UCHWAŁA NR LIV/721/V/2009

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 12 maja 2009 r.

 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Handlowy Franowo” w Poznaniu

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492,
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635,
z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) Rada Miasta Poznania uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

1.      Po stwierdzeniu zgodności ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania” – uchwała Nr XXXI/299/V/08 Rady Miasta Poznania z dnia 18 stycznia 2008 roku, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Park Handlowy Franowo” w Poznaniu, zwany dalej „planem”.

2.      Planem obejmuje się obszar położony pomiędzy ul. Szwedzką – projektowaną III ramą komunikacyjną, ul. B. Krzywoustego, terenem węzła komunikacyjnego ul. B. Krzywoustego z ul. Klenowską i dalej ul. Klenowską, terenem Wielkopolskiej Giełdy Rolno – Ogrodniczej, ul. Franowo i terenem Centrum Handlowego M1.

3.      Granice obszaru objętego planem określa rysunek planu.

4.      Integralne części uchwały stanowią:

1)        rysunek planu, zatytułowany Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
„Park Handlowy Franowo” w Poznaniu, opracowany w skali 1:1000, stanowiący załącznik Nr 1;

2)        rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu, stanowiące załącznik Nr 2;

3)        rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik Nr 3.

 

§ 2

 

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)        akcencie architektonicznym – należy przez to rozumieć wyróżniającą się część budynku, taką jak attyka, portal, portyk, ryzalit, tympanon, wykusz;

2)        dominancie – należy przez to rozumieć budynek lub jego część wyróżniającą się wysokością;

3)        nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczającą minimalną odległość frontowej elewacji budynku od linii rozgraniczającej terenu;

4)        ogrodzeniu pełnym – należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym udział powierzchni pełnej wynosi powyżej 30%;

5)        parkingu w zieleni – należy przez to rozumieć parking, na którym każde 5 miejsc postojowych przedzielone jest zielenią wysoką;

6)        reklamie – należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący elementem Systemu Informacji Miejskiej, szyldem lub znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach drogowych;

7)        stacji bazowej telefonii komórkowej – należy przez to rozumieć obiekt radiokomunikacyjny składający się z urządzeń elektro-przesyłowych oraz konstrukcji wsporczej i zestawów anten;

8)        szyldzie – należy przez to rozumieć znak oznaczający siedzibę przedsiębiorcy lub miejsce świadczenia usług, wraz z konstrukcją wsporczą, w tym pylon nawigacyjny;

9)        uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miasta Poznania;

10)    zieleni – należy przez to rozumieć pojedyncze drzewa lub krzewy oraz ich skupiska, wraz z zajmowanym terenem i pozostałymi składnikami szaty roślinnej, w tym trawniki.

 

§ 3

1.      Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1UC, 2UC, dla których obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenów:

1)        ustala się tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2;

2)        dopuszcza się lokalizację:

a)      zabudowy usługowej,

b)      budynków użyteczności publicznej,

c)      sieci infrastruktury technicznej,

d)      dróg wewnętrznych,

e)      parkingów, garaży wielostanowiskowych,

f)        szyldów,

g)      drogowych obiektów inżynierskich.

2.      W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1)        ustala się zachowanie ustalonej planem kompozycji przestrzennej i wyznaczonych linii zabudowy;

2)        ustala się lokalizację akcentów architektonicznych i obiektów małej architektury;

3)        ustala się zabudowę terenu jednym obiektem albo kilkoma obiektami powiązanymi funkcjonalnie i architektonicznie;

4)        zakazuje się lokalizacji ogrodzeń pełnych i ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych;

5)        na terenie 2UC:

a)         ustala się lokalizację obiektu małej architektury – fontanny,

b)         dopuszcza się lokalizację wyłącznie jednej dominanty w strefie oznaczonej na rysunku planu.

3.      W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1)        uwzględnienie w projektowanym zagospodarowaniu terenów istniejących drzew oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów;

2)        zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów,
z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

3)        zagospodarowanie zielenią wysoką co najmniej 15% działki budowlanej, na której lokalizowany jest wolno stojący obiekt handlowy o powierzchni sprzedaży powyżej 300 m2;

4)        odprowadzanie ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej;

5)        zagospodarowanie wód opadowych na terenie lub odprowadzenie ich do kanalizacji deszczowej;

6)        zagospodarowanie odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi;

7)        dopuszczenie stosowania indywidualnych systemów grzewczych, zgodnie
z przepisami odrębnymi;

8)        zakaz lokalizacji wolno stojących stacji bazowych telefonii komórkowej;

9)        dopuszczenie lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej na szyldach oraz
na dachach budynków z wyłączeniem dominanty, z uwzględnieniem ust. 10 pkt 11;

10)    dopuszczenie lokalizacji stacji bazowej telefonii komórkowej na elewacji dominanty,
o której mowa w pkt 9;

11)    wykorzystanie warstwy humusu dla urządzenia zieleni na obszarze planu lub usuwanie zgodnie z przepisami odrębnymi;

12)    zakaz lokalizowania budynków przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt dzieci
i młodzieży, szpitali, domów opieki społecznej, w przypadku niespełnienia wymogów
w zakresie komfortu akustycznego w środowisku, zgodnie z przepisami odrębnymi.

4.      W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej nie podejmuje się ustaleń.

5.      W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1)        zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących w pasie terenu pomiędzy liniami zabudowy a liniami rozgraniczającymi dróg publicznych;

2)        dopuszcza się lokalizację reklam na elewacjach budynków;

3)        dopuszcza się lokalizację nawigacyjnych pylonów zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.

6.      W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

1)       powierzchnię zabudowy terenu nie więcej niż 50%;

2)       powierzchnię biologicznie czynną:

a)        terenu 1UC – nie mniejszą niż 25%,

b)       terenu 2UC – nie mniejszą niż 20%;

3)       lokalizowanie zabudowy zgodnie z wyznaczonymi liniami zabudowy, przed którymi
dopuszcza się lokalizowanie wiat, wjazdów i wyjazdów z garaży oraz sytuowanie na odległość nie większą niż 1,5 m: wykuszy, balkonów, galerii, tarasów, schodów zewnętrznych oraz pochylni komunikacyjnych;

4)       dopuszczenie lokalizowania zabudowy na granicy, jak i przy granicy działki;

5)       wysokość zabudowy:

a)         do 6 kondygnacji, tj. nie więcej niż 24,0 m, z wyjątkiem obiektów handlowych,

b)         obiektów handlowych do 4 kondygnacji, tj. nie więcej niż 17,0 m,

c)         szyldów nie większą niż 17,0 m, z wyjątkiem pylonów nawigacyjnych oznaczonych na rysunku planu o wysokości nie większej niż 40,0 m;

6)       dla dominanty:

a)        powierzchnię zabudowy nie większą niż 100,0 m²,

b)       wysokość zabudowy nie większą niż 50,0 m;

7)       w miejscach lokalizacji głównych wejść do budynków poziom górnej krawędzi posadzki parteru budynków nie wyżej niż 0,2 m nad poziomem terenu;

8)       dachy w dowolnej formie;

9)       dopuszczenie lokalizowania garaży jedno-, dwu- lub wielopoziomowych jako wbudowanych lub wolno stojących, z zastrzeżeniem pkt 10;

10)   zakaz lokalizowania garaży jednopoziomowych wolno stojących;

11)   dopuszczenie kondygnacji podziemnych.

7.      W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie nie podejmuje się ustaleń.

8.      W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości nie podejmuje się ustaleń.

9.      W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustala się uwzględnienie w zagospodarowaniu terenów przebiegu istniejącej infrastruktury technicznej.

10.  W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej:

1)        dopuszcza się dostępność dla samochodów z terenów przyległych dróg publicznych zgodnie z przepisami odrębnymi;

2)        dla dróg wewnętrznych ustala się:

a)         parametry nie mniejsze niż dla dróg publicznych klasy dojazdowej,

b)         zakaz lokalizacji przykrawężnikowych miejsc postojowych w odległości mniejszej niż 50,0 m od skrzyżowań z drogami publicznymi;

3)        przy dopuszczeniu bilansowania miejsc postojowych wspólnie dla terenu 1UC z 1UC/E oraz 2UC z 2UC/E i 3UC/E nakazuje się lokalizację miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w łącznej ilości nie mniejszej niż:

a)         45 miejsc postojowych na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej obiektów handlowych, w tym 6 miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

b)        30 miejsc postojowych na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej biur i urzędów, w tym 3 miejsca postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

c)         37 miejsc postojowych na każde 100 miejsc w salach konferencyjnych
i widowiskowych, w tym 5 miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

d)        36 miejsc postojowych na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych, w tym 6 miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych;

4)        przy dopuszczeniu bilansowania miejsc postojowych wspólnie dla terenu 1UC z 1UC/E oraz 2UC z 2UC/E i 3UC/E nakazuje się lokalizację miejsc postojowych dla rowerów w łącznej ilości nie mniejszej niż:

a)      20 miejsc postojowych na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej obiektów handlowych,

b)      15 miejsc postojowych na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej biur i urzędów,

c)      5 miejsc postojowych na każde 100 miejsc w salach konferencyjnych i widowiskowych,

d)      15 miejsc postojowych na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych;

5)        na poszczególnych terenach nakazuje się lokalizację miejsc do przeładunku towarów, zlokalizowanych poza miejscami postojowymi;

6)        na poszczególnych terenach ustala się, w ramach komunikacji wewnętrznej, organizację ciągów pieszych i rowerowych z zielenią urządzoną;

7)        dopuszcza się zastąpienie ciągów pieszych i rowerowych pieszojezdnią;

8)        dopuszcza się roboty budowlane w zakresie sieci infrastruktury technicznej;

9)        ustala się powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci zgodnie z przepisami odrębnymi;

10)    zakazuje się lokalizacji napowietrznych sieci infrastruktury technicznej;

11)    ustala się wysokość stacji bazowych telefonii komórkowej lokalizowanych na obiektach nie większą niż 1/2 wysokości tych obiektów, jednak nie więcej niż 32,0 m od poziomu terenu;

12)    dopuszcza się przebudowę napowietrznej sieci elektroenergetycznej wyłącznie na sieć kablową;

13)    dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych SN/nn, zgodnie z przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem pkt 14;

14)    dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych wolno stojących przed liniami zabudowy wyłącznie jako małogabarytowych.

11.  W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia
i użytkowania terenów zakazuje się tymczasowego zagospodarowania terenów.

12.  Ustala się stawkę stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

 

§ 4

1.      Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1UC/E, 2UC/E i 3UC/E, dla których obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenów:

1)        ustala się tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2  oraz infrastruktury technicznej – elektroenergetyki;

2)        dopuszcza się lokalizację:

a)      zabudowy usługowej,

b)      budynków użyteczności publicznej,

c)      sieci infrastruktury technicznej,

d)      dróg wewnętrznych,

e)      parkingów, garaży wielostanowiskowych.

2.      W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1)        zachowanie ustalonej planem kompozycji przestrzennej i wyznaczonych linii zabudowy;

2)        lokalizację akcentów architektonicznych i obiektów małej architektury;

3)        zabudowę terenu jednym obiektem albo kilkoma obiektami powiązanymi funkcjonalnie
i architektonicznie;

4)        zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych i ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych.

3.      W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1)        uwzględnienie w projektowanym zagospodarowaniu terenów istniejących drzew oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów;

2)        zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów,
z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

3)        zagospodarowanie zielenią wysoką nie mniej niż 15% działki budowlanej, na której lokalizowany jest wolno stojący obiekt handlowy o powierzchni sprzedaży powyżej 300 m2;

4)        odprowadzanie ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej;

5)        zagospodarowanie wód opadowych na terenie lub odprowadzenie ich do sieci kanalizacji deszczowej;

6)        zagospodarowanie odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi;

7)        dopuszczenie stosowania indywidualnych systemów grzewczych, zgodnie
z przepisami odrębnymi;

8)        zakaz lokalizacji wolno stojących stacji bazowych telefonii komórkowej;

9)        dopuszczenie lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej na szyldach oraz
na dachach budynków, z uwzględnieniem ust. 10 pkt 11;

10)    wykorzystanie warstwy humusu dla urządzenia zieleni na obszarze planu lub usuwanie zgodnie z przepisami odrębnymi;

11)    zakaz lokalizowania budynków przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt dzieci
i młodzieży, szpitali, domów opieki społecznej, w przypadku niespełnienia wymogów
w zakresie komfortu akustycznego w środowisku, zgodnie z przepisami odrębnymi.

4.      W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej nie podejmuje się ustaleń.

5.      W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1)        zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących w pasie terenu pomiędzy liniami zabudowy a liniami rozgraniczającymi dróg publicznych;

2)        dopuszcza się lokalizację reklam na elewacjach budynków.

6.      W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

1)        powierzchnię zabudowy terenu nie większą niż 40%;

2)        powierzchnię biologicznie czynną terenu nie mniejszą niż 30%;

3)        lokalizowanie zabudowy zgodnie z wyznaczonymi liniami zabudowy, przed którymi
na odległość nie większą niż 1,5 m dopuszcza się sytuowanie: wykuszy, balkonów, galerii, tarasów, schodów zewnętrznych;

4)        dopuszczenie lokalizowania zabudowy na granicy, jak i przy granicy działki;

5)        wysokość zabudowy:

a)         do 6 kondygnacji, tj. nie więcej niż 24,0 m, z wyjątkiem obiektów handlowych,

b)         obiektów handlowych nie większą niż 4 kondygnacje, tj. nie więcej niż 17,0 m,

c)         szyldów nie większą niż 17,0 m;

6)        w miejscach lokalizacji głównych wejść do budynków poziom górnej krawędzi posadzki parteru budynków nie wyżej niż 0,2 m nad poziomem terenu;

7)        dachy w dowolnej formie;

8)        dopuszczenie lokalizowania garaży jedno-, dwu- lub wielopoziomowych jako wbudowanych lub wolno stojących, z zastrzeżeniem pkt 9;

9)        zakaz lokalizowania garaży jednopoziomowych wolno stojących;

10)    dopuszczenie kondygnacji podziemnych;

11)    dopuszczenie lokalizacji urządzeń elektroenergetycznych i garaży w ramach jednego obiektu budowlanego.

7.      W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie nie podejmuje się ustaleń.

8.      W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości nie podejmuje się ustaleń.

9.      W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustala się:

1)        uwzględnienie w zagospodarowaniu terenów przebiegu istniejącej infrastruktury technicznej;

2)        zakaz lokalizacji obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi w obszarze oddziaływania elektroenergetycznej linii napowietrznej WN-110 kV zgodnie
z przepisami odrębnymi.

10.  W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej:

1)        dopuszcza się dostępność dla samochodów z terenów przyległych dróg publicznych zgodnie z przepisami odrębnymi;

2)        przy dopuszczeniu bilansowania miejsc postojowych wspólnie dla terenu 1UC z 1UC/E oraz 2UC z 2UC/E i 3UC/E nakazuje się lokalizację miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w łącznej ilości nie mniejszej niż:

a)         45 miejsc postojowych na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej obiektów handlowych, w tym 6 miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

b)        30 miejsc postojowych na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej biur i urzędów, w tym 3 miejsca postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

c)         37 miejsc postojowych na każde 100 miejsc w salach konferencyjnych
i widowiskowych, w tym 5 miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

d)        36 miejsc postojowych na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych, w tym 6 miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych;

3)        przy dopuszczeniu bilansowania miejsc postojowych wspólnie dla terenu 1UC
z 1UC/E oraz 2UC z 2UC/E i 3UC/E nakazuje się lokalizację miejsc postojowych dla rowerów w łącznej ilości nie mniejszej niż:

a)         20 miejsc postojowych na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej obiektów handlowych,

b)         15 miejsc postojowych na każde 1000 m² powierzchni użytkowej biur i urzędów,

c)         5 miejsc postojowych na każde 100 miejsc w salach konferencyjnych
i widowiskowych,

d)         15 miejsc postojowych na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych;

4)        na poszczególnych terenach nakazuje się lokalizację miejsc do przeładunku towarów, zlokalizowanych poza miejscami postojowymi;

5)        dopuszcza się roboty budowlane w zakresie sieci infrastruktury technicznej;

6)        ustala się powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci zgodnie z przepisami odrębnymi;

7)        dopuszcza się na terenie 1UC/E lokalizację stacji transformatorowej WN/SN wyłącznie jako wnętrzowej;

8)        dopuszcza się na terenie 3UC/E przebudowę napowietrzno – wnętrzowej stacji transformatorowej WN/SN GPZ Żegrze wyłącznie na stację wnętrzową;

9)        dopuszcza się przebudowę napowietrznej linii elektroenergetycznej WN-110 kV wyłącznie na linię kablową;

10)    zakazuje się lokalizacji napowietrznych sieci infrastruktury technicznej, z wyjątkiem terenu 1UC/E, gdzie dopuszcza się lokalizację elementów niezbędnych do podłączenia nowej wnętrzowej stacji transformatorową WN/SN do istniejącej napowietrznej linii WN‑110 kV;

11)    ustala się wysokość stacji bazowych telefonii komórkowej lokalizowanych na budynkach nie większą niż 1/2 wysokości tych budynków, jednak nie więcej niż 32,0 m od poziomu terenu;

12)    dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych SN/nn, zgodnie z przepisami odrębnymi z uwzględnieniem pkt 13;

13)    dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych wolno stojących przed liniami zabudowy wyłącznie jako małogabarytowych.

11.  W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia
i użytkowania terenów zakazuje się tymczasowego zagospodarowania terenów.

12.  Ustala się stawkę stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

 

§ 5

 

1.      Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: U, U/UC, dla których obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenów:

1)        ustala się zabudowę usługową;

2)        dopuszcza się lokalizację:

a)         na terenie U/UC obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2,

b)         sieci infrastruktury technicznej,

c)         dróg wewnętrznych,

d)         parkingów, garaży wielostanowiskowych,

e)         drogowych obiektów inżynierskich.

2.      W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1)        ustala się lokalizację akcentów architektonicznych;

2)        zakazuje się lokalizacji ogrodzeń pełnych i ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych;

3)        dopuszcza się lokalizację ogrodzeń wyłącznie zgodnie z liniami zabudowy;

4)        dopuszcza się lokalizowanie szyldów wyłącznie na budynkach.

3.      W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1)        uwzględnienie w projektowanym zagospodarowaniu terenów istniejących drzew oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów;

2)        zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów,
z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

3)        zagospodarowanie zielenią wysoką nie mniej niż 15% działki budowlanej, na której lokalizowany jest wolno stojący obiekt handlowy o powierzchni sprzedaży powyżej 300 m2;

4)        odprowadzanie ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej;

5)        zagospodarowanie wód opadowych na terenie lub odprowadzenie ich do kanalizacji deszczowej;

6)        zagospodarowanie odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi;

7)        zakaz lokalizacji wolno stojących stacji bazowych telefonii komórkowej;

8)        dopuszczenie lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej na dachach budynków,
z uwzględnieniem ust. 10 pkt 8;

9)        na parkingach nie mniej niż 50% miejsc postojowych w ramach parkingów w zieleni;

10)    zakaz lokalizowania budynków przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt dzieci
i młodzieży, szpitali, domów opieki społecznej, w przypadku niespełnienia wymogów
w zakresie komfortu akustycznego w środowisku, zgodnie z przepisami odrębnymi.

4.      W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej nie podejmuje się ustaleń.

5.      W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1)        zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących;

2)        dopuszcza się lokalizację reklam na elewacjach budynków.

6.      W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

1)        powierzchnię zabudowy terenu nie większą niż 40%;

2)        powierzchnię biologicznie czynną terenu nie mniejszą niż 30%;

3)        lokalizowanie zabudowy zgodnie z wyznaczonymi liniami zabudowy, przed którymi
na odległość nie większą niż 1,5 m dopuszcza się sytuowanie: wykuszy, balkonów, galerii, tarasów, schodów zewnętrznych;

4)        wysokość zabudowy:

a)         do 6 kondygnacji, tj. nie więcej niż 24,0 m,

b)         szyldów nie więcej niż 17,0 m;

5)        zakaz budowy dachów stromych;

6)        poziom terenu nie wyżej niż poziom terenu 4KD-L.

7.      W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych nie podejmuje się ustaleń.

8.      W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości nie podejmuje się ustaleń.

9.      W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, nie podejmuje się ustaleń.

10.  W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)        dopuszcza się dostępność dla samochodów z terenów przyległych dróg publicznych zgodnie z przepisami odrębnymi;

2)        nakazuje się lokalizację miejsc postojowych dla samochodów osobowych, na obszarach poszczególnych terenów w łącznej ilości nie mniejszej niż:

a)         45 miejsc postojowych na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej obiektów handlowych, w tym 6 miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

b)         30 miejsc postojowych na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej biur i urzędów, w tym 3 miejsca postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

c)         37 miejsc postojowych na każde 100 miejsc w salach konferencyjnych
i widowiskowych, w tym 5 miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

d)         36 miejsc postojowych na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych, w tym 6 miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych;

3)        nakazuje się lokalizację miejsc postojowych dla rowerów w łącznej ilości nie mniejszej niż:

a)         20 miejsc postojowych na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej obiektów handlowych,

b)         15 miejsc postojowych na każde 1000 m² powierzchni użytkowej biur i urzędów,

c)         5 miejsc postojowych na każde 100 miejsc w salach konferencyjnych
i widowiskowych,

d)         15 miejsc postojowych na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych;

4)        na obszarach poszczególnych terenów nakazuje się lokalizację miejsc do przeładunku towarów, zlokalizowanych poza miejscami postojowymi;

5)        dopuszcza się roboty budowlane w zakresie sieci infrastruktury technicznej;

6)        ustala się powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci zgodnie z przepisami odrębnymi;

7)        zakazuje się lokalizacji napowietrznych sieci infrastruktury technicznej;

8)        ustala się wysokość stacji bazowych telefonii komórkowej lokalizowanych na budynkach nie większą niż 1/2 wysokości tych budynków, jednak nie więcej niż 32,0 m od poziomu terenu;

9)        dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych SN/nn, zgodnie z przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem pkt 10;

10)    dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych wolno stojących przed liniami zabudowy wyłącznie jako małogabarytowych.

11.  W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia
i użytkowania terenów zakazuje się tymczasowego zagospodarowania terenów.

12.  Ustala się stawkę stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

 

§ 6

 

1.      Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KD-GP, 2KD-GP, 1KD-L, 2KD‑L, 3KD-L, 4KD-L, dla których obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenów:

1)        ustala się przeznaczenie pod drogę publiczną;

2)        dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej.

2.      W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1)        zakazuje się lokalizacji:

a)         budynków,

b)         tymczasowych obiektów budowlanych,

c)         reklam, z wyjątkiem umieszczonych na i w wiatach przystankowych,

d)         ogrodzeń, z wyjątkiem związanych z funkcjonowaniem układu drogowego,

e)         napowietrznych sieci infrastruktury technicznej, z wyjątkiem tramwajowej sieci trakcyjnej;

2)        dopuszcza się lokalizację:

a)         elementów Systemu Informacji Miejskiej,

b)         drogowych obiektów inżynierskich,

c)         wiat przystankowych na przystankach komunikacji zbiorowej,

d)         kiosków ulicznych wbudowanych w wiaty przystankowe komunikacji zbiorowej,

e)         obiektów małej architektury i pomników.

3.      W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1)        uwzględnienie w projektowanym zagospodarowaniu terenu istniejących drzew,
z zastrzeżeniem, że w przypadku przebudowy układu drogowego dopuszcza się wycięcie lub przesadzenie drzew kolidujących z tą inwestycją i odtworzenie szpaleru drzew
w nowej linii nasadzeń;

2)        na terenie 3KD-L nasadzenie co najmniej jednego rzędu drzew, a na pozostałych terenach dróg dopuszczenie nowych nasadzeń drzew i krzewów z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

3)        zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów;

4)        odprowadzanie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej;

5)        zakaz lokalizowania stacji bazowych telefonii komórkowej;

6)        wykorzystanie nadmiaru mas ziemnych pozyskanych podczas prac budowlanych na obszarze terenów lub ich usuwanie zgodnie z przepisami odrębnymi;

7)        zagospodarowanie odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi.

4.      W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej nie podejmuje się ustaleń.

5.      W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się spójne zagospodarowanie pasa drogowego w zakresie nawierzchni i małej architektury.

6.      W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu nie podejmuje się ustaleń.

7.      W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych nie podejmuje się ustaleń.

8.      W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości
w rozumieniu przepisów odrębnych nie podejmuje się ustaleń.

9.      W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu ustala się:

1)      dla terenu 1KD-GP zakaz lokalizacji zjazdów;

2)      dla terenu 2KD-GP zakaz lokalizacji nowych zjazdów w odległości mniejszej niż 50 m od skrzyżowań;

3)      dla terenów 1KD-L, 2KD‑L, 3KD-L i 4KD-L dopuszczenie lokalizacji zjazdów
zgodnie z przepisami odrębnymi.

10.  W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)        ustala się szerokości w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;

2)        ustala się klasyfikację dróg:

a)          dla terenów 1KD-GP, 2KD-GP – drogi klasy głównej ruchu przyspieszonego,

b)         dla terenów 1KD-L, 2KD‑L, 3KD-L, 4KD-L – drogi klasy lokalnej;

3)        dla terenu 1KD-GP w pasie drogi ustala się:

a)          przekrój dwujezdniowy, każda jezdnia po trzy pasy ruchu,

b)         dopuszczenie dodatkowych pasów ruchu w strefach węzłów, skrzyżowań,

c)          dopuszczenie lokalizacji dróg pieszo-rowerowych,

d)         dopuszczenie przeprowadzenia bezkolizyjnego przejścia pieszo-rowerowego;

4)        dla terenu 2KD-GP w pasie drogi ustala się:

a)          przekrój jednojezdniowy, jezdnia z dwoma pasami ruchu,

b)         dopuszczenie przekroju dwujezdniowego oraz zwiększenia liczby pasów ruchu,

c)          wzdłuż ulic Ostrowskiej i Klenowskiej dwustronne chodniki, z zastrzeżeniem lit. d oraz dopuszczeniem rezygnacji z chodnika po stronie terenu U/UC w przypadku budowy w jego granicach dojść pieszych powiązanych z przejściami drogowymi,

d)         wzdłuż ulic Ostrowskiej i Klenowskiej drogi rowerowe
lub drogi pieszo-rowerowe,

e)          dopuszczenie lokalizacji łącznika pomiędzy terenami U i U/UC w formie tunelu pod korpusem drogi;

5)        dla terenu 1KD-L w pasie drogi ustala się:

a)      przekrój dwujezdniowy, każda jezdnia po dwa pasy ruchu,

b)      dopuszczenie dodatkowych pasów ruchu w strefach skrzyżowań,

c)      wydzielone dwutorowe torowisko tramwajowe, z dopuszczeniem prowadzenia
w tunelu lub w wykopie,

d)      jednostronny chodnik – po wschodniej stronie drogi, z dopuszczeniem lokalizacji drugiego chodnika pomiędzy jezdniami a torowiskiem tramwajowym,

e)      dwukierunkową drogę rowerową,

f)        wymóg rozdzielenia nawierzchni chodników i dróg rowerowych od jezdni
i torowiska za pomocą pasów zieleni;

6)        dla terenu 2KD-L w pasie drogi ustala się:

a)      przekrój dwujezdniowy, każda jezdnia po dwa pasy ruchu,

b)      dopuszczenie dodatkowych pasów ruchu w strefach skrzyżowań,

c)      wydzielone dwutorowe torowisko tramwajowe, z dopuszczeniem prowadzenia po terenie, w tunelu lub w wykopie, z zastrzeżeniem lit. d,

d)      zakazuje się lokalizowania przystanków w tunelu,

e)      dwustronne chodniki o szerokości nie mniejszej niż 2,5 m każdy, zlokalizowane po obu stronach jezdni,

f)        w przypadku lokalizacji przystanków tramwajowych w wykopie ustala się lokalizację bezkolizyjnego przejścia pieszego przez jezdnie, łączącego przystanki tramwajowe z chodnikami oraz terenami lokalizacji obiektów handlu;

7)        dla terenu 3KD-L w pasie drogi ustala się:

a)      przekrój jednojezdniowy, z dwoma pasami ruchu,

b)      dopuszczenie przekroju dwujezdniowego oraz zwiększenia liczby pasów ruchu,

c)      jednostronny chodnik po stronie terenów 2UC i 3UC/E, z dopuszczeniem dwustronnego chodnika,

d)      drogi rowerowe na odcinku łączącym ul. Szwedzką z ul. Franowo;

8)        dla terenu 4KD-L w pasie drogi ustala się:

a)      przekrój jednojezdniowy, z dwoma pasami ruchu,

b)      jednostronny chodnik po stronie terenu 1UC, z dopuszczeniem dwustronnego chodnika,

c)      drogi rowerowe na odcinku łączącym ul. Ostrowską z drogą wewnętrzną zlokalizowaną na terenie 1UC,

d)      dopuszczenie lokalizacji kładki dla ruchu pieszego łączącej tereny 1UC z U/UC;

9)        zakazuje się lokalizacji miejsc postojowych oraz rozładunku;

10)    ustala się wymóg przystosowania dróg do prowadzenia komunikacji autobusowej,
a w strefach przystanków wymóg lokalizacji zatok autobusowych;

11)    ustala się powiązania z zewnętrznym układem drogowym zgodnie z przepisami odrębnymi;

12)    ustala się parametry układu drogowego zgodnie z klasyfikacją i przepisami odrębnymi,
w zakresie nie definiowanym ustaleniami planu;

13)    dopuszcza się lokalizację dodatkowych, innych niż ustalone planem, elementów układu komunikacyjnego, zgodnych z przepisami odrębnymi;

14)    zakazuje się lokalizacji wolno stojących stacji transformatorowych SN/nn;

15)    dopuszcza się roboty budowlane w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w tym
w szczególności sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej;

16)    ustala się powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci zgodnie z przepisami odrębnymi.

11.  W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia
i użytkowania terenów zakazuje się tymczasowego zagospodarowania terenów.

12.  Ustala się stawkę stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

 

 

§ 7

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

 

§ 8

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.