UCHWAŁA NR X/72/V/2007

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 20 marca 2007 r.

                                               

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Szczepankowo – rejon ul. Widawskiej” w Poznaniu.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635) Rada Miasta Poznania uchwala, co następuje:

 

Rozdział I

Przepisy ogólne

 

§ 1

 

1.      Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Szczepankowo – rejon ul. Widawskiej” w Poznaniu, zwany dalej „planem”, po stwierdzeniu jego zgodności ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania” (Uchwała Nr XXII/276/III/99 Rady Miasta Poznania z dnia 23 listopada 1999 roku, zmieniona uchwałą Nr XXV/171/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 10 lipca 2003 roku).

2.      Plan  obejmuje działki nr 35/2, 36/2, 55/2, 57 oraz fragment działki 136/2, ark. 26, obręb Kobylepole. Szczegółowy przebieg granic obszaru objętego planem określa rysunek planu.

§ 2

 

Integralnymi częściami uchwały są:

1)       rysunek planu opracowany w skali 1:1000, pt. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Szczepankowo – rejon ul. Widawskiej” w Poznaniu wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały;

2)       rozstrzygnięcie Rady Miasta o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały;

3)       rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały.

 

§ 3

 

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały mowa jest o:

1)      budynku pomocniczym – należy przez to rozumieć wolno stojący garaż, budynek gospodarczy, altanę;

2)      dachu stromym – należy przez to rozumieć dach o kącie pochylenia połaci dachowych od 30º do 45º;

3)      działce budowlanej - należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

4)      ekologicznych  źródłach  energii – należy przez to rozumieć źródła energii i paliwa, których pozyskanie nie degraduje środowiska naturalnego lub zmniejsza jego degradację
i których produkty spalania w możliwie małym stopniu – nieprzekraczającym dopuszczalnych standardów – zanieczyszczają środowisko;

5)      linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć linię wydzielającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

6)      nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczającą minimalną odległość od linii rozgraniczającej, w jakiej można sytuować budynek, z dopuszczeniem wysunięcia przed linię zabudowy na głębokość 1,2 m: schodów zewnętrznych, balkonów, tarasów, wykuszy, windy dla osób niepełnosprawnych, podjazdów dla wózków;

7)      obiekcie telefonii komórkowej – należy przez to rozumieć obiekt radiokomunikacyjny – stację bazową telefonii komórkowej, obejmujący pomieszczenia techniczne, konstrukcję
i antenę lub zestaw anten;

8)      obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczającą odległość od linii rozgraniczającej, zgodnie z którą należy sytuować ścianę frontową budynku, z dopuszczeniem wysunięcia przed linię zabudowy na głębokość 1,2 m: schodów zewnętrznych, balkonów, tarasów, wykuszy, windy dla osób niepełnosprawnych, podjazdów dla wózków;

9)      ogrodzeniu ażurowym – należy przez to rozumieć ogrodzenie o maksymalnej wysokości  1,5 m, w którym część ażurowa pomiędzy elementami konstrukcyjnymi stanowi 70 % długości całkowitej ogrodzenia; podmurówka ogrodzenia od strony dróg publicznych powinna wynosić maksymalnie 0,5 m;

10)  powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni rzutów wszystkich budynków na działce budowlanej, mierzoną po zewnętrznym obrysie ścian kondygnacji przyziemnej lub nadziemnej w przypadku, gdy jej obrys występuje poza obrys kondygnacji przyziemnej;

11)  powierzchni zieleni – należy przez to rozumieć powierzchnię działki pokrytą roślinnością, określoną w procentach, m.in.: zadrzewienia, zakrzewienia, trawniki i rabaty;

12)  przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe;

13)  przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć przeznaczenie, które powinno przeważać na terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;

14)  szyldzie – należy przez to rozumieć oznaczenie jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich siedzib lub miejsc wykonywania działalności, niebędący urządzeniem reklamowym;

15)  terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu podstawowym, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

16)  uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miasta Poznania;

17)  uciążliwościach dla środowiska – należy przez to rozumieć zjawiska lub stany utrudniające życie albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska lub je degradujące, powodujące przekraczanie dopuszczalnych standardów jakości środowiska, ustalonych
w przepisach odrębnych;

18)  tablicy informacyjnej – należy przez to rozumieć elementy systemu informacji miejskiej, w tym tablice informujące o nazwie ulicy, numerze domu oraz tablice z ogłoszeniami;

19)  urządzeniu reklamowym - należy przez to rozumieć nośnik informacji i promocji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi
i zamocowaniami, niebędący szyldem, tablicą informacyjną lub znakiem w rozumieniu przepisów o znakach drogowych;

20)  zasadach akustyki architektonicznej i budowlanej – należy przez to rozumieć właściwy akustycznie rozkład pomieszczeń w budynkach oraz wymaganą przepisami odrębnymi izolacyjność akustyczną przegród zewnętrznych.

 

 

Rozdział II

Przepisy szczególne

 

§ 4

 

1.      Dla terenu 1MN i 2MN ustala się podstawowe przeznaczenie terenu na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2.      Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1)      zakazuje się lokalizowania:

a)            elementów sieci infrastruktury technicznej w formie urządzeń napowietrznych,

b)           urządzeń reklamowych w formie wolno stojącej oraz na budynkach
i ogrodzeniach,

c)            tablic informacyjnych w formie wolno stojącej,

d)           obiektów telefonii komórkowej;

2)      dopuszcza się lokalizowanie:

a)            ogrodzeń wyłącznie ażurowych,

b)           budynków pomocniczych,

c)            szyldów i obiektów małej architektury,

d)           dojść i dojazdów;

3) ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej w wielkości 1000 m2.

3.      Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1)      wymaga się wykorzystywania nadmiaru mas ziemnych pozyskanych podczas prac budowlanych na obszarze działki budowlanej lub ich usuwania i zagospodarowania zgodnie z przepisami odrębnymi;

2)      w przypadku zanieczyszczenia gleby lub ziemi teren należy rekultywować zgodnie
z przepisami odrębnymi;

3)      wymaga się zapewnienia miejsc do gromadzenia odpadów oraz postępowania z nimi zgodnie z planem gospodarki odpadami dla miasta Poznania oraz z przepisami odrębnymi;

4)      ze względu na sąsiedztwo terenów kolejowych i drogi zbiorczej wymaga się zastosowania:

a)            zasad akustyki architektonicznej i budowlanej w obiektach budowlanych,

b)           rozwiązań ograniczających równoważny poziom dźwięku na granicy z zabudową mieszkaniową do poziomu określonego w przepisach odrębnych;

5)      dopuszcza się realizację kondygnacji podziemnych, pod warunkiem, że ich budowa nie doprowadzi do zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego oraz destabilizacji stosunków wodnych, powodując ich niekorzystne oddziaływanie na stateczność gruntów;

6)      dopuszcza się wtórne wykorzystywanie wód deszczowych zgodnie z przepisami odrębnymi;

7)      zakazuje się realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków;

8)      dopuszcza się wykonywanie studni ujmujących wody podziemne dla potrzeb gospodarstw domowych.

4.      Nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

5.      Teren nie należy do obszarów przestrzeni publicznych.

6.      Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1)      wymaga się lokalizowania budynków zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu;

2)      wzdłuż obowiązującej linii zabudowy wymaga się lokalizowania budynku mieszkalnego, z zastrzeżeniem pkt 12;

3)      w pasie terenu między obowiązującą linią zabudowy a linią rozgraniczającą drogi publicznej dopuszcza się lokalizowanie obiektów służących do czasowego gromadzenia odpadów stałych;

4)      nieprzekraczalną powierzchnię zabudowy działki budowlanej ustala się w wielkości 25%, lecz nie więcej niż 200 m2;

5)      maksymalną powierzchnię budynku pomocniczego ustala się na 40 m2;

6)      minimalną powierzchnię zieleni dla działki budowlanej ustala się w wielkości 50%;

7)      ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy:

a)            dla budynku mieszkalnego – 10 m do kalenicy dachu stromego,

b)           dla budynku pomocniczego – 2,5 m do gzymsu dachowego;

8)      dla budynków mieszkalnych wymaga się realizacji dachu stromego;

9)      dla budynków pomocniczych dopuszcza się dach dowolny;

10)  wymaga się wytworzenia zabudowy mieszkaniowej w formie wolno stojącej lub bliźniaczej;

11)  na działce budowlanej wymaga się lokalizowania wyłącznie jednego budynku mieszkalnego;

12)  dopuszcza się lokalizowanie garażu wbudowanego lub dobudowanego do budynku mieszkalnego zgodnie z obowiązującą linią zabudowy lub w formie wolno stojącej.

7.      Nie wyznaczono granic terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych.

8.      W obrębie terenu nie występuje konieczność scalania i podziału nieruchomości
w rozumieniu przepisów odrębnych.

9.      Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy:

1)      dopuszcza się realizację zjazdów z drogi publicznej oznaczonej symbolem: 3KD-D zgodnie z przepisami odrębnymi;

2)      wymaga się, aby bezpośrednia obsługa komunikacyjna obiektów zlokalizowanych
w obrębie działki budowlanej odbywała się w jej granicach.

10.  Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)      na działce budowlanej wymaga się zapewnienia 2 miejsc parkingowych;

2)      dla działki budowlanej wymaga się odprowadzenia ścieków sanitarnych wyłącznie do sieci kanalizacji sanitarnej oraz podłączenia do sieci infrastruktury technicznej: elektroenergetycznej i wodociągowej;

3)      dla działki budowlanej dopuszcza się realizację pozostałych sieci infrastruktury technicznej, m.in. gazowej, cieplnej, telekomunikacyjnej i kanalizacji deszczowej,
w niezbędnym zakresie, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 6;

4)      w zakresie kształtowania systemów infrastruktury technicznej wymaga się:

a)            usunięcia kolizji z siecią istniejącą, na podstawie warunków technicznych określonych przez gestorów sieci,

b)           zastosowania ekologicznych źródeł energii;

5)      w zakresie kształtowania systemów infrastruktury technicznej dopuszcza się:

a)            przebudowę, rozbudowę sieci lub likwidację, z ograniczeniami wynikającymi
z pozostałych ustaleń planu,

b)           przełożenie sieci na tereny komunikacji,

c)            realizację lokalnych kotłowni cieplnych, z uwzględnieniem pkt 4 lit. b.

11.  Nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania
i użytkowania terenu.

12.  Ustala się stawkę, o której mowa w art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 3 %.

 

§ 5

 

1.      Dla terenu 3KD-D ustala się następujące przeznaczenie terenu, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z pozostałych ustaleń planu:

a)            podstawowe pod drogę publiczną,

b)           dopuszczalne pod infrastrukturę techniczną i zieleń.

2.      Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1)      zakazuje się lokalizowania, budowy i rozbudowy:

a)            budynków,

b)           tymczasowych obiektów budowlanych,

c)            urządzeń reklamowych,

d)           tablic informacyjnych,

e)            elementów sieci infrastruktury technicznej w formie urządzeń napowietrznych
z wyjątkiem infrastruktury oświetleniowej;

2)      wymaga się, aby poszczególne elementy wyposażenia drogi, takie jak: nawierzchnie, latarnie, zachowywały jednorodny wygląd na całej długości ulicy Widawskiej;

3)      dopuszcza się łączenie i podział nieruchomości wyłącznie w sposób zgodny z liniami rozgraniczającymi wyznaczonymi na rysunku planu.

3.      W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego wymaga się wykorzystywania nadmiaru mas ziemnych pozyskanych podczas prac budowlanych na obszarze terenu lub ich usuwania i zagospodarowania zgodnie z przepisami odrębnymi.

4.      Nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

5.      Wymaga się zapewnienia ogólnego dostępu do terenu, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych.

6.      Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu - w pasie drogowym zakazuje się lokalizowania obiektów, które ograniczają widoczność i stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu.

7.      Nie wyznaczono granic terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych.

8.      W obrębie terenu nie występuje konieczność scalania i podziału nieruchomości
w rozumieniu przepisów odrębnych.

9.      Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy:

1)      dopuszcza się lokalizację zjazdów na przyległe działki budowlane na warunkach ustanowionych przez zarządcę drogi;

2)       dopuszcza się następujące sposoby odprowadzenia ścieków deszczowych:

a)            powierzchniowe,

b)           do sieci kanalizacji deszczowej.

10.  Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)      dla drogi publicznej ustala się klasę D (dojazdowa);

2)      ustala się szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;

3)      w przekroju drogi wymaga się wydzielenia:

a)            jednej jezdni z dwoma pasami ruchu (1x2) i parametrach pasa ruchu zgodnych
z przepisami odrębnymi, z placem do zawracania zlokalizowanym w poszerzonej części drogi,

b)           obustronnych chodników o parametrach zgodnych z przepisami odrębnymi;

4)      zakazuje się powiązania terenu 3KD-D z drogą zbiorczą położoną  po stronie północno – zachodniej poza granicami planu;

5)      w zakresie kształtowania sieci infrastruktury technicznej ustala się lokalizowanie nowej infrastruktury technicznej zgodnie z zachowaniem przepisów odrębnych;

6)      w zakresie kształtowania sieci infrastruktury technicznej dopuszcza się:

a)            lokalizację przyłączy do sieci infrastruktury technicznej oraz usunięcie kolizji
z siecią istniejącą na podstawie warunków technicznych określonych przez gestorów sieci,

b)           jej przebudowę, rozbudowę lub likwidację.

11.  Dopuszcza się etapowanie przy rozbudowie układu drogowego na zasadach określonych przez zarządcę drogi.

12.  Ustala się stawkę, o której mowa w art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 3 %.

 

Rozdział III

Przepisy końcowe

 

§ 6

 

Na obszarze objętym granicą sporządzania planu tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ rejon Szczepankowo – Spławie część A”, zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Poznania Nr XLI/483/III/2000 z dnia 29 sierpnia 2000 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 68, poz. 909 z 12 października 2000 r.

 

§ 7

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

 

§ 8

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.