się lokalizację:

 

 

a)

obiektów małej architektury,

 

 

b)

elementów systemu informacji miejskiej oraz szyldów wyłącznie na elewacji budynku lub na ogrodzeniu, o maksymalnej powierzchni łącznej 2 m2,

 

 

c)

wyłącznie dla obiektów usługowych: urządzeń reklamowych na budynkach, przy czym ich powierzchnia nie może przekraczać 20% powierzchni elewacji;  nie mogą one przesłaniać istotnych elementów wystroju architektonicznego, np. okien, gzymsów, połaci dachowych;

 

4)

zakaz lokalizacji:

 

 

a)

ogrodzeń pełnych,

 

 

b)   

nadziemnych sieci infrastruktury technicznej.

3.

W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

 

1)

nakaz zachowania istniejących wartościowych zadrzewień;

 

2)

nakaz usuwania odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi;

 

3)

nakaz stosowania zasad akustyki budowlanej i architektonicznej w budynkach mieszkalnych będących w zasięgu ponadnormatywnego oddziaływania hałasu lotniczego;

 

4)

dopuszcza się lokalizację kondygnacji podziemnych, pod warunkiem, że ich budowa nie doprowadzi do zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego oraz destabilizacji stosunków wodnych, powodując ich niekorzystne oddziaływanie na stateczność gruntów;

 

5)

dopuszcza się stosowanie indywidualnych systemów grzewczych zgodnie
z przepisami odrębnymi.

4.

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się obowiązek powiadomienia właściwego organu ochrony zabytków o prowadzeniu wszelkich robót ziemnych, jeżeli przepisy odrębne tak stanowią.

5.

Nie ustala się zasad kształtowania przestrzeni publicznych.

6.

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

 

1)

lokalizację zabudowy wolno stojącej lub bliźniaczej;

 

2)

maksymalną powierzchnię zabudowy działki budowlanej na terenie 1MN/U:

 

 

a)

w przypadku działek o powierzchni większej niż 1000 m2: 10%,

 

 

b)

w przypadku działek o powierzchni mniejszej niż 1000 m2: 20%;

 

3)

maksymalną powierzchnię zabudowy działki budowlanej na terenie 2MN/U:

 

 

a)

w przypadku działek o powierzchni większej niż 500 m2: 20%,

 

 

b)

w przypadku działek o powierzchni mniejszej niż 500 m2: 35%;

 

4)

maksymalną powierzchnię zabudowy działki budowlanej na terenie 3MN/U: 30%;

 

5)

minimalną powierzchnię biologicznie czynną działki budowlanej:

 

 

a)

w przypadku zabudowy wolno stojącej: 50%,

 

 

b)

w przypadku zabudowy bliźniaczej: 40%;

 

6)

maksymalną wysokość budynku mieszkalnego lub usługowego - 7,5 m do gzymsu dla dachu płaskiego i 10,0 m do kalenicy dla dachu stromego;

 

7)

maksymalną wysokość budynku garażowego - 3 m do gzymsu;

 

8)

dowolny kształt dachu;

 

9)

w przypadku sytuowania zabudowy na linii zabudowy obowiązującej dopuszcza się:

 

 

a)

miejscowe wysunięcie części budynku (balkony, wykusze, itp.) przed wskazaną linię, przy  czym wysunięte mogą być tylko części budynku powyżej parteru, głębokość wysunięcia nie może przekroczyć 1,3 m, a suma szerokości wysuniętych elementów ściany nie może przekroczyć 30% jej długości,

 

 

b)

miejscowe cofnięcie części budynku za wskazaną linię, przy czym głębokość cofnięcia nie może przekroczyć 15% długości elewacji frontowej budynku, a suma szerokości cofniętych elementów ściany nie może przekroczyć 30% jej długości;

 

10)

w przypadku nowych podziałów, zapewnienie dla nowo wydzielonych działek budowlanych bezpośredniego dostępu do drogi publicznej;

 

11)

dla terenu 1MN/U minimalną powierzchnię działki budowlanej: 800 m2;

 

12)

w przypadku lokalizacji wolno stojącej  małogabarytowej stacji transformatorowej przedsiębiorstwa energetycznego powierzchnię działki nie mniejszą niż 50 m2;

 

13)

zakazuje się sytuowania zewnętrznych ścian budynków w odległości mniejszej niż 3 metry od granicy z sąsiednimi działkami budowlanymi, z wyjątkiem sytuacji gdy sąsiednie działki budowlane są zabudowane do swoich bocznych granic.

7.

Nie ustala się granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych.

8.

Nie wyznacza się terenów wymagających wszczęcia procedury scalania i podziału
w rozumieniu przepisów odrębnych.

9.

Nie ustala się szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń
w ich użytkowaniu.

10.

W zakresie zasad przebudowy, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się:

 

1)

dostępność dla samochodów do terenów przyległych dróg, zgodnie z przepisami odrębnymi oraz ustaleniami dla terenów dróg;

 

2)

wydzielenie na działce budowlanej miejsc postojowych związanych z obsługą obiektów, w tym miejsc dla osób niepełnosprawnych i przeładunku towarów w ilości co najmniej:

 

 

a)

2 stanowisk postojowych na 1 dom w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej,

 

 

b)

3 stanowisk postojowych na 100 m2 powierzchni użytkowej w zabudowie usługowej,

 

 

c)

45 stanowiska postojowe na 1000 m2 powierzchni użytkowej w zabudowie usługowej typu obiekt handlowy;

 

3)

zapewnienie w obrębie działki budowlanej o zabudowie usługowej miejsc postojowych dla rowerów;

 

4)

dopuszczenie robót budowlanych  w zakresie sieci infrastruktury technicznej,
w tym w szczególności: sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej;

 

5)

powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci zgodnie z przepisami odrębnymi;

 

6)

nakaz odprowadzania ścieków sanitarnych do sieci kanalizacji sanitarnej;

 

7)

dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowej wolno stojącej małogabarytowej na terenie 1MN/U. 

11.

Nie ustala się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania
i użytkowania terenów.

§ 7

 

1.

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1U, 2U, 3U, 4U, 5U ustala się:

 

1)

przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa;

 

2)

przeznaczenie uzupełniające:

 

 

a)

sieci infrastruktury technicznej,

 

 

b)

parkingi.

2.

W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

 

1)

lokalizację zabudowy zgodnie liniami zabudowy oznaczonymi na rysunku planu;

 

2)

dopuszcza się lokalizację:

 

 

a)

obiektów małej architektury,

 

 

b)

elementów systemu informacji miejskiej oraz szyldów wyłącznie na elewacji budynku lub na ogrodzeniu, o maksymalnej powierzchni łącznej 2 m2,

 

 

c)

urządzeń reklamowych na budynkach, przy czym ich powierzchnia nie może przekraczać 20% powierzchni elewacji; nie mogą one przesłaniać istotnych elementów wystroju architektonicznego, np. okien, gzymsów, połaci dachowych;

 

3)

lokalizację akcentu urbanistycznego w miejscu wskazanym na rysunku planu
o maksymalnej wysokości 3,5 metra ponad dopuszczoną na tym terenie wysokość;

 

4)

dopuszczenie łączenia i podziału działek;

 

5)

zakaz lokalizacji:

a)    nadziemnych sieci infrastruktury technicznej,

b)   wolno stojących stacji transformatorowych.

3.

W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

 

1)

nakaz usuwania odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi;

 

2)

nakaz ograniczenia emisji zagrożeń akustycznych w granicach działki dla terenów 4U i 5U do poziomów dopuszczalnych w sąsiadującej zabudowie mieszkaniowej, według przepisów odrębnych;

 

3)

dopuszcza się kondygnacje podziemne, pod warunkiem, że ich budowa nie doprowadzi do zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego oraz destabilizacji stosunków wodnych, powodując ich niekorzystne oddziaływanie na stateczność gruntów;

 

4)

dopuszcza się stosowanie indywidualnych systemów grzewczych zgodnie
z przepisami odrębnymi;

 

5)

zakaz sytuowania, budowy lub rozbudowy  obiektów budowlanych i urządzeń, których funkcjonowanie spowoduje uciążliwości dla środowiska, oraz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
z wyjątkiem stacji bazowych telefonii komórkowej na terenach 1U, 2U, 3U.

4.

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się obowiązek powiadomienia właściwego organu ochrony zabytków o prowadzeniu wszelkich robót ziemnych, jeżeli przepisy odrębne tak stanowią.

5.

Nie ustala się zasad kształtowania przestrzeni publicznych.

6.

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

 

1)

maksymalną powierzchnię zabudowy działki budowlanej: 80%

 

2)

minimalną biologicznie czynną powierzchnię działki budowlanej: 15%;

 

3)

dla terenów 1U, 2U, 3U dopuszcza się zabudowę do bocznych granic działek;

 

4)

wysokość zabudowy – do 9,0 m, do najwyższego punktu dachu,
z uwzględnieniem ust. 2 pkt 3 oraz ust. 10 pkt 8;

 

5)

dowolny kształt dachu;

 

6)

w przypadku nowych podziałów, zapewnienie dla nowo wydzielonych działek budowlanych bezpośredniego dostępu do drogi publicznej;

 

7)

w przypadku sytuowania zabudowy na linii zabudowy obowiązującej, dopuszcza się:

 

 

a)

miejscowe wysunięcie części budynku (balkony, wykusze, itp.) przed wskazaną linię, przy czym wysunięte mogą być tylko części budynku powyżej parteru, głębokość wysunięcia nie może przekroczyć 1,3 m, a suma szerokości wysuniętych elementów ściany nie może przekroczyć 30% jej długości,

 

 

b)

miejscowe cofnięcie części budynku za wskazaną linię, przy czym głębokość cofnięcia nie może przekroczyć 5% długości elewacji frontowej budynku,
a suma szerokości cofniętych elementów ściany nie może przekroczyć 30% jej długości.

7.

Nie ustala się granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych.

8.

Nie wyznacza się terenów wymagających wszczęcia procedury scalania i podziału
w rozumieniu przepisów odrębnych.

9.

Nie ustala się szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń
w ich użytkowaniu.

10.

W zakresie zasad przebudowy, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się:

 

1)

dopuszcza się dostępność dla samochodów do terenów przyległych dróg,
z wyjątkiem terenu 1KD-S, zgodnie z przepisami odrębnymi oraz ustaleniami dla terenów dróg;

 

2)

wydzielenie na działce budowlanej miejsc postojowych związanych z obsługą obiektów, w tym miejsc dla osób niepełnosprawnych i przeładunku towarów
w ilości co najmniej:

 

 

a)

3 stanowisk postojowych na 100 m2 powierzchni użytkowej w zabudowie usługowej,

 

 

b)

36 stanowisk postojowych na 100 miejsc siedzących w zabudowie usługowej typu obiekt gastronomiczny,

 

 

c)

45 stanowisk postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej w zabudowie usługowej typu obiekt handlowy;

 

3)

zapewnienie w obrębie działki budowlanej miejsc postojowych dla rowerów;

 

4)

nakaz odprowadzania ścieków sanitarnych do sieci kanalizacji sanitarnej;

 

5)

dopuszczenie robót budowlanych  w zakresie sieci infrastruktury technicznej,
w tym w szczególności: sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej;

 

6)

powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci zgodnie z przepisami odrębnymi;

 

7)

 

dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowych wbudowanych w budynki
o innym przeznaczeniu zgodnie z przepisami odrębnymi;

 

8)

dopuszczenie lokalizacji stacji bazowych na budynkach na terenach 1U, 2U, 3U o maksymalnej wysokości łącznej budynku wraz z elementami stacji bazowej wynoszącej 14 metrów. 

11.

Nie ustala się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania
i użytkowania terenów.

 

§ 8

 

1.

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1E, 2E, 1G ustala się:

 

1)

przeznaczenie podstawowe:

 

 

a)

infrastruktura techniczna elektroenergetyki dla terenów 1E, 2E,

 

 

b)

infrastruktura techniczna gazownictwa dla terenu 1G;

 

2)

przeznaczenie uzupełniające: zieleń.

2.

W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

 

1)

nakaz  lokalizacji ogrodzenia pełnego w miejscu wskazanym na rysunku planu na terenie 1G;

 

2)

zakaz lokalizacji reklam.

3.

W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

 

1)

nakaz zagospodarowania zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów, z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

 

2)

nakaz zapewnienia komfortu akustycznego zgodnie z przepisami odrębnymi.

4.

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się obowiązek powiadomienia właściwego organu ochrony zabytków o wszelkich robotach ziemnych prowadzonych na obszarze planu, jeżeli przepisy odrębne tak stanowią.

5.

Nie ustala się zasad kształtowania przestrzeni publicznych.

6.

Nie ustala się parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

7.

Nie ustala się granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych.

8.

Nie wyznacza się terenów wymagających wszczęcia procedury scalania i podziału
w rozumieniu przepisów odrębnych.

9.

Nie ustala się szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń
w ich użytkowaniu.

10.

W zakresie zasad przebudowy, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się:

 

1)

 

dopuszcza się dostępność dla samochodów do terenów przyległych dróg, z wyjątkiem terenu 1KD-S, zgodnie z przepisami odrębnymi oraz ustaleniami dla terenów dróg;

 

2)

dopuszczenie robót budowlanych  w zakresie sieci infrastruktury technicznej,
w tym w szczególności: sieci elektroenergetycznej, gazowej;

 

3)

powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci zgodnie z przepisami odrębnymi.

11.

Nie ustala się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania
i użytkowania terenów.

 

§ 9

 

1.

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KD-S, 1KD-Z, 2KD-Z, 1KD‑L, 2KD‑L, 3KD‑L, 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D, 7KD‑D, 8KD-D, 9KD-D, 10KD-D, 11KD-D, 12KD-D,1KD-Dx ustala się:

 

1)

przeznaczenie podstawowe: droga publiczna;

 

2)

przeznaczenie uzupełniające: sieci infrastruktury technicznej.

2.

W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

 

1)

zakaz lokalizacji:

 

 

a)

budynków,

 

 

b)

tymczasowych obiektów budowlanych,

 

 

c)

reklam,

 

 

d)

nadziemnych sieci infrastruktury technicznej,

 

 

e)

ramp, schodów i pochylni obsługujących obiekty położone poza terenami publicznymi,

 

 

f)

ogrodzeń betonowych i żelbetowych;

 

2)

dopuszczenie lokalizacji:

 

 

a)

obiektów małej architektury,

 

 

b)

ogrodzeń związanych z funkcjonowaniem układu drogowego,

 

 

c)

obiektów inżynieryjnych.

3.

W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

 

1)

nakaz zastosowania rozwiązań organizacyjnych i technicznych, w tym cichych nawierzchni jezdni, ograniczających emisję hałasu do wartości poniżej wartości dopuszczalnych w środowisku – w sąsiadującej zabudowie mieszkaniowej;

 

2)

nakaz usuwania nadmiaru mas ziemnych powstałych podczas prac budowlanych, w oparciu o przepisy odrębne;

 

3)

nakaz wprowadzenia nasadzeń w formie co najmniej jednego rzędu drzew na terenie 2KD-L;

 

4)

dopuszczenie nasadzenia drzew na terenach 1KD-S, 1KD-Z, 2KD-Z, 1KD-L, 3KD-L, pod warunkiem, że nie koliduje to z ustalonymi planem parametrami układu drogowego;

 

5)

zakaz wprowadzania drzew na terenach: 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D, 7KD-D, 8KD-D, 9KD-D, 10KD-D, 11KD-D, 12KD-D.

4.

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się obowiązek powiadomienia właściwego organu ochrony zabytków o prowadzeniu wszelkich robót ziemnych, jeżeli przepisy odrębne tak stanowią.

5.

W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się:

 

1)

zapewnienie ogólnego dostępu do terenów, z zastrzeżeniem ust. 9 i przepisów odrębnych;

 

2)

spójne zagospodarowanie w zakresie nawierzchni i małej architektury, a dla terenu 1KD-S, w oparciu o kompleksowe rozwiązania dla ul. J.H Dąbrowskiego;

 

3)

zagospodarowanie nieutwardzonych powierzchni pasa drogowego zielenią urządzoną, tj. drzewami, trawnikami, kwietnikami, krzewami.

6.

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

 

1)

dla terenu 1KD-S:

 

 

a)

dwie jezdnie po trzy pasy ruchu każda, o parametrach zgodnych
z przepisami odrębnymi,

 

 

b)

zakaz lokalizacji chodników, z wyjątkiem stref przystanków autobusowych, przejścia podziemnego dla pieszych i rowerzystów, z uwzględnieniem rozwiązań służących potrzebom osób niepełnosprawnych oraz dojść do istniejących i planowanych ciągów pieszych,

 

 

c)

zakaz lokalizacji miejsc postojowych oraz rozładunku,

 

 

d)

dopuszczenie lokalizacji ekranów przeciwhałasowych;

 

2)

dla terenu 1KD-Z:

 

 

a)

jezdnię z dwoma pasami ruchu i o parametrach pasa zgodnych z przepisami odrębnymi,

 

 

b)

co najmniej jednostronny chodnik po stronie zabudowy, o szerokości nie mniejszej niż  2,0 m,

 

 

c)

dwukierunkową ścieżkę rowerową o parametrach zgodnych z przepisami odrębnymi,

 

 

d)

zakaz lokalizacji miejsc postojowych oraz rozładunku;

 

3)

dla terenu 2KD-Z:

 

 

a)

jezdnię z dwoma pasami ruchu i o parametrach pasa zgodnych z przepisami odrębnymi,

 

 

b)

ciąg pieszo-rowerowy po jednej stronie jezdni i chodnik po drugiej,
o parametrach zgodnych z przepisami odrębnymi, z dopuszczeniem rezygnacji z chodnika na odcinku graniczącym z terenem 2ZP/WS,

 

 

c)

zakaz lokalizacji miejsc postojowych oraz rozładunku;

 

4)

dla terenów 1KD-L, 3KD-L, 4KD-D, 5KD-D:

 

 

a)

jezdnię z dwoma pasami ruchu i o parametrach pasa zgodnych z przepisami odrębnymi,

 

 

b)

dwustronne chodniki, o parametrach zgodnych z przepisami odrębnymi,

 

 

c)

zakaz lokalizacji miejsc postojowych oraz rozładunku;

 

5)

dla terenu 2KD-L:

 

 

a)

jezdnię z dwoma pasami ruchu i o parametrach pasa zgodnych z przepisami odrębnymi,

 

 

b)

dwustronne chodniki, o szerokości nie mniejszej niż 2,0 m każdy,

 

 

c)

dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych;

 

6)

dla terenów 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 6KD-D, 7KD-D, 8KD-D, 9KD-D, 10KD‑D:

 

 

a)

dopuszczenie nawierzchni z podziałem na jednopasową jezdnię i chodniki, z wyeksponowaniem podziału  poprzez rysunek posadzki bez stosowania krawężników,

 

 

b)

dopuszczenie stosowania w przekroju rozwiązań ograniczających prędkość ruchu na drodze,

 

 

c)

zakaz lokalizacji miejsc postojowych, z wyjątkiem odcinków, gdzie wprowadzono poszerzenia terenu drogi o szerokość umożliwiającą parkowanie, z zastrzeżeniem, że miejsca postojowe nie mogą zbliżyć się do zabudowy na odległość mniejszą niż 2.0 m;

 

7)

dla terenu 11KD-D z zastrzeżeniem ust.11 pkt:

 

 

a)

jezdnię z co najmniej jednym pasem ruchu i parametrach zgodnych
z przepisami odrębnymi,

 

 

b)

dwustronne chodniki o parametrach zgodnych z przepisami odrębnymi;

 

 

c)

dopuszczenie, w miejscach ograniczeń terenowych, nawierzchni bez podziału na jezdnię i chodniki,

 

 

d)

dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych,

 

 

e)

zakaz lokalizacji miejsc rozładunku;

 

8)

dla terenu 12KD-D:

 

 

a)

nawierzchnię bez podziału na jezdnię i chodniki,

 

 

b)

dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych;

 

9)

dla terenu 1KD-Dx z zastrzeżeniem ust. 11 pkt 2:

 

 

a)

nawierzchnię dla ruchu pieszych i rowerzystów,

 

 

b)

zakaz lokalizacji miejsc postojowych oraz rozładunku.

7.

Nie ustala się granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych.

8.

Nie wyznacza się terenów wymagających wszczęcia procedury scalania i podziału
w rozumieniu przepisów odrębnych.

9.

W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczeń w jego użytkowaniu ustala się:

 

1)

dla terenu 1KD-S zakaz lokalizacji zjazdów, z wyjątkiem zjazdu na teren 1KD-Dx do czasu realizacji odcinka drogi 2KD-Z, łączącego ul. Wejherowską
z ul. Wichrową;

 

2)

dla terenów: 1KD-Z, 2KD-Z, 1KD-L, 2KD-L, 3KD-L, 1KD-D, 2KD-D, 3KD‑D, 4KD‑D, 5KD-D, 6KD-D, 7KD-D, 8KD-D, 9KD-D, 10KD-D, 11KD-D, 12KD-D dopuszczenie lokalizacji nowych zjazdów na warunkach określanych przez przepisy odrębne;

 

3)

Nakaz spełnienia wymaganych standardów akustycznych w środowisku, określonych odrębnymi przepisami.

10.

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy:

 

1)

systemów komunikacji, ustala się:

 

 

a)

 szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu,

 

 

b)

dla terenu 1KD-S klasę drogi S – ekspresową, z dopuszczeniem zmiany klasy na GP -główną ruchu przyspieszonego,

 

 

c)

dla terenów 1KD-Z, 2KD-Z klasę drogi Z – zbiorczą,

 

 

d)

dla terenów 1KD-L, 2KD-L, 3KD-L klasę drogi L – lokalną,

 

 

e)

dla terenów: 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D, 7KD-D, 8KD-D, 9KD-D, 10KD-D, 11KD-D, 12KD-D, 1KD-Dx klasę drogi D – dojazdową,

 

 

f)

powiązanie z zewnętrznym układem dróg publicznych poprzez ulicę Wejherowską oraz węzły i skrzyżowania w ciągu ul. J.H. Dąbrowskiego,

 

 

g)

w granicach planu spójne powiązanie elementów układu drogowego poprzez skrzyżowania, z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

 

2)

sieci infrastruktury technicznej, ustala się:

 

 

a)

dopuszczenie robót budowlanych  w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczególności: sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej,

 

 

b)

powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz

zapewnienie dostępu do sieci zgodnie z przepisami odrębnymi,

 

 

c)

odprowadzenie ścieków deszczowych do sieci kanalizacji deszczowej lub zagospodarowanie ich na terenie własnej działki,

 

 

d)

na terenie 11KD-D dopuszczenie lokalizacji przepompowni ścieków sanitarnych.

11.

W zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzenia
i użytkowania terenu dopuszcza się:

 

1)

utrzymanie istniejącego zagospodarowania na terenie 1KD-Dx wraz z zasadami dostępu, do czasu realizacji odcinka drogi 2KD-Z, łączącego ul. Wejherowską
z ul. Wichrową;

 

2)

lokalizację przepompowni ścieków sanitarnych na terenie 11KD‑D.

 

§ 10

 

1.

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1ZP/WS, 2ZP/WS  ustala się:

 

1)

przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni urządzonej z wodami powierzchniowymi;

 

2)

przeznaczenie uzupełniające: sieci infrastruktury  technicznej.

2.

W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

 

1)

zakaz lokalizacji:

 

 

a)

zabudowy;

 

 

b)

nadziemnych sieci infrastruktury technicznej,

 

 

c)

miejsc parkingowych,

 

 

d)

reklam;

 

2)

dopuszczenie lokalizacji:

 

 

a)

ciągów spacerowo – wypoczynkowych,

 

 

b)

obiektów małej architektury oraz studni,

 

 

c)

przejść w formie kładek przez ciek wodny dla terenu 1ZP/WS.

3.

W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

 

1)

nakaz zachowania istniejących wartościowych zadrzewień;

 

2)

nakaz zachowania cieku wodnego w kanale odwodnieniowym;

 

3)

nakaz usuwania odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi;

 

4)

w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia gleby lub ziemi, nakaz rekultywacji zgodnie z przepisami odrębnymi;

 

5)

nakaz zagospodarowania zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów, z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

 

6)

dopuszczenie lokalizacji zbiorników retencyjno-podczyszczających;

 

7)

zakaz emisji zagrożeń akustycznych jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych, według przepisów odrębnych.

4.

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się obowiązek powiadomienia właściwego organu ochrony zabytków o prowadzeniu wszelkich robót ziemnych, jeżeli przepisy odrębne tak stanowią.

5.

W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się:

 

1)

zapewnienie ogólnego dostępu do terenów;

 

2)

zachowanie jednorodnego wyglądu elementów małej architektury.

6.

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zagospodarowania terenu ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną działki: 80%.

7.

Nie ustala się granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych.

8.

Nie wyznacza się terenów wymagających wszczęcia procedury scalania i podziału
w rozumieniu przepisów odrębnych.

9.

Nie ustala się szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń
w ich użytkowaniu.

10.

W zakresie zasad przebudowy, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej dopuszcza się dostępność do terenów przyległych dróg, zgodnie z przepisami odrębnymi oraz ustaleniami dla terenów dróg.

11.

Nie ustala się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania
i użytkowania terenów.

 

§ 11

 

1.

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1ZP, 2ZP ustala się:

 

1)

przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni urządzonej;

 

2)

przeznaczenie uzupełniające: sieci infrastruktury  technicznej.

2.

W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

 

1)

zakaz lokalizacji:

 

 

a)

zabudowy,

 

 

b)

nadziemnych sieci infrastruktury technicznej,

 

 

c)

miejsc parkingowych,

 

 

d)

reklam;

 

2)

dopuszczenie lokalizacji:

 

 

a)

ciągów spacerowo – wypoczynkowych,

 

 

b)

obiektów małej architektury oraz studni,

 

 

c)

tablic informacyjnych o powierzchni maksymalnej 2 m2,

 

 

d)

boisk i urządzeń do gier małych oraz placów zabaw,

 

 

e)

przejść w formie kładek przez ciek wodny.

3.

W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

 

1)

nakaz zachowania istniejących wartościowych zadrzewień;

 

2)

nakaz usuwania odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi;

 

3)

w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia gleby lub ziemi nakaz rekultywacji zgodnie z przepisami odrębnymi;

 

4)

nakaz zagospodarowania zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów, z uwzględnieniem przepisów odrębnych.

4.

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się obowiązek powiadomienia właściwego organu ochrony zabytków o prowadzeniu wszelkich robót ziemnych, jeżeli przepisy odrębne tak stanowią.

5.

W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

 

1)

ustala się zapewnienie ogólnego dostępu do terenów;

 

2)

ustala się zachowanie jednorodnego wyglądu elementów wyposażenia placów.

6.

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zagospodarowania terenu ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną działki: 30%.

7.

Nie ustala się granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych.

8.

Nie wyznacza się terenów wymagających wszczęcia procedury scalania i podziału
w rozumieniu przepisów odrębnych.

9.

Nie ustala się szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń
w ich użytkowaniu.

10.

W zakresie zasad przebudowy, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej dopuszcza się dostępność do terenów przyległych dróg, zgodnie z przepisami odrębnymi oraz ustaleniami dla terenów dróg.

11.

Nie ustala się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania
i użytkowania terenów.

 

§ 12

 

Dla całego obszaru objętego planem określa się stawkę służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w wysokości 30%.

 

§ 13

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

 

§ 14

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


 [A1] w uchwale pojawiają się określenia reklamy „wieloprzestrzennej” i wolnostojącej” – czy nie trzeba ich zdefiniować?