Uchwała nr LVIII/758/V/2009

Rady Miasta Poznania

z dnia 7 lipca 2009 r.

 

 

 

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wilczak – Czapla” w Poznaniu.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492,
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635,
z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) Rada Miasta Poznania uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.      Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wilczak – Czapla” w Poznaniu, po stwierdzeniu zgodności ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania”, zwany dalej „planem”.

2.      Plan obejmuje obszar o następującym przebiegu granicy: ulica Serbska, ulica Lechicka, oś rzeki Warta, fragment południowej granicy działki nr 30 (ark. 26, obr. Winiary), ulica Czapla wraz z jej fragmentem, zachodnia granica działki nr 36/4 (ark. 25, obr. Winiary).

3.      Integralną część uchwały stanowią:

1)      rysunek planu zatytułowany „Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego Wilczak – Czapla w Poznaniu" w skali 1:1000 wraz z wyrysem ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania”, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2)      rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

3)     rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1)      akcencie architektonicznymnależy przez to rozumieć część budynku wyróżniającą się w otoczeniu formą i wysokością, podkreślającą kompozycję urbanistyczną i ułatwiającą orientację w terenie;

2)      działce budowlanejnależy przez to rozumieć działkę w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami);

3)      działce narożnikowejnależy przez to rozumieć działkę budowlaną, która co najmniej z dwóch stron graniczy z terenami lub przestrzeniami publicznymi;

4)      elementem systemu informacji miejskiej - należy przez to rozumieć elementy informacji, które opisują i ułatwiają orientację w mieście oraz związane z instytucjami miejskimi, z funkcjonowaniem przystani wodnej i ogrodów działkowych;

5)      loftach - należy przez to rozumieć mieszkania zlokalizowane i obejmujące część historycznych budynków poprzemysłowych;

6)      nieprzekraczalnej linii zabudowynależy przez to rozumieć linię wyznaczającą minimalną odległość od linii rozgraniczającej tereny o różnym przeznaczeniu, w jakiej można sytuować budynek;

7)      obowiązującej linii zabudowynależy przez to rozumieć linię, zgodnie z którą należy sytuować ściany elewacji frontowej budynku, z dopuszczeniem cofnięcia lub wysunięcia 10% długości ścian na głębokość nieprzekraczającą 1,0 m;

8)      przystani - należy przez to rozumieć miejsce przystosowane do przybijania, cumowania i postoju jednostek pływających, wyposażone w pomosty;

9)      słupach reklamowych – należy przez to rozumieć wolno stojące urządzenia reklamowe o wysokości 2-3.5 m, o maksymalnej powierzchni reklamy nie większej niż 8m2 i maksymalnej wysokości reklamy 3,0 m;

10)  stacji bazowej telefonii komórkowej – należy przez to rozumieć obiekt radiokomunikacyjny składający się z urządzeń elektroprzesyłowych oraz konstrukcji wsporczej i zestawów anten;

11)  szyldzie – należy przez to rozumieć oznaczenie jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich siedzib lub miejsc wykonywania działalności;

12)  terenie należy przez to rozumieć powierzchnię o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wyznaczoną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

13)  urządzeniu reklamowym - należy przez to rozumieć wszelkie urządzenia będące nośnikami informacji lub promocji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami.

 

§ 3

 

Ustala się następujące przeznaczenie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu:

1)       tereny zabudowy:

a)       tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolami: 1-U, 2-U, 3-U, 4-U, 5-U, 6-U oraz 7-U,

b)       teren zabudowy usługowej gastronomii z dopuszczeniem funkcji sportowo- rekreacyjnej, oznaczony symbolem 8-U,

c)       tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone symbolami: 1-MW,
2-MW
,

d)       tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej, oznaczone symbolami: 1-MW/U i 2-MW/U,

e)       teren zabudowy usługowej lub zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczony symbolem: U/MW,

f)         teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczony symbolem MN/MW;

2)       tereny zieleni i wód:

a)       tereny zieleni urządzonej ogólnodostępnej oraz sieci infrastruktury technicznej – kanalizacji, częściowo obszary bezpośrednio zagrożone powodzią, oznaczone symbolami: 1-ZP/K/ZZ, 2-ZP/K/ZZ,

b)       teren ogrodów działkowych oraz sieci infrastruktury technicznej – wodociągów
i kanalizacji, częściowo obszary bezpośrednio zagrożone powodzią, oznaczony symbolem ZD/K/ZZ,

c)       teren zieleni otwartej ogólnodostępnej oraz sieci infrastruktury technicznej – wodociągów i kanalizacji, obszar bezpośrednio zagrożony powodzią, oznaczony symbolem ZO/ZZ,

d)       teren wód powierzchniowych rzeki Warty, oznaczony symbolem WS;

3)       tereny komunikacji:

a)       teren parkingu i zieleni urządzonej oraz elementów infrastruktury technicznej – kanalizacji, częściowo obszar bezpośrednio zagrożony powodzią, oznaczony symbolem KP/ZP/K/ZZ,

b)       tereny dróg publicznych oznaczone symbolami: KDl, 1-KDd, 2-KDd, 3-KDd i KDgp,

c)       teren publicznego szlaku komunikacji pieszej, oznaczony symbolem KDp,

d)       teren publicznego szlaku komunikacji pieszej oraz sieci infrastruktury technicznej – kanalizacji, częściowo obszar bezpośrednio zagrożony powodzią, oznaczony symbolem KDp/K/ZZ,

e)       teren drogi wewnętrznej dojazdowej do terenów ZD/K/ZZ i ZO/ZZ, częściowo obszar bezpośrednio zagrożony powodzią, oznaczony symbolem KDW/ZZ.

 

§ 4

 

W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1)       ustala się zakaz:

a)       lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, z wyjątkiem:

-       obiektów związanych z organizacją imprez i funkcjonowaniem przystani wodnej na terenach ZO/ZZ i KP/ZP/K/ZZ oraz na terenach zieleni urządzonej ogólnodostępnej,

-       sezonowych obiektów gastronomicznych sytuowanych na terenach 1-ZP/K/ZZ i 2-ZP/K/ZZ, z zastrzeżeniem § 23 pkt 1,

b)       lokalizacji urządzeń reklamowych, szyldów i tablic informacyjnych w sposób przesłaniający elementy i detale architektoniczne, z zastrzeżeniem pkt 2 lit. c,d,

c)       sytuowania ogrodzeń betonowych i żelbetowych,

d)       lokalizacji ogrodzeń od strony przestrzeni ośrodkotwórczej oraz w jej obrębie wyznaczonej na rysunku planu, na terenach zieleni urządzonej ogólnodostępnej oraz na terenach zieleni otwartej ogólnodostępnej,

e)       lokalizacji składowisk oraz obiektów handlu hurtowego na terenach zabudowy usługowej,

f)         lokalizacji budynków na terenach zieleni i wód, z wyjątkiem terenu ZD/K/ZZ,

g)       na terenach dróg publicznych lokalizacji ramp, schodów i pochylni obsługujących obiekty położone poza terenami publicznymi oraz sytuowania budynków,

h)       na terenie KDp lokalizowania elementów zagospodarowania przesłaniających eksponowaną elewację i dominantę wysokościową wskazaną na rysunku planu;

2)       dopuszcza się:

a)       lokalizację obiektów małej architektury w sposób nieograniczający ruchu pieszego i rowerowego oraz niekolidujący z realizacją pozostałych ustaleń planu,

b)       lokalizację słupów reklamowych, wyłącznie w miejscach wyznaczonych na rysunku planu,

c)       lokalizację urządzeń reklamowych wyłącznie o maksymalnej powierzchni tekstowej lub graficznej nie większej niż 2 m2 ,umieszczanych w miejscach do tego przeznaczonych na elewacjach budynków usługowych lub na elewacjach budynków mieszkalnych na wysokości kondygnacji parteru,

d)       lokalizację szyldów na elewacjach budynków o maksymalnej łącznej powierzchni szyldów 1m2,

e)       lokalizację znaków drogowych oraz elementów systemu informacji miejskiej,

f)         na terenach zabudowy usługowej, mieszkaniowo-usługowej, usługowo-mieszkaniowej, mieszkaniowej oraz ogrodów działkowych lokalizowanie ogrodzeń wyłącznie ażurowych lub w formie żywopłotów o wysokości maksymalnej 1,5 m, z zastrzeżeniem pkt 1 lit.f,

g)       na terenie WS lokalizację obiektów budowlanych związanych z funkcjonowaniem przystani wodnej, z zastrzeżeniem § 23 pkt 1,

h)       na terenach MN/MW oraz 8-U sytuowanie szyldów i tablic informacyjnych oraz urządzeń reklamowych wyłącznie od strony ulicy Czapla,

i)         na terenie KP/ZP/K/ZZ lokalizowanie obiektów bezpośrednio związanych z obsługą parkingu,

j)         na terenach dróg publicznych lokalizację ogrodzeń związanych z funkcjonowaniem układu drogowego;

3)       wyznacza się ogólnodostępny obszar przestrzeni ośrodkotwórczej, oznaczony na rysunku planu, dla którego:

a)       ustala się:

-   wprowadzenie na terenach 3-U, 5-U oraz 2-MW/U małej architektury, posadzki powiązanej z ciągami pieszo – rowerowymi terenów przyległych,

-   eksponowanie elewacji zaznaczonej na rysunku planu poprzez zagospodarowanie w posadzce zielenią i małą architekturą,

-   obowiązek wprowadzenia detalu architektonicznego na elewacjach budynków, tworzących jego pierzeje;

b)       dopuszcza się:

-   lokalizację zieleni niskiej – do 1,0 m oraz zadaszeń,

-   lokalizację ogrodów gastronomicznych bezpośrednio powiązanych z lokalami gastronomicznymi zlokalizowanymi w budynkach w obrębie obszaru przestrzeni ośrodkotwórczej,

-   lokalizację dróg wewnętrznych, powiązanych z terenem 1-KDd,

-   lokalizowanie stanowisk postojowych sytuowanych wyłącznie równolegle do ciągu pieszego, oddzielonych od niego pasem zieleni szerokości co najmniej 1m.

 

§ 5

 

W zakresie określenia zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1)       ustala się ochronę:

a)       walorów krajobrazowych terenów otwartych doliny rzeki Warty,

b)       na terenach zieleni i wód istniejących naturalnych zbiorowisk roślinnych z dopuszczeniem nowych nasadzeń zieleni, zgodnie z zastrzeżeniem § 23 pkt 1 oraz przepisami odrębnymi,

c)       wód zgodnie z przepisami odrębnymi z dopuszczeniem lokalizacji wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Warty po uprzednim ich obowiązkowym oczyszczeniu,

d)       istniejących cennych drzew wskazanych na rysunku planu,

e)       istniejącej zieleni wysokiej, a w przypadku kolizji istniejącej zieleni wysokiej z planowaną zabudową wymaga się przesadzania drzew lub w razie konieczności ich usunięcia i wprowadzenia nowych nasadzeń na terenie,

f)         istniejących i lokalizację nowych ciągów pieszych i rowerowych, zapewniających ciągłość korytarzy ekologicznych na terenach 1-ZP/K/ZZ, 2-ZP/K/ZZ, KDp/K/ZZ, KDW/ZZ, ZO/ZZ i WS, które należą do obszarów cennych przyrodniczo;

2)       ustala się zakaz:

a)       sytuowania, budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych i urządzeń, których funkcjonowanie spowoduje uciążliwości dla środowiska, oraz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z wyjątkiem dopuszczonych pozostałymi ustaleniami planu,

b)       na terenach: MN/MW, ZD/K/ZZ oraz 8-U niwelacji terenu większej niż w zakresie 1,5 m,

c)       wydobywania kopalin na terenach 1-ZP/K/ZZ, 2-ZP/K/ZZ, KDp/K/ZZ, KDW/ZZ, ZO/ZZ i WS;

3)       ustala się:

a)       w przypadku nowych nasadzeń na terenach zieleni i wód wprowadzenia gatunków zgodnych z naturalnym siedliskiem przyrodniczym,

b)       segregację i wywóz odpadów, zgodnie z planem gospodarki odpadami dla miasta Poznania i przepisami odrębnymi oraz z § 16 pkt 1, lit. g,

c)       nakaz wykorzystywania nadmiaru mas ziemnych pozyskanych podczas prac budowlanych w obrębie terenu lub usuwania ich zgodnie z przepisami odrębnymi,

d)       zakaz lokalizacji źródeł hałasu, przekraczających dopuszczalne standardy akustyczne w środowisku, zgodnie z przepisami odrębnymi,

e)       możliwość zastosowania ekranu przeciwhałasowego wzdłuż ulicy Serbskiej, z zastrzeżeniem § 23 pkt 1;

4)       dopuszcza się:

a)       realizację kondygnacji podziemnych, pod warunkiem, że ich budowa nie doprowadzi do zanieczyszczenia środowiska gruntowo–wodnego oraz destabilizacji stosunków wodnych, powodując ich niekorzystne oddziaływanie na stateczność gruntów,

b)       indywidualne zagospodarowanie ścieków deszczowych na terenie zgodnie z przepisami odrębnymi, z wyjątkiem terenów KDl i 1-KDd, gdzie nakazuje się ich odprowadzenie do sieci kanalizacji deszczowej,

c)       lokalizację sieci infrastruktury technicznej na terenach
1-
ZP/K/ZZ, 2-ZP/K/ZZ, KDp/K/ZZ, KDW/ZZ i ZO/ZZ, pod warunkiem określenia zasad realizacji i przebiegu w oparciu o szczegółową waloryzację przyrodniczą,

d)       stosowanie indywidualnych systemów grzewczych, zgodnie
z przepisami odrębnymi.

 

§ 6

 

W zakresie określenia zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się:

1)       na terenie 5-U możliwość adaptacji zespołu zabudowy dawnej spalarni śmieci, przy zachowaniu jego dotychczasowej bryły i elewacji;

2)       przy pracach ziemnych zapewnienie rozpoznania archeologicznego, zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

§ 7

 

1.       W zakresie określenia zasad kształtowania przestrzeni publicznych na terenie KP/ZP/K/ZZ ustala się:

1)       zapewnienie ogólnego dostępu, z zastrzeżeniem § 23 pkt 1;

2)       oddzielenie pasów parkingowych szpalerami drzew;

3)       zastosowanie na parkingu nawierzchni przepuszczalnej;

4)       zachowanie jednorodnego wyglądu elementów takich, jak: latarnie, kosze na śmieci;

5)       zagospodarowanie nieutwardzonych powierzchni niską zielenią urządzoną, tj. trawnikami, kwietnikami, krzewami.

2.       W zakresie określenia zasad kształtowania przestrzeni publicznych na terenach dróg: KDgp, KDl, 1-KDd, 2-KDd, 3-KDd, KDp, KDp/K/ZZ, KDW/ZZ publicznych ustala się:

1)       zapewnienie ogólnego dostępu, z uwzględnieniem § 23 pkt 3-8 oraz przepisów odrębnych;

2)       wymóg spójnego rozwiązania architektonicznego:

a)      odrębnego dla każdego z terenów KDp/K/ZZ, KDW/ZZ, KDp, KDl,
2-KDd, 3-KDd,

b)     dla terenu: KDgp, w oparciu o kompleksowe rozwiązania dla ul. Serbskiej;

3)       zagospodarowanie nieutwardzonych powierzchni pasa drogowego niską zielenią urządzoną, to jest: trawnikami, kwietnikami, krzewami.

 

§ 8

 

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu na terenach zabudowy usługowej: 1-U, 2-U, 3-U, 4-U, 6-U oraz
7-U
:

1)        ustala się:

a)       sytuowanie zabudowy, zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu,

b)       obowiązek lokalizowania zabudowy na co najmniej 80% długości obowiązującej linii zabudowy,

c)       na terenie 6-U maksymalną odległość pomiędzy budynkami lokalizowanymi na obowiązującej linii zabudowy 15,0 m,

d)       minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej,

-     na terenach 1-U, 3-U,  4-U, 6-U i 7-U w wielkości 30%,

-     na terenie 2-U w wielkości 5%,

e)       dla terenów 1-U, 2-U, 4-U, 6-U oraz 7-U powierzchnię zabudowy maksymalnie 50% powierzchni działki budowlanej,

f)         dla terenu 3-U powierzchnię zabudowy maksymalnie 40% powierzchni działki budowlanej,

g)       wysokość zabudowy od 15,0 m do 20,0 m, z wyjątkiem terenu 3-U, gdzie obowiązuje wysokość zabudowy 3 kondygnacje nadziemne, w tym obowiązkowo jedna kondygnacja pod dachem stromym,

h)       dowolną geometrię dachu, z wyjątkiem terenu 3-U, gdzie obowiązuje geometria dachu zgodnie ze stanem istniejącym,

i)         lokalizację akcentów urbanistycznych, zgodnie z rysunkiem planu,

j)         zakaz lokalizowania miejsc do załadunku i rozładunku towarów od strony obszarów przestrzeni publicznych i ośrodkotwórczych,

k)       zakaz montowania na elewacjach skrzynek na żaluzje i rolety okienne, urządzeń klimatyzacyjnych, anten telewizyjnych i anten telewizji satelitarnej,

l)         dostęp do terenu 1-U przez drogę wewnętrzną powiązaną z drogą KDl na wysokości skrzyżowania z drogą 1-KDd,

m)     dostęp do terenu 1-U poprzez zjazdy z drogi publicznej KDl, przy zachowaniu istniejących na dzień uchwalenia planu lokalizacji zjazdów oraz z drogi 1-KDd na warunkach określanych przez przepisy odrębne,

n)       dostęp do terenu 2-U poprzez zjazdy z drogi publicznej 1-KDd na warunkach określanych przez przepisy odrębne,

o)       dostęp do terenu 4-U przez drogę wewnętrzną powiązaną z ul. Serbską w miejscach wskazanych na rysunku planu,

p)       dostęp do terenu 3-U, poprzez drogi wewnętrzne powiązane z drogą wewnętrzną na terenie 4-U lub 2-MW/U, na zasadzie służebności przejazdu,

q)       dostęp do terenu 5-U, poprzez drogę wewnętrzną powiązaną z drogą wewnętrzną na terenie 4-U lub 2-MW, na zasadzie służebności przejazdu,

r)         na terenie 6-U lokalizowanie drogi wewnętrznej, powiązanej z drogami wewnętrznymi obsługującymi tereny: 2-MW/U, 3-U, 5-U;

2)       dopuszcza się:

a)       na terenach 4-U i 6-U lokalizowanie zabudowy na granicach działki budowlanej,

b)       realizację kondygnacji podziemnych, z zastrzeżeniem § 5 pkt 4, lit. a,

c)       lokalizację stanowisk postojowych naziemnych w obrębie działki budowlanej, przy czym na terenie 3-U maksymalnie 5 miejsc postojowych,

d)       lokalizację parkingu naziemnego lub kubaturowego, wielopoziomowego na terenach 1-U i 2-U, z uwzględnieniem pozostałych ustaleń planu,

e)       lokalizowanie garaży wbudowanych w budynek lub podziemnych w obrębie całej działki budowlanej, z zastrzeżeniem § 5 pkt 4, lit. a,

f)         na terenie 6-U lokalizację miejsc załadunku i rozładunku w kondygnacji podziemnej,

g)       lokalizowanie dróg wewnętrznych, w powiązanu z drogami: 1-KDd, KDl – w ramach skrzyżowania z 1-KDd, ul. Serbską – w miejscach wskazanych na rysunku planu,

h)       wydzielenia działek pod obiekty infrastruktury technicznej pod warunkiem swobodnego dostępu z drogi publicznej lub z drogi wewnętrznej.

 

§ 9

 

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu na terenach zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej U/MW:

1)       ustala się:

a)       sytuowanie zabudowy, zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu,

b)       minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej w wielkości 30%,

c)       powierzchnię zabudowy maksymalnie 50% powierzchni działki budowlanej,

d)       wysokość zabudowy od 15,0 m do 20,0 m,

e)       dach płaski,

i)         zakaz montowania na elewacjach skrzynek na żaluzje i rolety okienne, urządzeń klimatyzacyjnych, anten telewizyjnych i anten telewizji satelitarnej,

j)         dostęp do terenu 1-U przez drogę wewnętrzną powiązaną z drogą KDl na wysokości skrzyżowania z drogą 1-KDd;

2)       dopuszcza się:

a)       realizację kondygnacji podziemnych, z zastrzeżeniem § 5 pkt 4, lit. a,

b)       lokalizację stanowisk postojowych naziemnych w obrębie działki budowlanej,

c)       lokalizację parkingu naziemnego lub kubaturowego, wielopoziomowego
w przypadku jego lokalizacji na terenie 1-U,

d)       lokalizowanie garaży wbudowanych w budynek lub podziemnych w obrębie całej działki budowlanej, z zastrzeżeniem § 5 pkt 4, lit. a,

e)       lokalizowanie dróg wewnętrznych, w powiązanu z drogą KDl – w ramach skrzyżowania z 1-KDd,

f)         wydzielenia działek pod obiekty infrastruktury technicznej pod warunkiem swobodnego dostępu z drogi publicznej lub z drogi wewnętrznej.

 

§ 10

 

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, na terenie 5-U:

1)       ustala się:

a)       powierzchnię zabudowy działki, zgodnie z rysunkiem planu,

b)       wysokość zgodną ze stanem istniejącym,

c)       minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej 20%,

d)       w przypadku adaptacji zespołu zabudowy dawnej spalarni śmieci, wymóg ochrony zarówno bryły budynku, jak i jego ceramicznej elewacji, zgodnie z § 6,

e)       w przypadku realizacji kondygnacji podziemnej, wymóg funkcjonalnego połączenia obiektu podziemnego i istniejącego zespołu zabudowy dawnej spalarni śmieci,

f)         lokalizację miejsc do załadunku i rozładunku towarów od strony wschodniej lub północno – wschodniej budynku,

g)       zakaz montowania na elewacjach skrzynek na żaluzje i rolety okienne, urządzeń klimatyzacyjnych, anten telewizyjnych i anten telewizji satelitarnej,

h)       dostęp przez drogi wewnętrzne lub poprzez zjazdy z drogi publicznej 1-KDd na warunkach określanych przez przepisy odrębne;

2)       dopuszcza się:

a)       zabudowę mieszkaniową dla terenu w formie loftów,

b)       realizację kondygnacji podziemnych, z zastrzeżeniem § 5 pkt 4, lit. a,

c)       lokalizację stanowisk postojowych naziemnych wyłącznie w obrębie działki budowlanej w jej północno-wschodniej części,

d)       lokalizację dróg wewnętrznych, powiązanych z drogą 1-KDd i drogami wewnętrznymi na terenie 2-MW/U.

 

§ 11

 

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu na terenie 8-U:

1)       ustala się:

a)       sytuowanie zabudowy, zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu,

b)       minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej 40%,

c)       powierzchnię zabudowy maksymalnie 40% powierzchni działki budowlanej,

d)       wysokość zabudowy nie może przekraczać 9 m,

e)       geometrię dachu w formie dachu stromego o kącie nachylenia min. 400 o ujednoliconym spadku dla wszystkich elementów połaci dachu, w szczególności dla kaferków,

f)         zastosowanie dachówek ceramicznych lub betonowych,

g)       wymóg zastosowania rozwiązań spójnych pod względem architektonicznym i urbanistycznym z sąsiadującą zabudową na terenie MN/MW,

h)       zakaz lokalizowania miejsc do załadunku i rozładunku towarów od strony obszarów przestrzeni publicznych i ośrodkotwórczych,

i)         zakaz montowania na elewacjach skrzynek na żaluzje i rolety okienne, urządzeń klimatyzacyjnych, anten telewizyjnych i anten telewizji satelitarnej,

j)         dostęp do terenu poprzez zjazdy z drogi publicznej 2-KDd na warunkach określanych przez przepisy odrębne;

2)       dopuszcza się:

a)       realizację kondygnacji podziemnych, z zastrzeżeniem § 5 pkt 4, lit. a,

b)       lokalizację stanowisk postojowych naziemnych w obrębie działki budowlanej,

c)       wysokość zabudowy 12,0 m w miejscu wskazanym na rysunku planu jako akcent architektoniczny,

d)       wydzielanie działek pod obiekty infrastruktury technicznej pod warunkiem swobodnego dostępu z drogi publicznej lub z drogi wewnętrznej.

 

§ 12

 

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu na terenach: 1-MW i 2-MW:

1)       ustala się:

a)       sytuowanie zabudowy, zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu,

b)       lokalizowanie zabudowy na co najmniej 80% długości obowiązującej linii zabudowy,

c)       minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej 30%,

d)       na terenie 1-MW powierzchnię zabudowy maksymalnie 50% powierzchni działki budowlanej,

e)       na terenie 2-MW powierzchnię zabudowy zgodną ze stanem istniejącym,

f)         wysokość zabudowy od 15,0 m do 20,0 m,

g)       geometrię dachu w formie dachu płaskiego,

h)       lokalizację dziedzińców w obrębie zabudowy,

i)         zakaz stosowania na elewacji jako okładziny budynku materiałów z blachy lub z PCV, przy czym dopuszcza się wykorzystanie materiałów blaszanych lub z PCV wyłącznie do tworzenia detali architektonicznych, okien czy rynien,

j)         zakaz montowania na elewacjach skrzynek na żaluzje i rolety okienne, urządzeń klimatyzacyjnych, anten telewizyjnych i anten telewizji satelitarnej,

k)       dostęp do terenu 1-MW z drogi publicznej 1-KDd na warunkach określanych przez przepisy odrębne, lub z drogi wewnętrznej z nią powiązaną,

l)         dostęp do terenu 2-MW poprzez drogę wewnętrzną powiazaną z drogą 1-KDd i ul. Serbską w miejscu wskazanym na rysunku planu,

m)     lokalizowanie dróg wewnętrznych, w powiązaniu z drogami 1-KDd, ulicą Serbską – w miejscu wskazanym na rysunku planu;

2)       dopuszcza się:

a)       lokalizację usług nieuciążliwych dla zabudowy mieszkaniowej wyłącznie w obrębie kondygnacji parteru i kondygnacji podziemnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych,

b)       lokalizowanie stanowisk postojowych naziemnych w obrębie działki budowlanej,

c)       lokalizowanie garaży wyłącznie wbudowanych w budynek lub podziemnych w obrębie całej działki budowlanej, z zastrzeżeniem § 5 pkt 4, lit. a,

d)       lokalizowanie kondygnacji podziemnych, z zastrzeżeniem § 5 pkt 4, lit. a,

e)       wydzielenia działek pod obiekty infrastruktury technicznej, pod warunkiem swobodnego dostępu z drogi publicznej lub z drogi wewnętrznej.

 

§ 13

 

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu na terenach: 1-MW/U i 2-MW/U:

1)       ustala się:

a)       sytuowanie zabudowy, zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu,

b)       obowiązek lokalizowania zabudowy na co najmniej 80% długości obowiązującej linii zabudowy,

c)       lokalizowanie zabudowy usługowej wyłącznie od strony terenu 6-U na głębokość do 30 m od linii rozgraniczającej te tereny od terenu 2-MW/U,

d)       lokalizację dziedzińców w obrębie zabudowy,

e)       minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej - 30%,

f)         powierzchnię zabudowy maksymalnie 50% powierzchni działki budowlanej,

g)       wysokość zabudowy od 15,0 m do 20,0 m,

h)       geometrię dachu w formie dachu płaskiego,

i)         zakaz lokalizowania miejsc rozładunku i załadunku towarów od strony wyznaczonego obszaru przestrzeni publicznej,

j)         zakaz stosowania na elewacji, jako okładziny budynku, materiałów z blachy lub z PCV, przy czym dopuszcza się wykorzystanie materiałów blaszanych lub PCV wyłącznie do tworzenia detali architektonicznych, okien czy rynien,

k)       zakaz montowania na elewacjach skrzynek na żaluzje i rolety okienne, urządzeń klimatyzacyjnych, anten telewizyjnych i anten telewizji satelitarnej,

l)         na terenie 2-MW/U lokalizowanie dróg wewnętrznych powiązanych z drogą
1-KDd oraz z ul. Serbską poprzez drogę wewnętrzną na terenie 6-U,

m)     dostęp porzez drogę 1-KDd i drogi wewnętrzne powiązane z drogą wewnętrzną na terenach 6-U na zasadzie służebności przejazdu;

2)       dopuszcza się:

a)       wprowadzenie usług nieuciążliwych dla zabudowy mieszkaniowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych wyłącznie w obrębie kondygnacji parteru i kondygnacji podziemnych,

b)       dla terenu 2-MW/U sytuowanie zabudowy na granicach działki budowlanej tylko od strony terenu 6-U,

c)       lokalizowanie garaży wyłącznie wbudowanych w budynek lub podziemnych w obrębie całej działki budowlanej, z zastrzeżeniem § 5 pkt 4, lit. a,

d)       lokalizowanie kondygnacji podziemnych, z zastrzeżeniem § 5 pkt 4, lit. a,

e)       wydzielenia działek pod obiekty infrastruktury technicznej pod warunkiem swobodnego dostępu z drogi publicznej lub z drogi wewnętrznej.

 

 

 

 

§ 14

 

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, na terenie MN/MW:

1)       ustala się:

a)       sytuowanie zabudowy, zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na  rysunku planu,

b)       sytuowanie budynków jednorodzinnych z zastrzeżeniem pkt 2 lit.b,

c)       w przypadku zabudowy jednorodzinnej lokalizowanie na jednej działce budowlanej wyłącznie jednego budynku,

d)       wymóg wprowadzenia na działkach budowlanych dotychczas nie zabudowanych jednego rodzaju zabudowy jednorodzinnej – wolno stojącej albo bliźniaczej albo szeregowej,

e)       powierzchnię zabudowy maksymalnie 40% powierzchni działki budowlanej dla zabudowy w układzie szeregowym, w pozostałych przypadkach maksymalnie 25% powierzchni działki budowlanej,

f)         minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej - 40%,

g)       wysokość budynku od 8,0 m do 10,0 m liczoną od rzędnej ulicy na terenie
2-KDd do najwyższego punktu dachu budynku,

h)       geometrię dachu w formie dachu stromego o kącie nachylenia minimum 400 o ujednoliconym spadku dla wszystkich elementów połaci dachu, w szczególności kaferków,

i)         zastosowanie dachówek ceramicznych lub betonowych,

j)         linię okapu na wysokości minimum 4,0 m od poziomu terenu,

k)       zakaz montowania na elewacjach skrzynek na żaluzje i rolety okienne, urządzeń klimatyzacyjnych, anten telewizyjnych i anten telewizji satelitarnej,

l)         dostęp poprzez zjazdy z drogi publicznej 2-KDd na warunkach określanych przez przepisy odrębne;

2)       dopuszcza się:

a)       lokalizowanie zespołu minimum czterech budynków wielorodzinnych,

b)       lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, maksymalnie jako czterolokalowe budynki mieszkalne,

c)       zabudowę na granicy działki budowlanej, wyłącznie w przypadku lokalizowania na terenie zabudowy jednorodzinnej szeregowej lub zabudowy bliźniaczej,

d)       lokalizowanie garaży wyłącznie wbudowanych w budynek mieszkalny,

e)       lokalizowanie kondygnacji podziemnych, z zastrzeżeniem § 5 pkt 4, lit. a,

f)         lokalizowanie miejsc postojowych w obrębie działki budowlanej;

3)       w przypadku nowych podziałów ustala się:

a)       powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą niż 400m2,

b)       kąt położenia granic działki – prostopadle do pasa drogowego ulicy Czapla,

c)       minimalny front działki w przypadku lokalizowania zabudowy jednorodzinnej: szeregowej 8 m, w układzie bliźniaczym 12,0 m, w układzie wolno stojącym
18,0 m,

d)       zasady podziału na działki budowlane, o których mowa w pkt 3 lit. a-c, nie dotyczą wydzielenia działek pod obiekty infrastruktury technicznej,

e)       obowiązek spełniania przez każdą nowo wydzieloną działkę, z zastrzeżeniem pkt 3 lit. d, ustaleń przewidzianych dla terenu, na którym występuje.

 

§ 15

 

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu na terenach 1-ZP/K/ZZ i 2-ZP/K/ZZ ustala się, z zastrzeżeniem § 23 pkt 1:

1)       sytuowanie obiektów małej architektury oraz tablic informacyjnych wzdłuż projektowanych ciągów spacerowo-wypoczynkowych;

2)       zagospodarowanie zielenią wszystkich powierzchni nieutwardzonych;

3)       minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki 80%;

4)       dostęp do terenu z drogi KDW/ZZ, z uwzględnieniem ograniczeń zapisanych
w planie dla terenu drogi.

 

§ 16

 

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu na terenie ZD/K/ZZ:

1)       ustala się, z zastrzeżeniem § 23 pkt 1:

a)       lokalizowanie zabudowy jako wolno stojącej,

b)       maksymalną powierzchnię budynków 30 m2,

c)       minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni terenu 60%,

d)       wysokość zabudowy maksymalnie 4 m od rzędnej terenu równej 57 m n. p. m.,

e)       dowolną geometrię dachów,

f)         dostęp do terenu z drogi KDW/ZZ, z uwzględnieniem ograniczeń zapisanych dla terenu drogi,

g)       lokalizację parkingów i punktów zbierania odpadów;

2)       w przypadku nowych podziałów ustala się:

a)       możliwość wydzielania działek pod infrastrukturę techniczną i komunikację w ramach korekty prowadzenia ulicy lub elementów infrastruktury, pod warunkiem swobodnego dostępu z drogi publicznej lub z drogi wewnętrznej,

b)       obowiązek spełniania przez każdą nowo wydzieloną działkę, z zastrzeżeniem pkt 2 lit. a, ustaleń przewidzianych dla terenu, na którym występuje.

 

§ 17

 

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu na terenie ZO/ZZ ustala się, z zastrzeżeniem § 23 pkt 1:

1)       lokalizowanie obiektów małej architektury oraz tablic informacyjnych wzdłuż projektowanych ciągów pieszo-rowerowych;

2)       minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki 80%;

3)       obowiązek funkcjonalnego powiązania terenu z terenem wód powierzchniowych WS;

4)       dostęp z terenu KDW/ZZ, z uwzględnieniem ograniczeń zapisanych dla terenu drogi;

5)       ukształtowanie nawierzchni w sposób umożliwiający lokalizację przystani wodnej;

6)       lokalizowanie ciągów pieszych i ścieżek rowerowych.

 

§ 18

 

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu na terenie WS ustala się, z zastrzeżeniem § 23 pkt 1:

1)       lokalizację przystani wodnej zgodnie z rysunkiem planu;

2)       obowiązek funkcjonalnego powiązania terenu z terenami 1-ZP/K/ZZ, 2-ZP/K/ZZ,
ZO/ZZ oraz KP/ZP/K/ZZ;

3)       dostęp do przystani wodnej z terenu KDW/ZZ, z uwzględnieniem ograniczeń zapisanych dla terenu drogi.

 

§ 19

 

1.       W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu na terenie KP/ZP/K/ZZ:

1)       ustala się, z zastrzeżeniem § 23 pkt 1:

a)       lokalizację parkingu o parametrach zgodnych z przepisami odrębnymi
o maksymalnej ilości miejsc postojowych 50,

b)       oddzielenie pasów parkingowych szpalerami drzew,

c)       stosowanie częściowo utwardzonych nawierzchni infiltrujących wodę,

d)       lokalizację wyjazdów z parkingu na teren 3-KDd,

e)       udział powierzchni biologicznie czynnej ustala się na co najmniej 30% powierzchni terenu;

2)       dopuszcza się wydzielenia działek pod obiekty infrastruktury technicznej pod warunkiem swobodnego dostępu z drogi publicznej lub z drogi wewnętrznej.

 

§ 20

 

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników zagospodarowania terenu na terenach KDl, 1-KDd, KDp, 2-KDd, 3-KDd, KDp/K/ZZ, KDW/ZZ, KDgp:

1)       na terenie KDl ustala się:

a)       jezdnię o liczbie pasów 1x2 i parametrach pasa zgodnych z przepisami odrębnymi,

b)       w strefie skrzyżowań dopuszczenie zwiększenia liczby pasów ruchu,

c)       zakaz lokalizacji miejsc postojowych oraz organizacji dostaw z pasa drogowego,

d)       dwustronne chodniki o szerokości co najmniej 2,0 m każdy,

e)       dopuszczenie lokalizacji ścieżki rowerowej;

2)       na terenie 1-KDd ustala się:

a)       jezdnię o liczbie pasów 1x2 i parametrach pasa zgodnych z przepisami odrębnymi,

b)       w strefie skrzyżowań dopuszczenie zwiększenia liczby pasów ruchu,

c)       na styku z terenem 1-MW/U ukształtowanie przekroju ulicy w sposób umożliwiający wykonanie nawrotu przez pojazdy osobowe,

d)       dopuszczenie lokalizowania miejsc postojowych,

e)       po południowej stronie jezdni chodnik o szerokości co najmniej 2,0 m;

3)       na terenie KDp ustala się:

a)       wydzielenie ciągu pieszego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych oraz zgodnie z § 23 przystosowanego dla potrzeb komunikacji kołowej,

b)       zakaz lokalizacji miejsc postojowych;

4)       na terenie 2-KDd ustala się:

a)       jezdnię o liczbie pasów 1x2 i parametrach pasa zgodnych z przepisami odrębnymi,

b)       na granicy z terenem KDp/K/ZZ ukształtowanie przekroju ulicy w sposób umożliwiający wykonanie nawrotu przez pojazdy osobowe,

c)       od strony południowo-wschodniej jednostronny chodnik o parametrach zgodnych z przepisami odrębnymi,

d)       zakaz lokalizacji miejsc postojowych;

5)       na terenie 3-KDd ustala się:

a)       jezdnię o liczbie pasów 1x2 i parametrach pasa zgodnych z przepisami odrębnymi,

b)       dwustronne chodniki o parametrach zgodnych z przepisami odrębnymi,

c)       zakaz lokalizacji miejsc postojowych;

6)       na terenie KDp/K/ZZ ustala się:

a)       wydzielenie ciągu pieszego, spełniającego wymogi dla osób niepełnosprawnych,

b)       dopuszczenie lokalizowania pochylni lub schodów;

7)       na terenie KDW ustala się:

a)       wydzielenie nawierzchni przystosowanej dla potrzeb ruchu kołowego zgodnie z §23,

b)       zakaz lokalizacji miejsc postojowych, z wyjątkiem na odcinku drogi na styku z terenem ZD/K/ZZ, gdzie dopuszcza się realizację miejsc postojowych pod warunkiem zabepieczenia możliwości przejścia i przejazdu;

8)       na terenie KDgp ustala się zagospodarowanie zgodnie z projektem budowlanym ulicy Serbskiej, z zastrzeżeniem, że wzdłuż granicy z terenem ZO/ZZ wymaga się wydzielenia chodnika oraz ścieżki rowerowej o parametrach zgodnych z przepisami odrębnymi;

9)       dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej.

 

 

§ 21

 

W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie określa się, zgodnie z rysunkiem planu:

1)       granice obszaru zagrożonego powodzią, dla którego sposób zagospodarowania ustala się w § 23 pkt 1;

2)       na terenie 5-U zespół zabudowy dawnej spalarni śmieci objęty ochroną konserwatorską, dla którego sposób zagospodarowania ustala się w § 6;

3)       na terenach MN/MW, KP/ZP/K/ZZ, 3-KDd i ZO/ZZ stanowiska archeologiczne, dla których sposób zagospodarowania ustala się w § 6.

 

§ 22

 

Nie ustala się szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych.

 

§ 23

 

W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu ustala się:

1)       w granicach obszaru bezpośredniego zagrożonia powodzią obowiązują przepisy odrębne;

2)       uwzględnienie w zagospodarowaniu terenów wymagań i ograniczeń technicznych, wynikających z przebiegu istniejących i projektowanych sieci infrastruktury;

3)       lokalizację zjazdów z drogi publicznej 3-KDd na warunkach określonych przez przepisy odrębne;

4)       dla terenu KDl zachowanie istniejących zjazdów na teren 2‑U, a dla obsługi 3-U wyznaczenie jednego zjazdu na drogę wewnętrzną w ramach skrzyżowania z drogą
1-KDd;

5)       dla terenu KDgp zakaz lokalizacji zjazdów;

6)       dla terenów 1-KDd, 2-KDd, 3-KDd lokalizację zjazdów na tereny inwestycyjne, drogi wewnętrzne, na warunkach określanych przez przepisy odrębne;

7)       dla terenu KDW/ZZ:

a)       powiązanie z ul. Serbską wyłącznie dla ruchu pieszego i rowerowego,

b)       dopuszczenie dostępu wyłącznie dla pojazdów samochodowych niezbędnych dla obsługi komunikacyjnej terenów przyległych ZD/K/ZZ, ZO/ZZ,

c)       zachowanie istniejących zjazdów, bez prawa lokalizacji nowych;

8)       dla terenu KDp dopuszczenie dostępu wyłącznie dla pojazdów samochodowych niezbędnych dla obsługi komunikacyjnej terenów przyległych.

 

§ 24

 

1.       W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się:

1)       lokalizowanie na działce budowlanej miejsc do parkowania samochodów osobowych związanych z obsługą tych obiektów, z zastrzeżeniem pkt. 2, w liczbie co najmniej:

a)       33 stanowisk postojowych na 100 mieszkańców w zabudowie wielorodzinnej,

b)       2 stanowiska postojowe na 1 dom w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej,

c)       3 stanowiska postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej w zabudowie usługowej typu biura, urzędy, banki, kancelarie itp.,

d)       36 stanowisk postojowych na 100 miejsc siedzących w zabudowie usługowej typu obiekt gastronomiczny,

e)       30 stanowisk postojowych na 100 miejsc w zabudowie usługowej typu hotel, pensjonat,

f)         37 stanowisk postojowych na 100 miejsc siedzących w zabudowie usługowej typu kina, teatry, itp.,

g)       20 stanowisk postojowych na 100 miejsc zgromadzeń typu kościoły, hale sportowe i wystawiennicze, place z prawem organizacji imprez masowych, itp.,

h)       45 stanowisk postojowe na 1000 m2 powierzchni użytkowej w zabudowie usługowej typu obiekt handlowy;

2)       dla obiektów wielofunkcyjnych sumaryczną liczbę stanowisk postojowych;

3)       nakaz dla zabudowy usługowej, by co najmniej 5% sumarycznej liczby miejsc postojowych, przy czym nie mniej niż jedno miejsce, spełniało wymogi dla osób niepełnosprawnych.

2.       W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej ustala się:

1)       powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi i § 5 ust. 1 pkt 4, lit. b;

2)       dla sieci wodociągowej i kanalizacyjnej lokalizację zbiorników retencyjnych
z urządzeniami podczyszczającymi wyłącznie na terenie ZO/ZZ;

3)       lokalizację nadziemnych sieci infrastruktury technicznej;

4)       dla sieci elektroenergetycznej:

a)       zakaz lokalizacji stacji transformatorowych wolno stojących we frontowej części działki,

b)       w przypadku lokalizacji wolno stojącej stacji transformatorowej przedsiębiorstwa energetycznego zastosowanie stacji małogabarytowej.

3.       W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej dopuszcza się:

1)       roboty budowlane w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczególności: sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej, ciepłowniczej;

2)       dla sieci infrastruktury technicznej wodociągowej i kanalizacyjnej lokalizację lokalnego ujęcia wody do nawadniania terenu ZD/K/ZZ;

3)       dla sieci elektroenergetycznej:

a)       na terenach 1-U, 2-U, 3-U, 4-U, 6-U, 7-U, 8-U oraz na terenach 1-MW/U,2-MW/U i U/MW w budynkach usługowych lokalizację stacji transformatorowych wyłącznie jako wbudowanych w budynki o innym przeznaczeniu, zgodnie
z przepisami odrębnymi
,

b)       na terenie 5-U lokalizację stacji transformatorowych wyłącznie jako wbudowanych w istniejący budynek na kondygnacjach podziemnych,

c)       na terenach 1-MW/U, 2-MW/U, 1-MW, 2-MW lokalizację stacji transformatorowych wolno stojących małogabarytowych,

d)       na terenie 2-MW roboty budowlane związane z istniejącymi stacjami transformatorowymi,

e)       na terenach MN/MW, ZD/K/ZZ, KP/ZP/K/ZZ, poza obszarem zagrożonym powodzią, lokalizację wolno stojącej małogabarytowej stacji transformatorowej,

f)         w przypadku zlokalizowania wolno stojącej małogabarytowej stacji transformatorowej przedsiębiorstwa energetycznego powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą niż 50,0 m²;

4)       dla sieci infrastruktury technicznej telekomunikacyjnej lokalizację stacji bazowych telefonii komórkowej wyłącznie na budynkach usługowych o wysokości co najmniej
15 m,
nie objętych ochroną konserwatorską, przy czym maksymalna wysokość masztu może stanowić 1/3 wysokości budynku.

 

§ 25

 

Nie ustala się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów.

 

§ 26

 

Dla całego obszaru objętego planem określa się stawkę służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w wysokości 30%.

 

§ 27

 

W zakresie granic obszarów rehabilitacji terenów otwartych ustala się granicę obszaru rehabilitacji obejmującą tereny ZO/ZZ i WS, dla którego sposób zagospodarowania ustala się w § 17 i §18.

 

§ 28

 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

 

§ 29

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.