Strona mpu.pl wykorzystuje pliki cookie jedynie w celu utrzymania sesji. Nie zbiera informacji o urządzeniu użytkownika, ani jego aktywności. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane na urządzeniu odbiorcy.

Akceptuję
Polityka cookies

   Dzisiaj jest: Środa, 23 sierpnia 2017 rok   |   imieniny:  
BIP
Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Poznaniu
Ogłoszenia nr:  MPU-RP/3310-1/17Przetarg nieograniczony - dostawa mebli biurowych dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu
dodano dnia: 2017-06-30 16:50

1.    Zamawiający: Miasto Poznań - Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu

ul. Bolesława Prusa 3, 60-819 Poznań,

tel. 061 84 55 000 / fax 061 84 55 010

NIP 2090001440, REGON 631257822

 

2.    Tryb zamówienia:

przetarg nieograniczony

 

3.    Dostępność Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1)   siedziba Zamawiającego – ul. Bolesława Prusa 3, 60-819 Poznań;

2)   bip.um.poznan.pl;

3)   www.mpu.pl.

 

4.    Przedmiot zamówienia:

      Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

      Oznaczenie przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień CPV (Dz. U. UE. L. z 2002 r. Nr 340, poz. 1, Dz. U. UE -sp.06-5-3):

- 39130000-2 meble biurowe,

- 39134000-0 meble komputerowe,

- 39151000-5 meble różne,

- 39151300-8 meble modułowe,

- 39153000-9 meble konferencyjne,

- 39156000-0 meble recepcyjne,

- 39157000-7 części mebli,

- 39516000-2 wyroby meblarskie,

- 45421153-1 instalowanie zabudowanych mebli.

      Przedmiot zamówienia szczegółowo określono w Części II Specyfikacji.

      Wartość szacunkowa zamówienia to 406 504,07 zł + VAT.

 

5.    Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania oraz podstawy wykluczenia:

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty występujące wspólnie.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie podlegający wykluczeniu zgodnie z pkt. 6.1 Specyfikacji oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w 5.2. Specyfikacji.

W przypadku wyboru oferty podmiotów występujących wspólnie Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, żąda przedłożenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1)   kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – zamawiający nie przewiduje w tym zakresie żadnych wymogów;

2)   sytuacji ekonomicznej i finansowej – zamawiający nie przewiduje w tym zakresie żadnych wymogów;

3)   zdolności technicznej lub zawodowej – w postaci terminowej realizacji w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia podobnego.

Przez zamówienie podobne rozumie się dostawę mebli biurowych, obejmujących co najmniej 70 stanowisk pracy oraz meble na wymiar, za kwotę nie mniejszą niż 500 000 zł brutto.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający dokona sprawdzając kompletność oraz poprawność dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty, wymaganych w pkt 6.

 

6.    Wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający dokona sprawdzając kompletność oraz poprawność dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty:

1)   podpisane przez przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania wykonawcy oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Specyfikacji oraz sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Specyfikacji wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

2)   podpisane przez przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania wykonawcy oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Specyfikacji;

3)   wypełnione i podpisane przez przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania wykonawcy oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Specyfikacji, w przypadku przynależności do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej;

Podmioty składające ofertę wspólną zobowiązane są przedłożyć wymienione w ppkt 2 i 3 dokumenty i oświadczenia odrębnie dla każdej jednostki. Wykonawcy składający ofertę wspólną ponadto załączą do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

Wykonawca polegający na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Dokumenty, o których mowa powyżej, będą podstawą do określenia czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w pkt 5 Specyfikacji.

Zamawiający wezwie wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwo, do ich złożenia w terminie 3 dni roboczych (pon-pt, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia otrzymania wezwania, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania.

Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

 

 

7.    Wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 12 000,00 zł.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub kilku następujących formach:

1)   pieniądzu;

2)   poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3)   gwarancjach bankowych;

4)   gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)   poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

Wadium w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Zamawiającego: 09 1020 4027 0000 1802 1262 1613. W tytule przelewu należy podać sygnaturę postępowania oraz wykonawcę, do którego oferty wadium się składa. Warunkiem skuteczności wniesienia wadium w pieniądzu jest zaksięgowanie kwoty wadium na wskazanym rachunku zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert.

Gwarancja lub poręczenie muszą być nieodwołalne, nieprzenoszalne oraz zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do bezwarunkowej na każde żądanie Zamawiającego, do wysokości kwoty gwarantowanej lub poręczonej – wypłaty Zamawiającemu żądanej kwoty. Gwarancja lub poręczenie musi obejmować rezygnację z prawa do zdeponowania kwoty gwarancji i poręczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji treści gwarancji lub poręczenia.

Gwarancja lub poręczenie nie może zawierać klauzuli warunkującej zapłatę przez gwaranta należnej kwoty, polegającej na zapisie, że żądanie zapłaty powinno być przekazane za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, który potwierdzi podpisy złożone na żądaniu wypłaty lub polegające na żądaniu gwaranta dostarczenia mu kserokopii wzorów podpisów z banku prowadzącego rachunek Zamawiającego.

Wadium w formie gwarancji lub poręczenia musi obejmować całość okresu związania ofertą.

Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

Zgodnie z art. 46 ust. 5 Ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

1)   odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

2)   nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (w sytuacji, w której Zamawiający wymaga takiego zabezpieczenia);

3)   zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

 

8.    Kryteria oceny ofert i wybór najkorzystniejszej oferty:

Kryterium oceny ofert – cena (60%), gwarancja (40%).

 

9.    Miejsce i termin składania ofert:

18.07.2017 r., do godziny 10:00.

Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Bolesława Prusa 3, 60-819 Poznań – sekretariat (pok. 34).

Oferta oraz wymagane załączniki muszą być sporządzone w języku polskim i czytelne.

 

10.  Termin związania ofertą:

30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert.

 

11.  Termin wykonania zamówienia:

Okres 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

 

12.  Informacje dodatkowe:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz art. 134 ust.6 pkt. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.